ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mutual

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mutual*, -mutual-

mutual ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mutual (adj.) ซึ่งกันและกัน See also: ร่วมกัน, ทั้งสองฝ่าย Syn. common
mutual (adj.) ซึ่งสัมพันธ์กัน See also: ซึ่งมีร่วมกัน Syn. shared
mutual consent (adj.) ที่เห็นร่วมกัน See also: ที่ยอมรับร่วมกัน
mutual dependence (n.) การเอื้อประโยชน์ซึ่งกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิด Syn. association
mutual fund (n.) เงินทุนร่วม Syn. mutuals
mutualistic (adj.) ซึ่งเกี่ยวข้องกัน
mutuality (n.) การมีความสัมพันธ์กัน See also: การร่วมกัน Syn. reciprocity, correlation
mutualize (vt.) ทำให้เกี่ยวข้องกัน
mutually (adv.) ร่วมกัน Syn. commonly, co-operatively, respectively
mutuals (n.) เงินทุนร่วม Syn. mutual fund
English-Thai: HOPE Dictionary
mutual(มิว'ชวล) adj. ซึ่งกันและกัน,ทั้งสองฝ่าย,ร่วมกัน
mutuality(มิวชุแอล'ลิที) n. ความร่วมกัน,ความมีทั้งสองฝ่าย,การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์, Syn. reciprocality
English-Thai: Nontri Dictionary
mutual(adj) ซึ่งกันและกัน,ร่วมกัน,ทั้งสองฝ่าย,สัมพันธ์กัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mutual assent; mutual consentความยินยอมร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual fundกองทุนรวม, กองทุนร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutualityความผูกพันซึ่งกันและกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutually exclusive eventsเหตุการณ์ไม่เกิดร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mutual consentยินยอมร่วมกัน [การทูต]
Mutual fundกองทุนรวมกองทรัพย์สินที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมหรือเรียกย่อ ๆ ว่า " บลจ." มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงในการลงทุนแตกต่างกันไป อาทิเช่น ลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหรือกำไรจากการขายหน่วยลงทุน โดยกองทุนรวมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กองทุนเปิด (Open-End Fund) และกองทุนปิด (Closed-End Fund)
Mutually Exclusiveเหตุการณ์ที่ไม่เกิดพร้อมกัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรมสิทธิ์รวม (n.) mutual right of ownership
สมยอม (v.) mutually consent See also: connive, make a secret settlement Ops. บังคับ, บีบบังคับ
ถ้อยทีถ้อยอาศัย (v.) mutually depend on each other Syn. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, พึ่งพาอาศัยกัน
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน (v.) mutually depend on each other Syn. พึ่งพาอาศัยกัน
พึ่งพาอาศัยกัน (v.) mutually depend on each other Syn. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
กินแหนงแคลงใจ (v.) be mutually suspicious Syn. กินใจ, แหนงใจ, ผิดพ้องหมองใจ, ผิดใจ
ผิดพ้องหมองใจ (v.) be mutually suspicious Syn. กินใจ, แหนงใจ, ผิดใจ
ผิดใจ (v.) be mutually suspicious Syn. กินใจ, แหนงใจ, ผิดพ้องหมองใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me speak to our mutual friend.ให้ฉันพูดกับเพื่อนของเราหน่อยซิ
Thirdly, for the mutual society, help and comfort that the one ought to have of the other, both in prosperity and adversity, into which holy estate these persons present come now to be joined.และอย่างที่สาม เพื่อดำรงอยู่ด้วยกัน ช่วยเหลือและดูแลกัน ในเวลาที่คนหนึ่งคนใดต้องการจากอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งในยามสุขและยามทุกข์
Resuming our physical relationship would, I believe, cheapen the plateau of mutual affection that has been born out of this crisis.ผมเชื่อว่าเราควรละทิ้งความสัมพันธ์แบบเดิมๆไป ควรละสิ่งที่กระทบหัวใจของทั้งสองฝ่าย เพื่อจะได้หลุดออกมาจากวิกฤตนี้
You know that bit in your fax, about the "plateau of mutual affection" we've found?ฉันจำได้จากแฟกซ์ของคุณตรงที่ว่า "สิ่งที่กระทบหัวใจ"
I called my mutual fund company and asked which stock in their mid-cap fund... had the greatest percentage gain that day.จากนั้นโทรหาบริษัทร่วมทุน ถามเขาว่าหุ้นสามัญตัวไหน... มีกำไรสูงสุดในวันนั้น
Computing the mutual gravitational interaction between the earth,sun and moon?คำนวณหาความสัมพันธ์ของแรงดึงดูด/Nระหว่างโลก พระอาทิตย์และพระจันทร์อย่างนั้นหรือ?
Our relationship is built on mutual trust.ความสัมพันธ์ของเราสร้างจากความไว้ใจ
Next question mutual relationship forms mesotron also called......... ความสัมพันธ์ต่อกันที่ก่อให้เกิดเป็นอนุภาคนิวเคลียร์เรียกว่า
We wish for you to act as our agent in a business transaction with our mutual friend Captain Sparrow.อยากให้นายทำหน้าที่เป็นตัวแทน ช่วยจัดการ และเป็นธุระกับเพื่อนเก่า ผู้เคยตกลงไว้กับเรา กัปตัน สแพร์โรว์
Johnny had a car stolen by a mutual acquaintance, and he was trying to collect on the insurance money.รถจอห์นนี่ถูกขโมยไปโดยคนคุ้นเคย เขากำลังพยายามรวบรวม เงินประกัน
I need to talk to you about our mutual friend.ผมอยากพูดกับคุณ เกี่ยวกับเพื่อนของเราทั้งคู่
Over their mutual meredith greyness.ยิ่งกว่า เมเรดิธ เกรย์

mutual ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情场[qíng chǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ, 情场 / 情場] affairs of the heart; mutual relationship
两厢情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 两厢情愿 / 兩廂情願] both sides are willing; by mutual consent
两相情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 两相情愿 / 兩相情願] both sides are willing; by mutual consent
两情两愿[liǎng qíng liǎng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˇ ㄩㄢˋ, 两情两愿 / 兩情兩願] by mutual consent (north China dialect)
共存性[gòng cún xìng, ㄍㄨㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, 共存性] compatibility; the possibility of mutual coexistence
和谐性[hé xié xìng, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄝˊ ㄒㄧㄥˋ, 和谐性 / 和諧性] compatibility; mutual harmony
互信[hù xìn, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄣˋ, 互信] mutual trust
共同基金[gòng tóng jī jīn, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 共同基金] mutual fund
对峙[duì zhì, ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ, 对峙 / 對峙] mutual confrontation
共同利益[gòng tóng lì yì, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, 共同利益] common interest; mutual benefit
剑拔弩张[jiàn bá nǔ zhāng, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄚˊ ㄋㄨˇ ㄓㄤ, 剑拔弩张 / 劍拔弩張] lit. with swords drawn and bows bent (成语 saw); fig. a state of mutual hostility; at daggers drawn
心心相印[xīn xīn xiāng yìn, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤ ˋ, 心心相印] mutual affinity; kindred spirits
心照不宣[xīn zhào bù xuān, ㄒㄧㄣ ㄓㄠˋ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄢ, 心照不宣] a tacit mutual understanding
情分[qíng fèn, ㄑㄧㄥˊ ㄈㄣˋ, 情分] mutual affection; friendship
尔虞我诈[ěr yú wǒ zhà, ㄦˇ ㄩˊ ㄨㄛˇ ㄓㄚˋ, 尔虞我诈 / 爾虞我詐] lit. you hoodwink me and I cheat you (成语 saw); fig. mutual deception; each tries to outwit the other; dog eats dog and devil take the hindmost
相互关系[xiāng hù guān xì, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 相互关系 / 相互關係] mutual relations; common interest
相吸[xiāng xī, ㄒㄧㄤ ㄒㄧ, 相吸] mutual attraction (e.g. electrostatic); to attract one another
相斥[xiāng chì, ㄒㄧㄤ ㄔˋ, 相斥] mutual repulsion (e.g. electrostatic); to repel one another
隔膜[gé mó, ㄍㄜˊ ㄇㄛˊ, 隔膜] a diaphram (anatomy); distant (socially aloof); divided by lack of mutual comprehension; a nonexpert
集思广益[jí sī guǎng yì, ㄐㄧˊ ㄙ ㄍㄨㄤˇ ㄧˋ, 集思广益 / 集思廣益] collecting opinions is of wide benefit (成语 saw); to pool wisdom for mutual benefit; to profit from widespread suggestions
并行不悖[bìng xíng bù bèi, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 并行不悖 / 並行不悖] both can be implemented without coming into conflict; not be mutually exclusive; run parallel
互异[hù yì, ㄏㄨˋ ㄧˋ, 互异 / 互異] differing from one another; mutually different
互相[hù xiāng, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ, 互相] each other; mutually; mutual
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 相] each other; one another; mutually
相互[xiāng hù, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ, 相互] each other; mutual
互为因果[hù wéi yīn guǒ, ㄏㄨˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄛˇ, 互为因果 / 互為因果] mutually related karma (成语 saw); fates are intertwined; interdependent
相依为命[xiāng yī wéi mìng, ㄒㄧㄤ ㄧ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄥˋ, 相依为命 / 相依為命] mutually dependent for life (成语 saw); to rely upon one another for survival; interdependent
相关[xiāng guān, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ, 相关 / 相關] interrelated; correlation; dependence; relevance; mutuality
[sī, ㄙ, 厮 / 廝] mutually; with one another; manservant; boy servant; guy (derog.)
[hù, ㄏㄨˋ, 互] mutual
互利[hù lì, ㄏㄨˋ ㄌㄧˋ, 互利] mutually beneficial
互斥[hù chì, ㄏㄨˋ ㄔˋ, 互斥] mutually exclusive
互相推诿[hù xiāng tuī wěi, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 互相推诿 / 互相推諉] mutually shirking responsibilities (成语 saw); each blaming the other; passing the buck to and fro; each trying to unload responsibilities onto the other
交互[jiāo hù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨˋ, 交互] mutual; each other; alternately; in turn
相互兼容[xiāng hù jiān róng, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ, 相互兼容] mutually compatible
相称[xiāng chèn, ㄒㄧㄤ ㄔㄣˋ, 相称 / 相稱] to match; to suit; mutually compatible
转注[zhuǎn zhù, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄨˋ, 转注 / 轉註] transfer character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character with meanings influenced by other words; sometimes called mutually explanatory character
转注字[zhuǎn zhù zì, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄨˋ ㄗˋ, 转注字 / 轉註字] transfer character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character with meanings influenced by other words; sometimes called mutually explanatory character

mutual ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コメコン[, komekon] (n) Council for Mutual Economic Assistance; COMECON; (P)
互選[ごせん, gosen] (n,vs) mutual election; co-opting; (P)
仲間褒[なかまぼめ, nakamabome] (n) logrolling; mutual admiration
信頼関係[しんらいかんけい, shinraikankei] (n) relationship of mutual trust; fiduciary relation
共倒れ[ともだおれ, tomodaore] (n,vs) falling together; mutual destruction; joint bankruptcy; (P)
共栄[きょうえい, kyouei] (n) mutual prosperity; (P)
共食い[ともぐい, tomogui] (n,vs) cannibalism (in animals); mutual destruction; internecine struggle; eating each other; damaging each other
利益社会[りえきしゃかい, riekishakai] (n) society based on mutual self-interest
協賛[きょうさん, kyousan] (n,vs) support; mutual aid; cooperation; approval; authorization; authorisation; (P)
合意[ごうい, goui] (n,vs,adj-no) agreement; consent; mutual understanding; accord; (P)
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n,vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye
意気投合[いきとうごう, ikitougou] (n,vs) hit it off with (a person); find a kindred spirit in (a person); sympathy; mutual understanding
折り合い[おりあい, oriai] (n) mutual relations; compromise; (P)
毛づくろい;毛繕い[けづくろい, kedukuroi] (n,vs) grooming oneself (esp. animals); mutual grooming (e.g. monkeys); social grooming; personal grooming
相互排除[そうごはいじょ, sougohaijo] (n) {comp} mutual exclusion
相互理解を図る[そうごりかいをはかる, sougorikaiwohakaru] (exp,v5r) to strive for mutual understanding
相互確証破壊[そうごかくしょうはかい, sougokakushouhakai] (n) mutual assured destruction
相互訪問[そうごほうもん, sougohoumon] (n) mutual visitation; reciprocal visits
相互銀行[そうごぎんこう, sougoginkou] (n) mutual savings bank; (P)
相銀[そうぎん, sougin] (n) (abbr) (See 相互銀行・そうごぎんこう) mutual savings bank
話に花が咲く[はなしにはながさく, hanashinihanagasaku] (exp,v5k) to reminisce; to engage in a lively conversation; to discuss mutual interests
譲り合う[ゆずりあう, yuzuriau] (v5u,vt) to give and take; to make mutual concessions; to compromise
非難合戦;批難合戦[ひなんかっせん, hinankassen] (n,vs) (engaging in a round of) mutual criticism; repeated attacks on each other
お互い;御互い[おたがい, otagai] (n) mutual; reciprocal; each other
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both
交互作用[こうごさよう, kougosayou] (n) (mutual) interaction; reciprocal action; interplay
共済組合[きょうさいくみあい, kyousaikumiai] (n) cooperative society; mutual-benefit association
同士[どうし, doushi] (n,n-suf) fellow; mutual; companion; comrade; bonding; (P)
尽く;尽(io)[ずく;づく, zuku ; duku] (suf) (1) (uk) (after a noun) relying entirely on ...; using solely ...; (2) with the sole purpose of ...; (3) based on (mutual consent, etc.)
疎通[そつう, sotsuu] (n,vs) (1) (mutual) understanding; communication; (2) removal of blockage (esp. medical); drainage; (P)
相矛盾[あいむじゅん, aimujun] (n,vs) mutually contradictory
相通ずる[あいつうずる, aitsuuzuru] (vz) (1) to be in common; to have in common; (2) to be in mutually understood; (3) to be mutually connected; to have a link
食い合う;食合う[くいあう, kuiau] (v5u,vi) (1) to bite each other; (2) to fit together; (v5u,vt) (3) to mutually encroach; (4) to eat together
鬩ぐ[せめぐ, semegu] (v5g) (1) to be mutually bitter; to argue together; to quarrel; (2) to resent and bemoan
Japanese-English: COMDICT Dictionary
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information
相互情報量[そうごじょうほうりょう, sougojouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information
相互排除[そうごはいじょ, sougohaijo] mutual exclusion
独立[どくりつ, dokuritsu] mutually independent

mutual ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจทนาว่ากล่าวซึ่งกันและกัน[v. exp.] (jōtthanā wā) EN: indulge in mutual recriminations FR:
ความเข้าใจร่วมกัน[n. exp.] (khwām khaoj) EN: mutual understanding FR: compréhension mutuelle [f]
ความยินยอมร่วมกัน[n. exp.] (khwām yinyø) EN: mutual consent FR:
ความยินยอมทั้งสองฝ่าย[n. exp.] (khwām yinyø) EN: mutual consent FR:
กองทุนรวม[n. exp.] (køngthunrūa) EN: mutual fund ; consolidated fund FR:
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ[X] (køngthunrūa) EN: Retirement Mutual Fund (RMF) FR:
ผลประโยชน์ร่วมกัน[n. exp.] (phonprayōt ) EN: common interest ; mutual benefit FR: intérêt commun [m]
ปรับความเข้าใจ [v. exp.] (prap khwām ) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding FR:
ร่วมกัน[adj.] (ruam kan) EN: mutual ; jointly ; common ; combined FR: mutuel
ร่วมกัน[adv.] (ruam kan) EN: mutual ; jointly ; common ; combined FR: de concert ; tous ensemble ; ensemble ; en commun ; de pair
ซึ่งกันและกัน[adj.] (seung kanla) EN: mutual ; reciprocal FR: mutuel
ทั้งสอง[adj.] (thang søng) EN: bilateral ; mutual FR:
เหตุการณ์ไม่เกิดร่วม[n. exp.] (hētkān mai ) EN: mutually exclusive events FR:
เหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน[n. exp.] (hētkān thī ) EN: mutually exclusive events ; disjoint events FR:
กัน[adv.] (kan) EN: one another ; each other ; mutually ; together ; jointly FR: l'un et l'autre ; l'un l'autre ; ensemble ; entre eux ; réciproquement ; mutuellement
เกี่ยวข้องกัน[v. exp.] (kīokhøng ka) EN: be mutually dependant FR:
ภาวะพึ่งพา[n. exp.] (phāwa pheun) EN: mutualism FR: mutualisme [m]
ภาวะพึ่งพากัน[n. exp.] (phāwa pheun) EN: mutualism FR: mutualisme [m]
ภาวะที่ต้องพึ่งพา [n. exp.] (phāwa thī t) EN: mutualism FR: mutualisme [m]
พึ่งพาอาศัยกัน[v. exp.] (pheungphā ā) EN: mutually depend on each other FR:
ถ้อยที[adv.] (thǿi thī) EN: mutually FR:
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน[adj.] (thǿithīthøi) EN: reciprocal ; mutually dependent ; dependent upon one another FR:

mutual ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gegenseitig; wechselseitig; gemeinsam {adj} | im gegenseitigen Einvernehmenmutual | by mutual consent
vereinbart; abgestimmt {adj} | aufeinander abgestimmtagreed | mutually agreed
Anlagefonds {m}; offener Investmentfonds [fin.]mutual fund; unit trust
Gegenseitigkeit {f}mutuality
beiderseitig {adj}mutual
gegenseitig {adv}mutually
gemeinsam {adv}mutually

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mutual
Back to top