ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abbot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abbot*, -abbot-

abbot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abbot (n.) เจ้าอาวาส See also: เจ้าอาราม, เจ้าวัด Syn. archimandrite
English-Thai: HOPE Dictionary
abbot(แอบ' เบิท) n. อธิการวัด, เจ้าอาวาส
English-Thai: Nontri Dictionary
abbot(n) สมภาร,เจ้าอาวาส,อธิการวัด,เจ้าวัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าคุณ (n.) personal pronoun used for both the 2nd and 3rd person, referring to a Phya, or to a Lord Abbot of monastery
ขรัว (n.) abbot Syn. เถร, เจ้าอาวาส, สมณเจ้า
คุณพ่ออธิการ (n.) abbot See also: monastery head
สมภาร (n.) abbot Syn. เจ้าวัด, เจ้าอาวาส Ops. ลูกวัด
สมภาร (n.) abbot Ops. พระลูกวัด, ลูกวัด
เจ้าวัด (n.) abbot Syn. เถร, เจ้าอาวาส, ขรัว, สมณเจ้า
เจ้าอธิการ (n.) abbot See also: chief monk
เจ้าอธิการ (n.) abbot
เจ้าอาราม (n.) abbot Syn. เจ้าวัด, เถร
เจ้าอาวาส (n.) abbot Syn. เจ้าอาราม, เจ้าวัด, เถร
เถร (n.) abbot Syn. เจ้าอาวาส, ขรัว, สมณเจ้า
เถร (n.) abbot Syn. เจ้าอาราม, เจ้าวัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How about Abbot Costello?เรื่อง แอ๊บบอท กับ คอสเตลโล่เป็นไง?
As a matter of fact, Mr. Abbot was sitting right where you are now when we discussed his appeal.นั่นคือสิ่งที่ท่านแอบเบ็ตว่าเธอนั่งรอเป็นชั่วโมงแล้ว เรามาพูดเรื่องสัญญากันไหม
And the Pope would bless what the King did to Abbot Marcus? More or less.โปปสนับสนุนราชาก็ด้วยเพราะมาค้สกระทำดีต่อศาสนะ เจ้าพูดถูก
I dream of become the Abbot of Jinshan Temple.ข้าตั้งใจว่า... ...อยากจะเป็นหมอนะ
It seems your are Abbot Fahai of Jinshan Temple.- ข้าหมายถึงหลังจาก... - ข้าตายแล้วใช่ไหม - เจ้าอยากให้ข้าตายหรอ?
As I'm sure nurse Abbot explained, we don't know where Leila came from.ผมเชื่อว่า พยาบาลแอ็บบอทได้อธิบายไปแล้ว ว่าเราไม่รู้ที่มาของไลล่า
Abbot Costello meet Frankenstein?แอ๊บบอท กับ คอสเตลโล่ ผจญ แฟรงค์เก้นสไตน์ ล่ะ?
Abbot Marcus was the finest of men.นักบวช มาร์คเป็นคนดี เล่ามา..
Abbot Marcus. We seek shelter from the storm.พวกเราเพียง ต้องการหาที่หลบฝน
Abbot said she's with the CIA.แอ็บบ็อตต์บอกว่าหล่อนมาจากซีไอเอ
Vern, you were so scared you looked like that fat guy in Abbott and Costello, when he saw the mummy.เวิร์น นายตกใจมากเลยนะ นายอย่างกะไอ้อ้วนในแอ็บบอทกับ คอสเท็ลโล่ ตอนเขาเจอมัมมี่เลย
Let's join the Abbots in Camden Village.พบกับครอบครัวแอ็บบ็อทได้เลยครับ

abbot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
院牧[yuàn mù, ㄩㄢˋ ㄇㄨˋ, 院牧] abbot (Christian)
修道张[xiū dào zhāng, ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄓㄤ, 修道张 / 修道張] abbot
大修道院长[dà xiū dào yuàn zhǎng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄩㄢˋ ㄓㄤˇ, 大修道院长 / 大修道院長] abbott
男修道院长[nán xiū dào yuàn zhǎng, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄩㄢˋ ㄓㄤˇ, 男修道院长 / 男修道院長] abbot

abbot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
修院長[しゅういんちょう, shuuinchou] (n) prelate; prior; abbot
参禅[さんぜん, sanzen] (n,vs) Zen meditation; meditative consultation with the head abbot
貫主;貫首[かんじゅ;かんしゅ, kanju ; kanshu] (n) chief abbot (of a Buddhist temple)
修道院長[しゅうどういんちょう, shuudouinchou] (n) head of a monastic institution; abbot; prior; abbess; prioress; mother superior
土吹[つちふき;ツチフキ, tsuchifuki ; tsuchifuki] (n) (uk) Chinese false gudgeon (Abbottina rivularis)
大修道院長[だいしゅうどういんちょう, daishuudouinchou] (n) abbot; archimandrite
方丈[ほうじょう, houjou] (n) (1) square jo (approx. 10 sq feet); (2) {Buddh} abbot's chamber; (3) chief priest
管長[かんちょう, kanchou] (n) superintendent priest; chief abbot; (P)

abbot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior ; chief monk FR: prieur [m] ; père supérieur [m]
เจ้าอธิการ[n. exp.] (jao-athikān) EN: abbot who is an Ecclesiastical Subdistrict Chief as well FR:
เจ้าอาวาส[n.] (jao-āwāt) EN: abbot ; head of a monastery FR: abbé [m]
ขรัว[n.] (khrūa) EN: elder Buddhist monk ; aged Buddhist priest ; aged abbot FR:
พระอธิการ[n. exp.] (phra athikā) EN: abbot FR:
รั้งเจ้าอาวาส[n. exp.] (rang jao-āw) EN: acting abbot FR:
สมุห์[n.] (samu) EN: priest ranking (below the abbot of a Buddhist monastery) FR:
สมภาร[n.] (somphān) EN: abbot (of a monastery) FR: abbé [m] ; chef de la pagode [m]
เถร[n.] (thēn) EN: abbot FR:
นกกินแมลงป่าฝน[n. exp.] (nok kin mal) EN: Abbott's Babbler FR: Akalat d'Abbott [m] ; Timalie à queue rouge [f] ; Akalat fauve [m]

abbot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbott-Tölpel {m} [ornith.]Abbott's Booby
Abbottstar {m} [ornith.]Abbott's Starling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abbot
Back to top