joy

แปลว่า


n ความสุขสันต์
ความหมายเหมือนกับ: delight , pleasure , bliss
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสุขสำราญ , ความผาสุก , ความเบิกบาน , ความสุขใจ
คำตรงข้าม: sadness , sorrow
n สิ่งที่ทำให้รู้สึกเป็นสุข
ความหมายเหมือนกับ: delight

คำที่มี "joy" ในคำ


joyful adj ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข
ความหมายเหมือนกับ: joyous , happy , elated
คำตรงข้าม: sad , unhappy

joyfully adv อย่างมีความสุข
ความหมายเหมือนกับ: happily , cheerfully
คำตรงข้าม: unhappily

joyless adj ที่ไม่มีความสุข
ความหมายเหมือนกับ: miserable , sad , depressed
คำตรงข้าม: joyous , joyful , merry

joyous adj สนุกสนาน
ความหมายเหมือนกับ: joyful , merry
คำตรงข้าม: joyless , sad , unhappy

joystick n คันบังคับทิศทางเครื่องบิน

joystick n คันบังคับสำหรับเล่นเกมคอมพิวเตอร์

joy juice sl เหล้า

joybox sl เปียโน

joyfulness n การมีความสุขอย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: happiness , ecstasy
คำตรงข้าม: unhappiness , misery

joyfu adj สดใสร่าเริง
ความหมายเหมือนกับ: jolly , joyous
คำตรงข้าม: mournful , depressing

joyfulness n ความปิติยินดี
คำตรงข้าม: gloom , sadness

joyously adv อย่างมีความสุข
ความหมายเหมือนกับ: contentedly , joyfully

joyfulness n ความสนุกสนาน
ความหมายเหมือนกับ: gaiety
คำตรงข้าม: gloom , sadness

joyousness n ความรื่นเริง
ความหมายเหมือนกับ: gaiety
คำตรงข้าม: gloom , sadness

enjoy vt ได้ใช้ตามสิทธิ์อย่างเต็มที่

enjoy vt เพลิดเพลินกับ
ความหมายเหมือนกับ: relish , savor
คำตรงข้าม: abhor , suffer

enjoyable adj ที่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: agreeable , pleasant , delightful , satisfying
คำตรงข้าม: boring , unpleasant , hateful , detestable , loathsome

enjoyableness n ความเพลิดเพลิน
ความหมายเหมือนกับ: delightfulness , pleasantness

enjoyably adv อย่างเพลิดเพลิน
ความหมายเหมือนกับ: delightfully , pleasantly

enjoyment n ความเพลิดเพลิน
ความหมายเหมือนกับ: gratification , pleasure , satisfaction

overjoyed adj ดีใจเหลือเกิน
ความหมายเหมือนกับ: delighted , elated

bundle of joy sl ทารก
ความหมายเหมือนกับ: bundle from heaven

enjoying adj อบอุ่นใจ
ความหมายเหมือนกับ: content , easy , relaxed , cheerful , complacent , tranquil , soothed , happy , pleased , pleasant , satisfied , satisfactory , satisfying , relieved , homey , homy , snug
คำตรงข้าม: uncomfortable , uneasy , disturbed , dismal

wish joy to vt แสดงความยินดี
ความหมายเหมือนกับ: felicitate

enjoyable adj ที่ให้ความเพลิดเพลิน
ความหมายเหมือนกับ: pleasant

enjoy eating vt รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย
ความหมายเหมือนกับ: savourค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top