ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

woodworker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *woodworker*, -woodworker-

woodworker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
woodworker (n.) ช่างไม้ Syn. carpenter
English-Thai: HOPE Dictionary
woodworker(วูด'เวิร์คเคอะ) n. ช่างไม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He worshiped Odin not some woodworker nailed to a cross.เขาบูชาโอดิน ไม่ใช่้พวก ไม้กางเขน
Do you mean to say that she has a penchant for woodworkers?เจ้าหมายความว่า หล่อนชอบพวกช่างไม้เหรอ? คาร์เพนเตอร์คือวงดนตรีต่างหากล่ะตาทึ่ม

woodworker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木工[mù gōng, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, 木工] woodwork; carpentry; woodworker; carpenter

woodworker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
梓匠[ししょう, shishou] (n) cabinetmaker; woodworker
建具師[たてぐし, tategushi] (n) woodworker; joiner
木工[もっこう, mokkou] (n) woodworking; woodworker; carpenter; (P)
木工師[もっこうし, mokkoushi] (n) woodworker; carpenter

woodworker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างไม้[n. exp.] (chang māi) EN: carpenter ; woodworker FR: charpentier [m] ; menuisier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า woodworker
Back to top