ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

join

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *join*, -join-

join ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
join (vt.) เข้าร่วม See also: ร่วมวง, สมทบ, ร่วม Syn. unite, combine
join (vt.) เข้าร่วมเป็นสมาชิก
join (vt.) เชื่อม See also: ต่อ, โยง, ประสาน Syn. connect, link, cement Ops. separate, divide
join (vt.) รวมเข้าด้วยกัน (ถนน, แม่น้ำ) See also: บรรจบกัน
join (n.) รอยต่อ See also: รอยเชื่อม, ข้อต่อ Syn. joint, connection
join (phrv.) มีส่วนร่วม See also: ประสมโรง Syn. take part in, participate
join battle with (phrv.) ต่อสู้กับ See also: คัดค้าน, ขัดแย้งกับ Syn. battle with
join forces with (phrv.) รวมกำลังกับ See also: ร่วมสนับสนุนกับ
join hands with (phrv.) ร่วมมือกับ
join in (phrv.) มีส่วนร่วม See also: เข้าร่วม Syn. join in with
join in with (phrv.) มีส่วนร่วม See also: เข้าร่วม Syn. join in
join in with (phrv.) แบ่งกันจ่ายกับ See also: ช่วยกันซื้อกับ
join in with (phrv.) แบ่งกันจ่ายกับคนอื่น
join issue with (phrv.) เริ่มไม่ลงรอยกับ See also: เริ่มไม่เห็นด้วยกับ Syn. take with
join on (phrv.) เชื่อมต่อ See also: รวมเข้าด้วยกัน, ทำให้ติดกัน
join on (phrv.) จับเข้าคู่กัน See also: ทำให้ติดกัน, ยึดไว้ด้วยกัน Syn. couple on, join onto, join to
join onto (phrv.) จับเข้าคู่กัน See also: ทำให้ติดกัน, ยึดไว้ด้วยกัน Syn. couple on, join to, join to
join to (phrv.) จับเข้าคู่กัน See also: ทำให้ติดกัน, ยึดไว้ด้วยกัน Syn. couple on, join on, join to
join together (phrv.) ต่อเข้าด้วยกัน See also: ใส่เข้ากัน, ประกอบเข้ากัน
join up (phrv.) ทำให้เข้าใกล้กันมากขึ้น See also: เกือบติดกัน, เกือบต่อกันมากขึ้น Syn. close up
join up (phrv.) รวมกัน See also: เชื่อมต่อกัน, รวมตัวกัน Syn. link up, marry up
join up (phrv.) เข้าร่วมเป็นทหาร Syn. enlist, enrol
join with (phrv.) เห็นใจ See also: สงสาร
joinder (n.) การเชื่อมต่อกัน See also: การร่วมกัน Syn. joining
joined (adj.) ซึ่งรวมตัวกันภายใต้ส่วนกลาง See also: ซึ่งรวมเข้าเป็นสหพันธ์ Syn. confederate, unified
joined (adj.) ที่ร่วมกัน Syn. mutual, cooperative
joiner (n.) ช่างไม้ทำกรอบประตูหรือหน้าต่าง Syn. woodworker
joiner (n.) ผู้ที่เป็นสมาชิกของหลายองค์กรหรือสมาคมเพื่อผลทางสังคม
joinery (n.) งานไม้โดยเฉพาะกรอบประตูหรือหน้าต่าง See also: ื่ื
joining (n.) การรวมกัน See also: การผนึกกัน, การผสมกัน Syn. combine, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification
joining (n.) การรวมกัน See also: การรวมกลุ่ม Syn. combination, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification
joining (n.) การพบปะกัน Syn. meeting
joining (n.) การเชื่อมต่อกัน See also: การร่วมกัน
joint (n.) ข้อต่อ (กระดูก) Syn. node
joint (adj.) ที่ร่วมกัน Syn. mutual, cooperative, joined
joint (n.) บุหรี่สอดไส้กัญชา (คำแสลง) Syn. spliff, reefer
joint (n.) รอยต่อ See also: รอยเชื่อม Syn. connection
joint (n.) สถานที่ดื่มกินและเต้นรำราคาถูก (คำไม่เป็นทางการ)
jointed (adj.) ที่มีรอยต่อรอยเชื่อมกัน Syn. combined
jointly (adv.) อย่างร่วมกัน See also: พร้อมกัน, ด้วยกัน Syn. collectively, together
English-Thai: HOPE Dictionary
join(จอยนฺ) {joined,joining,joins} vt.,vi.,n. (การ) เชื่อม,ติด,ต่อ,ร่วม, Syn. connect,merge,unite
joinder(จอย'เดอะ) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,การร่วมฟ้อง,การเชื่อมต่อกัน
joiner(จอย'เนอะ) n. ผู้ร่วม,สิ่งร่วม,ผู้เชื่อมต่อ,ช่างไม้,สิ่งเชื่อมต่อ
joinery(จอย'เนอรี) n. ศิลปกรเชื่อมต่อ,วิชาช่างไม้
joint(จอยทฺ) {jointed,jointing,joints} n. ข้อต่อ,รอยต่อ,หัวต่อ,เดือย,ปล้อง,ข้อ,ตาไม้,ส่วนตอ,ตะเข็บ,ที่บรรจบ adj. ร่วมกัน,สัมพันธ์กัน,ในเวลาเดียวกัน,เชื่อม vt.,vi. เชื่อมกัน,ต่อกัน, Syn. juncture
joint resolutionn. มติร่วม,มติร่วมของสภา
joint sessionn. การประชุมร่วมกันของสมาชิกจากสองสภา
jointly(จอยทฺ'ลี) adv. ร่วมกัน,พร้อมกัน, Syn. together
jointure(จอยน'เซอ) n. ทรัพย์สินของสามีที่ตายซึ่งภรรยาหม้ายมีสิทธิ์จะได้รับ
English-Thai: Nontri Dictionary
join(vt) รวม,เข้าร่วม,ต่อกัน,พบ,บรรจุ,เข้าเป็นสมาชิก
joiner(n) ผู้เข้าร่วม,ผู้ร่วม,ช่างไม้
joint(adj) รวมกัน,ชุมนุมกัน,เชื่อมโยง
jointly(adv) ร่วมกัน,โดยร่วมมือกัน,พร้อมกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
join๑. เชื่อม๒. และ/หรือ [มีความหมายเหมือนกับ either-or; inclusive-or] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
joinderการเข้าร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jointข้อ, ข้อต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
joint resolutionมติร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
joint sessionการประชุมร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
joint ventureการร่วมลงทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jointureทรัพย์สินที่สามียกให้ภริยาต่อเมื่อตนตายแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joint รอยแยก รอยแยกของเนื้อหินเปลือกโลกที่เกิดจาก ความเค้นและความเครียด จึงทำให้เปลือกโลกพยายามแยกตัวออก เพื่อให้หมดภาวะความกดดัน ดังนั้น จึงพบเห็นเสมอว่าหินเกือบทุกแห่ง มีรอยแยก รอยร้าวอยู่ ถ้าหินสองฟากรอยแตกไม่เหลื่อมตัวกัน เรียกรอยแตกนั้นว่า รอยแยก ถ้าเหลื่อมตัวกันไป ก็เรียกว่า รอยเลื่อน (fault) โดยที่รอยแยกนั้นเกิดจากความกดดันดังกล่าวแล้ว แนวและความเอียงเทของรอยแยกจึงมักสม่ำเสมอทั่วผืนหินแถบนั้น และแสดงทิศทางการกระทำจากแรงเค้นด้วย แนวรอยแยกในผืนหินแถบหนึ่ง ๆ อาจมีมากกว่าทิศทางเดียวก็ได้ เพราะเกิดต่างกรรมต่างวาระกัน [สิ่งแวดล้อม]
Joint ventureการร่วมทุน [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อ (v.) join See also: connect, link, attach, combine, cohere Syn. เชื่อม, ติดตั้ง
ทาบกัน (v.) join See also: brace, splice Syn. ประกบ, แทบกัน Ops. แยกกัน
ประกับ (v.) join See also: brace, splice Syn. ประกบ, ทาบกัน, แทบกัน Ops. แยกกัน
ประสมโรง (v.) join See also: amalgamate, combine
ประสาน (v.) join See also: link, connect, weld, cement, solder, unite, attach, fasten Syn. เชื่อม, ต่อ, ผสาน
ผสมโรง (v.) join See also: take part
พัว (v.) join See also: link, connect
ร่วมกลุ่ม (v.) join See also: unite, combine Ops. แยกวง
ร่วมวง (v.) join See also: unite, combine Syn. ร่วมกลุ่ม Ops. แยกวง
รวมเข้าด้วยกัน (v.) join See also: associate Syn. ร่วมกัน
สนธิ (v.) join
สมทบ (v.) join See also: associate Syn. รวมเข้าด้วยกัน, ร่วมกัน
เข้าพวก (v.) join See also: enlist Syn. เข้ากลุ่ม
เข้าร่วม (v.) join See also: participate, attend, cooperate Syn. ร่วม Ops. แยกตัว
เชื่อม (v.) join See also: connect, link, attach, combine, cohere Syn. ติดตั้ง
เชื่อม (v.) join See also: link, connect, weld, cement, solder, unite, attach, fasten Syn. ต่อ, ผสาน
แทบกัน (v.) join See also: brace, splice Syn. ประกบ, ทาบกัน Ops. แยกกัน
สมทบ (v.) join (someone in doing something) See also: combine, unite, add, do jointly (with someone), do conjointly
สมทบ (v.) join (someone in doing something) See also: combine, unite, add, do jointly (with someone), do conjointly
สมทบทุน (v.) join donating See also: participate in donation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We would like you to join usพวกเราอยากให้คุณมาร่วมวงกับเรา
Would you like to join us?คุณอยากมาร่วมกับเราไหม?
Will you come and join us for dinner on Sunday?คุณจะมาร่วมรับประทานอาหารค่ำกับเราในวันอาทิตย์ไหม?
Would you be able to join me for dinner next Saturday?คุณจะมาทานอาหารค่ำกับฉันเสาร์หน้าได้ไหม?
Would you like to join me?คุณอยากร่วมวงกับฉันไหม?
It would be really nice if you could join usมันคงจะดีนะถ้าคุณได้ร่วมวงกับเรา
Don't force him to join usอย่าไปบังคับเขาให้มาร่วมกับเราเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ
Come, Cleo, join the party. Dance!มา คลีโอ มาร่วมงานปาร์ตี้ เต้นรำ!
Yes because soon you can Join the gallant heroes of Branston Bridge.ใช่ เพราะไม่นานพวกแกจะกลายเป็น วีรบุรุษคนกล้าของสะพานแบรนสตัน
Won't you join us?คุณจะไม่เข้าร่วมกับเรา?
Want to join me?ต้องการที่จะเข้าร่วมหรือไม่
Then you must join up, honour boundต่อมาคุณต้องสมัคร,\ Nhonour ที่ประชิดกับ
Now, come along and join the others.มาเลย ร่วมกับคนอื่น. ไม่เอาน่า;
We'd like to welcome all the representatives... of Illinois' law enforcement community... who have chosen to join us in the Palace Hotel ballroom at this time.พวกเราขอต้อนรับสมาชิกทั้งหมด ของ อิละนอยตำรวจจังหวัด ใครที่ได้เลือกไปร่วมสนุกกับพวกเราในเตอะแพแลยสโฮเทลโบลรูมตอนนี้
We hope you'll join us in our struggle for home rule, Mr. Gandhi.คุณจะร่วมต่อสู้กับเรานะ คุณคานธี
You must join me in the fast.คุณต้องร่วมอดอาหารกับผม
Well, you seem to be ingratiating yourself with my father... to join the Count's family.เจ้าเอง ที่ยอมประจบท่านพ่อ ก็เพราะอยากเข้าร่วม ราชสกุลเคานท์ของเรา
A person who has such disgusting blood... should never join our family.โลหิตน่ารังเกียจ ของพวกมนุษย์ ไม่มีวันได้ร่วมราชสกุล ข้าไม่ยอมเด็ดขาด!

join ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合龙[hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 合龙 / 合龍] closure (civil engineering); join of segments to complete a project (dam, bridge, dike etc)
[zhǔ, ㄓㄨˇ, 属 / 屬] join together; fix one's attention on; concentrate on
[pīn, ㄆㄧㄣ, 拚] variant of 拼, to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell
[pīn, ㄆㄧㄣ, 拼 / 拚] to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell
肯定并例句[kěn dìng bìng lì jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ, 肯定并例句 / 肯定並例句] active conjoined sentence
[ruán, ㄖㄨㄢˊ, 堧] adjoin
[pí, ㄆㄧˊ, 毗] adjoin; border
毗连[pí lián, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄢˊ, 毗连 / 毗連] adjoin
[pí, ㄆㄧˊ, 毘] adjoin; border
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 并 / 並] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge
[kāo, ㄎㄠ, 尻] coccyx; tailbone at end of spine; rear joint of meat animal
搭接片[dā jiē piàn, ㄉㄚ ㄐㄧㄝ ㄆㄧㄢˋ, 搭接片] buckle; connector; overlapping joint
凹凸[āo tū, ㄠ ㄊㄨ, 凹凸] bumpy; uneven; slotted and tabbed joint
[jiē, ㄐㄧㄝ, 接] to receive; to answer (the phone); to meet or welcome sb; to connect; to catch; to join; to extend; to take one's turn on duty; take over for sb
共襄善举[gòng xiāng shàn jǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄢˋ ㄐㄩˇ, 共襄善举 / 共襄善舉] joint charity project; communal philantrophic undertaking
会审[huì shěn, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄣˇ, 会审 / 會審] joint hearing; to review jointly (i.e. with other checkers)
[záo, ㄗㄠˊ, 凿 / 鑿] chisel; mortise (hole in wood for joint); certain
集体户[jí tǐ hù, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ ㄏㄨˋ, 集体户 / 集體戶] collective; joint household
合击[hé jī, ㄏㄜˊ ㄐㄧ, 合击 / 合擊] combined assault; to mount a joint attack
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会意 / 會意] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, 会意字 / 會意字] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
共襄[gòng xiāng, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ, 共襄] communal undertaking; joint project
汇合[huì hé, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄜˊ, 汇合 / 匯合] confluence; to converge; to join; to fuse; fusion
连体婴[lián tǐ yīng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ , 连体婴 / 連體嬰] conjoined twins
搭接[dā jiē, ㄉㄚ ㄐㄧㄝ, 搭接] to join; to connect up
连写[lián xiě, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ, 连写 / 連寫] connected handwriting; joined up writing (as opposed to block capitals)
共襄盛举[gòng xiāng shèng jǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄥˋ ㄐㄩˇ, 共襄盛举 / 共襄盛舉] to cooperate on a great undertaking; joint project; communal undertaking
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 协 / 協] cooperate; harmonize; to help; to assist; to join
脱臼[tuō jiù, ㄊㄨㄛ ㄐㄧㄡˋ, 脱臼] dislocation (of a joint)
[níng, ㄋㄧㄥˊ, 咛 / 嚀] enjoin
[zhǔ, ㄓㄨˇ, 嘱 / 囑] enjoin
[gào, ㄍㄠˋ, 诰 / 誥] enjoin; grant (a title)
[yī, ㄧ, 揖] greet (by raising the joined hands)
[cān, ㄘㄢ, 参 / 參] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House
断断续续[duàn duàn xù xù, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, 断断续续 / 斷斷續續] intermittent; off and on; discontinuous; stop-go; stammering; disjointed; inarticulate
三联书店[sān lián shū diàn, ㄙㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, 三联书店 / 三聯書店] Joint Publishing Co.,, Hong Kong
交接[jiāo jiē, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄝ, 交接] join; connect
公私合营[gōng sī hé yíng, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄏㄜˊ ˊ, 公私合营 / 公私合營] joint public private operation
共赴[gòng fù, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄨˋ, 共赴] joint participation; to go together
汇演[huì yǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄧㄢˇ, 汇演 / 匯演] joint performance

join ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョイン[, join] (n) {comp} join
つなぎ合わせる;繋ぎ合わせる;繋ぎあわせる[つなぎあわせる, tsunagiawaseru] (v1) to connect; to join; to join or tie or knot together
一緒になる[いっしょになる, isshoninaru] (exp,v5r) to come together; to join
乗り[のり, nori] (n,n-suf) (1) riding; ride; (2) spread (of paints); (3) (two)-seater; (4) (uk) (possibly from 気乗り) mood (as in to pick up on and join in with someone's mood); (P)
乗り組む[のりくむ, norikumu] (v5m,vi) to get on aboard; to join a ship
交える(P);雑える[まじえる, majieru] (v1,vt) (1) to mix; to combine; (2) to exchange (words, fire, etc.); (3) to cross (e.g. swords); to join together; (P)
付き従う;付き随う;付従う;つき従う[つきしたがう, tsukishitagau] (v5u,vi) to follow; to accompany; to cleave to; to join up with; to obey implicitly; to flatter
力を合わせる[ちからをあわせる, chikarawoawaseru] (exp,v1) to join forces; to cooperate
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P)
合す[がっす, gassu] (v5s) (See 合する) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with
合する[がっする, gassuru] (vs-s) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合掌礼拝[がっしょうらいはい, gasshouraihai] (n,vs) join one's hands in prayer; pray with (the palms of) one's hands together
壁の花[かべのはな, kabenohana] (n) one too shy to actively join in the party; wallflower
外部結合[がいぶけつごう, gaibuketsugou] (n) (1) {comp} outer join (e.g. in relational database); left outer join; (2) external coupling; external linkage
演奏に合わせる[えんそうにあわせる, ensouniawaseru] (exp,v1) to join in a (musical) performance
相和す[あいわす, aiwasu] (v5s) (See 相和する) to grow together; to join together (in doing something)
組になる[くみになる, kumininaru] (exp,v5r) to join forces with; to cooperate with
組み合う[くみあう, kumiau] (v5u,vi) to form a partnership or association; to join together; to grapple with
組み合す;組合す;組み合わす[くみあわす, kumiawasu] (v5s) (See 組み合わせる) to combine; to join together; to join up; to dovetail together
組み合わせる(P);組合わせる;組み合せる;組合せる[くみあわせる, kumiawaseru] (v1,vt) to join together; to combine; to join up; (P)
結びつく(P);結び付く[むすびつく, musubitsuku] (v5k) to be connected or related; to join together; (P)
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b,vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P)
継ぎ合せる;継ぎ合わせる;継合せる[つぎあわせる, tsugiawaseru] (v1,vt) to join together; to patch together
落ち合う(P);落合う[おちあう, ochiau] (v5u,vi) (1) to meet; to gather; to rendezvous; (2) to join (of roads, rivers, etc.); to flow together; (P)
誘い込む[さそいこむ, sasoikomu] (v5m,vt) to entice; to tempt; to invite someone to join in
連ねる(P);列ねる[つらねる, tsuraneru] (v1,vt) (1) to line up; to put in a row; (2) (See 名を連ねる・なをつらねる,袂を連ねる・たもとをつらねる) to add (to a group); to accept (as a member of an organization, etc.); to join (e.g. a list); (3) (See 美辞麗句を連ねる・びじれいくをつらねる,書き連ねる・かきつらねる) to link; to put together; to string together (e.g. compliments); to enumerate; (4) to take along with; to bring with; (P)
鬼籍に入る[きせきにいる, kisekiniiru] (exp,v5r) to pass away; to join the majority
黄犬契約[おうけんけいやく;こうけんけいやく, oukenkeiyaku ; koukenkeiyaku] (n) yellow dog contract (employment contract which forbids the employee to join a labor union)
エキスパンションジョイント[, ekisupanshonjointo] (n) expansion joint
お次;御次[おつぎ, otsugi] (n,adj-no) (1) (pol) (hon) (See 次・つぎ・1) next; next person; (2) (from お次の間) room adjoining a noble's parlor
ガタがくる;がたがくる[, gata gakuru ; gatagakuru] (exp,vk) (See がたがた) to show one's age (e.g. to start creaking at the joints); to wear out (e.g. machinery)
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
ジョイント[, jointo] (n,vs) joint; (P)
ジョイントコンサート[, jointokonsa-to] (n) joint concert
ジョイントベンチャー[, jointobencha-] (n) joint venture; JV
つなぎ目[つなぎめ, tsunagime] (n) joint; link; tie-together point
テーピング[, te-pingu] (n,vs) taping (e.g. an injured joint); (P)
バットジョイント[, battojointo] (n) (See 突き合わせ継ぎ手) butt joint
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジョイン[じょいん, join] join
共同実験[きょうどうじっけん, kyoudoujikken] joint test
共同開発[きょうどうかいはつ, kyoudoukaihatsu] joint development
共有[きょうゆう, kyouyuu] share (vs), joint ownership, co-ownership
共有資産[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource
接続[せつぞく, setsuzoku] attachment (vs), connection, joint
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling
結合情報量[けつごうじょうほうりょう, ketsugoujouhouryou] joint information content
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together

join ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together FR: rejoindre ; converger ; confluer
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter ; relier
เชื่อมต่อ[v.] (cheūam tø) EN: join ; connect FR: relier ; connecter ; unir
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: take part ; join in FR: participer (à)
เฮละโล[v.] (hēlalō) EN: join the crowd ; follow the crowd ; follow en masse ; flock FR:
เฮโล[v.] (hēlō) EN: join the crowd ; follow the crowd ; follow en masse ; flock FR:
จับมือ[v.] (japmeū) EN: join forces FR: faire alliance
จวบ[v.] (jūap) EN: meet ; join ; reach FR:
เข้าเดือย[v.] (khaodeūay) EN: dovetail ; join by mortise and tenon ; mortise FR:
เข้าด้วย[v. exp.] (khao dūay) EN: join in ; join with FR:
เข้าขา[v.] (khaokhā) EN: get along well with ; become a member of a group ; become partners ; affiliate (with) ; join ; cooperate with each other FR: faire la paire
เข้าคิว[v.] (khaokhiū) EN: queue up ; stand in line ; join the line ; wait in line FR: faire la queue
เข้าเป็นสมาชิก[v. exp.] (khao pen sa) EN: join FR: s'affilier
เข้าพรรค[v. exp.] (khao phak) EN: join a party FR:
เข้ารับราชการทหาร[v. exp.] (khao raprāt) EN: join the army FR:
เข้าร่วม[v. exp.] (khao ruam) EN: join ; participate ; attend ; take part (in) ; cooperate FR: se joindre ; s'associer ; participer ; prendre part (à) ; rejoindre
เข้าร่วมการสนทนา[v. exp.] (khao ruam k) EN: join a conversation FR:
เกลือกกลั้ว[v.] (kleūakklūa) EN: associate with ; roll over ; fool around ; live in filth ; join FR:
กลอย[v.] (kløi) EN: join FR:
กอดคอ[v. exp.] (køt khø) EN: put one's arm around another's shoulder ; stick closely together ; join together FR: accoler
มาร่วมด้วย[v. exp.] (mā ruam dūa) EN: come and join us FR:
ไปด้วยคน[v. exp.] (pai dūay kh) EN: join in FR:
ปะติดปะต่อ[v.] (patitpatø) EN: put together ; link up ; join together FR:
พากัน[v.] (phā kan) EN: do sth together ; join in FR:
ผสมโรง[v.] (phasomrōng) EN: join in ; take part FR:
พร้อมใจ[v.] (phrømjai) EN: conjoin ; unite ; join together FR:
พัว[v.] (phūa) EN: join ; link ; connect FR:
ประจัญบาน [v.] (prajanbān) EN: fight ; battle ; confrontengage in a hand-to-hand fight ; join battle FR: combattre
ประจบ[v.] (prajop) EN: meet ; join ; balance FR:
ประกับ[v.] (prakap) EN: join ; brace FR: appliquer
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: put together ; assemble ; fit together ; join ; combine ; bring together ; compose FR: assembler ; monter ; réunir ; joindre ; composer
ประสาน[v.] (prasān) EN: join ; close ; cement ; weld ; link ; combine ; cohere FR: joindre ; relier ; souder ; cimenter ; colmater
ประสานมือ[v. exp.] (prasān meū) EN: join hands ; clasp one's hands FR: joindre les mains
ประสมประเส[v.] (prasomprasē) EN: add together ; join in FR:
ประสมโรง[v.] (prasomrōng) EN: join in ; take part in ; be involved FR:
ร่วม[v.] (ruam = rūam) EN: join ; participate ; become a member ; take part in ; unite ; adhere FR: participer ; prendre part (à) ; joindre
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: assemble ; include ; join ; conjoin ; gather ; collect ; merge ; combine ; unite ; merge FR: rassembler ; collecter ; réunir ; assembler ; combiner ; grouper ; inclure ; unir ; joindre
ร่วมด้วย[v. exp.] (ruam dūay) EN: join in FR:
รวมหัว[v.] (rūamhūa) EN: conspire ; join force ; collude ; put heads together ; act in collusion FR: se liguer ; s'assembler ; se joindre
ร่วมกัน[v.] (ruam kan) EN: join ; participate ; get together ; cooperate ; take part (in) ; collaborate FR:

join ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrichte {f} (Holzbearbeitung)jointer
Adjunkte {f} [math.]adjoint
adjungiert {adj} [math.]adjoint; adjunct
Nebengebäude {n}adjoining building; auxiliary building
Nebenraum {m}adjoining room
Nebenzimmer {n}adjoining room
angrenzend; anstoßend; benachbart {adj} | benachbarte Staatenadjoining | adjoining states
Eckstoß {m}angle joint
Sprunggelenk {n} [anat.]ankle joint
Querriegel {m}ashlar joint; crossbeam
Stoßspleißung {f}butt joint [Br.]
Stoßzusammensetzung {f}butt joint [Br.]; butt splice [Am.]
Aktienkapital {n} | nicht ausgegebenes Aktienkapitalcapital stock; joint stock | unissued capital stock
Arbeitsfuge {f}construction joint
Schwalbenschwanzverbindung {f}dovetail joint
Kaltlötung {f}dry joint
Eckstück {n}elbow joint
Ereignis {n} [math.] | disjunkte Ereignisse | komplementäres Ereignisevent | disjoint events | complementary event
Begründung {f} von Miteigentumestablishment of joint ownership
Deckensprung {m}expansion joint for ceiling grid
Dehnfuge {f} [techn.]expansion joint
Fugenmasse {f}joint sealer
Gummidichtung {f} [techn.]rubber seal; rubber grommet; rubber-joint
Hüftgelenk {n} [anat.]hip joint
Lagerfuge {f}horizontal joint
Joint {m} (Haschischzigarette)joint
Jointventure {n}; Joint Venture
Anschlussblech {n}joint plate
Arbeitsgemeinschaft {f}joint venture
Gemeinschaftskonto {n}joint account
Gemeinschaftsprojekt {n}joint project
Gesamtschuldner {m}joint debtors
Gütergemeinschaft {f}joint property
Mitbesitz {m}joint possession
Mitverfasser {m}joint author
Kniegelenk {n}knee joint
Knotenpunktverfahren {n}method of joints
Überlappverbindung {f}lap joint
Längsbetonierfuge {f}longitudinal construction joint
Längsfuge {f}longitudinal joint

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า join
Back to top