arch

แปลว่า


n การก่อตัวของหินเป็นรูปโค้ง
n โครงสร้างที่มีรูปโค้ง
ความหมายเหมือนกับ: arc , curve , vault
n ทางเดินใต้ประตูรูปโค้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: ซุ้มประตู
vt ทำให้โค้ง
ความหมายเหมือนกับ: bend , curve
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้งอ
vi มีรูปโค้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: มีโครงสร้างโค้ง
n สิ่งที่มีลักษณะโค้ง
adj ที่มีเล่ห์เหลี่ยม
ความหมายเหมือนกับ: crafty , sly
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นหัวโจก
adj สำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: main , chief
prf หัวหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: สำคัญ
suf ผู้นำ