ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ineffective

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ineffective*, -ineffective-

ineffective ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ineffective (adj.) ซึ่งใช้การไม่ได้ See also: ซึ่งไม่สามารถทำได้, ซึ่งไม่ได้ผล, หมดอายุ Syn. ineffectual, incompetent, impractical Ops. productive, efficient, capable
ineffectiveness (n.) การไร้ประโยชน์ See also: ความไม่มีประโยชน์ Syn. worthlessness, ineffectualness Ops. usefulness, effectiveness
English-Thai: HOPE Dictionary
ineffective(อินอิเฟค'ทิฟว) adj. ไม่ได้ผล,ไร้ประสิทธิภาพ,ไร้ความสามารถ., See also: ineffectively adv. ineffectiveness n., Syn. futile ###A. effective
English-Thai: Nontri Dictionary
ineffective(adj) ไม่สามารถ,ไม่ได้ผล,ไม่มีประสิทธิภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ineffective contractสัญญาที่ไม่เกิดผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เป็นผล (adv.) ineffectively See also: inefficiently Syn. ไม่ได้เรื่อง
ไม่ได้ผล (adv.) ineffectively See also: inefficiently Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เป็นผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
GA series serum 391 compound 6, ineffective on humans.ชุดทดสอบ GA391 สารประกอบ 6 ใช้ไม่ได้ผลกับมนุษย์
Their government is as corrupt and ineffective as ours.นอกจากนี้รัฐบาลก็โกงกิน และไร้ความสามารถ
FYI, my noise-canceling headphones proved ineffective last night.รู้ไว้ด้วย หูฟังเก็บเสียงใช้ไม่ได้ผลเมื่อคืนนี้
They're being singularly ineffective in this instance.พวกเขาใช้ไม่ได้กับเรื่องนี้น่ะสิ
In the wake of the Sydney incident which showed the ineffective nature of the Wall of Life program, many are questioning the government's motives and wondering why the Jaeger program has been discontinued.หลังเหตุการณ์โจมตีที่ซิดนีย์ แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของ โครงการกำแพงแห่งชีวิต หลายคนตั้งคำถามต่อแรงจูงใจของรัฐบาล
It's an antiquated treatment, but some hemophiliacs can inject plasma into their wounds, kick-starting the clotting process that's ineffective in their own systems.เป็นการรักษาแบบสมัยเก่า แต่ผู้ป่วยบางคน สามารถฉีดพลาสม่าเข้าไปที่แผล ทำให้เกิดการสร้างเกร็ดเลือด โดยไม่มีผลกระทบกับระบบเลือดด้วย
Such an ineffective projectile.เหมือนว่าอาวุธนี้ไม่ไร้ประสิทธิภาพ
Oh, What, slingshots too ineffective?หนังสติ๊กไม่แรงพองั้นสิ
And if you go outside the system to seek out this treatment, which has been deemed ineffective, you will be in breach of policy and dropped from coverage completely.ถ้าคุณพยายามที่จะกำจัดระบบนี้ การรักษาจะไม่ได้ผล มันขัดต่อนโยบายของเรา และเราจะใช้คุ้มครองสุขภาพของคุณ
How are we supposed to contain this thing when our gunfire is completely ineffective?ปืนไฟเราจะหมดเมื่อไร?
I find their tactics ineffective.ข้าพบว่ากลวิธีของพวกเขามันขาดประสิทธิภาพ
Worldwide military is on alert. Our weapons are ineffective.กองทัพทั่วโลกระวัง อาวุธเราไร้ประสิทธิภาพ

ineffective ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
緩手[かんしゅ, kanshu] (n) ineffective or wasted move (in Go or Shoji)
空しい(P);虚しい[むなしい, munashii] (adj-i) vacant; futile; vain; void; empty; ineffective; lifeless; (P)

ineffective ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาไม่อยู่[adj.] (ao mai yū) EN: ineffective ; out of control FR: hors de contrôle
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān ma) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order ; ineffective FR: inutilisable ; hors d'usage
ไม่ได้ผล[v. exp.] (mai dāi pho) EN: be inefficient ; be wasteful ; be ineffective ; be of no avail ; it didn't work FR: être inefficace ; être inopérant
ไม่ได้ผล[adj.] (mai dāi pho) EN: fruitless ; unsuccessful ; ineffective ; useless FR: vain
ไม่มีผล[v. exp.] (mai mī phon) EN: have no result ; come to nothing ; be ineffective ; fail to produce the effect FR: être improductif ; être infructueux ; être stérile ; ne donner aucun résultat
โมฆะ[adj.] (mōkha) EN: invalid ; void ; null ; null and void ; ineffective FR: caduc ; nul et non avenu ; annulé ; invalidé
โมฆ-[pref.] (mōkha-) EN: nvalid ; void ; null ; null and void ; ineffective FR: caduc ; nul et non avenu ; annulé ; invalidé
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective FR:
ไร้ผล[adj.] (rai phon) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless FR: vain ; futile ; stérile
ไร้ประโยชน์[adj.] (rai prayōt) EN: useless ; futile ; ineffective ; ineffectual ; fruitless ; worthless ; pointless FR: inutile ; inefficace ; sans utilité ; vain
ไม่ได้ผล[adv.] (mai dāi pho) EN: ineffectively FR:
ทำผิด ๆ ถูก ๆ[v. exp.] (tham phit-p) EN: do ineffectively ; do badly ; bungle FR:

ineffective ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unwirksam; wirkungslos; erfolglos {adj} | unwirksamer; wirkungsloser; erfolgloser | am unwirksamsten; am wirkungslosesten; am erfolglosestenineffective | more ineffective | most ineffective

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ineffective
Back to top