ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cooperation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cooperation*, -cooperation-

cooperation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cooperation (n.) การทำงานร่วมกัน See also: การร่วมมือกัน
cooperation (n.) การยอมทำตาม Syn. compliance
English-Thai: HOPE Dictionary
cooperation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert,unity
English-Thai: Nontri Dictionary
cooperation(n) ความร่วมมือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cooperation, voluntaryการร่วมมือ, สหการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cooperationความร่วมมือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การช่วยกัน (n.) cooperation Syn. ความร่วมแรงร่วมใจ
การช่วยเหลือ (n.) cooperation See also: collaboration Syn. การร่วมใจ, การร่วมมือ, การร่วมแรงร่วมใจ
การร่วมมือ (n.) cooperation
การร่วมมือ (n.) cooperation See also: collaboration Syn. การร่วมใจ, การร่วมแรงร่วมใจ, การช่วยเหลือ
การร่วมแรง (n.) cooperation See also: collaboration Syn. การร่วมใจ, การร่วมมือ, การร่วมแรงร่วมใจ, การช่วยเหลือ
การร่วมแรงร่วมใจ (n.) cooperation See also: collaboration Syn. การร่วมใจ, การร่วมมือ, การช่วยเหลือ
การร่วมใจ (n.) cooperation See also: collaboration Syn. การร่วมมือ, การร่วมแรงร่วมใจ, การช่วยเหลือ
ความร่วมมือ (n.) cooperation Syn. การช่วยกัน, ความร่วมแรงร่วมใจ
ความร่วมแรงร่วมใจ (n.) cooperation Syn. การช่วยกัน
สหการ (n.) cooperation Syn. การร่วมมือ
กรมวิเทศสหการ (n.) Department of Technical and Economic Cooperation
ขอความร่วมมือ (v.) ask for cooperation See also: ask for collaboration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't expect too much cooperation from this crew.ความร่วมมือมากเกินไปจาก ลูกเรือนี้
This was said to be an impossible problem to solve because it's a global environmental challenge requiring cooperation from every nation in the world.มันเคยถูกบอกว่าเป็นปัญหาที่เป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไข เพราะมันเป็นความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมโลก ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกๆชาติในโลก
Once again, I have pledged our full cooperation and resources, so let's make him feel at home.อีกครั้ง ผมให้สัญญาว่า เราจะให้ความร่วมมือและข้อมูลเต็มที่ ดังนั้น ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนบ้านด้วย
TO THE COOPERATION OF CITIZENS LIKE YOU-ที่ประชาชนอย่างคุณให้ความร่วมมือดี
Because every time an informer finds himself in front of a judge, a secret letter stands witness as to the cooperation and efficiency--เพราะทุกครั้งที่คนให้ข่าว... .... ต้องเผชิญหน้ากับศาล เจ้าจดหมายลึกลับ..
Jabba's cooperation is crucial to the war effort.ความร่วมมือของแจ๊บบ้าเป็นเรื่องสำคัญในสงครามนี้
I'm resurrecting the foundation, Michael. We will be working in cooperation with the FBI.ผมกำลังจะฟื้นมูลนิธิขึ้นมาใหม่นะไมเคิล จะทำงานร่วมกับ FBI
Now, you'll get full cooperation from my office.ตอนนี้นายต้องร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบ ที่ออฟฟิศของฉัน
Your cooperation is all that's required.กรุณาให้ความร่วมมือด้วยครับ.. คุณ
Your cooperation will assure his safety.ความร่วมมือของคุณจะยืนยันความปลอดภัยของเขาได้
So you will have this department's full cooperation to a point.ดังนั้นคุณจะได้ ความร่วมมือจากเราเต็มที่ จนสำเร็จ
If it turns out that these cases are not connected, the cooperation ends.ถ้ามันออกมาว่าคดีนี้ไม่เกี่ยวกัน ความร่วมมือก็จบ

cooperation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚太经济合作组织[Yà Tài Jīng jì Hé zuò Zǔ zhī, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 亚太经济合作组织 / 亞太經濟合作組織] Asian-Pacific Economic Cooperation organization; APEC
上合[Shàng Hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, 上合] SCO (Shanghai cooperation organization), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan; abbr. for 上海合作組織|上海合作组织
上合组织[Shàng Hé Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, 上合组织 / 上合組織] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan
上海合作组织[Shàng hǎi Hé zuò Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 上海合作组织 / 上海合作組織] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan
大湄公河次区域[Dà Méi gōng hé cì qū yù, ㄉㄚˋ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄘˋ ㄑㄩ ㄩˋ, 大湄公河次区域 / 大湄公河次區域] Greater Mekong Subregion (GMS), area of economic cooperation between China and Vietnam
大湄公河次区域合作[Dà Méi gōng hé cì qū yù hé zuò, ㄉㄚˋ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄘˋ ㄑㄩ ㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, 大湄公河次区域合作 / 大湄公河次區域合作] Greater Mekong Subregion (GMS), economic cooperation program between China and Vietnam
对外贸易经济合作部[duì wài mào yì jīng jì hé zuò bù, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄞˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, 对外贸易经济合作部 / 對外貿易經濟合作部] Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC)
多边协定[duō biān xié dìng, ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 多边协定 / 多邊協定] multilateral agreement; cooperation agreement between different parties
欧洲安全和合作组织[Ōu zhōu ān quán hé hé zuò zǔ zhī, ㄡ ㄓㄡ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 欧洲安全和合作组织 / 歐洲安全和合作組織] Organization for Security and Cooperation in Europe OCSE
欧洲安全与合作组织[ōu zhōu ān quán yǔ hé zuò zǔ zhī, ㄡ ㄓㄡ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄩˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 欧洲安全与合作组织 / 歐洲安全與合作組織] Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
经济合作与发展组织[Jīng jì Hé zuò yǔ Fā zhǎn Zǔ zhī, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩˇ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄗㄨˇ ㄓ, 经济合作与发展组织 / 經濟合作與發展組織] Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); abbr. to 經合組織|经合组织
吴越同舟[Wú Yuè tóng zhōu, ˊ ㄩㄝˋ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡ, 吴越同舟 / 吳越同舟] Wu and Yue in the same boat (成语 saw); fig. cooperation between natural rivals; to collaborate towards a common end; in the same boat together
亚太经合会[Yà Tài jīng hé huì, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 亚太经合会 / 亞太經合會] APEC (Asia Pacific economic cooperation)
不合作[bù hé zuò, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, 不合作] noncooperation
中法[Zhōng Fǎ, ㄓㄨㄥ ㄈㄚˇ, 中法] China-France (cooperation); Sino-French
交汇[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, 交汇 / 交匯] to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation
交彙[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, 交彙] variant of 交匯|交汇; to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation
协作[xié zuò, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, 协作 / 協作] cooperation; coordination
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 协和 / 協和] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft)
多边合作[duō biān hé zuò, ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, 多边合作 / 多邊合作] multilateral cooperation
南亚区域合作联盟[Nán Yà Qū yù Hé zuò Lián méng, ㄋㄢˊ ㄧㄚˋ ㄑㄩ ㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 南亚区域合作联盟 / 南亞區域合作聯盟] South Asian Association for Regional Cooperation

cooperation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二人三脚[ににんさんきゃく, nininsankyaku] (n) (1) three-legged race; (2) cooperation with singleness of purpose (e.g. between companies); (P)
共助[きょうじょ, kyoujo] (n,vs) cooperation
協力態勢[きょうりょくたいせい, kyouryokutaisei] (n) readiness to cooperate; framework for cooperation
国緊隊[こくきんたい, kokukintai] (n) (abbr) (See 国際緊急援助隊) Japan International Cooperation Agency; JICA
国際協力事業団[こくさいきょうりょくじぎょうだん, kokusaikyouryokujigyoudan] (n) Japan International Cooperation Agency (1974); JICA; (P)
官と民の協力[かんとみんのきょうりょく, kantominnokyouryoku] (exp,n) cooperation between the private and public sectors
技協[ぎきょう, gikyou] (n) (1) (abbr) (See 技術協会) technology association; technology institute; (2) (abbr) (See 技術協力) technical cooperation
技術協力[ぎじゅつきょうりょく, gijutsukyouryoku] (n) technical cooperation
技術提携[ぎじゅつていけい, gijutsuteikei] (n) technical cooperation
海外経済協力基金[かいがいけいざいきょうりょくききん, kaigaikeizaikyouryokukikin] (n) Overseas Economic Cooperation Fund
相互協力[そうごきょうりょく, sougokyouryoku] (n) bilateral cooperation
離散集合[りさんしゅうごう, risanshuugou] (n,vs) meeting and parting; gathering and scattering; alignment and realignment; alternating alliance and rupture; alternating cooperation and defection
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC
アジア太平洋経済協力会議[アジアたいへいようけいざいきょうりょくかいぎ, ajia taiheiyoukeizaikyouryokukaigi] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC
ご協力;御協力[ごきょうりょく, gokyouryoku] (n,vs) (See 協力) cooperation; collaboration
一致[いっち, icchi] (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P)
共同(P);協同(P)[きょうどう, kyoudou] (n,vs,adj-no) (esp. 共同) doing together (as equals); sharing; common (land, etc.); joint (statement, etc.); cooperation; co-operation; collaboration; association; (P)
協力(P);共力(iK)[きょうりょく, kyouryoku] (n,vs,adj-no) (See ご協力) cooperation; collaboration; (P)
協調[きょうちょう, kyouchou] (n,vs) (1) cooperation; conciliation; harmony; (2) firm (market) tone; (P)
協賛[きょうさん, kyousan] (n,vs) support; mutual aid; cooperation; approval; authorization; authorisation; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
技術提携[ぎじゅつていけい, gijutsuteikei] technical cooperation

cooperation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การให้ความร่วมมือ[n. exp.] (kān hai khw) EN: cooperation FR: coopération [f]
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[org.] (Kān Prachum) EN: Asia Pacific Economic Cooperation Conference (APEC) FR:
การร่วมมือ[n.] (kān ruammeū) EN: cooperation ; collaboration FR: coopération [f] ; collaboration [f]
การทำงานร่วมกัน[n. exp.] (kān tham ng) EN: cooperation FR: coopération [f]
โคออเปอเรชั่น[n.] (khō-øpoērēc) EN: cooperation FR: coopération [f]
เครือข่ายความร่วมมือ[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: FR: réseau de coopération [m]
โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน[org.] (Khrōngkān K) EN: ASEAN Industrial Cooperation Scheme (AICO) FR:
ความร่วมมือ[n.] (khwām ruamm) EN: cooperation ; association FR: coopération [f]
ความร่วมมือด้านการเมือง[n. exp.] (khwām ruamm) EN: political cooperation FR: coopération politique [f]
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām ruamm) EN: economic cooperation FR: coopération économique [f]
ความร่วมมือกัน[n. exp.] (khwām ruamm) EN: cooperation FR: coopération [f]
ความร่วมมือกันด้านพลังงาน[n. exp.] (khwām ruamm) EN: energy cooperation FR:
ความร่วมมือระหว่างประเทศ[n. exp.] (khwām ruamm) EN: international cooperation FR: coopération internationale [f]
ความร่วมมือร่วมใจ[n.] (khwām ruamm) EN: cooperation FR: coopération [f]
ความร่วมมือซึ่งกันและกัน[n. exp.] (khwām ruamm) EN: FR: coopération mutuelle [f]
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[org.] (Khwām Ruamm) EN: Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) FR:
ความร่วมมือทางทหาร[n. exp.] (khwām ruamm) EN: FR: coopération militaire [f]
ความสามัคคี[n.] (khwām sāmak) EN: union ; unity ; harmony ; cooperation FR: union [f] ; unité [f] ; harmonie [f]
องค์การความร่วมมือ[n. exp.] (ongkān khwā) EN: cooperation agency FR: agence de coopération [fd]
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น[org.] (Ongkān Khwā) EN: Japan International Cooperation Agency (JICA) FR:
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา[org.] (Ongkān Pheū) EN: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) FR:
วิเทศสหการ[n. exp.] (withēt saha) EN: foreign cooperation FR:
เอเปค[org.] (Ēpēk) EN: APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) FR:
การได้ประโยชน์ร่วมกัน [n. exp.] (kān dāi pra) EN: protocooperation FR:
ส่งเสริมความร่วมมือ[v. exp.] (songsoēm kh) EN: FR: favoriser la coopération

cooperation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtshilfe {f}administrative cooperation
Kooperationspartner {m}cooperation partner
Kooperationsvereinbarung {f}cooperation agreement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cooperation
Back to top