ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

participate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *participate*, -participate-

participate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
participate (vi.) มีส่วน See also: มีส่วนร่วม, เข้าร่วม, ร่วมมือ, เกี่ยวข้อง Syn. take part Ops. abstain, forgo
participate in (phrv.) มีส่วนร่วมใน See also: เข้าร่วม Syn. partake in
participate with (phrv.) มีส่วนร่วมกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
participate(พาร์ทิส'ซะเพท) v. ร่วมกระทำ, See also: participant n. participation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
participate(vi) เข้าร่วม,ร่วมมือ,สมทบ,มีส่วนร่วม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใบฎีกา (n.) invitation to participate in merit-making
มีส่วน (v.) participate See also: involved, take part Syn. พัวพัน, เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม (v.) participate in See also: have a part in, have a hand in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Much as I should like to participate in this ordeal, I cannot...ผมสามารถทำได้ทุกอย่าง แต่เรื่องนี้ผม ขอบาย...
Many have come to protest, many to pray but most have come to participate in what's become the best show in town.ที่นี่ในทะเลทรายนิวเม็กซิโก หลายคนได้มาประท้วง จำนวนมากที่จะอธิษฐาน แต่ส่วนใหญ่ได้มามีส่วนร่วม
They will actively participate on-site, during the construction process.พวกเขาจะมีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันในสถานที่ ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
This is not the first time the two players participate in the competitionThis is not the first time the two players participate in the competition
You cant retaliate against employees if they're standing up for something that they believe is illegal that they don't want to participate in.คุณไม่สามารถกลั่นแกล้งลูกจ้าง เพราะเขายืนหยัดต่อสู้ ในสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันผิดกฎหมาย
I really hope that they understand that they're allowed to participate in their government they're not allowed to participate in anything the corporations do.ฉันหวังว่าพวกเขาควรทำความเข้าใจว่า พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในรัฐบาลได้ แต่ไม่สามารถ
We participate in math challenges against other high schools in the state, and we can get twice as much funding if we've got a girl.เรากำลังจะเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียนมัธยมในรัฐ แล้วเราจะได้เงินสนับสนุนเป็น 2 เท่า ถ้าในทีมเรามีผู้หญิง
We gotta participate in every intermural event or we're kicked off campus, man.เราต้องลงแข่งกีฬามหาวิทยาลัยทุกครั้ง ไม่งั้นถูกไล่ออกนะเพื่อน
I want you to design it and participate in its making.ผมต้องการให้คุณออกแบบมัน
Yet the resourceful mothers of the Upper East Side have plenty of time to participate in a variety of sex-role- specific activities.และก็หาเลี้ยงครอบครัว ยังไม่รวมถึงคุณแม่เจ้าความคิด แห่งดิอัพเพอร์อีสต์ไซด์ ที่มีเวลามากพอที่จะเข้าร่วม กิจกรรมเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องทางเพศต่าง ๆ
Oh, how wonderful. Troy can participate in the talent show.โอ้ ดีมากเลย ทรอยจะได้มีส่วนร่วมในงานแสดงไง
I figured I'd let you know I can't participate today 'cause I've got a very bad back.- ขอบคุณอีกครั้งครับ - คนพวกนี้ดีจริง ๆ เพื่อน เซ้าท์ฟลอริด้าที่ที่เราอยู่

participate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
送葬[sòng zàng, ㄙㄨㄥˋ ㄗㄤˋ, 送葬] participate in funeral procession; attend a burial
[cān, ㄘㄢ, 参 / 參] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House

participate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一枚噛む[いちまいかむ, ichimaikamu] (exp,v5m) to participate in (as a member); to get involved in
与る[あずかる, azukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to participate in; to take part in; (2) to receive; to enjoy; to be given
共にする[ともにする, tomonisuru] (exp,vs-i) to do together; to share; to participate in
参加希望者[さんかきぼうしゃ, sankakibousha] (n) those interested in participating; persons wishing to participate
教育に携わる人人;教育に携わる人々[きょういくにたずさわるひとびと, kyouikunitazusawaruhitobito] (n) those who participate in education
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P)
コスプレイヤー[, kosupureiya-] (n) (See コスプレ) cosplayer (someone who participates in cosplay); cosplayers
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P)
参じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) (See 参ずる・1) to come; to go; (2) (See 参ずる・2) to participate; (3) (See 参ずる・3) to perform Zen meditation
参ずる[さんずる, sanzuru] (vz,vi) (1) (hum) (See 参じる・1,参る・1) to come; to go; (2) (See 参じる・2) to participate; (3) (See 参じる・3) to perform Zen meditation
携わる[たずさわる, tazusawaru] (v5r,vi) (See 従事) to engage in; to participate; to take part; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: เกี่ยวข้องในกิจกรรม English: to participate

participate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: invitation to participate in merit-making FR:
เข้าร่วม[v. exp.] (khao ruam) EN: join ; participate ; attend ; take part (in) ; cooperate FR: se joindre ; s'associer ; participer ; prendre part (à) ; rejoindre
กินบุญ[v.] (kinbun) EN: participate at a merit ceremony banquet FR:
มีเอี่ยวด้วย[v. exp.] (mī īo dūay) EN: have an interest ; participate FR:
มีส่วน[v.] (mī suan) EN: participate ; be involved ; take part FR: influencer ; jouer un rôle ; prendre part
มีส่วนร่วม(ใน)[v. exp.] (mī suanruam) EN: participate (in) ; have a part (in) ; have a hand (in) ; be involved (in) FR: participer (à) ; être impliqué (dans)
ร่วม[v.] (ruam = rūam) EN: join ; participate ; become a member ; take part in ; unite ; adhere FR: participer ; prendre part (à) ; joindre
ร่วมกัน[v.] (ruam kan) EN: join ; participate ; get together ; cooperate ; take part (in) ; collaborate FR:
ร่วมมือร่วมใจ[v. exp.] (ruammeū rua) EN: help ; take part ; participate FR:
ร่วมวง[v.] (ruamwong) EN: join ; unite ; participate in ; unite FR:
สมทบทุน[v. exp.] (somthop thu) EN: join donating ; participate in donation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า participate
Back to top