ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

connection

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *connection*, -connection-

connection ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
connection (vi.) การเชื่อมกัน Syn. attachment, joint
connection (n.) ความสัมพันธ์ Syn. association, relationship
English-Thai: HOPE Dictionary
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,การเชื่อมผนึก,ความสัมพันธ์,พันธะ,วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร,ญาติ,การสังวาส, Syn. juncture,union,associate
English-Thai: Nontri Dictionary
connection(n) การติดต่อ,ความสัมพันธ์,การเกี่ยวข้อง,การเกี่ยวดอง,ญาติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
connectionการเชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Connectionการติดต่อ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การติดต่อ (n.) connection See also: junction, joint, intercourse Syn. ที่ต่อ
การติดต่อ (n.) connection See also: joining Syn. การร่วม
การร่วม (n.) connection See also: joining Syn. การติดต่อ
ความเกี่ยวเนื่อง (n.) connection See also: relation Syn. ความเกี่ยวพัน, ความเชื่อมโยง, ความเกี่ยวข้อง
ความเชื่อมโยง (n.) connection See also: relation Syn. ความเกี่ยวพัน, ความเกี่ยวข้อง
ที่ต่อ (n.) connection See also: junction, joint, intercourse Syn. การติดต่อ
สนธิ (n.) connection See also: junction, joint, intercourse Syn. ที่ต่อ, การติดต่อ
สันธาน (n.) connection See also: involvement
อุปพันธ์ (n.) connection See also: joining Syn. การติดต่อ, การร่วม
สายดิน (n.) ground connection See also: ground line, earth wire, ground wire
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. Yes. In connection with the body that was found in a boat.ใช่ครับที่ว่าเกี่ยวข้องกับศพที่พบในเรือ
I've included everything in my statement but I doubt very much that Chief Sterns is taking this possible connection seriously.เราได้รวมทุกอย่างในคำสั่งของฉัน ... ... แต่ฉันสงสัยมากว่าหัวหน้าบุกบั่น ... ... คือการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้นี้อย่างจริงจัง
Their connection with each other had more to do with hope than joy or luck.ความสัมพันธ์ของพวกเธอแต่ละคน มีมากกว่าแค่ความหวัง... มากกว่าความสุขหรือโชคดี
After that, we'll have to break the connection to avoid any danger to the system.ถ้าเกินนั้น, เราต้องตัดการติดต่อเพื่อสกัดกั้น ความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบ
We've already checked out local police records, and no matter how hard we looked we couldn't find any connection with Gavel.จากที่เราได้ตรวจสอบบันทึกของตำรวจพื้นที่, ได้ผลเหมือนเคย จับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่พบเลยว่าเขาเกี่ยวข้องกับแกเวล
I think that there's a connection between the readings and the hallucinations, like they're all part of a defensive reaction, some sort of immune system.ฉันคิดว่าค่าที่วัดได้กับภาพที่คุณเห็นมันเกี่ยวข้องกัน -มันเป็นปฎิกริยาตอบโต้
It's hard to explain. There was an instant connection this simpatico.มันอธิบายยากน่ะ ก็ประมาณว่า ใช่เลย อะไรทำนองนั้น
I've always felt no matter what we were going through no matter how painful things got if our feet found each other under the blankets even just the slightest connection it'd tell us we'd entered the demilitarized zone that we were gonna be okay, that we ผมมักจะผละออกห่างเสมอ ไม่ว่าเรากำลังประสบปัญหาอะไร... ...ไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตาม... ...ถ้าเท้าเราได้สัมผัสกัน ใต้ผ้าห่ม...
I tried to explain that to Aunt Ruth, but the connection was bad... and her plane was leaving, and she got it all mixed up.ฉันพยายามอธิบายให้ป้ารูธฟังแล้ว แต่สายไม่ค่อยดี และเครื่องบินของป้า ก็กำลังจะออก ป้าเลยเข้าใจผิด
I just knew that we made a connection at the...I just knew that we made a connection at the...
You think there's some connection between them?คุณคิดว่ามันน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันมั้ย?
It might have some connection with this.ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันแน่ๆ

connection ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联络[lián luò, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ, 联络 / 聯絡] communication; get in touch with; contact; connection (math.)
接通费[jiē tōng fèi, ㄐㄧㄝ ㄊㄨㄥ ㄈㄟˋ, 接通费 / 接通費] connection charge
虚拟通道标志符[xū nǐ tōng dào biāo zhì fú, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄅㄧㄠ ㄓˋ ㄈㄨˊ, 虚拟通道标志符 / 虛擬通道標誌符] virtual channel connection identifier; VCI
无连接[wú lián jiē, ˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, 无连接 / 無連接] connectionless
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯係] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
联结主义[lián jié zhǔ yì, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 联结主义 / 聯結主義] connectionism
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯繫] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
联通[lián tōng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, 联通 / 聯通] connection; link; to link together
连结主义[lián jié zhǔ yì, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 连结主义 / 連結主義] connectionism
面向连接[miàn xiàng lián jiē, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, 面向连接 / 面嚮連接] connection-oriented
分布连结网络[fēn bù lián jié wǎng luò, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 分布连结网络 / 分布連結網絡] distributed connectionist network
走后门[zǒu hòu mén, ㄗㄡˇ ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 走后门 / 走後門] lit. to enter by the back door; fig. to gain influence by pull or unofficial channels; back door or under the counter connections
宦门[huàn mén, ㄏㄨㄢˋ ㄇㄣˊ, 宦门 / 宦門] family of officials; family with connections to the bureaucracy (i.e. the middle classes in imperial China)
霍英东[Huò Yīng dōng, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄥ, 霍英东 / 霍英東] Henry Ying-tung Fok (1913-2006), Hong Kong tycoon with close PRC connections
接轨[jiē guǐ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄟˇ, 接轨 / 接軌] railtrack connection; to integrate into sth; to dock; to connect; to bring into line with; to adapt
互连[hù lián, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, 互连 / 互連] interconnection
因特网联通[yīn tè wǎng lián tōng, ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, 因特网联通 / 因特網聯通] Internet connection
[yīn, , 姻] marriage connections
并联[bìng lián, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˊ, 并联 / 並聯] parallel connection
固定虚拟连接[gù dìng xū nǐ lián jiē, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, 固定虚拟连接 / 固定虛擬連接] Permanent Virtual Connection; PVC
话又说回来[huà yòu shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, 话又说回来 / 話又說回來] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow
环节[huán jié, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, 环节 / 環節] round segment; segment (of annelid worms); connection; link; sector; annular ring
无缝连接[wú fèng lián jiē, ˊ ㄈㄥˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, 无缝连接 / 無縫連接] seamless connection
转接[zhuǎn jiē, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄝ, 转接 / 轉接] switch; connection; to put through (to telephone extension)
虚拟通道连接[xū nǐ tōng dào lián jiē, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, 虚拟通道连接 / 虛擬通道連接] virtual channel connection; VCC
虚拟连接[xū nǐ lián jiē, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, 虚拟连接 / 虛擬連接] virtual connection

connection ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンナンバード接続[アンナンバードせつぞく, annanba-do setsuzoku] (n) {comp} unnumbered connection
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] (n) {comp} Internet connection
インターネット接続共有[インターネットせつぞくきょうゆう, inta-netto setsuzokukyouyuu] (n) {comp} Internet Connection Sharing; ICS
コネクションオリエンテッド[, konekushon'orienteddo] (n) {comp} connection oriented
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] (n) {comp} connection traffic descriptor
コネクションプロビジョニング[, konekushonpurobijoningu] (n) {comp} connection provisioning
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] (n) {comp} connection capacity
コネクション統計[コネクションとうけい, konekushon toukei] (n) {comp} connection statistics
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] (n) {comp} connection setup, initialization
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] (n) {comp} connection admission control; CAC
タケノコ継手;タケノコ継ぎ手;竹の子継手;竹の子継ぎ手[タケノコつぎて(タケノコ継手);たけのこつぎて(竹の子継手;竹の子継ぎ手), takenoko tsugite ( takenoko kei te ); takenokotsugite ( takenoko kei te ; takenoko ] (n) barb fitting; barbed tubing connection
デージーチェーン接続[デージーチェーンせつぞく, de-ji-chie-n setsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection
メタリックコネクション[, metarikkukonekushon] (n) {comp} metallic connection
仮想接続[かそうせつぞく, kasousetsuzoku] (n) {comp} virtual connection
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)
回線使用料[かいせんしようりょう, kaisenshiyouryou] (n) connection fee; interconnection fees
密通[みっつう, mittsuu] (n,vs) adultery; misconduct; intrigue; criminal connection
就いては[ついては, tsuiteha] (conj) in line with this; therefore; consequently; so; such being the case; in that regard; in this connection
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)
絡む[からむ, karamu] (v5m,vi) (1) to entangle; to entwine; (2) to pick a quarrel; to find fault; (3) to be involved with; to be influenced by; to develop a connection with; (P)
[ゆかり, yukari] (n) (uk) related to (some place); affinity; connection
縁故採用[えんこさいよう, enkosaiyou] (n,vs) employment of workers through (personal) connections; getting a job through one's personal connection
羈絆;覊絆[きはん, kihan] (n) fetters; shackles; restraints; bond; connection
連絡切符[れんらくきっぷ, renrakukippu] (n) connection (interline) ticket
関係ない;関係無い[かんけいない, kankeinai] (exp) (1) (col) (See 関係が無い) have nothing to do with (something); have no connection with (something); "that's not it"; (2) I don't care about; I am not concerned about
コネ[, kone] (n) (abbr) connection; pull; (P)
コネクショニスト[, konekushonisuto] (n) connectionist
コネクショニストモデル[, konekushonisutomoderu] (n) connectionist-model
コネクショニズム[, konekushonizumu] (n) connectionism
コネクション[, konekushon] (n) connection; (P)
サブネットワークコネクション[, sabunettowa-kukonekushon] (n) {comp} subnetwork-connection
セションコネクション同期[セションコネクションどうき, seshonkonekushon douki] (n) {comp} session-connection synchronization
チャネルパス再接続[チャネルパスさいせつぞく, chanerupasu saisetsuzoku] (n) {comp} CPR; Channel Path Reconnection
パイプ[, paipu] (n) (1) pipe; tube; (2) channels, official or otherwise; (business) connections; (3) tobacco pipe; (P)
ファットパイプ[, fattopaipu] (n) {comp} fat pipe (i.e. a high bandwidth connection)
一脈[いちみゃく, ichimyaku] (n) (a) vein; (a) thread (of connection)
乗換え(P);乗り換え(P);乗り替え;乗替え;乗換[のりかえ, norikae] (n) transfer (trains, buses, etc.); connection; connexion; (P)
伝;伝手[つて, tsute] (n) intermediary; influence; good offices; connections; someone to trust; go-between; pull
係(P);係り[かかり, kakari] (n) (1) (esp. 係) (See 掛かり・かかり・5) charge; duty; person in charge; official; clerk; (2) {ling} (esp. 係り) (See 係り結び) connection; linking; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection
コネクションオリエンテッド[こねくしょん'おりえんてっど, konekushon ' orienteddo] connection oriented
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning
コネクション単位[コネクションたんい, konekushon tan'i] per-connection, by connection
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity
コネクション指向[コネクションしこう, konekushon shikou] connection oriented
コネクション管理[コネクションかんり, konekushon kanri] CMT, Connection Management
コネクション統計[コネクションとうけい, konekushon toukei] connection statistics
コネクション要求[コネクションようきゅう, konekushon youkyuu] connection request
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] connection setup, initialization
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC)
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier
シリアル接続[シリアルせつぞく, shiriaru setsuzoku] serial connection
ダイヤルアップ接続[ダイヤルアップせつぞく, daiyaruappu setsuzoku] dialup connection
ダイレクトコネクション[だいれくとこねくしょん, dairekutokonekushon] direct connection
ダイレクト接続[ダイレクトせつぞく, dairekuto setsuzoku] direct connection
デージーチェーン接続[デージーチェーンせつぞく, de-ji-chie-n setsuzoku] daisy chain connection
データリンクコネクション識別子[データリンクコネクションしきべつし, de-tarinkukonekushon shikibetsushi] data link connection identifier (DLCI)
バーチャルコネクション[ばーちゃるこねくしょん, ba-charukonekushon] virtual connection
メタリックコネクション[めたりっくこねくしょん, metarikkukonekushon] metallic connection
モデム接続[モデムせつぞく, modemu setsuzoku] modem connection
二地点同接続[にちてんどうせつぞく, nichitendousetsuzoku] point-to-point connection
仮想接続[かそうせつぞく, kasousetsuzoku] virtual connection
即接続[そくせつぞく, sokusetsuzoku] immediate connection, direct connection
固定接続[こていせつぞく, koteisetsuzoku] permanent connection, fixed connection
接続形態[せつぞくけいたい, setsuzokukeitai] connection configuration, topology
接続料[せつぞくりょう, setsuzokuryou] connection fee, connection charge
接続料金[せつぞくりょうきん, setsuzokuryoukin] connection charge, connection fee
物理コネクション[ぶつりこねくしょん, butsurikonekushon] physical connection
相手固定接続[あいてこていせつぞく, aitekoteisetsuzoku] permanent virtual connection (PVC)
相手選択接続[あいてせんたくせつぞく, aitesentakusetsuzoku] switched virtual connection (SVC)
コネクショニスト[こねくしょにすと, konekushonisuto] connectionist
コネクショニズム[こねくしょにずむ, konekushonizumu] connectionism
コネクションレス[こねくしょんれす, konekushonresu] connectionless
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] connectionless communication
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications)
コネクション型[コネクションがた, konekushon gata] connection-type, connection-oriented
サブネットワークコネクション[さぶねっとわーくこねくしょん, sabunettowa-kukonekushon] subnetwork-connection
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
接続[せつぞく, setsuzoku] Thai: การเชื่อมต่อ(เข้าเครือข่าย) English: connection (vs)
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: แถมอีกหน่อย English: in this connection
連絡[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อ English: connection
関係[かんけい, kankei] Thai: ความเกี่ยวเนื่อง English: connection

connection ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดต่อ[n. exp.] (jut tø) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link ; node FR: point de contact [m]
การเชื่อมต่อ[n. exp.] (kān cheūam ) EN: connection ; link-up ; networking FR: connexion [f]
การเชื่อมต่อเครือข่าย[n. exp.] (kān cheūam ) EN: network connection FR:
การติดต่อ[n.] (kān tittø) EN: communication ; contact ; intercourse ; connection ; dealing with FR: connexion [f] ; contact [m]
การต่อ[n.] (kān tø) EN: tow ; connection FR:
เกี่ยวข้อง(กับ)[adv.] (khīokhǿng () EN: in connection (with) ; concerning FR: en relation (avec)
คอนเน็คชั่น[n.] (khønnekchan) EN: connection FR: connexion [f]
ข้อต่อ[n. exp.] (khø tø) EN: joint ; connection FR: raccord [m]
ความเชื่อมโยง[n. exp.] (khwām cheūa) EN: connection ; correlation ; link FR:
ความเกี่ยวเนื่อง[n.] (khwām kīone) EN: connection ; relation FR:
ความผูกพัน[n.] (khwām phūkp) EN: relationship ; relation ; connection ; ties FR: relation [f] ; liaison [f]
ความสัมพันธ์[n.] (khwām samph) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship ; correlation ; link ; ties [pl] FR: relation [f] ; association [f] ; lien [m] ; interaction [f] ; rapport [m]
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ[n. exp.] (khwām samph) EN: business connection FR:
ควั่น[n.] (khwan) EN: joint ; point of connection ; node FR:
เกี่ยวข้องกับ[prep.] (kīokhøng ka) EN: concerning ; in connection with ; in terms of FR: concernant ; relatif à
สายดิน[n.] (sāidin) EN: ground connection ; ground line ; earth wire ; ground wire FR: prise de terre [f]
สัมพันธ์[n.] (samphan) EN: relation ; connection ; relationship ; intercourse FR: relation [f]
สัมพันธภาพ[n.] (samphanthap) EN: relations ; relationship ; association ; connection ; bond FR: relation [f]
เส้นสาย[n.] (sensāi) EN: line drawing ; connection FR:
สนธิ[n.] (sonthi) EN: contraction ; connection ; combination (of initial and final words into a compound words) FR: affixe [m]
ตัดตอน[v.] (tattøn) EN: abridge ; sever a connection ; excise FR: abréger
ตอไม่ติด[v. exp.] (tø mai tit) EN: cannot connect ; unable to make a connectiuon ; unable to get a connection FR:
โยค-[pref.] (yōkha-) EN: connection FR:
ขาดพี่ขาดน้อง[v. exp.] (khāt phī kh) EN: sever one's family connections ; disown one's brothers and sisters FR: rompre les liens familiaux
ความเชื่อมโยงกัน[n. exp.] (khwām cheūa) EN: links ; connections FR:
เส้นสาย[n.] (sensāi) EN: network ; connections FR:

connection ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drahtauslöseranschluss {m}cable release connection
Kaskadenschaltung {f}cascade connection; tandem connection
Kausalzusammenhang {m}causal connection
Klammervebinder {m}clip connection
Quetschverbindung {f}crimp connection
Datenbankanbindung {f}database connection
Dreieck-Schaltung {f} | im Dreieck geschaltetdelta connection | delta connected
Kanalstutzen {m}duct connection
Maschinenanschluss {m}equipment connection
Mutterteil {n}female connection
Flanschverbindung {f} [techn.]flange connection
Trägeranschlussplatte {f}girder connection plate
Längsträgerverbindung {f}longitudinal profile connection
direktleitende Verbindung {f}physical connection
Netzanschluss {m}power supply line; connection to supply system
Schienenverbindung {f}rail connection
anschlussfertig {adj}ready for connection
Anschlussplan {m}terminal connection diagram; connection diagram
Abfallzeit {f}connection timeout
Ankopplung {f} (an)connection (to); linking up (to; with)
Anschaltzeit {f}connection time
Anschlussmöglichkeit {f}connection available
Anschlusskabel {n}connection cable
Anschlussrohr {n}connection pipe
Anschlussschraube {f} [techn.]connection bolt
Anschlussteile {pl}connection parts
Befestigungsplatte {f}connection plate
Informationsverbindung {f}connection of information
Öse {f} für Handschlaufenconnection for hand strap
Verbindungsmuffe {f}connection coupling; sleeve
Verbindungsabbau {m}connection clearing
Verbindungsaufbau {m}connection establishment
Durchkontaktierung {f}interlayer connection; continuous bonding

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า connection
Back to top