คำที่ขึ้นต้นด้วย "ศ" จำนวน 317 คำ


ศ. n professor
ศ.จ. n professor
ศ.บ. n bachelor of fine arts
ศก n era
ศก n year
ศก. n customs house; customs post
ศก. n The Customs Department
ศกนี้ n this year
ศกหน้า n next year
ศกุน n bird
ศกุนต์ n bird
ศกุนา n bird
ศกุนา n bird
ศกุนี n bird
ศงกา n doubt
ศตพรรษ clas century
ศตพรรษ n century
ศตวรรษ clas century
ศตวรรษ n century
ศธ n Ministry of Education
ศป.บ. n Bachelor of Fine Arts
ศพ n corpse
ศร n bow
ศร n arrow
ศรขาว n python
ศรดำ n python
ศรัณยู n defender
ศรัณย์ adj supporting
ศรัทธา n faith
ศรัทธา v believe in
ศรี n honour
ศรีษะ n crown
ศรีสะเกษ n Si Sa Ket
ศรุต adj audible
ศรุต adj famous
ศลิษา n embrace
ศศ.บ. n bachelor of liberal arts
ศศิ n moon
ศศิธร n moon
ศอ n neck
ศอ. n NECTEC
ศอก clas cubit
ศอก n elbow
ศักดา n power
ศักดิ n power
ศักดิ n ability
ศักดิ n status
ศักดิ n spear
ศักดินา n dignity
ศักดินา n status in terms of land, counted in rai
ศักดิ์ n mightiness
ศักดิ์ n prestige
ศักดิ์ n ability
ศักดิ์ n power
ศักดิ์ n rank
ศักดิ์ศรี n honour
ศักดิ์ศรี n prestige
ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย n manliness
ศักดิ์สิทธิ์ adj holy
ศักดิ์สิทธิ์ adj sacred
ศักย adj able
ศักยภาพ n latency
ศักยภาพ n potential
ศักราช n era
ศักราช n era
ศักราชน้อย n Thai minor era
ศักรินทร์ n Indra
ศังกา n doubt
ศัตรู n enemy
ศัตรู n enemy
ศัตรูพืช n pest
ศันสนีย์ adj praiseworthy
ศัพท์ n vocabulary
ศัพท์ตาม n derivative
ศัพท์บัญญัติ n terminology
ศัพท์ย่อย n derivative
ศัพท์สูง n high level lexicon
ศัพท์หมวด n glossary
ศัพท์เฉพาะ n terminology
ศัพท์เฉพาะ n technical term
ศัพท์เทคนิคเฉพาะ n jargon
ศัพท์แสง n vocabulary
ศัลยกรรม n surgery
ศัลยศาสตร์ n surgery
ศัลยแพทย์ n surgeon
ศัลย์ n arrow
ศัสตรา n sword
ศานติ n peace
ศานติภาพ n peace
ศานติสุข n peace
ศารท n annual festival of merit-making at the end of the tenth lunar month
ศารทจีน n Chinese autumn festival
ศารทูล n tiger
ศาล n shrine
ศาล n court
ศาล n court
ศาล n shrine
ศาลคดีเด็กและเยาวชน n juvenile court
ศาลจังหวัด n provincial court
ศาลชั้นต้น n civil court
ศาลชั้นต้น n Court of First Instance
ศาลฎีกา n The Supreme Court
ศาลฎีกา n Supreme Court
ศาลตำรวจ n police court
ศาลทหาร n military court
ศาลปกครอง n administrative court
ศาลปู่ตา n shrine of the ancestor
ศาลพระภูมิ n joss house
ศาลพระภูมิ n shrine of the household god
ศาลภาษีอากร n Central Tax Court
ศาลภาษีอากรกลาง n Central Tax Court
ศาลภาษีอากรจังหวัด n Central Tax Court
ศาลยุติธรรม n Court of justice
ศาลยุติธรรม n Court of Justice
ศาลรัฐธรรมนูญ n constitutional court
ศาลสถิตยุติธรรม n court of justice
ศาลสูง n Supreme court
ศาลสูงสุด n supreme court
ศาลอาญา n The Criminal Court
ศาลอาญา n Criminal Court
ศาลอุทธรณ์ n The Court of Appeals
ศาลอุทธรณ์ n appeal court
ศาลอุทธรณ์ n appeal court
ศาลา n pavilion
ศาลา n pavilion
ศาลากลาง n town hall
ศาลากลางจังหวัด n city hall
ศาลาการ n city hall
ศาลาการเปรียญ n sermon hall in a monastery
ศาลาท่าน้ำ n waterfront pavilion
ศาลาประชาคม n community hall
ศาลาพักร้อน n public rest-house
ศาลาลูกขุน n Luk Khun Hall in the Grand Palace
ศาลาวัด n pavilion at a temple
ศาลาวัด n pavilion at a temple
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร n Bangkok Metropolitan Administration
ศาลเจ้า n joss house
ศาลเจ้า n shrine
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง n shrine of the city-god
ศาลเด็ก n juvenile court
ศาลเตี้ย n kangaroo court
ศาลเทพารักษ์ n joss house
ศาลเยาวชน n juvenile court
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง n Central Juvenile and Family Court
ศาลแขวง n civil court
ศาลแขวง n district court
ศาลแพ่ง n The Civil Court Ministry of Justice
ศาลแพ่ง n Civil Court
ศาลแรงงานกลาง n Central Labour Court
ศาลแรงงานจังหวัด n Central Labour Court
ศาลแรงงานภาค n Central Labour Court
ศาสก n teacher
ศาสก n governor
ศาสดา n The founder of the religious
ศาสดา n prophet
ศาสดาจารย์ n professor
ศาสดาพยากรณ์ n prophet
ศาสตรา n sword
ศาสตราจารย์ n professor
ศาสตราจารย์ n professor
ศาสตราวุธ n weapon
ศาสตร์ n science
ศาสตร์ n science
ศาสนกิจ n religious activities
ศาสนกิจ n religious activity
ศาสนธรรม n Buddha teaching
ศาสนสถาน n religious place
ศาสนสถาน n religious place
ศาสนา n religious
ศาสนา n religion
ศาสนาคริสต์ n Christianity
ศาสนาคริสต์ n Christianity
ศาสนาชินโต n Shintoism
ศาสนาประจำชาติ n national religion
ศาสนาประจำประเทศ n national religion
ศาสนาพราหมณ์ n Bramanism
ศาสนาพราหมณ์ n Brahminism
ศาสนาพุทธ n Buddhism
ศาสนาพุทธ n Buddhism
ศาสนามุสลิม n Mohammedanism
ศาสนาอิสลาม n Islam
ศาสนาอิสลาม n Mohammedanism
ศาสนาฮินดู n Hinduism
ศาสนาเชน n Jainism
ศาสนาเปรียบเทียบ n comparative religion
ศาสนิกชน n religion follower
ศิขริน n mountain
ศิขริน n mountain
ศิขริน n mountain
ศิขรี n mountain
ศิงขร n mountain
ศิงขริน n mountain
ศิต adj sharp
ศิระ n head
ศิระ n top
ศิรา n pipe
ศิรา n water
ศิรา n river
ศิริ n splendor
ศิลป n art
ศิลป n art
ศิลป n art
ศิลปกร n artisan
ศิลปกรรม n work of art
ศิลปกรรม n work of art
ศิลปการ n artisan
ศิลปการ n craftsmanship
ศิลปกิจ n craftsmanship
ศิลปนิยม n art appreciation
ศิลปบัณฑิต n Bachelor of Fine Arts
ศิลปร่วมสมัย n contemporary art
ศิลปวัฒนธรรม n art and cultural
ศิลปวัตถุ n object d´art
ศิลปวัตถุ n artifact
ศิลปวิทยา n arts and sciences
ศิลปศาสตรบัณฑิต n bachelor of liberal arts
ศิลปศาสตร์ n liberal arts
ศิลปศาสตร์ n liberal arts
ศิลปสมัยใหม่ n modern art
ศิลปะ n art
ศิลปะ n art
ศิลปะการป้องกันตัว n martial art
ศิลปะการป้องกันตัว n martial art
ศิลปะการแสดง n performing arts
ศิลปะดั้งเดิม n primitive art
ศิลปะพื้นบ้าน n folk art
ศิลปะภาพพิมพ์ n graphic arts
ศิลปะร่วมสมัย n contemporary art
ศิลปิน n artist
ศิลปิน n artist
ศิลปิน n artist
ศิลป์ n art
ศิลป์ n art
ศิลา n stone
ศิลา n stone
ศิลาจารึก n stone inscription
ศิลาจารึก n stone inscription
ศิลามณี n quartz
ศิลาแลง n laterite
ศิวลึงค์ n Hindu phallic symbol of creative power
ศิวิไลซ์ v civilize
ศิวิไลซ์ n civilization
ศิวิไลซ์ adj civilized
ศิษยานุศิษย์ n disciple
ศิษย์ n student
ศิษย์ n student
ศิษย์เก่า n alumni
ศิษย์เก่า n alumni
ศีขร n mountain
ศีขริน n mountain
ศีรษะ n head
ศีรษะบาง adj bald head
ศีล n precept
ศีล n religious precept
ศีลธรรม n morals
ศีลธรรมจรรยา n morality
ศีลห้า n five commandments
ศีลแปด n eight commandments
ศึก n campaign
ศึก n war
ศึกกลางเมือง n civil war
ศึกษา v study
ศึกษา v study
ศึกษางาน v observe activities
ศึกษาต่อ v further study
ศึกษาธิการ n Ministry of Education
ศึกษาธิการ n superintendent
ศึกษาธิการจังหวัด n provincial education officer
ศึกษาธิการอำเภอ n district education officer
ศึกษาวิจัย v research
ศึกษาศาสตร์ n education science
ศึกษาเล่าเรียน v study
ศึกสงคราม n warfare
ศุกร์ n Friday
ศุกร์ n Venus
ศุภนิมิต n good omen
ศุภมาส n auspicious month
ศุภอักษร n letter of the a vassal King
ศุภางค์ adj good-looking
ศุภเคราะห์ n auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment
ศุลกากร n tariff
ศุลกากร n Customs
ศูทร n Sudra
ศูนย์ n centre
ศูนย์ n zero
ศูนย์ v disappear
ศูนย์ n center
ศูนย์ v disappear
ศูนย์ n naught
ศูนย์ n zero
ศูนย์กลาง n junction
ศูนย์กลาง adj central
ศูนย์กลางเมือง n the center of town
ศูนย์การคมนาคม n communication center
ศูนย์การค้า n mall
ศูนย์การค้า n mall
ศูนย์การปกครอง n administration center
ศูนย์การปกครอง n adminstration center
ศูนย์การผลิต n manufacturing center
ศูนย์การสื่อสาร n communication center
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร n information center
ศูนย์ข่าว n news agency
ศูนย์บัญชาการ n commanding center
ศูนย์ประสานงาน n coordination center
ศูนย์ประสานงาน n coordination center
ศูนย์รวม n centre
ศูนย์รวม n center
ศูนย์รวม n center
ศูนย์รวม n center
ศูนย์รวม n center
ศูนย์สัมบูรณ์ n absolute zero
ศูนย์อาหาร n food center
ศูนย์อำนวยการ n directorate center
ศูนย์อำนวยการ n directorate center
ศูนย์เฉพาะกิจ n ad hoc center
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ n NECTEC
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ n NECTEC


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top