ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arc

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arc*, -arc-

arc ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arc (vi.) เคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง
arc (n.) ส่วนโค้ง See also: ความโค้ง Syn. arch, curve
arc light (n.) ไฟที่มีแสงสว่างมากใช้ในโรงถ่ายภาพยนตร์
arc light (n.) ไฟฉาย See also: แสงไฟฉาย Syn. flashlight, beam
arcade (n.) ทางเดินที่มีร้านขายของสองฝั่ง
arcade (n.) ทางเดินที่มีหลังคาโค้ง
arcade (n.) บริเวณที่มีตู้เกมส์ให้เล่น
arcane (adj.) ที่เป็นความลับ See also: ที่ซ่อนไว้ Syn. hidden, secret
arch (n.) การก่อตัวของหินเป็นรูปโค้ง
arch (n.) โครงสร้างที่มีรูปโค้ง Syn. arc, curve, vault
arch (n.) ทางเดินใต้ประตูรูปโค้ง See also: ซุ้มประตู
arch (vt.) ทำให้โค้ง See also: ทำให้งอ Syn. bend, curve
arch (vi.) มีรูปโค้ง See also: มีโครงสร้างโค้ง
arch (n.) สิ่งที่มีลักษณะโค้ง
arch (adj.) ที่มีเล่ห์เหลี่ยม See also: เป็นหัวโจก Syn. crafty, sly
arch (adj.) สำคัญ Syn. main, chief
arch (prf.) หัวหน้า See also: สำคัญ
arch (suf.) ผู้นำ
arch over (phrv.) ทำหลังคาโค้งคลุม (มักใช้รูป passive voice)
arch over (phrv.) ทำให้ (บางสิ่ง) เป็นรูปโค้งคลุม
archaeo (prf.) โบราณ
archaeological (adj.) เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeologist (n.) คนที่ขุด See also: เครื่องมือที่ใช้ขุด, เครื่องจักรที่ใช้ขุด, นักขุด Syn. hoe, miner
archaeology (n.) โบราณคดี See also: โบราณคดีวิทยา Syn. archeology
archaic (adj.) โบราณ Syn. ancient
archaic (adj.) ล้าสมัย See also: พ้นสมัย Syn. old-fashioned
archaism (n.) การเลียนแบบคำพูดหรือเทคนิคโบราณ
archaism (n.) คำเก่า See also: คำโบราณ
archbishop (n.) หัวหน้าของบิชอพ Syn. chief bishop
archdiocese (n.) เขตศาสนา Syn. ecclesiastical unit, demesne, territory, county
archduke (n.) ภรรยาของท่านดยุค See also: ภรรยาหม้ายของท่านดยุค, คุณหญิง, ท่านหญิง Syn. margrave
arched (adj.) โค้ง See also: โง้ง, โก่ง Syn. curved
archeo (prf.) โบราณ
archeologist (n.) นักโบราณคดี
archeology (n.) โบราณคดี See also: โบราณคดีวิทยา Syn. archaeology
archer (n.) ผู้ยิงธนู Syn. bowman
Archer (sl.) เงินจำนวนสองพันฟรัง
archery (n.) กลุ่มพลธนู
archery (n.) การยิงธนู
archery (n.) อุปกรณ์การยิงธนู
English-Thai: HOPE Dictionary
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
arc de triomphe(อาร์ค ดา ทรีออฟ') โค้งชัยชนะที่อยู่ในปารีส (located in Paris)
arc lightดวงประทีปไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากส่วนงอโค้งเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าที่ขั้วเรืองแสงที่ล้อมรอบด้วยแก๊ส
arcade(อาร์เคด') n. อนุกรมของส่วนโค้งที่มีเสาค้ำ,ระเบียงโค้งครึ่งวงกลม ทางเดินที่มีหลังคาหรือที่บังแดดและสองข้างทางมีร้านขายของ,ทางเดินที่มีเสาทั้งสองข้าง, Syn. archway)
arcadia(อาร์เค'เดีย) n. ชื่อที่ราบสูงแห่งหนึ่งในประเทศกรีซโบราณที่มีผู้คนอยู่อย่างง่าย ๆ และไร้เดียงสา, ชื่อเมืองหนึ่งในรัฐแคลิฟอเนีย
arcadian(อาร์เค'เดียน) adj. เกี่ยวกับ Arcadia, อย่าง่าย ๆ , ลูกทุ่ง, ไร้เดียงสา. n. ชาวเมือง Arcadia. -Arcadianism n.
arcady(อาร์'คะดี) n. = Arcadia
arcane(อาร์'เคน) adj. ลึกลับ, ลี้ลับ (secret)
arcanum(อาร์เค'นัม) n., (pl. -na) ความลี้ลับตำรับยาลับที่มีประสิทธิภาพสูง
arch(a) eology (อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -arch (a) eologist n.
arch 1(อาร์ค) n. ส่วนโค้ง,ประตูโค้ง,โค้งชัย,ประตู,เส้นโค้ง -vt.,vi. ทำให้โค้ง,โก่ง,ใช้ของหรือสิ่งที่โค้งคลุม (ogive, vault,arc,curve)
arch 2(อาร์ค) adj. สำคัญที่สุด,หัวหน้า, สำคัญ, มหา,บรม, เอก. -archness n., Syn. chief)
arch. e.abbr. Architectural Engineer
archaeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
archaic(อาร์เค'อิค) adj. โบราณ,เก่าแก่,แบบโบราณ, Syn. antiquated --A. modern)
archaicism(อาร'์ คีอิส'ึม,อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์,ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word,usage, etc.)
archaise(อาร์'คีไอซฺ) vt. ทำให้มีลักษณะโบราณ, ใช้ศัพท์หรือคำโบราณ, แสดง
archaism(อาร'์ คีอิส'ึม,อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์,ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word,usage, etc.)
archaize(อาร์'คีไอซฺ) vt. ทำให้มีลักษณะโบราณ, ใช้ศัพท์หรือคำโบราณ, แสดง
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
archbishop(อาร์ค'บิเชิพ) n. หัวหน้า bishop หัวหน้าบาทหลวง (chief bishop)
archbishopric(อาร์คบิช'ชัพริค) n. ตำแหน่งหัวหน้า bishop (office of an archbishop)
archbp.abbr. Archbishop
archd.abbr. archdeacon, archduke
archdeacon(อาร์คดี'คัน) n. ตำแหน่งพระคริสเตียนที่อยู่ถัดลงไปจาก bishop, รองบาทหลวง -archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship n. (an ecclesiastic)
archdiocese(อาร์คได'โอซีส) n. เขตปกครองของ archbishop. -archdiocesan adj.
archducal(อาร์คดู'คัล) adj. เกี่ยวกับ archduke หรือ archduchess
archduchess(อาร์ค'ดัชซิล) n. ภรรยาของ archduke, เจ้าหญิงออสเตรีย
archduchy(อาร์ค'ดัชซี) n. เขตปกครองของ archduke หรือ archduchess
archduke(อาร์ค'ดูค) n. ตำแหน่งเจ้าชายออสเตรีย (chief duke)
archean(อาร์คี'อัน) adj. เกี่ยวกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุค Precambrian., Syn. Archaean
arched(อาร์ทฺ) adj. ทำด้วยส่วนโค้ง (curved)
archegonium(อาดิโก'เนียม) n., (pl. -hia) อวัยวะสืบพันธุ์ตัวเมียของต้นไม้จำพวกเฟิร์น และมอส -archegonial, archegoniate adj.
archenemy(อาร์คเอน'นีมี) n. หัวหน้าศัตรู, ซาตาน, ศัตรูสำคัญ
archeo-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "แรกเริ่ม"
archeology(อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -archeologic (al) adj. archeologist n.
archeosporium(อาร์'คีโอสพอ'เรียม) n. = archespore
archeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
archer(อาร์'เคอะ) n. ผู้ยิงธนู,มือธนู,ชื่อกลุ่มดาว, Syn. bowman, sign of Sagittarius)
archery(อาร์'ชะรี) n. การยิงธนู,กลุ่มพลธนูอุปกรณ์การยิงธนู
English-Thai: Nontri Dictionary
arc(n) ความโค้ง,เส้นโค้ง
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
arch(adj) สำคัญที่สุด,เอก,บรม,มหา,มารยา,เล่ห์กระเท่ห์
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeology(n) โบราณคดี
archaic(adj) เก่า,คร่ำคร่า,โบราณ,พ้นสมัย
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
archdeacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง
arched(adj) โค้ง
archer(n) คนยิงธนู,นายขมังธนู
archery(n) การยิงธนู
archetype(n) แม่พิมพ์,แม่แบบ,ตัวอย่างเดิม
archipelago(n) หมู่เกาะ
architect(n) สถาปนิก
architecture(n) สถาปัตยกรรม
architrave(n) ขอบประตู,ขอบหน้าต่าง
archives(n) เอกสารสำคัญ,บันทึกสำคัญ,ห้องเก็บเอกสาร
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ,พนักงานเก็บหนังสือ
archway(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
Arctic(adj) เกี่ยวกับขั้วโลกเหนือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arcอาร์ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arcadeฉันนบถ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Arcadiaแดนอาร์เคเดีย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
archช่องโค้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Archaeocyathidอาร์คีโอไซอาทิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Archaeozoic Eonบรมยุคอาร์คีโอโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
archaic๑. ใกล้คลาสสิก๒. โบราณ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
archaismคำโบราณ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Archean Periodยุคอาร์เคียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
archegoniumอาร์คิโกเนียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
archetypeแม่แบบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
archicarpอาร์คิคาร์ป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Archieอาร์ชี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
archipelagoกลุ่มเกาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
architectonicสถาปัตยลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
architectureสถาปัตยกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
architrave๑. หน้ากระดานทับหลัง๒. บัวปิดแนววงกบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
archiveหน่วยเก็บถาวร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
archived fileแฟ้มเก็บถาวร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
archivesจดหมายเหตุ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arcuateโค้งคันศร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
arcus juvenilis; embryotoxon, anteriorเส้นขอบกระจกตาวัยเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arc, High-Pressureอาร์กที่มีความดันสูง [การแพทย์]
Arcadeโค้ง, ติดต่อซึ่งกันและกันเป็นข่ายโค้ง, ส่วนโค้งติดต่อกัน, ทางโค้ง [การแพทย์]
Archส่วนโค้ง, ลักษณะรูปแนวโค้ง, เส้นโค้งจากปลายนิ้วข้างหนึ่งไปถึงอึกข้างหนึ่ง, อาร์ช [การแพทย์]
Archaeological datingการกำหนดอายุทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeologyโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archeryการยิงธนู [TU Subject Heading]
Archetype (Psychology)ต้นแบบ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Archipelagoesหมู่เกาะ [TU Subject Heading]
Architectsสถาปนิก [TU Subject Heading]
Architectureสถาปัตยกรรมโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ว่าประกอบด้วยหน่วยอะไรบ้าง หน่วยเหล่านี้ทำงานอย่างไร มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลและคำสั่งถึงกันอย่างไร วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สำคัญ เพราะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องมีอะไรบ้าง [คอมพิวเตอร์]
Architecture, Medievalสถาปัตยกรรมสมัยกลาง [TU Subject Heading]
Archivesจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivistนักจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Arctic or Antarctic sea smokeควันทะเลในเขตอา ร์คติค หรือแอนตาร์ติค [อุตุนิยมวิทยา]
ArcViewอาร์ควิว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่วนเว้าส่วนโค้ง (n.) arc See also: shape Syn. ส่วนเว้าโค้ง
ส่วนเว้าโค้ง (n.) arc See also: shape
ซุ้มประตู (n.) arch See also: door facade, arched entrance
กาบู (n.) arch tile
หลักฐานทางโบราณคดี (n.) archaeological evidence
โบราณคดี (n.) archaeology Syn. โบราณคดีวิทยา
โบราณคดีวิทยา (n.) archaeology
ตะล่อม (clas.) archaic cubic measure See also: ancient Thai measure, measurement rate, scale of measurement, unit of capacity equivalent to four
ก่ง (adj.) arched See also: bent, bowed, curved Syn. โก่ง
โก่ง (adj.) arched See also: curved, bent, inflated Syn. โค้ง, งอ, โกง Ops. ตรง
คูหา (n.) arched space See also: space between pillar, arched entrance
นักโบราณคดี (n.) archeologist
ต้นพะเนียง (n.) Archidendron jiringa Nielsen Syn. เนียง
พะเนียง (n.) Archidendron jiringa Nielsen Syn. เนียง, ต้นพะเนียง
เนียง (n.) Archidendron jiringa Nielsen Syn. ต้นพะเนียง
หมู่เกาะ (n.) archipelago See also: group of islands
หมู่เกาะ (n.) archipelago See also: group of islands
คนเขียนแบบ (n.) architect Syn. นักออกแบบ
สถาปนิก (n.) architect Syn. นักออกแบบ, คนเขียนแบบ
สถาปนิก (n.) architect
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She is a researcher and problem solverเธอเป็นนักวิจัยและนักแก้ปัญหา
Better do your research! Get it done!ทำงานวิจัยของคุณดีกว่า ทำมันให้แล้วเสร็จ
I read research studiesฉันอ่านงานวิจัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get some leverage to it, use your arms... arc your neck.ขากออกมาหงายหลังไปโก่งคอไว้
Why don't you buy him a new arc welder?ทำไมคุณไม่ซื้อ เครื่องเชื่อมอันใหม่ให้ท่านล่ะ
You can't have forgotten him. You saw him at the ARC today.คุณลืมเขาเหรอไง คุณเจอเขาที่อาร์ควันนี้
The Arc didn't even exist before I left.อาร์ค ก็ไม่ได้มีอยู่จริงตอนที่ฉันจากมา
Because, if this bomb goes off, we lose the Arc and everything in it -the Detector,our research...ถ้ามันระเบิด, พวกเราก็จะหลาดกับวงนั่น และทุกๆสิ่งในนั้น เครื่องรับสัญญาณ, ของพวกเรากำลังหาอยู่ , ทุกๆสิ่ง..
I want the parabolic arc mics fixed on every window in that structure.ผมอยากให้ติดไมค์ที่หน้าต่างทุกบานในตึกนั้น
The sun with the arc over the sky stands for time, duration.ดวงอาทิตย์กับเรือบนฟ้า หมายถึงเวลา
I think we might have a greater chance of finding her, if we divide and spread the arc a little wider.ฉันคิดว่าเรามีโอกาสสูงที่จะพบเธอ ถ้าเราแยกกันNและขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นอีก
I'll use my crimson arc toฉันจะใช้เส้นโค้งสีแดง
You wanna know who we are, what the ARC is, and what the big flickering thing is behind me.คุณอยากรู้ว่าพวกเราเป็นใคร ARCคืออะไร และไอ้ที่อยู่ข้างหลังผมคืออะไร
Tell me about the ARC and I'll go away.บอกฉันเกี่ยวกับ ARC แล้วฉันจะไป
Your work will lead to predators being created here in this ARC of yours.คุณจะทำให้เกิดนักล่าขึ้นมาในอาร์คนี่

arc ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆弧[yuán hú, ㄩㄢˊ ㄏㄨˊ, 圆弧 / 圓弧] arc of a circle; circular arc
弧光[hú guāng, ㄏㄨˊ ㄍㄨㄤ, 弧光] arc light
同轴圆弧[tóng zhóu yuán hú, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡˊ ㄩㄢˊ ㄏㄨˊ, 同轴圆弧 / 同軸圓弧] coaxial circular arc; concentric arc (in spherical geometry)
群岛弧[qún dǎo hú, ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ, 群岛弧 / 群島弧] island arc (geol.)
圣女贞德[Shèng nǚ Zhēn dé, ㄕㄥˋ ㄋㄩˇ ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 圣女贞德 / 聖女貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
贞德[Zhēn dé, ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 贞德 / 貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
阿基米德[À jī mǐ dé, ㄚˋ ㄐㄧ ㄇㄧˇ ㄉㄜˊ, 阿基米德] Archimedes (c. 287-212 BC)
腺癌[xiàn ái, ㄒㄧㄢˋ ㄞˊ, 腺癌] Adenocarcinoma
高级研究[gāo jí yán jiū, ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, 高级研究 / 高級研究] advanced research
淀粉[diàn fěn, ㄉㄧㄢˋ ㄈㄣˇ, 淀粉 / 澱粉] starch; amylum C6H10O5
无政府主义[wú zhèng fǔ zhǔ yì, ˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 无政府主义 / 無政府主義] anarchism
麻醉药[má zuì yào, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ ㄧㄠˋ, 麻醉药 / 麻醉藥] anesthetic; narcotic; chloroform
反唇相讥[fǎn chún xiāng jī, ㄈㄢˇ ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ, 反唇相讥 / 反唇相譏] answer back sarcastically
南极洲[Nán jí zhōu, ㄋㄢˊ ㄐㄧˊ ㄓㄡ, 南极洲 / 南極洲] Antarctica
列岛[liè dǎo, ㄌㄧㄝˋ ㄉㄠˇ, 列岛 / 列島] archipelago; chain of islands
北冰洋[Běi bīng yáng, ㄅㄟˇ ㄅㄧㄥ ㄧㄤˊ, 北冰洋] Arctic ocean
北极圈[Běi jí quān, ㄅㄟˇ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢ, 北极圈 / 北極圈] Arctic Circle
半坡村[bàn pō cūn, ㄅㄢˋ ㄆㄛ ㄘㄨㄣ, 半坡村] archaeological site near Xi'an
原形[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, 原形] archetype; original shape; true colors
古盗鸟[gǔ dào niǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄠˋ ㄋㄧㄠˇ, 古盗鸟 / 古盜鳥] Archaeoraptor (bird-like dinosaur)
古旧[gǔ jiù, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄡˋ, 古旧 / 古舊] archaic
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, 图谱 / 圖譜] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music
坎特伯雷大主教[Kǎn tè bó léi dà zhǔ jiào, ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ ㄅㄛˊ ㄌㄟˊ ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 坎特伯雷大主教] Archbishop of Canterbury, head of Church of England
骑楼[qí lóu, ㄑㄧˊ ㄌㄡˊ, 骑楼 / 騎樓] arcade (architecture)
阿卡提[Ā kǎ dī, ㄚ ㄎㄚˇ ㄉㄧ, 阿卡提] Arcadia (Greek prefecture on the Peloponnese)
阿卡迪亚[Ā kǎ dí yà, ㄚ ㄎㄚˇ ㄉㄧˊ ㄧㄚˋ, 阿卡迪亚 / 阿卡迪亞] Arcadia (loan)
大主教[dà zhǔ jiào, ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 大主教] Archbishop; Primate; Metropolitan
太古代[Tài gǔ dài, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, 太古代] Archaeozoic (geological era before 2500m years ago)
太古宙[Tài gǔ zhòu, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄓㄡˋ, 太古宙] Archaean (geological eon before 2500m years ago)
三月二十一号[sān yuè èr shí yī hào, ㄙㄢ ㄩㄝˋ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ ㄏㄠˋ, 三月二十一号 / 三月二十一號] March 21
弧形[hú xíng, ㄏㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 弧形] arch
拱形[gǒng xíng, ㄍㄨㄥˇ ㄒㄧㄥˊ, 拱形] arch
始祖鸟[shǐ zǔ niǎo, ㄕˇ ㄗㄨˇ ㄋㄧㄠˇ, 始祖鸟 / 始祖鳥] Archaeopteryx
考古学家[kǎo gǔ xué jiā, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 考古学家 / 考古學家] archaeologist
辽宁古盗鸟[Liáo níng gǔ dào niǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄨˇ ㄉㄠˋ ㄋㄧㄠˇ, 辽宁古盗鸟 / 遼寧古盜鳥] Archaeoraptor liaoningensis (bird-like dinosaur found in Liaoning province)
[yī, ㄧ, 弌] archaic variant of 壹 banker's anti-fraud numeral one
[èr, ㄦˋ, 弍] archaic variant of 貳|贰, banker's anti-fraud numeral two
[sān, ㄙㄢ, 弎] archaic variant of 叄|叁, banker's anti-fraud numeral three
[lì, ㄌㄧˋ, 栃] archaic variant of 櫪|枥, oak; type of tree in ancient books; stable (for horses)
[qiāo, ㄑㄧㄠ, 橾] archaic variant of 鍬|锹

arc ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークエネルギー[, a-kuenerugi-] (n) arc energy
アークガイド[, a-kugaido] (n) arc guide
アークスペクトル[, a-kusupekutoru] (n) arc spectrum
アークライト[, a-kuraito] (n) arc light
アークランプ[, a-kuranpu] (n) arc lamp; arc light
アーク切断[アークせつだん, a-ku setsudan] (n) arc cutting
アーク放電[アークほうでん, a-ku houden] (n) arc discharge
アーク溶接[アークようせつ, a-ku yousetsu] (n) arc welding
アーク灯;アーク燈[アークとう, a-ku tou] (n) arc light
アーク炉[アークろ, a-ku ro] (n) arc furnace
キセノンアークランプ[, kisenon'a-kuranpu] (n) Xenon arc lamp
内帯[ないたい, naitai] (n) (1) (See 外帯・1) area on the concave side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本内帯) area of southwestern Japan north of the Median Tectonic Line
外帯[がいたい, gaitai] (n) (1) (See 内帯・1) area on the convex side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本外帯) area of southwestern Japan south of the Median Tectonic Line
弧を描く[こをえがく, kowoegaku] (exp,v5k) to draw an arc (e.g. with a compass); to describe an arc (e.g. through the air)
弧光[ここう, kokou] (n) arc light
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D
アーカイバ;アーカイバー[, a-kaiba ; a-kaiba-] (n) {comp} archiver
アーカイバルファイル[, a-kaibarufairu] (n) {comp} archival file
アーカイバルメモリ[, a-kaibarumemori] (n) {comp} archival memory
アーカイビング[, a-kaibingu] (n) {comp} archiving
アーカイブ[, a-kaibu] (n) archive
アーカイブサーバ;アーカイブサーバー[, a-kaibusa-ba ; a-kaibusa-ba-] (n) {comp} archive server
アーカイブス;アーカイブズ[, a-kaibusu ; a-kaibuzu] (n) (See アーカイブ) archives
アーカイブデータセット[, a-kaibude-tasetto] (n) {comp} archive data set
アーカイブビット[, a-kaibubitto] (n) {comp} archive bit
アーカイブファイル[, a-kaibufairu] (n) {comp} archive file
アーカイブライブラリ[, a-kaiburaiburari] (n) {comp} archive library
アーカイブ先[アーカイブさき, a-kaibu saki] (n) {comp} archiving destination
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] (n) {comp} archived file
アーカイブ属性[アーカイブぞくせい, a-kaibu zokusei] (n) {comp} archive attribute
アーキオロジー;アーケオロジー[, a-kioroji-; a-keoroji-] (n) archaeology
アーキタイプ[, a-kitaipu] (n) archetype
アーキテクチャ(P);アーキテクチャー;アーキテクチュア;アキテクチャ[, a-kitekucha (P); a-kitekucha-; a-kitekuchua ; akitekucha] (n) architecture; (P)
アーキテクチャラル;アーキテクチュラル[, a-kitekuchararu ; a-kitekuchuraru] (n) architectural
アーキテクト[, a-kitekuto] (n) architect
アーキトレーブ[, a-kitore-bu] (n) architrave
Japanese-English: COMDICT Dictionary
弧長[こちょう, kochou] arc length
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file
アーキー[あーきー, a-ki-] ARCHIE
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent
アーチー[あーちー, a-chi-] ARCHIE
アナーキー[あなーきー, ana-ki-] Anarchie
ウルトラスパーク[うるとらすぱーく, urutorasupa-ku] UltraSPARC
エルエイチアーク[えるえいちあーく, erueichia-ku] LHarc
キーワードサーチ[きーわーどさーち, ki-wa-dosa-chi] keyword search
キーワード検索[キーワードけんさく, ki-wa-do kensaku] keyword search
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] class hierarchy
グローバル検索[グローバルけんさく, guro-baru kensaku] global search
ゲームセンター[げーむせんたー, ge-musenta-] game arcade
サーチエンジン[さーちえんじん, sa-chienjin] search engine
サーチパス[さーちぱす, sa-chipasu] search path
サーチパタン[さーちぱたん, sa-chipatan] search pattern
サーチ不可能[サーチふかのう, sa-chi fukanou] unsearchable
サーチ文字列[サーチもじれつ, sa-chi mojiretsu] search string
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] search permission
システムアーキテクチャ[しすてむあーきてくちゃ, shisutemua-kitekucha] system architecture
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA
ジャガーシーティーエス[じゃがーしーていーえす, jaga-shi-tei-esu] JaguarCTS
スイッチアーキテクチャ[すいっちあーきてくちゃ, suicchia-kitekucha] switch architecture
スパーク[すぱーく, supa-ku] SPARC
データ(の)階層[データのかいそう, de-ta nokaisou] data hierarchy
ネットワークアーキテクチャ[ねっとわーくあーきてくちゃ, nettowa-kua-kitekucha] network architecture
ハッシュ表探索[はっしゅひょうたんさく, hasshuhyoutansaku] hash table search
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model
フィボナッチ探索[ふいぼなっちたんさく, fuibonacchitansaku] Fibonacci search
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture
プロトコル階層[プロトコルかいそう, purotokoru kaisou] protocol hierarchy
メタサーチ[めたさーち, metasa-chi] metasearch
ルーティングハイアラーキ[るーていんぐはいあらーき, ru-teinguhaiara-ki] routing hierarchy
一段階層分類体系[いちだんかいそうぶんるいたいけい, ichidankaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
探す[さがす, sagasu] Thai: ค้นหา English: to search
探る[さぐる, saguru] Thai: ค้นหา English: to search
研究[けんきゅう, kenkyuu] Thai: ทำวิจัย English: research
研究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Thai: สถาบันวิจัย English: research institute

arc ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิ้นประกอบของความยาวส่วนโค้ง[n. exp.] (chin prakøp) EN: element of arc length FR:
คันศร[n. exp.] (khan søn) EN: bow FR: arc [m]
คันธนู[n.] (khanthanū) EN: bow FR: arc [m]
ความโค้ง[n.] (khwām khōng) EN: curvature ; curve ; arc FR: courbure [f] ; arc [m]
ความยาวส่วนโค้ง[n. exp.] (khwām yāo s) EN: arc length FR: longueur d'un arc [f]
กง[n.] (kong) EN: arch ; arc FR:
ประตูชัย[n.] (pratūchai) EN: arch of triumph ; victory arch FR: arc de triomphe [m]
รีเฟล็กซ์อาร์ก[n. exp.] (rīflek āk) EN: reflex arc FR:
ศรายุธ[n.] (sarāyut) EN: bow FR: arc [m]
ศร[n.] (søn) EN: arrow ; bow FR: flèche [f] ; arc [m]
ส่วนโค้ง[n.] (suankhōng) EN: arc ; curvature FR: arc [m]
ส่วนโค้งน้อย[n. exp.] (suankhōng n) EN: minor arc FR:
ส่วนโค้งใหญ่[n. exp.] (suankhōng y) EN: major arc FR:
ซุ้ม[n.] (sum) EN: arbour ; arbor (Am.) ; archway ; arch ; arc ; opening ; niche FR:
ธนุ[n.] (thanu) EN: bow ; bow and arrow ; arrow FR: arc [m] ; flèche [f]
ธนู[n.] (thanū) EN: bow ; bow and arrow ; arrow FR: arc [m] ; flèche [f]
แอนตาร์กติกเซอร์เคิล[n. prop.] (Āentāktik S) EN: Antarctic Circle FR: cercle Antarctique [m]
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntātikā) EN: Antartic ; Antartica FR: Antarctique [m]
อาร์กไฮเพอร์โบลิกโคไซน์[n. exp.] (ākhaiphoēbō) EN: arc-hyperbolic cosine FR:
อาร์กไฮเพอร์โบลิกโคแทนเจนต์[n. exp.] (ākhaiphoēbō) EN: arc-hyperbolic cotangent FR:
อาร์กไฮเพอร์โบลิกไซน์[n. exp.] (ākhaiphoēbō) EN: arc-hyperbolic sine FR:
อาร์กไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์[n. exp.] (ākhaiphoēbō) EN: arc-hyperbolic tangent FR:
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อาร์เคด[n.] (ākhēt) EN: arcade FR:
อาร์คิมิดีส[n. prop.] (Ākhimidīs) EN: Archimedes FR: Archimède
อาร์กโคไซน์[n.] (ākkhōsai) EN: arcosine FR:
อัครเทวดา[n.] (akkhrathēwa) EN: archangel FR: archange [m]
อาร์กไซน์[n.] (āksai) EN: arcsine FR:
อาร์กแทนเจนต์[n.] (ākthaēnjēn) EN: arctangent FR: arctangente
อาร์กติก[n. prop.] (Āktik) EN: Arctic FR: Arctique [m]
อาร์กติกเซอร์เคิล[n. prop.] (Āktik Soēkh) EN: Arctic Circle FR: cercle Arctique [m]
อนาธิปไตย[n.] (anāthippata) EN: anarchy ; anarchism FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal FR:
อ่านผ่าน ๆ[v. exp.] (ān phān-phā) EN: skim (through) ; read through FR: feuilleter ; parcourir
อธิป[n.] (athip) EN: king ; monarch; sovereign FR: souverain [m] ; roi [m]
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบแผนการวิจัย[n. exp.] (baēpphaēn k) EN: research design FR:

arc ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittelpunktswinkel {m}angle subtended by the arc at the centre
Bogenhöhe {f}arch rise; arc height
Lichtbogen {m} [electr.]electric arc; arc
Lichtbogenspritzen {n}electric arc spraying
Bogenminute {f}minute of arc; arc minute
Bogensekunde {f}second of arc; arc second
Jordanbogen {m} [math.]simple arc
Laufflächenkonturbreite {f}tread arc width
Laufflächenkrümmung {f}tread arc radius
Begleitforschung {f}accompanying research
Ahnenforschung {f}genealogical research
Alleinherrschaft {f}autarchy
Anarchie {f} | Anarchien
Anarchist {m} | Anarchisten
anarchisch {adv}anarchically
Antarktis {f}antarctica
Antarktis {f}antarctic
Antarktiksturmvogel {m} [ornith.]Antarctic Petrel
Antarktikseeschwalbe {f} [ornith.]Antarctic Tern
Antarktis {f} [geogr.]Antarctica (aq)
Zweckforschung {f}applied research
Archäologe {m}archeologist
Archäologie {f} | experimentelle Archäologiearcheology; archaeology | experimental archaeology
Archäometrie {f}archaeometry
Archaikum {n} [geol.]Archean
Archaismus {m}archaism
Archipel {n}archipelago
Architekt {m}; Architektin
Architektengruppe {f}architectural firm
Architektenbüro {n}architect's office; firm of architects
Architrav {m}architrave; epistyle
Archiv {n}archive
Archivar {m}archivist
Archivband {n}archive tape
Archivdatei {f}archive file
Bodenfund {m}archaeological find
archäologisch {adj} | archäologischer Beweis; archäologisches Zeugnisarchaeological | archaeological evidence
archetypisch; typisch {adj}; Ur...archetypal
Archerfrankolin {m} [ornith.]Archer's Greywing Francolin
Bogenfenster {n}arched window

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arc
Back to top