ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

link

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *link*, -link-

link ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
link (n.) ข้อลูกโซ่ See also: ข้อต่อ
link (vt.) เชื่อม See also: ต่อ, ประสาน Syn. bond, league, conjoin, fasten, bind, tie, pin
link (vi.) เชื่อม See also: ต่อ, ประสาน Syn. bond, league, conjoin, fasten, bind, tie, pin
link (n.) สิ่งที่เชื่อมต่อ See also: การเชื่อมต่อ, เครื่องประสาน Syn. connection, connective, copula
link (n.) หน่วยความยาว เท่ากับ 7.92
link (n.) หน่วยระบบสื่อสาร See also: ระบบวิทยุสื่อสาร, ระบบสื่อสารข้อมูล
link (n.) คบไฟ See also: คบเพลิง Syn. torch
link to (phrv.) เชื่อมกับ See also: โยงกับ, ต่อกับ
link together (phrv.) ต่อเข้าด้วยกัน See also: โยงไว้ด้วยกัน, เชื่อมเข้าด้วยกัน Syn. link with
link together (phrv.) เชื่อมต่อ
link up (phrv.) เชื่อม See also: ต่อเข้าด้วยกัน
link up (phrv.) เชื่อมโยง See also: เชื่อม
link with (phrv.) เชื่อมกับ Syn. link together
linkage (n.) การเชื่อมต่อ See also: การต่อ, การประสาน, การผนึก, การปฏิบัติการร่วมกัน
linked (adj.) ที่เชื่อมต่อกัน See also: ที่เชื่อมโยงกัน Syn. connected, combined Ops. disconnected, separated
linking (n.) การเชื่อมติดกัน Syn. connection
links (n.) สนามกอล์ฟ Syn. golf course, golf links
linkup (n.) การเชื่อมต่อกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
link(ลิงคฺ) {linked,linking,links} n. สิ่งเชื่อมต่อ,การเชื่อม,ข้อต่อ,ข้อลูกโซ่,ห่วงเชื่อม,เครื่องประสาน,เครื่องเกี่ยวดอง,หน่วยสื่อสาร,กระดุมหรือที่หนีบของแขนเสื้อเชิ้ต,หน่วยความยาว7.92 นิ้ว (หน่วยวัด) ,ส่วนที่เป็นโค้งเว้าของแม่น้ำลำธาร. vt.,vi. เชื่อม,ต่อ,ประสาน
linkage(ลิง'คิจฺ) n. การเชื่อมต่อ,การต่อ,การประสาน,การผนึก,การปฏิบัติการร่วมกัน,เครื่องต่อ,ลิ้นร่วม, Syn. union ###A. breach
English-Thai: Nontri Dictionary
link(n) เครื่องเชื่อม,ห่วง,ข้อลูกโซ่,เครื่องประสาน,เครื่องต่อ
links(n) สนามกอล์ฟ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
linkเชื่อมโยง, โยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linkageความเชื่อมโยง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
linked listรายการโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Link, Crossโครงสร้างโยงใยประสานกัน [การแพทย์]
Linkageความผูกพัน, การเชื่อมต่อ [การแพทย์]
Linked deposit programsการค้ำประกันสินเชื่อโดยรัฐ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คันส่ง (n.) drag link (of a motor vehicle) See also: steering arm
ลูกโซ่ (n.) link (in a chain) See also: interlock
ปะติดปะต่อ (v.) link up See also: join together, piece together Syn. ต่อ, เชื่อม
เชื่อม (v.) link up See also: join together, piece together Syn. ต่อ
slunk (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ slink
slunk (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ slink
กระพริบตา (v.) blink See also: wink
กะพริบ (v.) blink See also: wink
กะพริบตา (v.) blink See also: wink, twinkle Syn. ขยิบตา, พริบตา
ขยิบตา (v.) blink See also: wink, twinkle Syn. พริบตา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My computer was on the blinkคอมพิวเตอร์ของฉันเสีย/ใช้การไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets.ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด
Yvette is a link between them.อีเว็ตต์คือคนเชื่อมโยงระหว่างพวกเขา
There is no evidence to link such a name to these incidents.มีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงดังกล่าวชื่อให้เหตุการณ์เหล่านี้ไม่เป็น
April's our only link to these guys.เดือนเมษายนเชื่อมโยงของเราเพื่อคนเหล่านี้
Jimmy was cutting every link between himself and the robbery... but it had nothing to do with me.จิมมี่จัดการทุกคนที่จะเชื่อมโยงเขา ไปสู่การปล้น แต่ไม่มีอะไรต้องกังวลกับผม
I am a third-generation, fusion-powered photonic, with verbal and visual link capabilities connected to every database... on the planet.ผมเป็นระบบโฟโตนิคที่สามารถพูด มองเห็นและต่อเข้ากับ ระบบฐานข้อมูลทั่วจักรวาล โดยใช้พลังงานจากนิวเคลียร์
I have a link and director, have always felt uneasyที่ท่าน ผอ.ให้โอกาสเรา
Another link in the chain.เชื่อมต่อกันดังลูกโซ่
The link is controlled by a program called the Trainman.ทางเชื่อมต่อถูกควบคุมโดยโปรแกรม ที่เรียกกันว่า เทรนแมน
They bought ads ...farmers in the milk industry say it's safe but studies suggest a link to cancer....เกษตรกรในอุตสาหกรรมโคนมบอกว่ามันปลอดภัย แต่งานวิจัยระบุถึงความเชื่อมโยงกับโรคมะเร็ง อย่าพลาดรายงานพิเศษชิ้นนี้จากรายการ The Investigators...
Anyway, I stopped off for a bite on the way home with Link Peterson,เอาเหอะ ผมแวะไปกินขนมกับ ลิงค์ พีเตอร์สัน
I told you, I knew it, I knew Link Peterson was a freaky bastard, I think Linky Link might be batting for the other team, you know what I mean?l told you, l knew it, l knew Link Peterson was a freaky bastard, l think Linky Link might be batting for the other team, you know what l mean?

link ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联通[lián tōng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, 联通 / 聯通] connection; link; to link together
挂钩[guà gōu, ㄍㄨㄚˋ ㄍㄡ, 挂钩 / 掛鉤] couple; link together
链接[liàn jiē, ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ, 链接 / 鏈接] link (on a website)
链路层[liàn lù céng, ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄘㄥˊ, 链路层 / 鏈路層] link layer
逻辑链路控制[luó ji liàn lù kòng zhì, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙ ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 逻辑链路控制 / 邏輯鏈路控制] logical link control; LLC
譬喻[pì yù, ㄆㄧˋ ㄩˋ, 譬喻] simile; rhetorical comparison (that contains an explicit link word 如同, 好比 "like", "just like")
眼罩[yǎn zhào, ㄧㄢˇ ㄓㄠˋ, 眼罩] blinkers (on horse)
[piē, ㄆㄧㄝ, 瞥] blink; glance
霎眼[shà yǎn, ㄕㄚˋ ㄧㄢˇ, 霎眼] blink; in an instant
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 绵延 / 綿延] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music)
盲端[máng duān, ㄇㄤˊ ㄉㄨㄢ, 盲端] cecum (start of the colon, linking it to small intestine)
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯係] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
关连[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, 关连 / 關連] connected; related; linked; linkage; correlation
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯繫] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
[de, ㄉㄜ˙, 的] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive
咽鼓管[yān gǔ guǎn, ㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄢˇ, 咽鼓管] Eustachian tube (linking pharynx 咽 to tympanic cavity 鼓室 of middle ear); auditory tube
高球场[gāo qiú chǎng, ㄍㄠ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, 高球场 / 高球場] golf course; golf links
热线[rè xiàn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 热线 / 熱線] hotline (communications link)
回页首[huí yè shǒu, ㄏㄨㄟˊ ㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, 回页首 / 回頁首] hyperlink to top of webpage
转眼[zhuǎn yǎn, ㄓㄨㄢˇ ㄧㄢˇ, 转眼 / 轉眼] in a flash; in the blink of an eye; to glance
离不开[lí bu kāi, ㄌㄧˊ ㄅㄨ˙ ㄎㄞ, 离不开 / 離不開] inseparable; inevitably linked to
相通[xiāng tōng, ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥ, 相通] interlinked; connected; communicating; in communication; accommodating
串联[chuàn lián, ㄔㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˊ, 串联 / 串聯] link-up
交臂[jiāo bì, ㄐㄧㄠ ㄅㄧˋ, 交臂] linking arms; arm in arm; very close
千丝万缕[qiān sī wàn lǚ, ㄑㄧㄢ ㄙ ㄨㄢˋ ㄌㄩˇ, 千丝万缕 / 千絲萬縷] linked in countless ways
结连[jié lián, ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄢˊ, 结连 / 結連] linked in a chain
连缀动词[lián zhuì dòng cí, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄨㄟˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, 连缀动词 / 連綴動詞] linking verb
链结[liàn jié, ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, 链结 / 鏈結] link
链表[liàn biǎo, ㄌㄧㄢˋ ㄅㄧㄠˇ, 链表 / 鏈表] linked list
链路[liàn lù, ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 链路 / 鏈路] link
肽键[tài jiàn, ㄊㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, 肽键 / 肽鍵] peptide bond (chem.); peptide linkage; bond in protein between carboxyl radical and amino radical
关联[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, 关联 / 關聯] related; linked; affiliated
环节[huán jié, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, 环节 / 環節] round segment; segment (of annelid worms); connection; link; sector; annular ring
乙状结肠[yǐ zhuàng jié cháng, ㄧˇ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 乙状结肠 / 乙狀結腸] sigmoid colon (anat.); bent colon, linking the descending colon to the rectum
[de, ㄉㄜ˙, 得] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc

link ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
LAP[ラップ, rappu] (n) link access protocol; LAP
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code
アンカー[, anka-] (n) (1) anchor; (2) {comp} (See レスアンカー) link to previous post (e.g. in web forums); (P)
インターネットで結ぶ[インターネットでむすぶ, inta-netto demusubu] (exp,v5b) {comp} to link to the Internet
コンバインドリンクセット[, konbaindorinkusetto] (n) {comp} combined link set
スリザーリンク[, suriza-rinku] (n) slither link (popular Japanese number puzzle)
スリップ[, surippu] (n,vs) (1) slip (i.e. slide); (n) (2) slip (i.e. petticoat); (3) Serial Link IP; SLIP; (P)
ディレクトリエントリ[, deirekutorientori] (n) {comp} directory entry; link
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] (n) {comp} High-level Data Link Control; HDLC
バナー[, bana-] (n) (1) banner; (2) {comp} (See リンクバナー) banner (graphic provided to link to site)
ミッシングリンク[, misshingurinku] (n) missing link (i.e. transitional fossil)
リンクバナー[, rinkubana-] (n) {comp} link banner (graphic or logo provided for use in linking to web site)
リンクフリー[, rinkufuri-] (n) used on the web to indicate that people may link to that page or site without restriction (wasei
リンク故障[リンクこしょう, rinku koshou] (n) {comp} link failure
レスアンカー[, resuanka-] (n) {comp} (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei
張る(P);貼る(P)[はる, haru] (v5r) (1) (esp. 貼る) to stick; to paste; to affix; to link (e.g. in WWW forums); (2) to stretch; to spread; to strain; to tighten; (3) to form (e.g. ice on a pond); (4) to fill; to swell; (5) to stick out; to put; to slap; (6) to be expensive; (P)
現連結集合[げんれんけつしゅうごう, genrenketsushuugou] (n) {comp} current link set
相通ずる[あいつうずる, aitsuuzuru] (vz) (1) to be in common; to have in common; (2) to be in mutually understood; (3) to be mutually connected; to have a link
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P)
被リンク[ひリンク, hi rinku] (n) link to (a site, as used in page ranking that site)
連接[れんせつ, rensetsu] (n,vs,adj-no) (1) connection; (2) link (on a web page)
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (n) {comp} (link, path) redundancy
あっと言う間;あっという間;あっとゆう間[あっというま(あっと言う間;あっという間);あっとゆうま(あっと言う間;あっとゆう間), attoiuma ( atto iu kan ; attoiu kan ); attoyuuma ( atto iu kan ; attoyuu kan )] (exp) (See あっと言う間に) a blink of time (lit
アップリンク[, appurinku] (n,vs) {comp} uplink
アップリンクID[アップリンクアイディー, appurinkuaidei-] (n) {comp} uplink ID
アップリンクライセンス[, appurinkuraisensu] (n) {comp} uplink license
ウインカー(P);ウィンカー[, uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P)
エーテル結合[エーテルけつごう, e-teru ketsugou] (n) ether linkage
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] (n) {comp} Object Linking and Embedding; OLE
かちゃかちゃ[, kachakacha] (n,adv-to) clink; clatter; clang
かちゃり[, kachari] (adv-to) (on-mim) with a clang or a clink; tinkle
かちり[, kachiri] (adv-to) (on-mim) with a clink (click, clack)
かちん[, kachin] (adv-to,n) (on-mim) clink; clack
カフスボタン[, kafusubotan] (n) cuff links (wasei
カフリンクス[, kafurinkusu] (n) cuff links
クリンカー[, kurinka-] (n) clinker
クリンカータイル[, kurinka-tairu] (n) clinker tile
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンバインドリンクセット[こんばいんどりんくせっと, konbaindorinkusetto] combined link set
データリンクコネクション識別子[データリンクコネクションしきべつし, de-tarinkukonekushon shikibetsushi] data link connection identifier (DLCI)
データリンクレベル[でーたりんくれべる, de-tarinkureberu] data link level
データリンク層[データリンクそう, de-tarinku sou] data link layer
ディレクトリエントリ[でいれくとりえんとり, deirekutorientori] directory entry, link
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC
ビデオリンク[びでおりんく, bideorinku] video link
リンク処理定義[リンクしょりていぎ, rinku shoriteigi] link process definition, LPD
リンク故障[リンクこしょう, rinku koshou] link failure
リンク数[リンクすう, rinku suu] link count
リンク番号[リンクばんごう, rinku bangou] link number
上りリンク[のぼりりんく, noboririnku] forward link
伝送路[でんそうろ, densouro] line, transmission line, transmission path, transmission route, link
信号リンクタイマー[しんごうリンクタイマー, shingou rinkutaima-] signalling link timer
単純連結処理定義[たんじゅんれんけつしょりていぎ, tanjunrenketsushoriteigi] simple link (process definition)
同期データリンク制御[どうきデータリンクせいぎょ, douki de-tarinku seigyo] Synchronous Data Link Control, SDLC
暗黙連結[あんもくれんけつ, anmokurenketsu] implicit link (process definition)
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition)
活性連結型[かっせいれんけつがた, kasseirenketsugata] active link type
無線リンク[むせんリンク, musen rinku] wireless link
物理伝送路[ぶつりでんそうろ, butsuridensouro] physical link
現連結集合[げんれんけつしゅうごう, genrenketsushuugou] current link set
空連結集合[くうれんけつしゅうごう, kuurenketsushuugou] empty link set
第1種動作LLC[だい1しゅどうさLLC, dai 1 shudousa LLC] logical link control type 1, LLC type 1 (abbr.)
第2種動作LLC[だい2しゅどうさLLC, dai 2 shudousa LLC] logical link control type 2, LLC type 2 (abbr.)
第3種動作LLC[だい3しゅどうさLLC, dai 3 shudousa LLC] logical link control type 3, LLC type 3 (abbr.)
衛星リンク[えいせいリンク, eisei rinku] satellite link
衛星系[えいせいけい, eiseikei] satellite link
連結[れんけつ, renketsu] link (vs), concatenation, catenation
連結型宣言部分集合[れんけつがたせんげんぶぶんしゅうごう, renketsugatasengenbubunshuugou] link type declaration subset
連結集合[れんけつしゅごう, renketsushugou] link set
連結集合宣言[れんけつしゅごうせんげん, renketsushugousengen] link set declaration
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy
アップリンク[あっぷりんく, appurinku] uplink
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol
ダウンリンク[だうんりんく, daunrinku] downlink
データリンク[でーたりんく, de-tarinku] datalink
ハイパーリンク[はいぱーりんく, haipa-rinku] hyperlink
ハイパリンク[はいぱりんく, haiparinku] hyperlink
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
リンク[りんく, rinku] Thai: การเชื่อมต่อ English: link

link ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอร์พอร์ตลิงค์[n. exp.] (Aēphøt Ling) EN: Airport Link FR: liaison aéroport [f] ; Airport Link [m]
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ [n. exp.] (aēphøt rēn ) EN: airport rail link FR:
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter ; relier
เชื่อมโยง[v.] (cheūam yōng) EN: link ; link up ; unite ; tie together ; connect FR: connecter
ห่วง[n.] (hūang = hua) EN: ring ; hoop; loop ; snare ; hula hoop ; lariat ; link in a chain FR: boucle [f] ; anneau [m] ; cerceau [m] ; chaînon [m]
ห่วงเชื่อม[n.] (hūangcheūam) EN: link FR:
จุดเชื่อมต่อ[n. exp.] (jut cheūam ) EN: land link FR:
จุดต่อ[n. exp.] (jut tø) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link ; node FR: point de contact [m]
การเชื่อมโยง[n.] (kān cheūamy) EN: link ; connecting FR:
คันส่ง[n. exp.] (khan song) EN: steering arm or of a motor vehicle ; drag link of a motor vehicle FR:
ฆ่าตัดตอน[v.] (khātattøn) EN: kill to break the link FR:
คบไฟ[n.] (khopfai) EN: torch ; link ; flambeau FR: torche [f] ; flambeau [m]
คบเพลิง[n.] (khopphloēng) EN: torch ; link ; flambeau FR: flambeau [m] ; flamme [f]
ควบ[v.] (khūap) EN: combine ; couple ; merge ; mix : link ; blend ; unite ; amalgamate FR: combiner ; fusionner
ความเชื่อมโยง[n. exp.] (khwām cheūa) EN: connection ; correlation ; link FR:
ความสัมพันธ์[n.] (khwām samph) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship ; correlation ; link ; ties [pl] FR: relation [f] ; association [f] ; lien [m] ; interaction [f] ; rapport [m]
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: hook ; pull with a hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp FR: accrocher ; attacher
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: connect ; relate ; involve ; link ; deal with FR:
เกี่ยวดอง[v.] (kīodøng) EN: have relationship by marriage ; relate ; link ; associate FR: avoir un lien de parenté
เกี่ยวข้อง[v.] (kīokhøng) EN: relate ; concern ; involve ; connect ; deal ; link FR: concerner ; intéresser ; impliquer
เกี่ยวก้อย[v. (loc.)] (kīokøi) EN: go hand in hand ; link pinkies FR:
แหล่งข้อมูลอื่น[n. exp.] (laeng khømū) EN: external link [m] FR: lien externe [m] ; autres sources [fpl]
ล่าม[v.] (lām) EN: tie ; bind ; tether ; chain ; fasten ; attach ; link FR: attacher ; enchaîner
ลิงก์[n.] (ling) EN: link FR: lien [m]
ลูกโซ่[n.] (lūksō) EN: link ; interlock ; chain FR: chaînon [m] ; maillon [m] ; chaîne [f]
ปะติดปะต่อ[v.] (patitpatø) EN: put together ; link up ; join together FR:
พัว[v.] (phūa) EN: join ; link ; connect FR:
เปลาะ[n.] (plǿ) EN: chain link ; distance between knots in a rope FR:
เปิดวาร์ป[X] (poēt wāp) EN: original source ; original link FR:
ประสาน[v.] (prasān) EN: join ; close ; cement ; weld ; link ; combine ; cohere FR: joindre ; relier ; souder ; cimenter ; colmater
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [TM] (Rotfaifā Ch) EN: Suvarnabhumi Airport Link ; Suvarnabhumi Airport Rail Link (SARL) FR:
สายสัมพันธ์[n.] (saīsamphan) EN: relation ; kinship ; correspondence ; ties ; bond ; link FR:
โซ่[n.] (sō) EN: chain ; link FR: chaîne [f] ; fers [mpl]
ต่อ[v.] (tø) EN: join ; unite ; connect ; link FR: joindre ; relier ; unir
ตัวเชื่อม[n. exp.] (tūa cheūam) EN: link ; bridge ; mediator ; intermediary ; welder ; connective FR:
วีดีโอลิงค์[n.] (wīdīōling) EN: video link FR:
เชื่อมโยง[adj.] (cheūam yōng) EN: linked FR:
ไฟกะพริบ[n. exp.] (fai kaphrip) EN: blinking lights FR: lampe clognotante [f]
การเชื่อม[n.] (kān cheūam) EN: ink ; linkage ; pasting FR: adjection [f] (vx)
การเชื่อมต่อ[n. exp.] (kān cheūam ) EN: connection ; link-up ; networking FR: connexion [f]

link ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitszustand {m} des Übertragungskanals [comp.]active data link channel
Assembler-Programmverknüpfung {f} [comp.]assembler program link
Bindeglied {n}link; connective link
Verbindungsglied {n}connecting link
Funktionsverknüpfung {f}function link
Sicherungseinsatz {m} [electr.]fuse link
Zwischenkreisumrichter {m}indirect converter; DC link converter
Kulisse {f}motion link
Schwinge {f}motion link
Richtfunkstrecke {f}radio link
beweglich; wendig; flink; agil; gewandt {adj} | beweglicher; wendiger; flinker; agiler; gewandter | am beweglichsten; am wendigsten; am flinksten; am agilsten; am gewandtestenagile | more agile | most agile
linkisch; tapsig; eckig; täppisch; tolpatschig; unbeholfen; ungelenk; ungeschickt {adj} | linkischer; tapsiger; eckiger; täppischer; tolpatschiger; unbeholfener; ungelenker; ungeschickter | am linkischsten; am tapsigsten; am eckigsten; am täppischsten; am unbeholfensten; am ungelenksten; am ungeschicktestenawkward | more awkward | most awkward
Binde {f}linking
Binde-Lader {m}linking loader
Blinkkomparator {m} [astron.]blink comparator
Betriebsblindheit {f}blinkered attitude to one's work
Bobolink {m} [ornith.]Bobolink
Puffergestänge {n}buffer linkage
Vergasergestänge {n}carburet linkage
Ankopplung {f} (an)connection (to); linking up (to; with)
Drosselklappenbetätigung {f}throttle linkage
Gestänge {n}linkage
Linksintellektuelle {m,f}; Linksintellektuellerleft-wing intellectual
Linksradikale {m,f}; Linksradikalerleft-wing radical
Kettfeld {n}link field
Linkshänder {m}; Linkshänderin
Bindeprogramm {n}linkage editor
Verkehrsverbund {m}linked transport system
flink; behände; behende [alt] {adj} | flinker | am flinkstennimble | nimbler | nimblest
betriebsblind {adj}professionally blinkered
Programmbinder {m}; Linker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า link
Back to top