clue

แปลว่า


vt บอกเป็นนัยๆ
ความหมายเหมือนกับ: hint
คำที่เกี่ยวข้อง: บอกใบ้ , บอกเงื่อนงำให้ , เป็นร่องรอยสู่ , ชี้ทาง
n ร่องรอย
ความหมายเหมือนกับ: hint , suggestion , trace , sign , evidence , mark , intimation , key
คำที่เกี่ยวข้อง: เงื่อนงำ , เบาะแส