ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

collectively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *collectively*, -collectively-

collectively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collectively (adv.) โดยส่วนรวม See also: โดยร่วม Syn. jointly, altogether, together
collectively (adv.) อย่างเป็นกลุ่ม See also: อย่างเป็นกอง, อย่างรวมกันเป็นหมู่ Syn. mass, unanimously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Medieval life uh was a collectively lived lifeชีวิตในยุคกลางนั้นเป็นการดำรงชีวิตแบบชุมชน
The areas that we believe must be maintained in the commons or under common control or we will collectively dieพื้นที่ต่าง ๆ ที่เราเคยเชื่อว่า ต้องรักษาไว้เป็นสมบัติสาธารณะ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของส่วนรวม
When a person's stabbed once or twice the tissue will usually retain a small fraction of the knife detail, but because Stev here was stabbed several times and in motion his wounds collectively will retain a large amount of the knife detail.เมื่อคนเราถูกแทงครั้งหรือสองครั้ง เนื้อเยื่อจะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของมีดไว้ แต่เพราะสตีฟโดนแทงหลายต่อหลายครั้ง แล้วก็ในการเคลื่อนไหว แผลของเขาจะเก็บ รายละเอียดของมีดไว้เยอะมาก
There were five female dolphins who collectively played the part of Flipper.ทำให้เกิดอุตสาหกรรม มูลค่าหลายพันล้านเหรียญ มันทำให้เกิดความต้องการ ที่จะว่ายน้ำ และจูบกับพวกมัน
They move collectively and systematically from the higher ground to the lower ground.พวกเขาย้ายไปรวมกันและเป็นระบบ จากพื้นดินที่สูงขึ้นเพื่อพื้นดินที่ต่ำ กว่า
"thank you for collectively losing your minds." It sounds like you're a shoe-in, boss.หน้านายเหมือนแมว ที่เพิ่งถึงจุดสุดยอดเลย
I miss them collectively... as a group.ฉันคิดถึงพวกเขาซึ่งที่ถูกคือทั้งกลุ่มนะ
I've already ordered Connally, we're going after the Chandlers, every one individually, collectively, their income taxes are starting this week.เราจะออกหลังจากพวกชาร์ลเลอร์ ทุกๆคน ไม่ว่าคนเดียว เป็นกลุ่ม ภาษีรายได้จะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้
Collectively, you control more spies and informants than the rest of the world combined.สายลับของพวกเจ้ารวมกัน มีมากกว่า สายลับของทั้งโลกรวมกันเสียอีก
You know what, I think that collectively, I'm gonna add... one.รู้มั้ยผมคิดว่าตัวเลขสะสม ผมจะเพิ่ม... "จำนวนไอเดียดีๆ แบทแมน 5,678,483 คนอื่น... 0"

collectively ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
统称[tǒng chēng, ㄊㄨㄥˇ ㄔㄥ, 统称 / 統稱] collectively called; common name
统称为[tǒng chēng wéi, ㄊㄨㄥˇ ㄔㄥ ㄨㄟˊ, 统称为 / 統稱為] collectively known as; to call sth as a group

collectively ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サバンナモンキー[, sabannamonki-] (n) savannah monkey (the vervet monkey, green monkey and grivet monkey taken collectively as one species, Cercopithecus aethiops)
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election
合わせて;合せて;併せて[あわせて, awasete] (exp,adv) (1) (esp. 合わせて, 合せて) in all; in total; collectively; (exp,conj) (2) (esp. 併せて) in addition; besides; at the same time

collectively ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ส่วนรวม[X] (suanrūam) EN: collectively FR: collectivement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า collectively
Back to top