ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

force

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *force*, -force-

force ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
force (n.) กำลัง See also: แรง, กำลังแรง, พลัง Syn. power, strength, vigor Ops. weakness, powerlessness
force (n.) คนหรือสิ่งที่มีอำนาจหรืออิทธิพล
force (n.) หน่วยวัดความแรงของลม
force (n.) อำนาจในการชักจูง See also: อำนาจในการโน้มน้าว Syn. efficacy, cogency, potency,
force (n.) ความรุนแรง See also: การบังคับ, การข่มขู่บังคับ Syn. violence, compulsion, duress
force (vt.) บังคับ See also: บีบคั้น, บีบบังคับ, ยัดเยียด Syn. compel, drive, impel Ops. balk, bar
force (n.) กองทหาร See also: กองทัพ, กองกำลัง Syn. army, troop, legion
force (vt.) งัด See also: บิด, กระชาก, ดึง Syn. break open, wrench, prise
force (vt.) ฝืน See also: ฝืนใจ Syn. make an effort
force (n.) ยัดเยียด See also: บังคับให้รับ Syn. impose
force down (phrv.) ผลักหรือดันลงไปอย่างแรง Syn. push down, ram down, stuff down, thrust down
force from (phrv.) บังคับ See also: คาดคั้น, เค้นจาก Syn. force out of
force into (phrv.) พยายามดัน (บางสิ่ง) เข้าไปใน
force into (phrv.) ผลักดัน
force on (phrv.) บังคับ See also: บีบให้ทำ Syn. enforce on, force onto, force upon
force onto (phrv.) บังคับ See also: บีบให้ทำ Syn. enforce on, force on, force upon
force out (phrv.) บังคับให้ทำตาม See also: บีบให้ยอม Syn. enforce on, force on, force onto
force out of (phrv.) บังคับ See also: คาดคั้น, เค้นจาก Syn. force from
force up (phrv.) ทำให้สูงขึ้น See also: ทำให้พุ่งขึ้น
force upon (phrv.) บังคับ See also: บีบให้ทำ Syn. force on
forced (adj.) ที่ถูกบังคับ See also: ที่ไม่เต็มใจ Syn. compulsory, enforced, involuntary Ops. willing, voluntary
forced (adj.) ฝืนใจ See also: ไม่เป็นธรรมชาติ Syn. unnatural, insincere, false Ops. natural
forceful (adj.) หนักแน่น See also: เด็ดเดี่ยว, แข็งขัน Syn. assertive Ops. submissive
forceful (adj.) ที่มีพลัง See also: ที่น่าเชื่อถือ Syn. powerful, cogent, convincing Ops. unconvincing
forceful (adj.) ที่มีผลอย่างแรง Syn. strong, effective Ops. ineffective
forcefully (adv.) อย่างหนักแน่น See also: อย่างเข้มแข็ง, อย่างแข็งขัน
forcefulness (n.) ความกระตือรือร้น See also: ความมีชีวิตชีวา, ความกระฉับกระเฉง Syn. liveliness
forceps (n.) คีมที่ใช้ในการผ่าตัดของแพทย์
English-Thai: HOPE Dictionary
force(ฟอร์ส) n. กำลัง,แรง,พลัง,อำนาจ,อิทธิพล,ผลบังคับทางกฎหมาย,พลังจิต,กองกำลัง,กองทัพ,กลุ่ม,คณะบุคคล -Phr. (in force ซึ่งปฏิบัติการอยู่,มีผล) . vt. บังคับ,ผลักดัน,บีบบังคับ,รุน,ดัน,ยัด,เร่ง. vi. บากบั่น,บุกเบิก,ไปด้วยกำลัง., See also: able adj. force
forced(ฟอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกบังคับ,ซึ่งถูกบีบบังคับ,ใช้แรง,ฝืนใจ,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ., See also: forcedly adv. ness n.
forceful(ฟอร์ซฺ'ฟูล) adj. มีอำนาจ,มีพลัง,เข้มแข็ง,แข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,โน้มใจ., See also: forcefuly adv. forcefuness n., Syn. vigorous
forceps(ฟอร์'เซพซฺ) n. คีมหนีบ
English-Thai: Nontri Dictionary
force(n) แรง,อำนาจ,การบังคับ,กำลัง,พละกำลัง,กองทัพ,อิทธิพล
forced(adj) ฝืน,ยัดเยียด,ถูกบังคับ,หักโหม,ขับเคี่ยว
forceful(adj) มีกำลัง,แข็งขัน,บากบั่น,มีพลัง,เด็ดเดี่ยว,เข้มแข็ง
forceps(n) คีม,ปากคีบ,คีมหนีบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
forceกำลังแรง, แรงบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forced circulation systemระบบหมุนเวียนแบบบังคับ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
forcepsปากคีบ, คีม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forceแรง,การข่มขู่ [การแพทย์]
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Forcepsคีมตกแต่งบาดแผล,คีมจับชิ้นเนื้อ [การแพทย์]
Forceps, Graspingคีมจับ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทหารอากาศ (n.) air force man See also: air force Syn. อากาศโยธิน
อากาศโยธิน (n.) air force man See also: air force
ใช้กำลัง (v.) use force against See also: exert oneself, fight, engage in battle
กดดัน (v.) force See also: press, compel, drive Syn. บีบคั้น, คาดคั้น
ข่มใจ (v.) force See also: constrain, oblige, control one´s mind Syn. ห้ามใจ, อดกลั้น
ขืน (v.) force See also: compel, coerce Syn. บังคับ Ops. เชื่อฟัง, ทำตาม, ยินยอม
คัด (v.) force See also: prize, lever
คาดคั้น (v.) force See also: press, constrain, coerce, compel Syn. เค้น, บังคับ
ค้ำคอ (v.) force See also: suppress, compel, constrain, coerce Syn. บังคับ
ด้น (v.) force See also: push forward, stoop low Syn. ดัน, ผลักดัน, มุด, ฝ่า, ดั้น Ops. ดึง, ฉุด
บังคับ (v.) force See also: give an order, command, direct, compel Syn. บัญชา, สั่ง, บงการ
บังคับใจ (v.) force See also: constrain, oblige, control one´s mind Syn. ห้ามใจ, ข่มใจ, อดกลั้น
บีบบังคับ (v.) force See also: oppress, coerce, compel, press Syn. บีบคั้น, บังคับ
ฝืน (v.) force See also: resist, disobey Syn. บังคับ, ฝืนใจ Ops. ตามใจ
หักคอ (v.) force See also: compel, oblige
หักคอ (v.) force See also: enforce, compel, coerce, press, drive, make, impel, oblige, impose Syn. บังคับเอา
หักหาญ (v.) force See also: compel Syn. บังคับ, ขู่เข็ญ
หักหาญ (v.) force See also: compel, oblige, impose Syn. บังคับ, ขู่เข็ญ, ขืนใจ
เกณฑ์ (v.) force See also: drive, urge, enroll, conscript, press, enlist, push Syn. กะเกณฑ์, บังคับ
เค้น (v.) force See also: coerce, compel, oblige, press Syn. คาดคั้น, บีบคั้น, บังคับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You force me to do somethingคุณบังคับฉันให้ทำบางสิ่ง
Don't force him to join usอย่าไปบังคับเขาให้มาร่วมกับเราเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This interview is to impress on him the force of your personality.การพบปะนี้ต้องการให้เขาพอใจ ท่านควรหงอยๆครับ
Then force Kwen Sai to prove it's for my people.{\cHFFFFFF}แล้วบังคับให้ Kwen ทรายไป พิสูจน์ว่ามันเป็นคนของฉัน
You don't have to force me.คุณไม่จำเป็น ที่จะบังคับให้ ฉัน
Main Force repeats, this is a routine pursuit.กำลังหลักซ้ำ นี่คือการแสวงหาประจำ รหัส 44
The Main Force will not tolerate such action.การแสวงหานี้ถูกกำหนดให้ เป็นมาตรฐานรหัส
Main Force to Gosling One.กำลังหลักที่จะ โกสลิง หนึ่ง
Main Force Patrol, we're out of the game, unable to continue pursuit.หลักกองทัพตำรวจ เราจะออกจากเกม ไม่สามารถดำเนินการแสวงหา
...of a Main Force Patrol officer in a road blockade accident last month.ในอุบัติเหตุทางถนนปิดล้อม เดือนที่ผ่านมา
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol.แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ
Main Force Patrol to Gosling One.หลักกองทัพตระเวนไปยังโกส ลิงหนึ่ง
Unauthorized use by a Main Force Officer.ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตโดย หลักเจ้าหน้าที่กองทัพ
Indy, I can't force the lock.อินดี้, ฉันดึงกลอนไม่ออก.

force ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸引力[xī yǐn lì, ㄒㄧ ˇ ㄌㄧˋ, 吸引力] attractive force (such as gravitation); sex appeal; attractiveness
冲进[chōng jìn, ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ, 冲进 / 衝進] break in; burst in; force into
奋勇[fèn yǒng, ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, 奋勇 / 奮勇] dauntless; to summon up courage and determination; using extreme force of will
不可抗力[bù kě kàng lì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄎㄤˋ ㄌㄧˋ, 不可抗力] force majeure
八级风[bā jí fēng, ㄅㄚ ㄐㄧˊ ㄈㄥ, 八级风 / 八級風] force 8 wind; fresh gale
填鸭式[tián yā shì, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄚ ㄕˋ, 填鸭式 / 填鴨式] force feeding (as a teaching method)
挟制[xié zhì, ㄒㄧㄝˊ ㄓˋ, 挟制 / 挾製] forced submission; to exploit advantage to force sb to do one's bidding
平方反比律[píng fāng fǎn bǐ lǜ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄈㄢˇ ㄅㄧˇ ㄌㄩˋ, 平方反比律] inverse square law (phys.); gravitational force varies as the inverse square of the distance
拉丁[lā dīng, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ, 拉丁] Latin; (in former times) to press-gang; to kidnap and force people into service
法律约束力[fǎ lǜ yuē shù lì, ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ ㄌㄧˋ, 法律约束力 / 法律約束力] legal force (i.e. binding in law)
人多势众[rén duō shì zhòng, ㄖㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˋ ㄓㄨㄥˋ, 人多势众 / 人多勢眾] many men, a great force (成语 saw); many hands provide great strength; There is safety in numbers.
气势[qì shì, ㄑㄧˋ ㄕˋ, 气势 / 氣勢] momentum; manner; energy; look of great force or imposing manner; powerful
先礼后兵[xiān lǐ hòu bīng, ㄒㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄥ, 先礼后兵 / 先禮後兵] peaceful measures before using force (成语 saw); diplomacy before violence; jaw-jaw is better than war-war
中国人民解放军空军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Kōng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ, 中国人民解放军空军 / 中國人民解放軍空軍] People's Liberation Army Air Force (PLAAF)
仗势欺人[zhàng shì qī rén, ㄓㄤˋ ㄕˋ ㄑㄧ ㄖㄣˊ, 仗势欺人 / 仗勢欺人] relying on force to bully others (成语 saw)
皇家香港警察[Huáng jiā Xiāng Gǎng Jǐng chá, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, 皇家香港警察] Royal Hong Kong Police Force (1969-1997)
科学技术是第一生产力[kē xué jì shù shì dì yī shēng chǎn lì, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄕˋ ㄉㄧˋ ㄧ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄧˋ, 科学技术是第一生产力 / 科學技術是第一生產力] Science and technology is the number one productive force (from 1978 speech by Deng Xiaoping 鄧小平|邓小平 introducing the Four Modernizations 四個現代化|四个现代化).
削足适履[xuē zú shì lǚ, ㄒㄩㄝ ㄗㄨˊ ㄕˋ ㄌㄩˇ, 削足适履 / 削足適履] to cut the feet to fit the shoes (成语 saw); to force sth to fit (as to a Procrustean bed); impractical or inelegant solution
避实就虚[bì shí jiù xū, ㄅㄧˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩ, 避实就虚 / 避實就虛] stay clear of the enemy's main force and; strike at his weak points
超距作用[chāo jù zuò yòng, ㄔㄠ ㄐㄩˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 超距作用] action at a distance (e.g. gravitational force)
黏着力[nián zhuó lì, ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, 黏着力 / 黏著力] adhesion; adhesive force
空军[kōng jūn, ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ, 空军 / 空軍] air force
空防[kōng fáng, ㄎㄨㄥ ㄈㄤˊ, 空防] air force; air defense
盟军[méng jūn, ㄇㄥˊ ㄐㄩㄣ, 盟军 / 盟軍] allied forces
劳役[láo yì, ㄌㄠˊ ㄧˋ, 劳役 / 勞役] forced labor; corvée (labor required of a serf); animal labor
武装力量[wǔ zhuāng lì liàng, ˇ ㄓㄨㄤ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 武装力量 / 武裝力量] armed force
武装部队[wǔ zhuāng bù duì, ˇ ㄓㄨㄤ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, 武装部队 / 武裝部隊] armed forces
武装[wǔ zhuāng, ˇ ㄓㄨㄤ, 武装 / 武裝] arms; equipment; to arm; military; armed (forces)
吸力[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, 吸力] attraction (in gravitation or electrostatics); attractive force
现行[xiàn xíng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, 现行 / 現行] be in effect; in force
蛮力[mán lì, ㄇㄢˊ ㄌㄧˋ, 蛮力 / 蠻力] brute force
离心[lí xīn, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄣ, 离心 / 離心] centrifugal (force)
离心力[lí xīn lì, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ, 离心力 / 離心力] centrifugal force
向心力[xiàng xīn lì, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ, 向心力] centripetal force
迫不得已[pò bù dé yǐ, ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, 迫不得已] to have no alternative (成语 saw); compelled by circumstances; forced into sth
共产党部队[gòng chǎn dǎng bù duì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, 共产党部队 / 共產黨部隊] communist forces
冲突[chōng tū, ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, 冲突 / 衝突] conflict; to conflict; clash of opposing forces; collision (of interests); contention
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, 迫于 / 迫於] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth
库仑定律[Kù lún dìng lǜ, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 库仑定律 / 庫侖定律] Coulomb's law; the inverse square law of electrostatic forces
精干[jīng gàn, ㄐㄧㄥ ㄍㄢˋ, 精干] crack (troops); special (forces); highly capable

force ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave
エアフォース[, eafo-su] (n) air force
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[, eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre
がぶる[, gaburu] (v5r) (1) to pitch (e.g. a boat); (2) to force out an opponent (Sumo)
クーロン力[クーロンりょく, ku-ron ryoku] (n) Coulomb's force
こじつける[, kojitsukeru] (v1,vt) to distort; to strain (interpretation); to force (meaning)
デルタフォース[, derutafo-su] (n) Delta Force (US)
ブルートフォース攻撃[ブルートフォースこうげき, buru-tofo-su kougeki] (n) {comp} brute force attack
ホースアウト[, ho-suauto] (n) force out
三所攻め[みところぜめ, mitokorozeme] (n) triple attack force out (sumo)
不可抗力[ふかこうりょく, fukakouryoku] (n,adj-no) act of God; irresistible force; inevitability; force majeure (in contracts)
作業要員[さぎょうよういん, sagyouyouin] (n) work force
保磁力[ほじりょく, hojiryoku] (n) (See 抗磁力) coercivity; coercive force
分け入る[わけいる, wakeiru] (v5r) to force one's way; to push through
割って入る[わってはいる, wattehairu] (v5r) to force one's way through
割り出し;割出し[わりだし, waridashi] (n) upper-arm force out (sumo)
力押し[ちからおし, chikaraoshi] (n) (sl) brute force approach
労働人口[ろうどうじんこう, roudoujinkou] (n) work force
労働力[ろうどうりょく, roudouryoku] (n) labor; labour; manpower; working force
労働力人口[ろうどうりょくじんこう, roudouryokujinkou] (n) labor force; labour force
労働力率[ろうどうりょくりつ, roudouryokuritsu] (n) labor force participation rate; labour force participation rate
勢揃い;勢ぞろい;勢揃(io)[せいぞろい, seizoroi] (n,vs) array; muster; line-up; full force
向心力[こうしんりょく, koushinryoku] (n) centripetal force
吹きかける;吹き掛ける;吹掛ける[ふきかける, fukikakeru] (v1,vt) (1) to blow upon; to breathe on; to spray; (2) to pick (a fight); to force (unreasonable terms); (3) to exaggerate; to overcharge
噛ます[かます, kamasu] (v5s) (1) to force something into someone's mouth (i.e. a gag); (2) to wedge something into a space, filling it; (3) to feed someone (something)
噛ませる[かませる, kamaseru] (v1) (1) (uk) to force something into someone's mouth (i.e. a gag); (2) to wedge something into a space, filling it; (3) to feed someone (something)
国連軍[こくれんぐん, kokurengun] (n) UN troops or peacekeeping force
売りつける;売り付ける;売付ける[うりつける, uritsukeru] (v1,vt) to palm off; to force a sale
大部隊[だいぶたい, daibutai] (n) battalion; large force
威武[いぶ, ibu] (n) authority and force
孤軍[こぐん, kogun] (n) lone (isolated) force; forlorn force
就業人口[しゅうぎょうじんこう, shuugyoujinkou] (n) work force
平和維持部隊[へいわいじぶたい, heiwaijibutai] (n) peacekeeping force
引きずる(P);引ずる;引き摺る;引摺る(io)[ひきずる, hikizuru] (v5r,vt) (1) to drag along; to pull; (2) to force someone along; (3) to prolong; to drag out; (4) to influence strongly; to seduce; (P)
引き据える;引据える[ひきすえる, hikisueru] (v1) to (physically) force someone to sit down
引っ掛け;引っ懸け[ひっかけ, hikkake] (n) arm-grabbing force out (sumo)
引っ攫う;引っ浚う;引っ掠う;引っさらう[ひっさらう, hissarau] (v5u,vt) (See 拉致) to kidnap; to abduct; to snatch; to carry people away; to take by force
強制力[きょうせいりょく, kyouseiryoku] (n) compelling force; legal force
強制収容[きょうせいしゅうよう, kyouseishuuyou] (n,vs) (enforced) confinement; internment; detention by legal force
強引に[ごういんに, gouinni] (adv) forcibly; by main force
Japanese-English: COMDICT Dictionary
主力[しゅりょく, shuryoku] mainline (a-no), main force
強制ページ区切り[きょうせいページくぎり, kyousei pe-ji kugiri] forced page break
強制改行[きょうせいかいぎょう, kyouseikaigyou] forced page break
強制的[きょうせいてき, kyouseiteki] forced
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement

force ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศโยธิน[n. prop.] (Ākātsayōthi) EN: Air Force Ground Security Force FR:
อำนาจบาตรใหญ่[n.] (amnātbātyai) EN: might ; oppressive power ; force ; coercion ; arbitrary power ; arbitrary authority FR:
อันตรกิริยาอย่างอ่อน[n. exp.] (antarakiriy) EN: weak interaction ; weak force ; weak nuclear force FR: interaction faible [f] ; force faible [f]
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce ; impose FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner ; imposer
บังคับใช้[v. exp.] (bangkhap ch) EN: enforce ; give force to ; come into force ; take effect FR: entrer en vigueur
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind FR: se contrôler ; se maîtriser
บังคับผู้จัดการให้ลาออก[v. exp.] (bangkhap ph) EN: force a manager to resign FR:
บีบ[v.] (bīp) EN: compel ; force ; press FR: forcer ; contraindre
บีบบังคับ[v.] (bīpbangkhap) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press FR: forcer
บีบคั้น[v.] (bīpkhan) EN: oppress ; force ; press FR:
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: press ; force ; compel ; compress FR:
บุก[v.] (buk) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun FR: attaquer ; envahir ; faire irruption
ใช้บังคับแก่[v. exp.] (chai bangkh) EN: enforce ; come into force ; come into effect ; take effect ; impose upon ; enforce against  FR:
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlan) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle ; use violence ; force FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ใช้ความรุนแรง[v. exp.] (chai khwām ) EN: FR: recourir à la force ; faire usage de la force
ฉีกยิ้ม[v. exp.] (chīk yim) EN: force a smile ; flash a smile ; crack a smile FR:
ชกถนัดถนี่[v. exp.] (chok thanat) EN: punch with full force ; sock with full force FR:
ดา[v.] (dā) EN: advance along a wide front ; come in force ; go in force ; advance in large numbers ; make a combined attack FR:
ดั้นด้น[v.] (dandon) EN: force one's way into ; thrust ahead ; press forward FR: forcer le passage
เดช[n.] (dēt) EN: power; might; influence FR: force [f] ; pouvoir [m] ; autorité [f] ; influence [f]
โดยอาศัย[X] (dōi āsai) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to FR: à l'aide de ; à force de
ด้นดั้น[v.] (dondan) EN: penetrate; force one's way through FR: forcer le passage
ฝืน[v.] (feūn) EN: force ; constrain ; make an effort ; persist FR: forcer
ฝืนใจ[v.] (feūnjai) EN: act against one's will ; control the desire ; force oneself against one's will FR: se forcer ; s'obliger ; s'astreindre
ฝืนยิ้ม[v. exp.] (feūn yim) EN: force a smile ; give a forced smile ; wear a smile ; give a tight smile FR: rire jaune
ให้ใช้บังคับ[v. exp.] (hai chai ba) EN: come into force FR: entrer en vigueur
ให้ใช้บังคับตั้งแต่...[v. exp.] (hai chai ba) EN: come into force from/after … (+ date) FR: entrer en vigueur à la date du .../à partir du ... (+ date)
หักหาญ[v.] (hakhān) EN: use force ; force ; compel FR: utiliser la force
หักคอ[v.] (hakkhø) EN: break the neck ; force ; beat down FR:
เหตุสุดวิสัย[n. exp.] (hēt sut wis) EN: force majeure ; inevitable event FR:
หัวแรง[n.] (hūaraēng) EN: main force ; mainstay FR:
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; être forcé ; faire quelque chose contre sa volonté/contre son gré ; faire quelque chose malgré soi
จิกหัวใช้[v. exp.] (jikhūa chai) EN: force to work FR:
จอมพลอากาศ[n. exp.] (jømphon ākā) EN: general of the RTAF ; marshal of the Royal Thai Air Force FR:
จุดแข็ง[n.] (jutkhaeng) EN: strength FR: point fort [m] ; force [f]
กะเกณฑ์[v.] (kakēn) EN: exact ; force ; compel FR: exiger
กำลัง[n.] (kamlang) EN: power ; energy ; strength ; force ; vigour ; vigor (Am.) ; capacity FR: énergie [f] ; force [f] ; vitalité [f] ; vigueur [f] ; puissance [f] ; capacité [f] ; pouvoir [m]
กำลังกาย[n.] (kamlangkāi) EN: physical strength ; energy FR: force physique [f]
กำลังกล้ามเนื้อ[n. exp.] (kamlang klā) EN: FR: force musculaire [f]

force ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsatzkräfte {pl}action force
Haftkraft {f}adhesive force
Arbeitskräftepotenzial {n}work force
Gurtkraftbegrenzer {m} [auto]belt force limiter
Riemendurchbiegung {f}belt bending force
Betätigungskraft {f}actuating force
Bondkraft {f}bond force
Kräftemittelpunkt {m}center of force
Fliehkraft {f}centrifugal force
Zentrifugalkraft {f}centrifugal force
Zentripetalkraft {f}centripetal force
Koerzitivkraft {f}coercive force
Druckkraft {f}compressive force
Zwangskraft {f}constraint force
Coriolis-Kraft {f}Coriolis force
Endbetätigungskraft {f}total over-travel force
Steckkraft {f}engaging force
Expeditionskorps {n}expeditionary force
Sprengkraft {f}explosive power; explosive force
Ausziehkraft {f} | Ausziehkraft eines Kontaktes [electr.]extraction force | contact extraction force
Schließkraft {f} (Kontakt)forward force
Sturmstärke {f}gale force
Hubkraft {f}lifting force
Einzelkontakt {m}individual force
Einzelziehkraft {f}individual withdrawal force
Trägheitskraft {f}inertia force
Erwerbsquote {f}labor force participation rate
Lateralkraftschwankung {f}lateral force variation
Magnetfeldstärke {f}megnetizing force
Beweiskraft {f}probative force
Reaktionskraft {f}reaction force
Rückschaltkraft {f}release force
Abstoßungskraft {f}repulsive force
Ausziehkraft {f}retention force
Querkraft {f}shear force; shearing force
Lächeln {n} | freundliches Lächeln | sich ein Lächeln abquälensmile | bland smile | to force oneself to smile
Haftungskraft {f}static friction force
Widerstandskraft {f}resisting power; resisting force
Kampftruppe {f}strike force
Bereitschaftspolizei {f}task force

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า force
Back to top