ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

falsely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *falsely*, -falsely-

falsely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
falsely (adv.) อย่างอวดอ้าง See also: อย่างไม่ซื่อตรง, อย่างอวดอ้าง, อย่างทุจริต Syn. deceitfully, treacherously Ops. justly, honorably
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Falsely Highสูงผิดความจริง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลอก (adv.) falsely See also: not for real Syn. ไม่จริงจัง, เล่นๆ
หลอกๆ (adv.) falsely See also: not for real Syn. หลอก, ไม่จริงจัง, เล่นๆ
เล่นๆ (adv.) falsely See also: not for real Syn. หลอก, ไม่จริงจัง
ไม่จริงจัง (adv.) falsely See also: not for real Syn. หลอก, เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am falsely accused!ฉันถูกกล่าวหาอย่างผิดๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your father and I were falsely charged and had to flee and live as baekjeongsYour father and I were falsely charged and had to flee and live as baekjeongs
Trying to falsely accuse my son...แกมาที่นี่เพื่อฆ่าลูกของข้า...
Are you gonna go see falsely accused people everywhere?ซึ้งผมหวังว่าผมไม่น่าส่งเลย มันไม่สำคัญหรอก
Mom falsely accused him of statutory rape,แม่ใส่ร้ายเค้าว่าพรากผู้เยาว์
Why? Did someone falsely enter your name, or something like that?อาจมีบางคนลงทะเบียนโดยใช้ชื่อเธอก็ได้
Wire transfer from your account to Joanna Webster's, phone records with Joanna Webster prior to her testimony, and an affidavit stating you paid Ms. Webster to falsely testify.เงินโอนจากบัญชีของคุณ ไปที่บัญชีของโจแอนนา เว็บสเตอร์ บันทึกการโทรของโจแอนนา เว็บสเตอร์ เรื่องการขึ้นให้การ
Like no one's ever had reason to falsely confess?- กว่าอะไร - มูลสแลชเชอร์
I would dream about falsely accusing my dad.ก็ฝันอีกเรื่องที่พ่อโดนกล่าวหา
Because her organization is dedicated to helping the falsely convicted appeal their unjust verdicts.เพราะว่าองค์กรของเธอ นั้นอุทิศตัว เพื่อช่วยเหลือคนที่ถูกใส่ร้าย จากคำสินของลูกขุน
To be falsely accused is a gut-ripping experience.จะถูกกล่าวหาว่าทุจริตมันเป็นประสบการณ์ที่สำคัญ
She was falsely accused of a crime she has nothing to do with.เธอถูกกล่าวหาเลื่อนลอย ในอาชญากรรมที่เธอไม่ได้ทำอะไร
His great-grandfather falsely accused my mother's uncle Barry of stealing a horse.ปู่ทวดของเขาเป็นจำเลยในความผิด ทำร้ายแม่ของลุงแบรี่ ข้อหาขโมยม้า

falsely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wū, , 诬 / 誣] accuse falsely

falsely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
似て非なる[にてひなる, nitehinaru] (exp) falsely similar; counterfeit
偽り誓う[いつわりちかう, itsuwarichikau] (v5u) to swear falsely
偽り語る[いつわりかたる, itsuwarikataru] (v5r) to speak falsely
濡れ衣を着せる[ぬれぎぬをきせる, nureginuwokiseru] (exp,v1) to frame; to falsely accuse of a crime
福祉商法[ふくししょうほう, fukushishouhou] (n) (unscrupulous) business practices based on an appeal to one's social conscience; (unscrupulous) sales methods used by someone falsely claiming to represent a charitable (social welfare) organization
誣いる[しいる, shiiru] (v1,vt) to slander; to accuse falsely

falsely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ตู่[v.] (khī tū) EN: be apt to make false claims ; falsely claim as one's own FR: s'approprier indûment
หลอก ๆ = หลอกๆ[adv.] (løk-løk) EN: falsely ; not for real FR:
ตู่[v.] (tū) EN: claim ownership without a justification ; falsely claim as one's own ; usurp FR: s'approprier sans preuve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า falsely
Back to top