joy

แปลว่า


n ความสุขสันต์
ความหมายเหมือนกับ: delight , pleasure , bliss
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสุขสำราญ , ความผาสุก , ความเบิกบาน , ความสุขใจ
คำตรงข้าม: sadness , sorrow
n สิ่งที่ทำให้รู้สึกเป็นสุข
ความหมายเหมือนกับ: delight