ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elation*, -elation-

elation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elation (n.) ความปิติยินดี See also: ความตื่นเต้นดีใจ, ความภาคภูมิใจ, ความอิ่มอกอิ่มใจ Syn. exhilaration, euphoria, rapture Ops. depression
English-Thai: HOPE Dictionary
elation(อิเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติยินดี,ความภูมิใจ,อารมณ์ตื่นเต้นดีใจ,ความอิ่มอกอิ่มใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
elation(n) ความปลื้มปีติ,ความปีติยินดี,ความอิ่มเอมใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
elationภาวะกระเหิมใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elationร่าเริงเป็นสุข,อารมณ์ครึ้มใจ,ความรู้สึกเป็นสุขมาก,อารมณ์ครึกครื้นร่าเริง,ร่าเริงเป็นสุข [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กปส. (n.) Public Relations Department Syn. กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ (n.) Public Relations Department
การบอกข่าว (n.) public relations Syn. การโฆษณา, การบอกกล่าว
การประกาศ (n.) revelation See also: uncovering, disclosure, opening, exposure, propagation, spread, dissemination, unveiling Syn. การเปิดเผย
การร่วมเพศ (n.) sexual relations See also: sexual intercourse, having sex Syn. เซ็กซ์
การเปิดเผย (n.) revelation See also: uncovering, disclosure, opening, exposure, propagation, spread, dissemination, unveiling Syn. การประกาศ
การเผย (n.) revelation See also: uncovering, disclosure, opening, exposure, propagation, spread, dissemination, unveiling Syn. การเปิดเผย, การประกาศ
การโฆษณา (n.) public relations Syn. การบอกข่าว, การบอกกล่าว
ความข้องเกี่ยว (n.) relation See also: association, involvement, connection Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความเกี่ยวพัน
ความผูกพัน (n.) relationship See also: connection Syn. ความสัมพันธ์
ความสนิทสนม (n.) relation See also: tie, bond, link Syn. ความใกล้ชิด, ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ (n.) relation See also: association, involvement, connection Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความเกี่ยวพัน, ความข้องเกี่ยว
ความสัมพันธ์ทางสังคม (n.) social relationship
ความเกี่ยวพัน (n.) relation See also: connection Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์ Ops. ความไม่เกี่ยวข้องกัน
ตัดความสัมพันธ์ (v.) cut off relations See also: break off relations, sever relations with Syn. เลิกคบ
ตัดรอน (v.) sever relations (with) See also: break (/cut) off a friendship, sever a friendship Syn. ตัดไมตรี, ตัดสัมพันธ์, ตัดขาด Ops. ผูกไมตรี, ผูกสัมพันธ์
ตัดสวาท (v.) terminate sexual relations See also: jilt Syn. เลิกรา, ตัดสัมพันธ์, สิ้นสุดสัมพันธ์
ตัดสัมพันธ์ (v.) break off relations See also: cut off relations, sever relations Syn. ตัดไมตรี
ตัดไมตรี (v.) break off relations See also: cut off relations, sever relations Syn. ตัดสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์ (n.) public relations personnel
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
His relationship with this company has been of long-standingความสัมพันธ์ของเขากับบริษัทนี้มีมายาวนาน
How long ago was your last relationship?สัมพันธภาพครั้งล่าสุดของคุณนี่มันนานแค่ไหนแล้ว?
We made an agreement not to discuss old relationshipsเราตกลงกันที่จะไม่โต้เถียงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thank goodness, because all this elation was nearly meaningless without being able to talk to you about it.มันช่างเกือบจะไร้ความหมาย ถ้าไม่ได้คุยกับเธอเลย
Tell me, is Mrs. Van Hopper a friend of yours or just a relation?เเล้วคุณเป็นเพื่อนหรือว่าญาติ ของคุณนายแวน ฮอปเปอร์ล่ะครับ
I must say, I feel a little like the poor relation, sneaking around through back doors.ผมรู้สึกอย่างกับเป็นญาติอนาถา ต้องหลบออกทางประตูหลัง
Were relations between you and the late Mrs. De Winter perfectly happy?ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย
We have the pleasure to receive you as ambassador to our government, and we welcome the harmonious relations... we enjoy with the United States of America.{\cHFFFFFF}เรามีความสุขที่จะได้รับคุณ เป็นทูตให้กับรัฐบาลของเรา {\cHFFFFFF}และเรายินดีต้อนรับ ความสัมพันธ์ความสามัคคี ... {\cHFFFFFF}เราสนุกกับ สหรัฐอเมริกา.
I mean when when one is ill it's good to have somebody close by friends or relations.ฉันหมายความว่า... ...เวลาเราป่วย... ...มันก็ดีที่มีใครอยู่ใกล้ๆ อาจเป็นเพื่อนหรือญาติ
To the Italian people that's a very sacred, close relationship.ที่คนอิตาเลียนที่เป็นที่เคารพนับถือมากความสัมพันธ์ใกล้ชิด
At that moment, I realised Elaine had doubts about our relationship.ในตอนนั้น ผมก็รู้ว่าอีเลน ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ของเรา
What is your relation to that big pervert?เจ้าเป็นอะไรกับโจรราคะใหญ่นั่น?
The United States has broken off diplomatic relations with Russia.สหรัฐอเมริกาได้หักออก ความสัมพันธ์ทางการทูตกับ รัสเซีย
I enjoy working with human beings and have stimulating relationships with them.ฉันสนุกกับการทำงานร่วมกับ มนุษย์และ มีความสัมพันธ์ที่กระตุ้นให้กับ พวกเขา
Look, our relationship is strictly business!นี่! ความสัมพันธ์ระหว่างเราน่ะ มันแค่เรื่องธุรกิจเท่านั้นนะ!

elation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情场[qíng chǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ, 情场 / 情場] affairs of the heart; mutual relationship
亲缘[qīn yuán, ㄑㄧㄣ ㄩㄢˊ, 亲缘 / 親緣] affinity; family relationship; consanguinity
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
哈米吉多顿[Hā mǐ jí duō dùn, ㄏㄚ ㄇㄧˇ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄣˋ, 哈米吉多顿 / 哈米吉多頓] Armageddon (in Revelation 16:16)
[bàng, ㄅㄤˋ, 傍] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4
断交[duàn jiāo, ㄉㄨㄢˋ ㄐㄧㄠ, 断交 / 斷交] break off diplomatic relations
劳资关系[láo zī guān xì, ㄌㄠˊ ㄗ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 劳资关系 / 勞資關係] industrial relations; relations between labor and capital
因缘[yīn yuán, ㄩㄢˊ, 因缘 / 因緣] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, 一刀两断 / 一刀兩斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation
冷淡关系[lěng dàn guān xì, ㄌㄥˇ ㄉㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 冷淡关系 / 冷淡關係] cold relations (e.g. between countries)
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯係] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
关连[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, 关连 / 關連] connected; related; linked; linkage; correlation
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯繫] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
相关系数[xiāng guān xì shù, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, 相关系数 / 相關係數] correlation
相关性[xiāng guān xìng, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ, 相关性 / 相關性] correlation
对亲[duì qīn, ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧㄣ, 对亲 / 對親] courting; meeting for purpose of marriage; to settle into a relationship
揭发[jiē fā, ㄐㄧㄝ ㄈㄚ, 揭发 / 揭發] disclose; revelation
启示[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启示 / 啟示] enlightenment; revelation; apocalypse
关系式[guān xì shì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄕˋ, 关系式 / 關係式] equation expressing a relation
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
缘分[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘分 / 緣分] fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 感情] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair)
外交关系[wài jiāo guān xì, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 外交关系 / 外交關係] foreign relations; diplomatic relations
建立正式外交关系[jiàn lì zhèng shì wài jiāo guān xì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 建立正式外交关系 / 建立正式外交關係] formally establish diplomatic relations
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, 交情] friendship; emotional relations between people
友好[yǒu hǎo, ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ, 友好] friendly (relations)
三角关系[sān jiǎo guān xì, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 三角关系 / 三角關係] triangle relationship; a love triangle
人情[rén qíng, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, 人情] reason; human emotions; human interaction; social relationship; friendship; favor; a good turn
公使[gōng shǐ, ㄍㄨㄥ ㄕˇ, 公使] minister; diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
融洽[róng qià, ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧㄚˋ, 融洽] harmonious; friendly relations; on good terms with one another
相关[xiāng guān, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ, 相关 / 相關] interrelated; correlation; dependence; relevance; mutuality
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation
筋节[jīn jié, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, 筋节 / 筋節] lit. muscles and joints; by ext. the relations between parts in a speech, composition etc
相互关系[xiāng hù guān xì, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 相互关系 / 相互關係] mutual relations; common interest
睦邻[mù lín, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, 睦邻 / 睦鄰] neighborly relations
正常化[zhèng cháng huà, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄚˋ, 正常化] normalization (of diplomatic relations etc)
韩朝[Hán Cháo, ㄏㄢˊ ㄔㄠˊ, 韩朝 / 韓朝] North and South Korea; bilateral Korean relations
中日关系[Zhōng Rì guān xì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 中日关系 / 中日關系] Sino-Japanese relations
和睦[hé mù, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ, 和睦] peaceful relations; harmonious

elation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
糠喜び[ぬかよろこび, nukayorokobi] (n,vs) premature joy; short-lived elation
PR[ピーアール, pi-a-ru] (n) (See パブリックリレーションズ) public relations; PR
インベスターリレーションズ[, inbesuta-rire-shonzu] (n) investor relations
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P)
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations)
コンシューマーズリレーション[, konshu-ma-zurire-shon] (n) consumers' relation
セックスフレンド[, sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
セフレ[, sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway)
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of
に関し[にかんし, nikanshi] (exp) (See に関する) related to; in relation to
に関して[にかんして, nikanshite] (exp) related to; in relation to
に関する[にかんする, nikansuru] (exp) related to; in relation to
ネゲット[, negetto] (n,vs) (col) (abbr) (from net and get) 'getting' someone who is a net acquaintance (e.g. forming a physical relationship)
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] (n) {comp} partner relation
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
ヤリ目;やり目[ヤリもく(ヤリ目);やりもく(やり目);ヤリモク, yari moku ( yari me ); yarimoku ( yari me ); yarimoku] (n) (from 遣る and 目的) sexual rather than serious relationship
ヨハネ黙示録[ヨハネもくしろく, yohane mokushiroku] (n) (See 黙示録) the Revelation of St. John the Divine (book of the Bible)
リレーショナルDBMS[リレーショナルディービーエムエス, rire-shonarudei-bi-emuesu] (n) {comp} relational DBMS; RDBMS
一家眷属[いっかけんぞく, ikkakenzoku] (n) one's family, relations, and followers
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife)
三人婚[さんにんこん, sanninkon] (n) ménage à trois; three-way sexual relationship
上下関係[じょうげかんけい, jougekankei] (n) pecking order; hierarchical relationship; vertical relationship; hyponymy
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
五倫[ごりん, gorin] (n) the five Confucian filial-piety relationships
五倫の道[ごりんのみち, gorinnomichi] (n) the five Confucian filial-piety relationships
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection
交わる[まじわる, majiwaru] (v5r,vi) (1) to cross; to intersect; to join; to meet; (2) to associate with; to mingle with; to consort with; (3) to have a sexual relationship; to copulate; (P)
交絡[こうらく, kouraku] (n) interrelationship; statistics confounding
交際相手[こうさいあいて, kousaiaite] (n) person one has a relationship with; date; boyfriend; girlfriend
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
位置付ける(P);位置づける[いちづける(P);いちずける(位置付ける)(ik), ichidukeru (P); ichizukeru ( ichiduke ru )(ik)] (v1,vt) to place (in relation to the whole); to rank; to position; to locate; (P)
依存関係[いぞんかんけい, izonkankei] (n) dependence (relationship); dependency (relationship)
係り合い[かかりあい, kakariai] (n) unfortunate relationship
係り結び;係結び[かかりむすび, kakarimusubi] (n) {ling} connection; relation; linked form; bounded form
信頼関係[しんらいかんけい, shinraikankei] (n) relationship of mutual trust; fiduciary relation
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
冠婚葬祭[かんこんそうさい, kankonsousai] (n) (See 元服,婚礼,祭祀,葬儀) important ceremonial occasions in family relationships; (P)
出身[しゅっしん, shusshin] (n,adj-no) (1) person's origin (town, city, country, etc.); (2) institution from which one graduated; (3) director in charge of employee relations; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] partner relation
リレーショナルデータベース[りれーしょなるでーたべーす, rire-shonarude-tabe-su] relational database (RDB)
偏向関係[へんこうかんけい, henkoukankei] bias relation
同格関係[どうかくかんけい, doukakukankei] coordinate relation
形式関係[けいしきかんけい, keishikikankei] formal relation
意味関係[いみかんけい, imikankei] semantic relation
比較演算子[ひかくえんざんし, hikakuenzanshi] relational operator, relation
比較関係[ひかくかんけい, hikakukankei] comparative relation
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition
相互相関[そうごうそうかん, sougousoukan] cross-correlation
相互関係[そうごかんけい, sougokankei] interaction, interrelation
相関[そうかん, soukan] correlation
相関係数[そうかんけいすう, soukankeisuu] correlation coefficient
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship
連想関係[れんそうかんけい, rensoukankei] associative relation
連続関係[れんぞくかんけい, renzokukankei] consecutive relation
部分全体関係[ぶぶんぜんたいかんけい, bubunzentaikankei] part-whole relation, partitive relation
関係指示記号[かんけいしじきごう, kankeishijikigou] relation indicator
関係演算子[かんけいえんざんし, kankeienzanshi] relational operator
関係管理[かんけいかんり, kankeikanri] relational management
階層関係[かいそうかんけい, kaisoukankei] hierarchical relation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
関係[かんけい, kankei] Thai: ความสัมพันธ์ English: relation
関連[かんれん, kanren] Thai: ความสัมพัํนธ์ English: relation

elation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปิติ[n.] (piti) EN: joy ; gladness ; happiness ; delight ; pleasure ; elation ; rapture ; exultation ; rejoicing FR: joie [f] ; plaisir [m] ; ravissement [m] ; enthousiasme [m]
เบี้ยน[v.] (bīen) EN: be in a lesbian relationship ; engage in a lesbian sex ; have sex in a lesbian way FR:
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
เชื่อมการติดต่อ[v. exp.] (cheūam kān ) EN: FR: lier des relations (avec) ; nouer des relations (avec)
ช่องแช่แข็ง[n. exp.] (chǿng chaē ) EN: freezing compartment FR: compartiment de surgélation [m]
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate FR: se mettre en concubinage
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
โดเมนของความสัมพันธ์[n. exp.] (dōmēn khøng) EN: domain of a relation FR:
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์[n. exp.] (jaonāthī na) EN: investor relation officer FR:
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: assistant public relations officer FR:
เจริญสัมพันธไมตรี[v. exp.] (jaroēn samp) EN: FR: développer les relations amicales
เจริญทางพระราชไมตรี[v. exp.] (jaroēn thān) EN: cultivate friendly relations FR:
จุดน้ำแข็ง[n. exp.] (jut nāmkhae) EN: freezing point ; ice point FR: point de congélation [m]
จุดเยือกแข็ง[n.] (jutyeūakkha) EN: freezing point FR: point de congélation [m]
กามกิจ[n.] (kāmmakit) EN: sexual intercourse ; intercourse ; sexual activity ; sex FR: rapport sexuel [m] ; relation sexuelle [f]
การเกี่ยวพันกัน[n. exp.] (kān kīophan) EN: relationship FR:
การเกี่ยวพันกันทางสายโลหิต[n. exp.] (kān kīophan) EN: blood relationship FR:
การเปิดเผยจากพระเจ้า[n. exp.] (kān poētpho) EN: revelation FR: révélation [f]
การประชาสัมพันธ์[n. exp.] (kān prachās) EN: public relations FR: relations publiques [fpl]
การร่วมประเวณี[v. exp.] (kān ruam pr) EN: sexual intercourse ; sexual relations FR:
การสัมพันธ์[n.] (kān samphan) EN: relation FR:
การแทนความสัมพันธ์[n. exp.] (kān thaēn k) EN: representing relations FR:
การวิจัยเชิงความสัมพันธ์[n. exp.] (kān wijai c) EN: correlational research FR:
การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์[n. exp.] (kān wijai c) EN: correlational research FR:
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: correlation analysis FR:
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: correlation analysis FR:
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: simple correlation analysys FR:
ค่าสหสัมพันธ์[n. exp.] (khā sahasam) EN: correlation FR:
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์[n. exp.] (khā sampras) EN: correlation coefficient FR: coefficient de corrélation [m]
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier
เกี่ยวข้อง(กับ)[adv.] (khīokhǿng () EN: in connection (with) ; concerning FR: en relation (avec)
คนมีเจ้าของ[n. exp.] (khon mī jao) EN: person in a committed relationship FR:
คนรู้จัก[n. exp.] (khon rūjak) EN: acquaintance FR: connaissance [f] ; relation [f]
ความเชื่อมโยง[n. exp.] (khwām cheūa) EN: connection ; correlation ; link FR:
ความเกี่ยวเนื่อง[n.] (khwām kīone) EN: connection ; relation FR:
ความเกี่ยวพัน[n.] (khwām kīoph) EN: relation FR:
ความเกี่ยวพันระหว่างกัน[n. exp.] (khwām kīoph) EN: interrelation FR:
ความเป็นญาติ[n. exp.] (khwām pen y) EN: kinship ; family relationship FR: parenté [f] ; lien de parenté [m]
ความเป็นญาติด้วยสายโลหิต[n. exp.] (khwām pen y) EN: blood relationship ; consanguinity FR:
ความผูกพัน[n.] (khwām phūkp) EN: relationship ; relation ; connection ; ties FR: relation [f] ; liaison [f]

elation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuldenerlass {m}abatement of a debt; debt cancelation; debt relief
Winkelverwandtschaft {f}angular relationship
Blutsverwandtschaft {f}blood relation
Betriebsverfassung {f}code of industrial relations
Vertragsverhältnis {n}contractual relationship
Korrelationsanalyse {f} [math.]correlation analysis
Datenbanksystem {n} [comp.] | relationales Datenbanksystemdatabase system | relational database system
Wirtschaftsbeziehungen {pl}economic relations
Betriebsverfassungsgesetz {n}industrial relations law; Industrial Constitution Law
Seilschaft {f}insider relationship
Auslandsbeziehungen {pl}international relations
Liebesbeziehung {f}love relationship; sexual relationship
Pearson-Korrelationskoeffizient {m} [math.]Pearson correlation coefficient
Presseamt {n}public relation office
Rangkorrelationskoeffizient {m} [math.]rank correlation coefficient
Bezug {m} | im Bezug auf | in Bezug auf | in Bezug auf; in Hinsicht auf | in Bezug auf; unter ... Aspekt | mit Bezug aufreference | relating | in relation to; with reference to | with regard to | in terms of | in regard to; with regard to
Relation {f} [math.]relation
Relation {f}relation; relationship
relational {adj}relational
Symbiose {f} (zwischen) [biol.] | eine Symbiose eingehensymbiosis (of) | to for a symbiotic relationship
Handelsbeziehungen {pl}trade relations
Unschärferelation {f}uncertainty relation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elation
Back to top