ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coerce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coerce*, -coerce-

coerce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coerce (vt.) บีบบังคับ See also: ูทำให้กลัว, คาดคั้น, เค้น, บังคับ, ขู่เข็ญ Syn. force, hale, pressure
coerce into (phrv.) บีบบังคับ See also: ขู่เข็ญ Syn. railroad into
coercer (n.) อันธพาล
English-Thai: HOPE Dictionary
coerce(โคเอิซ') {coerced,coercing,coerces} vt. บีบบังคับ,บังคับ,ขู่เข็ญ,
English-Thai: Nontri Dictionary
coerce(vt) บีบบังคับ,ขู่เข็ญ,ขู่กรรโชก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขู่เข็ญ (v.) coerce See also: intimidate, threaten, bluff, terrorize, force, compel Syn. ขู่, บังคับ, บีบบังคับ, ข่มขู่ Ops. ปลอบโยน, ปลอบใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Frank, they coerce these ladies into coming here, and then they sell them to the highest bidder.แฟร้งค์ พวกมันบังคับให้สาว ๆ เข้ามาที่นี่ และมันก็ขายไปในราคาสูง ๆ
No, but you would try to coerce girl not too out with me in the first place.ใช่ แต่เธอพยายามกันไม่ให้ ผู้หญิงคนอื่นไปกับฉันก่อนนี่
I'm sorry. I just came to coerce you into family brunch.ฉันขอโทษด้วย ฉันแค่มาบังคับให้เธอไปกินมื้อสายกับครอบครัว
They infiltrate us, intimidate us, coerce us to do their dirty work.มันแทรกซึมเข้ามาทําให้เรากลัวแล้วขโมยข้อมูลไป เพื่อทํางานสกปรกของมัน
My therapist, Dr. Eliza Barnes, has been using hypnosis to coerce me into performing...นักบำบัดของผม คุณหมออีไลซ่า บาร์นส์พยายามที่จะสะกดจิต เพื่อที่จะบังคับผมให้ทำพฤติกรรมที่ไม่น่าพูดถึง
In war, you need to be able to coerce your allies every bit as much as your enemies.เวลาทำสงคราม คุณต้อง สามารถบีบบังคับพวกของคุณ ให้ได้เช่นเดียวกับที่ทำกับศัตรู
He can coerce that person into becoming his emotional partner, into believing they share the same goals.เขาสามารถบีบบังคับ ให้คนเหล่านั้นเชื่อฟังได้ ให้กลายเป็นความเชื่อ
Nick Fury used your friendship to coerce this Council into delaying Project Insight.นิคโกรธใช้มิตรภาพของคุณ ที่จะบังคับให้สภานี้ในการชะลอโครงการ Insight
We have been pressured and coerced to pass drugs of questionable safety including RBST.เราถูกกดดันและถูกข่มขู่ ให้ออกใบอนุญาตแก่ยาที่มีปัญหาความปลอดภัย ซึ่งรวมทั้งฮอร์โมน RSBT
All right, so this, this... this Bo-- uh, he coerces you into doing this, all to clear a $90,000 debt.แล้วเรื่องนี้ โบ... เขาวางแผนให้คุณไปฆ่า เพื่อจะล้างหนี้ 90,000 เหรียญ ของคุณเหรอ ?
Coerced or not, they believe her.ขู่เข็ญหรือไม่ พวกนั้นก็เชื่อเธอ
Isn't something that you can be coerced into doing.Isn't something that you can be coerced into doing.

coerce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 挟 / 挾] clasp under the arm; coerce
胁迫[xié pò, ㄒㄧㄝˊ ㄆㄛˋ, 胁迫 / 脅迫] coerce; compel
[yāo, ㄧㄠ, 要] demand; ask; request; coerce

coerce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強いる[しいる, shiiru] (v1,vt) to force; to compel; to coerce; (P)

coerce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce ; impose FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner ; imposer
บีบบังคับ[v.] (bīpbangkhap) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press FR: forcer
คาดคั้น[v.] (khātkhan) EN: press ; constrain ; pressure ; coerce FR: presser
ขืน[v.] (kheūn) EN: force ; compel ; coerce FR: contraindre ; obliger ; forcer
ข่ม[v.] (khom) EN: oppress ; bear down on ; force ; bully ; coerce ; press FR: dominer ; soumettre
ข่มขืนใจ[v.] (khomkheūnja) EN: coerce ; compel FR:
ขู่บังคับ[v. exp.] (khū bangkha) EN: coerce FR:
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel FR: terroriser ; contraindre
ขู่เข็ญให้...[v. exp.] (khūkhen hai) EN: coerce into doing FR: forcer à …

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coerce
Back to top