absent

แปลว่า


adj ขาด
ความหมายเหมือนกับ: away , missing , gone , out
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่มา
คำตรงข้าม: here , present
adj ซึ่งไม่ให้ความสนใจ
vt ทำให้ขาด
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่เข้าร่วม
prep ปราศจาก