ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bowed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bowed*, -bowed-

bowed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bowed (n.) ส่วนที่ยื่นออกมา See also: ส่วนที่โผล่ออกมา Syn. jutting, swelling

bowed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俯首帖耳[fǔ shǒu tiē ěr, ㄈㄨˇ ㄕㄡˇ ㄊㄧㄝ ㄦˇ, 俯首帖耳] bowed head and ears glued (成语 saw); docile and obedient; at sb's beck and call
板胡[bǎn hú, ㄅㄢˇ ㄏㄨˊ, 板胡] a bowed stringed instrument with a thin wooden soundboard

bowed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
胡弓;鼓弓[こきゅう, kokyuu] (n) (1) kokyu (3 or 4-stringed bowed Japanese musical instrument); (2) any Oriental string instrument played with a bow
椰胡[やこ, yako] (n) yehu (bowed Chinese instrument with a coconut-shell body)
腰折れ;腰折[こしおれ, koshiore] (n) (1) (pol) bad poem; my humble poem; (2) stooped over (e.g. old people); bowed; (3) stalling; having a relapse

bowed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โค้ง[adj.] (khōng) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous FR: courbé ; arrondi
ผีเสื้อหนอนพุทราแถบหักศอก[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Elbowed Pierrot FR:

bowed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gramgebeugt {adj}bowed with grief

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bowed
Back to top