ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unification

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unification*, -unification-

unification ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unification (n.) การรวมตัวกัน See also: กระบวนการรวมตัว Syn. integration, solidarity
unification (n.) ผลจากการรวมกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
unification(ยูนิฟิเค'เชิน) n. การรวมตัวกัน,ความสอดคล้องกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
unification(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unificationการสร้างเอกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unification Churchมูนิซึ่ม [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Akechi Mitsuhide... 15 years ago, after the unification of the country, he got close to Nobunaga and then betrayed him...เป็นคนลงมือลอบสังหารที่วัดฮอนโนะ ฮาชิบะล่ะ
Celebrating the unification of her spirit with the elements.เฉลิมฉลองให้กับกระบวนการหลอมรวม ทางจิตวิญญาณให้กับธาตุต่างๆ
You know, seeing how gravity could be combined with these other lie groups during this unification was one of the greatest moments of my life.และเป็นครั้งแรกใน ประวัติศาสตร์ของฟิสิกส์ เพียงมนุษย์เห็นว่า แรงโน้มถ่วงอาจพอดี กับทุกกองกำลังอื่น ๆ และอนุภาค
That is, a unique unification within a beautiful mathematical structure.ในทิศทางที่เขาไปลงที่ถูกต้อง มันเป็นสิ่งสำคัญมาก
So I just wanted to shoot some photos that speak to that, to the unification of all people through sports.ผมอยากจะถ่ายรูปที่บอกเล่า การรวมพลังของทุกคนด้วยกีฬา
I'll report our unification to the government.ผมจะไปบอกใครต่้อใครว่าเราแต่งงานกันแล้ว
And reunification will come eventuallyในไม่ช้าความฝันก็จะเป็นจริงได้
We're to build the road to reunification!นี่เราไม่ได้ร่วมอุดมการณ์ เดียวกันแล้วงั้นเหรอ
I hope for reunificationฉันหวังว่าจะได้พบกันอีกเร็วๆนี้
I'm calling about the Order of the Reunification.ผมโทรมาเกี่ยวกับระเบียบการมารวมตัวกันอีกครั้ง
What it needs is unification, leadership.ที่ต้องการ คือการเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นผู้นำ
Your success will have great affect on reunification of Korea.ถ้านายทำงานนี้สำเร็จจะส่งผลต่อการรวมกันใหม่ของเกาหลี

unification ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三国[Sān guó, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ, 三国 / 三國] Three Kingdoms period following the break-up of the Han (220-280); several Three Kingdoms periods in Korean history, esp. from 1st century AD to unification under Silla 新羅|新罗 in 658
统独[tǒng dú, ㄊㄨㄥˇ ㄉㄨˊ, 统独 / 統獨] unification and independence
重新统一[chóng xīn tǒng yī, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄊㄨㄥˇ ㄧ, 重新统一 / 重新統一] reunification

unification ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユニフィケーション[, yunifike-shon] (n) unification
単一化[たんいつか, tan'itsuka] (n,vs) simplification; unification
機能単一化文法[きのうたんいつかぶんぽう, kinoutan'itsukabunpou] (n) {ling} functional unification grammar; FUG
漢字統合[かんじとうごう, kanjitougou] (n) {comp} Han unification
言文一致[げんぶんいっち, genbun'icchi] (n) unification of the written and spoken forms of a language
一体化[いったいか, ittaika] (n,vs) unification; integration
一元化[いちげんか, ichigenka] (n,vs) unification; centralization; centralisation; (P)
一本化[いっぽんか, ipponka] (n,vs) unification; centralization; integration; drawing things together; working out a common policy
一統[いっとう, ittou] (n) lineage; line; unification; all (of you)
合一[ごういつ, gouitsu] (n,vs) unification; union; oneness
統一[とういつ, touitsu] (n,vs) unity; consolidation; uniformity; unification; compatible; (P)
統括(P);統轄[とうかつ, toukatsu] (n,vs) (1) unification; bringing together; generalization; (2) (esp. 統轄) control; supervision; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
漢字統合[かんじとうごう, kanjitougou] Han unification
統一化[とういつか, touitsuka] unification

unification ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การรวมตัวกัน[n. exp.] (kān rūam tū) EN: unification ; composition ; unification ; merger FR:
การรวมตัวกันใหม่[n. exp.] (kān rūam tū) EN: reunification FR: réunification [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unification
Back to top