ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strong

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strong*, -strong-

strong ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strong (adj.) แข็งแรง See also: มีกำลัง, มีพลัง Syn. muscular, robust, powerful
strong (adj.) ทนทาน See also: อยู่ยงคงกระพัน Syn. durable, sturdy, well-built
strong (adj.) เข้มแข็ง See also: หนักแน่น Syn. determined, resolute, staunch
strong (adj.) ก้าวหน้า See also: เฟื่องฟู Syn. developing, thriving
strong (adj.) น่าเชื่อถือ See also: น่าเชื่อ, เป็นที่โน้มน้าว Syn. convincing, persuasive
strong (adj.) เชี่ยวชาญ See also: ์ชำนาญ, ช่ำชอง Syn. knowledgeable, skillful
strong (adj.) มีอิทธิพล See also: มีอำนาจ Syn. authoritative, influential
strong (adj.) โดดเด่น See also: ชัดเจน Syn. bold, distinctive
strong (adj.) รุนแรง See also: ดุเดือด, สุดขีด Syn. drastic, extreme, severe
strong (adj.) เข้มข้น Syn. concentrated, intense
strong belief (n.) ความเชื่อมั่น See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า Syn. article of faith
strong drug (n.) ยาเสพติด (คำสแลง) See also: เฮโรอีน Syn. heroin
strong endeavor (n.) ความบากบั่น (คำโบราณ) See also: ความพยายามอย่างเต็มที่ Syn. striving
strong point (n.) จุดแข็ง See also: จุดเด่น Syn. forte
strong point (n.) ฐานที่มั่น See also: ป้อม Syn. blockhouse, fortress
strong-featured (adj.) ห้าวหาญ See also: โผงผาง, ดุดัน Syn. rough-hewn
strong-minded (adj.) เด็ดเดี่ยว See also: ซึ่งมีใจเข้มแข็ง Syn. determined, resolute
strong-minded (adj.) ดื้อ See also: รั้น, มุ่งมั่น Syn. headstrong, obstinate
strong-tasting (adj.) ซึ่งมีกลิ่นฉุน See also: มีกลิ่นรุนแรง Syn. tangy
strong-tasting (adj.) ซึ่งมีกลิ่นฉุน See also: มีกลิ่นรุนแรง Syn. tangy
strongbox (n.) ตู้เซฟ See also: ตู้นิรภัย, ตู้เก็บของมีค่า Syn. box, depository, cashbox, safe
stronghold (n.) ป้อมปราการ See also: ที่มั่น, ป้อม, ที่บัญชาการ Syn. citadel, fortress
stronghold (n.) แหล่งศูนย์รวม See also: ศูนย์กลางสำคัญ Syn. center, concentrated area
strongly (adv.) อย่างแข็งแรง See also: อย่างมีกำลัง Syn. mightily, powerfully
strongman (n.) ผู้ที่มีอำนาจหรืออิทธิพลสูงสุด Syn. dictator
strongman (n.) นักแสดงโชว์พละกำลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
strong(สทรอง) adj.,adv. แข็งแรง,มีกำลัง,เข้มแข็ง,แข็งแกร่ง,แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,มีอำนาจ,มีอิทธิพล,ร่ำรวย,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนแปลง,ชัดเจน,รุนแรง, (เสียง) จัด, (กลิ่น) ฉุนหรือแรง,เต็มที่,เข้มข้น,เน้นเสียง, (ราคา) ขึ้นเรื่อย,มีอำนาจหักเหแสงสูง.
strong-minded(สทรอง'ไมดิด) adj. เด็ด-เดี่ยว,ใจเข้มแข็ง., See also: strong-mindedly adv. strong-mindedness n., Syn. strong-willed
stronghold(สทรอง'โฮลดฺ) n. ที่มั่น,ป้อม,ป้อมปราการ,ศูนย์กลางสำคัญ,แหล่งสำคัญ,กองบัญชาการ, Syn. fort,fortress,rampart
strongly(สทรอง'ลี) adv. อย่างแข็งแรง,อย่างแข็งขัน,อย่างรุนแรง, Syn. powerfully
English-Thai: Nontri Dictionary
strong(adj) มีกำลัง,แข็งแรง,มั่นคง,มีอิทธิพล,รุนแรง
stronghold(n) กองบัญชาการ,ที่มั่น,ป้อมปราการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
strong pulse; pulsus fortisชีพจรแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
strong acidกรดแก่, 1.โมเลกุลหรือไอออนที่ให้โปรตอนได้ดี 2.สารละลายที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ H3O+ ได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Strongly Alkaline (8.5-9.0) ปฎิกิริยาเป็นด่างแก่ ปฎิกิริยาเป็นด่างแก่ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลัดมัน (v.) have strong sexual desire
เรี่ยว (n.) the strong current of water (as rivers)
เหม็นคาว (v.) has a strong smell See also: be fishy
แผดเผา (v.) emit strong and hot rays of light See also: burn, to be caustic, blaze down on
จัด (adj.) strong See also: concentrated Syn. เข้ม, ยิ่ง, เต็มที่ Ops. อ่อน
ถิร (adj.) strong See also: constant, stable Syn. มั่นคง, แข็ง, แข็งแรง
บึกบึน (adj.) strong See also: stout Syn. บึก
บุหงัน (adj.) strong Syn. แข็งแรง
พุฒ (adj.) strong Syn. แข็งแรง, แข็งแกร่ง
วิภู (adj.) strong Syn. แข็งแรง, แข็งแกร่ง
เข้มเเข็ง (v.) strong See also: potent, solid, impregnable Syn. แข็งแกร่ง
เถียร (adj.) strong See also: constant, stable Syn. มั่นคง, แข็ง, แข็งแรง, ถิร
แกร่ง (adj.) strong See also: unyielding, doughty, vigorous, solid Syn. แข็ง, แข็งกร้าว, แข็งแรง, เข้มแข็ง
แข็ง (adj.) strong See also: stiff Ops. อ่อน
แข็งแกร่ง (adj.) strong See also: mighty Syn. อดทน, เข้มแข็ง, แกร่ง, หนักแน่น Ops. อ่อนแอ
แจ๋ (adj.) strong See also: intense, glaring, ruddy Syn. จัด, จ้า, แก่ Ops. อ่อน
แรงกล้า (adj.) strong See also: intense, fervent, ardent, fervid, firm, vehement, passionate
ถึงลูกถึงคน (v.) strong enough See also: impressioned and forceful Syn. รุนแรง
เส้นแข็ง (adj.) strong patronage Syn. เส้นใหญ่
จุดยุทธศาสตร์ (n.) stronghold See also: defensible place
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They may have a strong desire to succeedพวกเขาอาจจะมีความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะประสบความสำเร็จ
It's lighter and stronger at the same timeมันทั้งเบากว่าและแข็งแรงกว่าในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But she's too strong for you. You can't fight her.เเต่ท่านแข็งเเรงเกินกว่าคุณ คุณสู้ท่านไม่ได้หรอก
You know, old boy, I have a strong feeling that before the day's out, somebody's going to make use of that rather expressive, though somewhat old-fashioned term, "foul play. "รู้มั้ยฉันสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะหมดวัน จะมีบางคนใช้สํานวนที่สื่อความหมาย... ซึ่งถึงแม้จะโบราณที่เรียกว่า 'เล่นตุกติก'
That wasn't a very strong motive.ที่ไม่ได้เป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งมาก
The knife and the way it was bought is strong evidence, don't you think?มีดและวิธีที่มันถูกซื้อมาเป็นหลักฐานไม่ได้คุณคิดว่า?
Are you strong enough now for a truly big fish?คุณแข็งแรงพออยู่ในขณะนี้ สำหรับ ปลาใหญ่อย่างแท้จริง?
The neck was still strong too.และลำคอก็ยังคงแรงด้วย
He thought, "The birds have a harder life than we do... ... except for the robber birds and the heavy, strong ones.และเขาคิดว่านกมีชีวิตที่ยาก กว่าที่เราทำยกเว้นสำหรับนก โม่ง และหนักคนที่แข็งแกร่ง
His line was strong and made for heavy fish... ... and he held it until it was so taut that beads of water were jumping from it.สายของเขาเป็นคนเข้มแข็งและ ทำให้ปลาหนัก และเขาถือมันไว้จนกระทั่งมัน ตึงดังนั้น ว่าลูกปัดน้ำกระโดดจากมัน
Never have I had such a strong fish or one that acted so strangely.ไม่เคยมีฉันมีเช่นปลาที่ แข็งแกร่ง หรือคนที่ทำหน้าที่เพื่อให้ แปลก
Certainly his back cannot feel as badly as mine does... ... and he cannot pull this skiff forever... ... no matter how strong he is. "แน่นอนว่าเขากลับไม่สามารถ รู้สึกมากเท่ากับ เหมืองไม่และเขาไม่สามารถดึง เรือกรรเชียงเล็ก ๆ นี้ ตลอดไปไม่ว่าวิธีการที่ แข็งแกร่งเขาเป็น
There's a strong case for arming the police.มีกรณีที่แข็งแกร่งสำหรับอาวุธตำรวจ คือ
I need someone strong like you.ฉันต้องการใครสักคนที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับคุณ

strong ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白乾儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, 白乾儿 / 白乾兒] alcoholic spirit; strong white rice wine
白干儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, 白干儿 / 白干兒] alcoholic spirit; strong white rice wine
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, 醲] concentrated; strong wine
浓厚[nóng hòu, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄡˋ, 浓厚 / 濃厚] dense; thick (fog, clouds etc); to have a strong interest in; deep; fully saturated (color)
意式浓缩咖啡[yì shì nóng suō kā fēi, ㄧˋ ㄕˋ ㄋㄨㄥˊ ㄙㄨㄛ ㄎㄚ ㄈㄟ, 意式浓缩咖啡 / 意式濃縮咖啡] espresso; Italian style strong coffee
坚挺[jiān tǐng, ㄐㄧㄢ ㄊㄧㄥˇ, 坚挺 / 堅挺] firm and upright; strong (of currency)
严词[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, 严词 / 嚴詞] forceful (criticism etc); to use strong words
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 健] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in
壮士[zhuàng shì, ㄓㄨㄤˋ ㄕˋ, 壮士 / 壯士] hero; fighter; brave strong guy; warrior (in armor)
好汉[hǎo hàn, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, 好汉 / 好漢] hero; strong and courageous person
疾风劲草[jí fēng jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风劲草 / 疾風勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test
疾风知劲草[jí fēng zhī jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄓ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风知劲草 / 疾風知勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test; also written 疾風勁草|疾风劲草
烈酒[liè jiǔ, ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧㄡˇ, 烈酒] strong alcoholic drink
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, 强中自有强中手 / 強中自有強中手] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency.
力不从心[lì bù cóng xīn, ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, 力不从心 / 力不從心] less capable than desirable (成语 saw); not as strong as one would wish; the spirit is willing but the flesh is weak
土豪[tǔ háo, ㄊㄨˇ ㄏㄠˊ, 土豪] local strong man; local nobility
优点[yōu diǎn, ㄧㄡ ㄉㄧㄢˇ, 优点 / 優點] merit; benefit; strong point
害喜[hài xǐ, ㄏㄞˋ ㄒㄧˇ, 害喜] morning sickness during pregnancy; to have a strong appetite for certain foods (during pregnancy)
全能[quán néng, ㄑㄩㄢˊ ㄋㄥˊ, 全能] omnipotent; all-round; strong in every area
激情[jī qíng, ㄐㄧ ㄑㄧㄥˊ, 激情] passion; fervor; enthusiasm; strong emotion
发奋图强[fā fèn tú qiáng, ㄈㄚ ㄈㄣˋ ㄊㄨˊ ㄑㄧㄤˊ, 发奋图强 / 發奮圖強] to make an effort to become strong (成语 saw); determined to do better; to pull one's socks up
雄厚[xióng hòu, ㄒㄩㄥˊ ㄏㄡˋ, 雄厚] robust; strong and solid
[kù, ㄎㄨˋ, 酷] ruthless; strong (as of wine); (slang loan from English) cool, great
疾风[jí fēng, ㄐㄧˊ ㄈㄥ, 疾风 / 疾風] storm; gale; strong wind; flurry; blast
兵强马壮[bīng qiáng mǎ zhuàng, ㄅㄧㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄇㄚˇ ㄓㄨㄤˋ, 兵强马壮 / 兵強馬壯] strong soldiers and sturdy horses; a well-trained and powerful army
力士[lì shì, ㄌㄧˋ ㄕˋ, 力士] strong man
劲峭[jìng qiào, ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄠˋ, 劲峭 / 勁峭] strong (wind); cutting (cold wind)
劲急[jìng jí, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˊ, 劲急 / 勁急] strong and swift
劲旅[jìng lǚ, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄩˇ, 劲旅 / 勁旅] strong contingent; elite squad
劲直[jìng zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ, 劲直 / 勁直] strong and upright
劲风[jìng fēng, ㄐㄧㄥˋ ㄈㄥ, 劲风 / 勁風] strong wind; gale
倾吐[qīng tǔ, ㄑㄧㄥ ㄊㄨˇ, 倾吐 / 傾吐] to pour out (emotions); to unburden oneself (of strong feelings); to vomit comprehensively
盛妆[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ, 盛妆 / 盛妝] vigorous; strong and healthy
[tiǎn, ㄊㄧㄢˇ, 腆] make strong (as liquors); virtuous
[zhuàng, ㄓㄨㄤˋ, 状 / 狀] accusation; suit; state; condition; strong; great; -shaped
力主[lì zhǔ, ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ, 力主] advocate strongly
[rèn, ㄖㄣˋ, 韧 / 韌] annealed; pliable but strong; tough; tenacious
匪穴[fěi xué, ㄈㄟˇ ㄒㄩㄝˊ, 匪穴] bandit den; rebel stronghold
壁垒森严[bì lěi sēn yán, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, 壁垒森严 / 壁壘森嚴] closely guarded; strongly fortified; sharply divided
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 遒] consolidate; end; strong

strong ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information)
ウィンドクラスト;ウインドクラスト[, uindokurasuto ; uindokurasuto] (n) windcrust; crust formed on snow by strong wind
どんだけ[, dondake] (exp) (See どれだけ) what a ..... (word used to show strong emotion, emphasis, punchlines, etc.)
ビンビン;びんびん[, binbin ; binbin] (adj-no) hard (e.g. penis); strong (e.g. beat of music)
ホロ苦い;ほろ苦い[ホロにがい(ホロ苦い);ほろにがい(ほろ苦い), horo nigai ( horo nigai ); horonigai ( horo nigai )] (adv,adj-i) bittersweet; slightly bitter; something that has a strong taste that adults favor
めりめり[, merimeri] (adv-to) (on-mim) splintering or cracking (e.g. in a strong wind)
ものを[, monowo] (conj,prt) (usu. at sentence end) although (with nuance of strong discontent); but; even though; I wish ....
任侠;仁侠[にんきょう;じんきょう, ninkyou ; jinkyou] (adj-na,n,adj-no) (See 任侠団体,男伊達・1) chivalry; generosity; heroism; chivalrous spirit; helping the weak and fighting the strong
剛の者[ごうのもの, gounomono] (n) very strong person; brave warrior; veteran
力不足[ちからぶそく, chikarabusoku] (adj-na,n) strong weakness; great insufficiency
博覧強記[はくらんきょうき, hakurankyouki] (n) encyclopedic knowledge and strong memory
厳密認証[げんみつにんしょう, genmitsuninshou] (n) {comp} strong authentication
堅城[けんじょう, kenjou] (n) strong fortress
学閥意識[がくばついしき, gakubatsuishiki] (n) strong feelings of loyalty to one's old school; the old school tie
安定株主[あんていかぶぬし, anteikabunushi] (n) strong stockholder
強い所[つよいところ, tsuyoitokoro] (n) strong point
強い相互作用[つよいそうごさよう, tsuyoisougosayou] (n) strong interaction
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man
強味[つよみ, tsuyomi] (n) strong point
強敵[きょうてき, kyouteki] (n) formidable enemy; strong enemy; tough enemy; (P)
強気相場[つよきそうば, tsuyokisouba] (n) (See 強気市場) bull market; bullish market; strong market
強結合[きょうけつごう, kyouketsugou] (n) strong coupling (physics)
強者(P);兵(P);つわ者[つわもの(P);きょうしゃ(強者), tsuwamono (P); kyousha ( tsuwamono )] (n) (1) (つわもの only) soldier; warrior; (2) strong man; exceptional person; man of courage; (P)
得意[とくい, tokui] (n,adj-no,adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P)
得手[えて, ete] (adj-na,n) forte; strong point
心証[しんしょう, shinshou] (n) (1) impression; (2) strong belief; conviction
怪童[かいどう, kaidou] (n) unusually large or strong youth
意志堅固[いしけんご, ishikengo] (n,adj-na) strong determination; strong-willed; having strong will power; firmness of purpose
拒絶反応[きょぜつはんのう, kyozetsuhannou] (n) (1) (organ) rejection; (2) unthinking dismissal; strong reaction (against); (P)
採長補短[さいちょうほたん, saichouhotan] (n,vs) compensating for one's shortcomings by incorporating others' strong points
方がまし(P);方が増し[ほうがまし, hougamashi] (exp) I would rather; I would as lief do; strong preference; (P)
有力候補[ゆうりょくこうほ, yuuryokukouho] (n) major contender; strong (leading) candidate; front runner
桟戸[さんど, sando] (n) batten door; battened door; ledged door; strong door with crosspieces placed on the reverse side
気が強い[きがつよい, kigatsuyoi] (exp,adj-i) (See 気の強い) strong-willed; strong of heart
気概(P);気慨(iK)[きがい, kigai] (n) strong spirit; mettle; backbone; guts; fighting spirit; (P)
気骨稜々;気骨稜稜[きこつりょうりょう, kikotsuryouryou] (adj-t,adv-to) (a person with) strong moral fiber (backbone, determination)
焼き付く;焼きつく;焼付く[やきつく, yakitsuku] (v5k,vi) (1) to be scorched into; to be seared into; (2) to make a strong impression; to be etched in (one's memory)
物の哀れ[もののあわれ, mononoaware] (n) strong aesthetic sense; appreciation of the fleeting nature of beauty; pathos of things
Japanese-English: COMDICT Dictionary
厳密認証[げんみつにんしょう, genmitsuninshou] strong authentication
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] Thai: แข็งแรง English: strong

strong ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บึกบึน[v.] (beukbeun) EN: be tough ; be strong ; be stout FR:
บึกบึน[adj.] (beukbeun) EN: tough ; strong ; robust ; hefty ; doughty ; resolute FR: fort
เบียร์แรง [n. exp.] (bīa raēng) EN: strong beer FR: bière forte [f]
บุคลิกแข็ง[n. exp.] (bukkhalik k) EN: strong character ; strong personality FR: forte personnalité [f] ; caractère bien trempé [m]
ชาแก่[n. exp.] (chā kaē) EN: strong tea FR: thé fort [m]
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: swift ; rapid ; turbulent ; torrential ; strong FR: rapide ; courant ; turbulent ; fort
ชีสที่มีกลิ่นแรง[n. exp.] (chīt thī mī) EN: strong cheese FR: fromage fort [m]
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
แดดจัด[n.] (daēt jat) EN: strong sunlight ; bright sunlight ; glaring sun FR:
จ้า[adj.] (jā) EN: intense ; strong ; bright FR:
แจ๋[adj.] (jaē) EN: strong FR:
แจ๊ด[adj.] (jaēt) EN: intense ; glaring ; strong FR: intense
จัด[adj.] (jat) EN: intense ; strong ; concentrated ; extreme FR: intense ; dense ; extrême
จุดเด่น[n.] (jutden) EN: prominent point ; prominent feature ; main point ; main feature ; strong point ; landmark FR: aspect remarquable [m]
แก่[adj.] (kaē) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré
แก่กล้า[adj.] (kaēklā) EN: strong ; solid ; proficient ; acute ; sharp FR:
แก่ไป[adj.] (kaē pai) EN: too strong ; too concentrated FR:
กาแฟแก่[n. exp.] (kāfaē kaē) EN: strong coffee FR: café fort [m]
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
การคัดค้านอย่างรุนแรง [n. exp.] (kān khatkhā) EN: strong opposition FR: forte opposition [f]
การต่อว่าย่างรุนแรง [n. exp.] (kān tøwā yā) EN: strong complaint FR:
แข็ง[adj.] (khaeng) EN: hard ; solid ; harsh ; strong ; firm ; stiff FR: dur ; solide ; raide ; fort ; ferme
แข็งแกร่ง[adj.] (khaengkraen) EN: strong ; robust ; firm ; unyielding FR: robuste
แข็งแรง[adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust ; sturdy ; sound ; in good condition FR: fort ; puissant ; robuste ; costaud ; en bonne condition
ขมัง[adj.] (khamang) EN: strong ; vigorous ; powerful FR: fort
ฆนะ[adj.] (khana) EN: strong FR:
เข้ม[adj.] (khem) EN: intense ; strong ; concentrated ; deep ; dark FR: fort ; intense ; vif ; prononcé ; profond
เข้มข้น[adj.] (khemkhon) EN: rich ; strong ; thick ; intensive ; serious ; heavy ; concentrated ; at its height ; intense FR: concentré
เขือม[v.] (kheūam) EN: be strong FR:
กล้า[adj.] (klā) EN: strong FR:
กล้าแข็ง[adj.] (klā khaeng) EN: strong ; stalwart ; powerful ; tough ; brave and strong FR:
กลัดมัน[adj.] (klatman) EN: lustful ; oversexed ; in heat ; having strong sexual desire ; randy ; sexually excited FR:
กระฉับกระเฉง[adj.] (krachapkrac) EN: vigorous ; energetic ; active ; lively ; strong ; robust ; sprightly FR: énergique
แกร่ง[adj.] (kraeng) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm ; solid FR: dur ; solide ; ferme
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ลมกระโชกแรง[n. exp.] (lom krachōk) EN: strong gust FR:
ลมกรด[n.] (lomkrot) EN: jet stream ; strong wind in the high FR: jet-stream [m] (anglic.)
ลมแรง[n. exp.] (lom raēng) EN: strong wind FR: vent fort [m]
ไม้แข็ง[n.] (māikhaeng) EN: tough approach ; heavy pressure ; strong action FR:

strong ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grog {m} [cook.] | Grog trinken | steifer Grog(hot) grog | to grog | strong hot grog
Zeilensummenkriterium {n} [math.] | starkes Zeilensummenkriterium [math.] | schwaches Zeilensummenkriterium [math.]row sum criterion | strong row sum criterion | weak row sum criterion
Bollwerk {n}stronghold
Engagement {n} | stärkeres Engagementcommitment; involvement | stronger commitment; greater involvement
Starkbier {n}strong beer
kampfstark; stark {adj} | kampfstärker; stärker | am kampfstärksten; am stärkstenstrong | stronger | strongest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strong
Back to top