ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contentedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contentedly*, -contentedly-

contentedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contentedly (adv.) อย่างมีความสุข See also: อย่างร่าเริง Syn. joyously, joyfully
contentedly (adv.) อย่างพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ Syn. happily

contentedly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระยิ้มกระย่อง[v.] (krayimkrayǿ) EN: smile contentedly FR:
อย่างผาสุก[adv.] (yāng phāsuk) EN: happily ; contentedly FR: joyeusement
ยิ้มย่อง[v.] (yimyǿng) EN: smile contentedly FR:
ยิ้มย่องผ่องใส[v.] (yimyǿngphǿn) EN: smile contentedly FR:

contentedly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unzufrieden {adv}discontentedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contentedly
Back to top