ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

connect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *connect*, -connect-

connect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
connect (vt.) เชื่อมต่อ Syn. join, unite, combine, attach
connect (vi.) เชื่อมต่อ
connect (vt.) ติดต่อทางโทรศัพท์
connect (vi.) บรรลุเป้าหมาย
connect to (phrv.) เชื่อมต่อกับ See also: ต่อเข้ากับ
connect to (phrv.) โทรศัพท์หา
connect up (phrv.) เชื่อมต่อกับ See also: ต่อเข้ากับ
connect with (phrv.) เชื่อมโยงเข้ากับ See also: เชื่อมกับ
connect with (phrv.) รวมกับ
connect with (phrv.) โทรศัทพ์หา
connect with (phrv.) เชื่อมต่อกับ (การขนส่งหรือการเดินทาง)
connect with (phrv.) เกี่ยวข้องกับ See also: สัมพันธ์กับ
connected (adj.) ที่ทำให้เชื่อมต่อกัน
connectedness (n.) ความต่อเนื่องกัน Syn. continuousness
connecting (adj.) ที่เชื่อมต่อกัน
connection (vi.) การเชื่อมกัน Syn. attachment, joint
connection (n.) ความสัมพันธ์ Syn. association, relationship
connective (adj.) ที่เชื่อมต่อกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
connect(คะเนคทฺ') {connected,connecting,connects} vt.,vi.เชื่อมกับ,เกี่ยวข้อง,สัมพันธ์กับ, See also: connectedness n. ดูconnect connecter n. ดูconnect connector ดูconnect, Syn. link
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,การเชื่อมผนึก,ความสัมพันธ์,พันธะ,วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร,ญาติ,การสังวาส, Syn. juncture,union,associate
connective(คะเนค'ทิฟว) adj. ซึ่งเชื่อมต่อ,ซึ่งเกี่ยวข้อง. n. สิ่งเชื่อมต่อ, See also: connectivity n., Syn. binding,joining,unitive
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
English-Thai: Nontri Dictionary
connect(vi,vt) ติดต่อกัน,เกี่ยวข้อง,เกี่ยวดอง,ต่อเนื่อง,สัมพันธ์
connection(n) การติดต่อ,ความสัมพันธ์,การเกี่ยวข้อง,การเกี่ยวดอง,ญาติ
connective(adj) ซึ่งติดต่อกัน,ซึ่งเกี่ยวดองกัน,ซึ่งเกี่ยวข้องกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
connected graphกราฟเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connecting factorsปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณี (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connectionการเชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
connectiveตัวเชื่อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connective tissueเนื้อเยื่อยึดต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Connectต่อเนื่อง [การแพทย์]
connected graphกราฟเชื่อมโยง, กราฟ G เรียกว่า กราฟเชื่อมโยง (connected graph) ก็ต่อเมื่อสำหรับจุดยอด u และ v ที่เป็นจุดยอดต่างกันในกราฟ G จะมีแนวเดิน u [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Connecting Peptideเปปไทด์เกาะเกี่ยว [การแพทย์]
Connectionการติดต่อ [การแพทย์]
Connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดต่อ (v.) connect See also: make contact with, communicate, get in touch with, adjoin, associate with, Syn. สื่อสาร
น่องแน่ง (v.) connect See also: tangled with others, disorder
สัมผัส (v.) connect See also: relate, be close Syn. ใกล้ชิด, คลุกคลี
เกี่ยว (v.) connect See also: relate, involve, link, deal with Syn. เกี่ยวข้อง, ข้องเกี่ยว, เนื่อง
เกี่ยวเนื่อง (v.) connect See also: relate, link, involve Syn. สัมพันธ์, เกี่ยวข้อง, เนื่อง
เนื่อง (v.) connect See also: relate, involve, link, deal with Syn. เกี่ยวข้อง, ข้องเกี่ยว
เนื่อง (v.) connect See also: relate, link, involve Syn. สัมพันธ์, เกี่ยวข้อง
แล่น (v.) connect See also: join
โยงใย (v.) connect See also: link, unite
การติดต่อ (n.) connection See also: junction, joint, intercourse Syn. ที่ต่อ
การติดต่อ (n.) connection See also: joining Syn. การร่วม
การร่วม (n.) connection See also: joining Syn. การติดต่อ
ความเกี่ยวเนื่อง (n.) connection See also: relation Syn. ความเกี่ยวพัน, ความเชื่อมโยง, ความเกี่ยวข้อง
ความเชื่อมโยง (n.) connection See also: relation Syn. ความเกี่ยวพัน, ความเกี่ยวข้อง
ที่ต่อ (n.) connection See also: junction, joint, intercourse Syn. การติดต่อ
สนธิ (n.) connection See also: junction, joint, intercourse Syn. ที่ต่อ, การติดต่อ
สันธาน (n.) connection See also: involvement
อุปพันธ์ (n.) connection See also: joining Syn. การติดต่อ, การร่วม
ขื่อมุก (n.) joint connecting the two shells of a pearl oyster
สายดิน (n.) ground connection See also: ground line, earth wire, ground wire
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, he has? Would you connect me, please?กลับมาเเล้วรึคะ งั้นช่วยต่อสายให้ทีค่ะ
Operator, isn't there a phone on the island? Could you connect me, please?โอเปอเรเตอร์ มันไม่มีโทรศัพท์บนเกาะเลยเหรอ ช่วยต่อให้ผมหน่อยสิ
I reckon you ought to connect the doohickey to the gizmo.ฉันคิดว่าคุณควรจะเชื่อมต่อ ดูฮิกี เพื่อ กิสโม
Fire! bounce pulse failed to connect with target, sir.ยิง! เลเซอร์พลาดเป้าครับ
The chance to squint at a sky so blue it hurts your eyes to look at it, to feel the tingle in your arms as you connect with the ball, run bases, stretching a double into a triple and flop face first into third,จนทำให้คุณแสบตาจากการมองมัน เพื่อรู้สึกถึงความเสียวซ่าน ของแขนยามคุณตีถูกลูก เพื่อวิ่งไปที่ฐาน ยืดระยะจากฐาน 2 ให้เป็น 3...
I'm gonna connect you with an officer.ฉันจะต่อเจ้าหน้าที่ให้
"will connect themselves with such a family?"จะอยากติดต่อกับพวกเขาถ้ามีครอบครัวแบบนี้"
Everything's gotta be connected. Gotta connect the dots.ทุกอย่างต้องเชื่อมโยงกัน เชื่อมโยงกันเป็นทอด ๆ
Hold, please. I'll connect you to Traffic.สักครู่นะคะ ฉันจะโอนไปที่แผนกจราจร
I can connect you with a girl if I can have your credit card number followed by the expiration date.ฉันสามารถต่อสายคุณกับผู้หญิงได้ ถ้าฉันได้หมายเลขบัตรเครดิต.. ตามด้วยวันหมดอายุ
Could you possibly just connect me to one of the girls?เป็นไปได้มั้ยที่ แค่ต่อสายผม ให้กับผู้หญิงสักคน?
Okay, sexy. I'll connect you with my supervisor.โอเค เซ็กซี่ ฉันจะต่อสาย กับหัวหน้าให้

connect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搭接[dā jiē, ㄉㄚ ㄐㄧㄝ, 搭接] to join; to connect up
联姻[lián yīn, ㄌㄧㄢˊ , 联姻 / 聯姻] related by marriage; to connect by marriage (families, work units)
搭接片[dā jiē piàn, ㄉㄚ ㄐㄧㄝ ㄆㄧㄢˋ, 搭接片] buckle; connector; overlapping joint
[jiē, ㄐㄧㄝ, 接] to receive; to answer (the phone); to meet or welcome sb; to connect; to catch; to join; to extend; to take one's turn on duty; take over for sb
密接[mì jiē, ㄇㄧˋ ㄐㄧㄝ, 密接] closely connected; inseparably related
联络[lián luò, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ, 联络 / 聯絡] communication; get in touch with; contact; connection (math.)
康涅狄格[Kāng niè dí gé, ㄎㄤ ㄋㄧㄝˋ ㄉㄧˊ ㄍㄜˊ, 康涅狄格] Connecticut (state in US)
康涅狄格州[Kāng niè dí gé zhōu, ㄎㄤ ㄋㄧㄝˋ ㄉㄧˊ ㄍㄜˊ ㄓㄡ, 康涅狄格州] Connecticut
接通费[jiē tōng fèi, ㄐㄧㄝ ㄊㄨㄥ ㄈㄟˋ, 接通费 / 接通費] connection charge
无连接[wú lián jiē, ˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, 无连接 / 無連接] connectionless
[shào, ㄕㄠˋ, 绍 / 紹] connect; to introduce
结缔组织[jié dì zǔ zhī, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 结缔组织 / 結締組織] connective tissue
[zhí, ㄓˊ, 絷 / 縶] connect; tie up
[xì, ㄒㄧˋ, 系 / 繫] connect; to tie
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯係] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
联结主义[lián jié zhǔ yì, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 联结主义 / 聯結主義] connectionism
通航[tōng háng, ㄊㄨㄥ ㄏㄤˊ, 通航] connected by air, sea traffic or service
连写[lián xiě, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ, 连写 / 連寫] connected handwriting; joined up writing (as opposed to block capitals)
关连[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, 关连 / 關連] connected; related; linked; linkage; correlation
连线[lián xiàn, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 连线 / 連線] connecting line; slur indicating legato (in music); liaison (in phonetics); ligature (in typesetting)
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯繫] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
联通[lián tōng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, 联通 / 聯通] connection; link; to link together
连结主义[lián jié zhǔ yì, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 连结主义 / 連結主義] connectionism
面向连接[miàn xiàng lián jiē, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, 面向连接 / 面嚮連接] connection-oriented
掐断[qiā duàn, ㄑㄧㄚ ㄉㄨㄢˋ, 掐断 / 掐斷] cut off; disconnect
断线[duàn xiàn, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 断线 / 斷線] disconnected; cut off
间断[jiàn duàn, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, 间断 / 間斷] disconnected; interrupted; suspended
分布连结网络[fēn bù lián jié wǎng luò, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 分布连结网络 / 分布連結網絡] distributed connectionist network
走后门[zǒu hòu mén, ㄗㄡˇ ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 走后门 / 走後門] lit. to enter by the back door; fig. to gain influence by pull or unofficial channels; back door or under the counter connections
宦门[huàn mén, ㄏㄨㄢˋ ㄇㄣˊ, 宦门 / 宦門] family of officials; family with connections to the bureaucracy (i.e. the middle classes in imperial China)
雌性接口[cí xìng jiē kǒu, ㄘˊ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, 雌性接口] female connector
霍英东[Huò Yīng dōng, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄥ, 霍英东 / 霍英東] Henry Ying-tung Fok (1913-2006), Hong Kong tycoon with close PRC connections
接轨[jiē guǐ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄟˇ, 接轨 / 接軌] railtrack connection; to integrate into sth; to dock; to connect; to bring into line with; to adapt
互联[hù lián, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, 互联 / 互聯] interconnected
互连[hù lián, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, 互连 / 互連] interconnection
接口[jiē kǒu, ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, 接口] interface; port; connector
相通[xiāng tōng, ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥ, 相通] interlinked; connected; communicating; in communication; accommodating
因特网联通[yīn tè wǎng lián tōng, ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, 因特网联通 / 因特網聯通] Internet connection
瓜葛[guā gé, ㄍㄨㄚ ㄍㄜˊ, 瓜葛] intertwined (as melon and vine plants); interconnected; association (of two things)
世隔绝[shì gé jué, ㄕˋ ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ, 世隔绝 / 世隔絕] isolated from the world; disconnected

connect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
実;核[さね, sane] (n) (1) (obsc) pit (of a fruit); stone; (2) core; (3) tongue (piece of wood used to connect two boards); (4) clitoris
続く[つづく, tsuduku] (v5k,vi) (1) (See に続く) to continue; to last; to go on; (2) to be unbroken; (3) to occur again and again; (4) to lead to; to connect to; (P)
関係付ける[かんけいづける, kankeidukeru] (v1,vt) to relate to; to connect with
アンナンバード接続[アンナンバードせつぞく, annanba-do setsuzoku] (n) {comp} unnumbered connection
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] (n) {comp} Internet connection
インターネット接続共有[インターネットせつぞくきょうゆう, inta-netto setsuzokukyouyuu] (n) {comp} Internet Connection Sharing; ICS
オスコネクタ[, osukonekuta] (n) {comp} male connector
グリルコネクタ[, gurirukonekuta] (n) {comp} grill-mounted connector; grill-mounting connector
コネ[, kone] (n) (abbr) connection; pull; (P)
コネクショニスト[, konekushonisuto] (n) connectionist
コネクショニストモデル[, konekushonisutomoderu] (n) connectionist-model
コネクショニズム[, konekushonizumu] (n) connectionism
コネクション[, konekushon] (n) connection; (P)
コネクションオリエンテッド[, konekushon'orienteddo] (n) {comp} connection oriented
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] (n) {comp} connection traffic descriptor
コネクションプロビジョニング[, konekushonpurobijoningu] (n) {comp} connection provisioning
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] (n) {comp} connection capacity
コネクション統計[コネクションとうけい, konekushon toukei] (n) {comp} connection statistics
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] (n) {comp} connection setup, initialization
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] (n) {comp} connection admission control; CAC
コネクティングロッド[, konekuteinguroddo] (n) connecting rod
コンロッド[, konroddo] (n) (abbr) connecting rod (automotive); con-rod
サブネットワークコネクション[, sabunettowa-kukonekushon] (n) {comp} subnetwork-connection
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then
シリアルコネクタ[, shiriarukonekuta] (n) {comp} serial connector
セションコネクション同期[セションコネクションどうき, seshonkonekushon douki] (n) {comp} session-connection synchronization
セメント質[セメントしつ, semento shitsu] (n) cementum (hard connective tissue covering the tooth root); cement
タケノコ継手;タケノコ継ぎ手;竹の子継手;竹の子継ぎ手[タケノコつぎて(タケノコ継手);たけのこつぎて(竹の子継手;竹の子継ぎ手), takenoko tsugite ( takenoko kei te ); takenokotsugite ( takenoko kei te ; takenoko ] (n) barb fitting; barbed tubing connection
チャネルパス再接続[チャネルパスさいせつぞく, chanerupasu saisetsuzoku] (n) {comp} CPR; Channel Path Reconnection
つなぎ合わせる;繋ぎ合わせる;繋ぎあわせる[つなぎあわせる, tsunagiawaseru] (v1) to connect; to join; to join or tie or knot together
デージーチェーン接続[デージーチェーンせつぞく, de-ji-chie-n setsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection
ディスコネクト[, deisukonekuto] (n) disconnect
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P)
に因んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See 因む) named after; associated with; connected with
パイプ[, paipu] (n) (1) pipe; tube; (2) channels, official or otherwise; (business) connections; (3) tobacco pipe; (P)
バラバラ(P);ばらばら[, barabara (P); barabara] (adj-na,adj-no,adv,vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P)
ビーエヌシーコネクタ[, bi-enushi-konekuta] (n) {comp} BNC connector
ファセット連結記号[ファセットれんけつきごう, fasetto renketsukigou] (n) {comp} intra-facet connector
ファットパイプ[, fattopaipu] (n) {comp} fat pipe (i.e. a high bandwidth connection)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クロスコネクト[くろすこねくと, kurosukonekuto] cross connect
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection
コネクショニスト[こねくしょにすと, konekushonisuto] connectionist
コネクショニズム[こねくしょにずむ, konekushonizumu] connectionism
コネクションオリエンテッド[こねくしょん'おりえんてっど, konekushon ' orienteddo] connection oriented
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning
コネクションレス[こねくしょんれす, konekushonresu] connectionless
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] connectionless communication
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications)
コネクション単位[コネクションたんい, konekushon tan'i] per-connection, by connection
コネクション型[コネクションがた, konekushon gata] connection-type, connection-oriented
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity
コネクション指向[コネクションしこう, konekushon shikou] connection oriented
コネクション管理[コネクションかんり, konekushon kanri] CMT, Connection Management
コネクション統計[コネクションとうけい, konekushon toukei] connection statistics
コネクション要求[コネクションようきゅう, konekushon youkyuu] connection request
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] connection setup, initialization
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC)
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier
コネクティビティ[こねくていびてい, konekuteibitei] connectivity
サブネットワークコネクション[さぶねっとわーくこねくしょん, sabunettowa-kukonekushon] subnetwork-connection
シリアル接続[シリアルせつぞく, shiriaru setsuzoku] serial connection
スルー接続[スルーせつぞく, suru-setsuzoku] through-connect
セションコネクション同期[せしょんこねくしょんどうき, seshonkonekushondouki] session-connection synchronization
ダイアルアップ[だいあるあっぷ, daiaruappu] dial up (connection,e.g.)
ダイヤルアップ接続[ダイヤルアップせつぞく, daiyaruappu setsuzoku] dialup connection
ダイレクトコネクション[だいれくとこねくしょん, dairekutokonekushon] direct connection
ダイレクト接続[ダイレクトせつぞく, dairekuto setsuzoku] direct connection
チャネルパス再接続[チャネルパスさいせつぞく, chanerupasu saisetsuzoku] CPR, Channel Path Reconnection
デージーチェーン接続[デージーチェーンせつぞく, de-ji-chie-n setsuzoku] daisy chain connection
データリンクコネクション識別子[データリンクコネクションしきべつし, de-tarinkukonekushon shikibetsushi] data link connection identifier (DLCI)
バーチャルコネクション[ばーちゃるこねくしょん, ba-charukonekushon] virtual connection
パス指向[パスしこう, pasu shikou] path-oriented, connection-oriented
パラレルコネクタ[ぱられるこねくた, pararerukonekuta] parallel connector
ビーエヌシーコネクタ[びーえぬしーこねくた, bi-enushi-konekuta] BNC connector
ファセット連結記号[ファセットれんけつきごう, fasetto renketsukigou] intra-facet connector
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection)
フィーチャコネクタ[ふぃーちゃこねくた, fi-chakonekuta] feature connector
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: แถมอีกหน่อย English: in this connection
外れる[はずれる, hazureru] Thai: หลุด English: to be disconnected
接続[せつぞく, setsuzoku] Thai: การเชื่อมต่อ(เข้าเครือข่าย) English: connection (vs)
連絡[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อ English: connection
関係[かんけい, kankei] Thai: ความเกี่ยวเนื่อง English: connection

connect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter ; relier
เชื่อมต่อ[v.] (cheūam tø) EN: join ; connect FR: relier ; connecter ; unir
เชื่อมโยง[v.] (cheūam yōng) EN: link ; link up ; unite ; tie together ; connect FR: connecter
เข้าถึง[v.] (khaotheung) EN: understand ; connect (with) ; comprehend FR:
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: connect ; relate ; involve ; link ; deal with FR:
เกี่ยวข้อง[v.] (kīokhøng) EN: relate ; concern ; involve ; connect ; deal ; link FR: concerner ; intéresser ; impliquer
เกี่ยวเนื่อง[v.] (kīoneūang) EN: connect FR:
พัทธ์[v.] (phat) EN: tie up ; connect FR:
พัทธ-[pref.] (phattha-) EN: tie up ; connect FR:
พัว[v.] (phūa) EN: join ; link ; connect FR:
ติดกับ[v. exp.] (tit kap) EN: adjoin ; connect FR: fixer (à) ;
ติดต่อ[v.] (tittø) EN: contact ; associate (with) ; communicate (with) ; get in touch (with) ; keep in touch with ; connect ; reach ; deal with ; make a deal FR: contacter ; entrer en contact (avec) ; prendre contact (avec) ; être en contact (avec) ; être en rapport (avec) ; se mettre en rapport (avec) ; atteindre ; relier ; connecter ; adjoindre
ต่อ[v.] (tø) EN: join ; unite ; connect ; link FR: joindre ; relier ; unir
ตอไม่ติด[v. exp.] (tø mai tit) EN: cannot connect ; unable to make a connectiuon ; unable to get a connection FR:
โยงใย[v.] (yōngyai) EN: connect FR:
บริเวณเชื่อมโยงเชิงเดียว[n. exp.] (børiwēn che) EN: simply connected region FR:
บริเวณเชื่อมโยงหลายเชิง[n. exp.] (børiwēn che) EN: multiply connected region FR:
จุดต่อ[n. exp.] (jut tø) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link ; node FR: point de contact [m]
การเชื่อมต่อ[n. exp.] (kān cheūam ) EN: connection ; link-up ; networking FR: connexion [f]
การเชื่อมต่อเครือข่าย[n. exp.] (kān cheūam ) EN: network connection FR:
การเชื่อมโยง[n.] (kān cheūamy) EN: link ; connecting FR:
การติดต่อ[n.] (kān tittø) EN: communication ; contact ; intercourse ; connection ; dealing with FR: connexion [f] ; contact [m]
การต่อ[n.] (kān tø) EN: tow ; connection FR:
คำเชื่อม[n. exp.] (kham cheūam) EN: connective FR:
เข้าระบบ[v. exp.] (khao rabop) EN: FR: se connecter
เข้าสู่ระบบ[v. exp.] (khaosū rabo) EN: log in ; logs in ; log on ; logs on ; logs into FR: se connecter
เข้าเว็บ[v. exp.] (khao wep) EN: login FR: se connecter
คาบเกี่ยว[adj.] (khāpkīo) EN: related ; connecting to FR:
ขาดพี่ขาดน้อง[v. exp.] (khāt phī kh) EN: sever one's family connections ; disown one's brothers and sisters FR: rompre les liens familiaux
ขื่อมุก[n.] (kheūmuk) EN: joint connecting the two shells of a pearl oyster FR:
เกี่ยวข้อง[adj.] (khīokhǿng) EN: concerned ; involved ; related ; connected ; FR:
เกี่ยวข้อง(กับ)[adv.] (khīokhǿng () EN: in connection (with) ; concerning FR: en relation (avec)
ข้อง[v.] (khǿng) EN: have to do with ; be related with ; be connected (with, to) ; be involved in ; be concerned (with) FR: être lié ; être engagé
คอนเน็คชั่น[n.] (khønnekchan) EN: connection FR: connexion [f]
คอนเน็กติกัต[n. prop.] (Khønnektika) EN: Connecticut FR: Connecticut
ข้อต่อ[n. exp.] (khø tø) EN: joint ; connection FR: raccord [m]
เครื่องขัดขวาง[n. exp.] (khreūang kh) EN: obstacle ; resistance ; disconnector FR:
ขั้ว[n.] (khūa = khua) EN: joint ; connecting point FR:
ความเชื่อมโยง[n. exp.] (khwām cheūa) EN: connection ; correlation ; link FR:
ความเชื่อมโยงกัน[n. exp.] (khwām cheūa) EN: links ; connections FR:

connect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnellkupplung {f}quick connect
Randverbinder {m}angle grille face connector
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer disconnect
Bindegewebe {f}connective tissue
Bindeglied {n}link; connective link
Leiterplatten-Verbinder {m}board connector
Drahtauslöseranschluss {m}cable release connection
Cannon-Stecker {m}Cannon connector
Kaskadenschaltung {f}cascade connection; tandem connection
Kausalzusammenhang {m}causal connection
Trennschalter {m}circuit breaker; isolating switch; disconnect switch
Klammervebinder {m}clip connection
Anschaltkosten {pl} je Stundeconnect hour charges
Verbindungsdauer {f}connect time
Anschlusswert {m}; elektrischer Anschlusswertconnected value
Verbindungsanlage {f}connected arrangement
Anschlussflug {m}connecting flight
Anschlussplatte {f}connecting plate
Anschlusszug {m}connecting train
Buchsenklemmung {f}connecting block
Triebstange {f}connecting rod
Verbindungsgang {m}connecting passage
Verbindungsglied {n}connecting link
Verbindungskabel {n}connecting cable
Verbindungsleitung {f}connecting cable
Verbindungsrohr {n}connecting tube
Verbindungsschraube {f} [techn.]connecting bolt
Verbindungstür {f}connecting door
Abfallzeit {f}connection timeout
Ankopplung {f} (an)connection (to); linking up (to; with)
Anschaltzeit {f}connection time
Anschlussmöglichkeit {f}connection available
Anschlusskabel {n}connection cable
Anschlussrohr {n}connection pipe
Anschlussschraube {f} [techn.]connection bolt
Anschlussteile {pl}connection parts
Befestigungsplatte {f}connection plate
Informationsverbindung {f}connection of information
Öse {f} für Handschlaufenconnection for hand strap
Verbindungsmuffe {f}connection coupling; sleeve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า connect
Back to top