ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

together

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *together*, -together-

together ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
together (adv.) พร้อมกับคนอื่น See also: ร่วมกัน Syn. at the same time, concurrently
together (adv.) รวมกัน See also: รวม Syn. collectively, commonly, unitedly
together (adv.) อย่างเชื่อมโยงกัน See also: อย่างสัมพันธ์กัน
together (adv.) อย่างเห็นพ้องร่วมกัน
together (adv.) อย่างต่อเนื่องกัน See also: อย่างไม่ถูกขัดจังหวะ
together (adv.) อยู่ร่วมกัน (คำไม่เป็นทางการ) See also: แต่งงานกัน
together (adj.) ที่มีอารมณ์มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเอง
together with (phrv.) พร้อมด้วย See also: พร้อมทั้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
together(ทูเกธ'เธอะ) adv. ด้วยกัน,พร้อมกัน,ร่วมกัน,เข้าด้วยกัน,ปะทะกัน,สัมพันธ์กัน,เกี่ยวข้องกัน,เวลาเดียวกัน,โดยไม่หยุดยั้ง
togetherness(ทู'เกธ'เธอะนิส) n. ความพร้อมกัน,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวข้องกัน,ภราดรภาพ,มิตรภาพอันอบอุ่น, Syn. collectiveness
English-Thai: Nontri Dictionary
together(adv) ด้วยกัน,ร่วมกัน,พร้อมกัน,ติดๆกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การไหว้ (n.) saluting by raising one´s hand press together on the face or chest
ชายพก (n.) two ends of the loin-cloth after having been twisted together and tucked up in the front
ตกคลัก (v.) be stranded together in mass See also: abound, be crowded in a small space Syn. รวมกัน
ตกปลัก (v.) be stranded together in the dried place See also: be confined in small space Syn. ตกคลัก, จมปลัก, อัดออกัน
ประนม (v.) bring both hands together in obeisance See also: raise both hands up palm against palm Syn. ไหว้, พนม, วันทา, กราบ
พนม (v.) put (the palms of the hands) together in salute See also: press the hands together at the chest or forehead in sign of respect Syn. ประนม
พนมมือ (v.) press the hands together at the chest or forehead in sign of respect See also: put (the palms of the hands together) in salute Syn. ประนมมือ, กระพุ่มมือ
ระนาด (n.) bamboo strips tied together by rattan used as matting in ship hold
วันทา (v.) bring both hands together in obeisance See also: raise both hands up palm against palm Syn. ไหว้, พนม, กราบ
สมุน (n.) leaves sticked together used as a temporary shelter or roofing
อยู่กิน (v.) live together as husband and wife See also: cohabit as husband and wife
อัญชลี (n.) saluting by raising one´s hand press together on the face or chest Syn. การไหว้
อัดออกัน (v.) be stranded together in the dried place See also: be confined in small space Syn. ตกคลัก, จมปลัก
เครื่องผูก (n.) a house composing parts tied together with rattan
เรือก (n.) strips of wood tied together by rattan used for flooring
โซรม (v.) gather together in a crowd See also: combine with other Syn. รุม
กัน (adv.) together See also: jointly Syn. ด้วยกัน
ด้วยกัน (adv.) together See also: in company with, together with, along Syn. พร้อมกัน
เข้าด้วยกัน (adv.) together See also: altogether
โดยพร้อมเพรียง (adv.) together Syn. พร้อมกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They live together in a big houseพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่
Were you at school together with her?คุณเคยอยู่โรงเรียนเดียวกับเธอหรือ
We need to work together hereพวกเราต้องทำงานด้วยกันที่นี่
They work well togetherพวกเขาทำงานเข้าขากันดี
From now on we'll grow old togetherจากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน
How long have you been working togetherพวกคุณทำงานด้วยกันมานานแค่ไหน?
How long have you guys been together?พวกคุณคบกันมานานแค่ไหนแล้ว?
We need a little time to be togetherพวกเราต้องการเวลาอยู่ด้วยกันสักเล็กน้อย
We have some other classes togetherเรามีเรียนบางวิชาด้วยกัน
I think we've been getting on well togetherฉันคิดว่าพวกเราเข้ากันได้ดี
I'm free tomorrow night if you want to get togetherฉันจะว่างคืนพรุ่งนี้ถ้าคุณอยากจะพบปะสังสรรค์กัน
Let's raise the child together!มาเลี้ยงลูกด้วยกันเถอะ
We're stuck togetherเรามาติดหนึบอยู่ด้วยกัน
Are you gonna get back together?พวกเธอกำลังจะกลับไปคืนดีกันเหรอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аnd сheerfully together we сan tidy uр the рlaсeและมีความสุขด้วยกัน เราสามารถเป็นระเบียบ เรียบร้อยขึ้นสถานที่
Oh, we can't lose each other now. We must be together always.ตอนนี้เราทิ้งกันไปไม่ได้เเล้ว เราต้องอยู่ด้วยกันตลอด
We must get together for a game of golf when it's all over, eh?เมื่อเรื่องมันจบลงเเล้ว ว่างๆ เราไปตีกอล์ฟกันนะ
Let's leave the unhappy couple to spend their last moments together alone.ปล่อยให้คู่ทุกข์คู่ยากเขาได้อยู่ด้วยกันในวาระสุดท้าย
Now we are joined together and have been since noon.ตอนนี้เรามีร่วมกัน และได้รับตั้งแต่เที่ยง
Now we'll fish together again.ตอนนี้เราจะตกปลาด้วยกันอีก ครั้ง
Now, you get yourself together or you get out.{\cHFFFFFF}ตอนนี้คุณจะได้รับด้วยตัวคุณเอง ด้วยกันหรือคุณได้รับจาก
That boy and I have been together for two years.{\cHFFFFFF}That boy and I have been together for two years.
And we're together again.เรากลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง
Right, all together now. - Mr Goodbody, sir. - (all) Mr Goodbody, sir.นาย กุดบอดี ครับ นาย กุดบอดี ครับ
All together now (all together now), all together now (all together now)ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้ (ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้) ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้ (ทั้งหมดเข้าด้วยกันตอนนี้)
All together now (all together now), all together nowทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้ (ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้) ด้วยกันทั้งหมด

together ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偕同[xié tóng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ, 偕同] along with; accompanied by; together with
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 并 / 並] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, 一拍即合] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily
[gá, ㄍㄚˊ, 轧 / 軋] to crush together (in a crowd); to make friends; to check (accounts)
估量[gū liang, ㄍㄨ ㄌㄧㄤ˙, 估量] to estimate; to assess; (often used together with 難以|难以, difficult to assess)
吴晗[Wú Hán, ˊ ㄏㄢˊ, 吴晗 / 吳晗] Wu Han (1909-1969), historian, author of biography of Zhu Yuanzhang 朱元璋, hounded to his death together with several members of his family during the cultural revolution
势不两立[shì bù liǎng lì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, 势不两立 / 勢不兩立] the two cannot exist together (成语 saw); irreconcilable differences; incompatible standpoints
合而为一[hé ér wéi yī, ㄏㄜˊ ㄦˊ ㄨㄟˊ ㄧ, 合而为一 / 合而為一] to merge together (成语 saw); to unify disparate elements into one whole
狼狈为奸[láng bèi wéi jiān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄢ, 狼狈为奸 / 狼狽為奸] villains collude together (成语 saw); to work hand in glove with sb (to nefarious ends)
有缘[yǒu yuán, ㄧㄡˇ ㄩㄢˊ, 有缘 / 有緣] related; brought together by fate; same karma
物以类聚[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, 物以类聚 / 物以類聚] similar things come together (成语 saw); like draws like; Birds of a feather flock together.
物以类聚,人以群分[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, ren2 yi3 qun2 fen1, 物以类聚,人以群分 / 物以類聚,人以群分] Similar things group together, similar people fit together (成语 saw); Birds of a feather flock together.
履舄交错[lǚ xì jiāo cuò, ㄌㄩˇ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, 履舄交错 / 履舄交錯] lit. shoes and slippers muddled together (成语 saw); fig. many guests come and go; a lively party
连贯[lián guàn, ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄢˋ, 连贯 / 連貫] strung together as a series
如胶似漆[rú jiāo sì qī, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄙˋ ㄑㄧ, 如胶似漆 / 如膠似漆] stuck together as by glue (of lovers); joined at the hip
厮混[sī hùn, ㄙ ㄏㄨㄣˋ, 厮混 / 廝混] to hang out together with (derog.); to mix with
连同[lián tóng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, 连同 / 連同] together with; along with
一共[yī gòng, ㄧ ㄍㄨㄥˋ, 一共] altogether
一同[yī tóng, ㄧ ㄊㄨㄥˊ, 一同] along; together
并进[bìng jìn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ, 并进 / 並進] advance together; advances together; keep abreast of
集料[jí liào, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˋ, 集料] aggregate; material gathered together; conglomerate (rocks)
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
合共[hé gòng, ㄏㄜˊ ㄍㄨㄥˋ, 合共] altogether; in sum
满公[mǎn gōng, ㄇㄢˇ ㄍㄨㄥ, 满公 / 滿公] altogether; in all
统共[tǒng gòng, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, 统共 / 統共] altogether; in total
总共[zǒng gòng, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, 总共 / 總共] altogether; in sum; in all; in total
[còu, ㄘㄡˋ, 凑 / 湊] assemble; put together; press near; come together
[wǎn, ㄨㄢˇ, 绾 / 綰] bind up; string together
[bèn, ㄅㄣˋ, 坌] bring together; dust
[cuō, ㄘㄨㄛ, 撮] bring together; little bit; shovel; gather up; bring together; pick
[cuán, ㄘㄨㄢˊ, 攒 / 攢] bring together
[yùn, ㄩㄣˋ, 蕴 / 蘊] bring together; collect
[jū, ㄐㄩ, 锔 / 鋦] to mend by stapling or cramping broken pieces together
[jū, ㄐㄩ, 锯 / 鋸] variant of 鋦|锔; to mend by stapling or cramping broken pieces together
集群[jí qún, ㄐㄧˊ ㄑㄩㄣˊ, 集群] clan; to clan together; to flock together
相撞[xiāng zhuàng, ㄒㄧㄤ ㄓㄨㄤˋ, 相撞] collision; crash; to crash together; to collide with; to bump into
集居[jí jū, ㄐㄧˊ ㄐㄩ, 集居] community; living together
大杂院[dà zá yuàn, ㄉㄚˋ ㄗㄚˊ ㄩㄢˋ, 大杂院 / 大雜院] compound with many families living together
汇流[huì liú, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ, 汇流 / 匯流] confluence; converging together
联通[lián tōng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, 联通 / 聯通] connection; link; to link together

together ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おそろ[, osoro] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See お揃い) same; matching; going together
お揃い;御揃い[おそろい, osoroi] (adj-no) same; matching; going together
し合う;為合う[しあう, shiau] (v5u,vt) (uk) (See 為る・する・1) to do together
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate
ぞろり[, zorori] (adv,adv-to) (1) (arch) (on-mim) all together in a line; all together in a lump; (2) dressed sloppily; overdressed for the occasion
ちゃんぽんに[, chanponni] (adv) (1) alternately; by turns; (2) all together
ちり[, chiri] (n) (See ちり鍋) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce
ちり鍋[ちりなべ, chirinabe] (n) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce; pot used to cook such a dish
つなぎ合わせる;繋ぎ合わせる;繋ぎあわせる[つなぎあわせる, tsunagiawaseru] (v1) to connect; to join; to join or tie or knot together
トーイン[, to-in] (n) toe-in (alignment of the front wheels of a motor vehicle closer together at the front than at the back)
どかどか[, dokadoka] (adv,adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together
なえ;なえに;なへに;なべに[, nae ; naeni ; naheni ; nabeni] (adv) (arch) accompanying; at the same time as; together with
べた付く[べたつく, betatsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to be sticky; (2) to be close together
まとめ買い;纏め買い[まとめがい, matomegai] (n,vs) collecting together and buying; doing a big shop
一体となる[いったいとなる, ittaitonaru] (exp,v5r) to accrete; to become whole; to come together
一夜を共にする[いちやをともにする, ichiyawotomonisuru] (exp,vs-i) to spend a night together
一括り[ひとくくり, hitokukuri] (n) lump together; put all together
一緒に[いっしょに, isshoni] (adv) together (with); at the same time; in a lump; (P)
一致団結[いっちだんけつ, icchidanketsu] (n,vs) solidarity; banding together and working as one for a common cause
一致結束[いっちけっそく, icchikessoku] (n,vs) closing ranks; uniting and working together; coming together for fighting
会飲[かいいん, kaiin] (n,vs) drinking and carousing together
佳人薄命[かじんはくめい, kajinhakumei] (exp) beauties die young; beauty and luck seldom go together
併用(P);並用[へいよう, heiyou] (n,vs) using together (jointly); used at the same time; (P)
併称;並称[へいしょう, heishou] (n,vs) classifying together
係合[けいごう, keigou] (n,vs) joining elements so they mate or hook together (e.g. a clutch); engagement
偶作[ぐうさく, guusaku] (n) something accidentally accomplished; two working together
共修[きょうしゅう, kyoushuu] (n,vs) studying together (esp. of males and females); coeducation
共同(P);協同(P)[きょうどう, kyoudou] (n,vs,adj-no) (esp. 共同) doing together (as equals); sharing; common (land, etc.); joint (statement, etc.); cooperation; co-operation; collaboration; association; (P)
共同正犯[きょうどうせいはん, kyoudouseihan] (n) crime committed together by two or more people (in which each is known as a co-principal)
内縁関係[ないえんかんけい, naienkankei] (n,adj-no) de facto marriage; common-law marriage; living together as husband and wife without formal marriage
十把一絡げ;十把一絡[じっぱひとからげ;じゅっぱひとからげ, jippahitokarage ; juppahitokarage] (n,adj-no) lumping together all sorts of things; making sweeping generalizations; dealing with various things under one head
取り混ぜる;取混ぜる[とりまぜる, torimazeru] (v1,vt) to mix; to put together
召し集める[めしあつめる, meshiatsumeru] (v1) to call together
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)
合掌礼拝[がっしょうらいはい, gasshouraihai] (n,vs) join one's hands in prayer; pray with (the palms of) one's hands together
合流[ごうりゅう, gouryuu] (n,vs,adj-no) (1) confluence (of rivers); merge (of traffic); conflux; junction; joining; (2) union (e.g. of forces); linking up; merging; coming together
吹き集める[ふきあつめる, fukiatsumeru] (v1) (obsc) to blow and gather together (by the wind)
呼び寄せる;呼寄せる[よびよせる, yobiyoseru] (v1,vt) to call; to summon; to send for; to call together
寄せ合う[よせあう, yoseau] (v5u) to press against each other; to huddle together
寄せ集める[よせあつめる, yoseatsumeru] (v1,vt) to put together; to gather; to collect; to scrape together
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
併せる[あわせる, awaseru] Thai: นำมาไว้รวมกัน English: to put together
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together

together ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: pressing the hands together in salutation FR:
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together FR: rejoindre ; converger ; confluer
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together FR: souder ; braser
เบียดเสียด[adj.] (bīetsīet) EN: crowded together ; pushing against one another ; pressing against one another ; jostling FR:
บูรณาการรวมหน่วย[n. exp.] (būranākān r) EN: grouping separated units together ; integration FR:
เชื่อมโยง[v.] (cheūam yōng) EN: link ; link up ; unite ; tie together ; connect FR: connecter
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir ; s'aider mutuellement
ได้กัน[v. exp.] (dāikan) EN: become husband and wife ; live together FR:
โดยพร้อมเพรียง[adv.] (dōi phrømph) EN: together FR:
ด้วยกัน[adv.] (dūay kan) EN: together (with) ; in company with ; along ; jointly FR: ensemble ; conjointement
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together FR:
กรรมวาจา[n.] (kammawājā) EN: ordination formula pronounced by the ordinand's teacher ; declaration ; formal words of an act ; text of a formal act ; motion together with one or three proclamations that may follow FR:
กัน[adv.] (kan) EN: one another ; each other ; mutually ; together ; jointly FR: l'un et l'autre ; l'un l'autre ; ensemble ; entre eux ; réciproquement ; mutuellement
กับ[conj.] (kap) EN: and ; with ; by ; together with ; against FR: et ; avec ; ensemble ; à
กัดก้อนเกลือกิน[v. (loc.)] (katkønkleūa) EN: live together in abject poverty ; tolerate living in poverty FR:
ขายเหมา[v.] (khāimao) EN: sell in bulk ; sell all together ; sell in a single lot FR:
เข้าชุดกัน[v. exp.] (khao chut k) EN: go together FR:
เข้าด้วยกัน [adv.] (khao dūay k) EN: together ; altogether FR:
เข้ากัน[v.] (khao kan) EN: conform ; correspond ; match ; go well together ; get along (with) FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
เข้ากันได้[v. exp.] (khao kan dā) EN: be compatible ; be in harmony ; get along (with) ; go well together FR:
เข้าลิ้น[v.] (khaolin) EN: put boards together FR:
เข้ารูปเข้ารอย[v.] (khaorūpkhao) EN: get into shape ; fall into place ; turn well ; come together nicely FR:
คับคั่ง[adj.] (khapkhang) EN: crowded ; packed ; congested ; jammed ; squeezed together FR: bondé ; encombré
เคียงกัน[X] (khīeng kan) EN: close together FR:
เคียงข้าง[X] (khīeng khān) EN: side by side ; together ; beside ; abreast ; next to FR: côte à côte
เคียงคู่[X] (khīengkhū) EN: side by side ; together ; in tandem FR:
เขียนติดกันเป็นพืด[v. exp.] (khīen tit k) EN: write together FR:
เคล้า[v.] (khlao) EN: mix ; mingle ; mingle together ; blend ; combine FR: mêler ; mélanger
คละปน[adj.] (khlapon) EN: intermixed ; comingled ; blended together ; mixed-in with FR:
คลอเคลีย[v.] (khløkhlīa) EN: go together affectionaly ; show affection for one another ; snuggle FR:
ฆ้องวง[n. exp.] (khøngwong) EN: small gongs of different pitches (strung together in a semicircle) FR:
คนให้เข้ากัน[v. exp.] (khon hai kh) EN: stir together FR:
เครื่องผูก[n.] (khreūangphū) EN: house composing parts tied together with rattan FR:
ครองรัก[v. exp.] (khrøng rak) EN: live together happily FR:
ควง[v.] (khūang) EN: go together ; go with ; date FR:
ควงกัน[v. exp.] (khūang kan) EN: go together FR:
ควบ[adj.] (khūap) EN: plus ; together with FR:
ควบกับ[X] (khūap kap) EN: in line with ; together with FR:
ควบคู่[v.] (khūapkhū) EN: go together FR:
ควบคู่กันไป[X] (khūapkhū ka) EN: together ; simultaneously ; at the same time ; accompanied by ; coupled with ; in addition to ; in parallel with FR: en mêm temps ; de front

together ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stundenlang {adv}for hours; for hours together; lasting for hours
samt; mitsamt {prp; +Dativ} | samt all seinem Hab und Guttogether with | togehter with all his belongings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า together
Back to top