ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alms-seeking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alms-seeking*, -alms-seeking-

alms-seeking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alms-seeking (adj.) ซึ่งดำรงชีวิตด้วยการขอทาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alms-seeking
Back to top