beat

แปลว่า


n ใจเต้น
ความหมายเหมือนกับ: palpitation
คำที่เกี่ยวข้อง: หอบ , ใจสั่น
vt ทำให้พ่ายแพ้
ความหมายเหมือนกับ: defeat
คำที่เกี่ยวข้อง: เอาชนะ
คำตรงข้าม: lose
vt ตี
คำที่เกี่ยวข้อง: เคาะ , หวด , ตบ , เฆี่ยน
vt (ชีพจร) เต้นเป็นจังหวะ
คำที่เกี่ยวข้อง: หอบ , (ใจ) เต้น , เต้นเป็นจังหวะ
vt ตีไข่
คำที่เกี่ยวข้อง: ตีหรือคนให้เข้ากัน
vt มาถึงหรือทำบางสิ่งเร็วกว่า
vt หลีกเลี่ยงการล่าช้า
vt กระพือปีก
n จังหวะ
n เสียง (ตีกลอง)
คำที่เกี่ยวข้อง: เสียงเคาะ
n การลาดตระเวน
adj เหนื่อยมาก
ความหมายเหมือนกับ: exhausted
คำที่เกี่ยวข้อง: เพลีย , อ่อนแรง , ซูบ

ตัวอย่างประโยค


Move your feet to the beat of your heart. เคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ