ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disobey

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disobey*, -disobey-

disobey ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disobey (vt.) ไม่เชื่อฟัง See also: ขัดขืน, ฝ่าฝืน Syn. break, defy Ops. obey
English-Thai: HOPE Dictionary
disobey(ดิสอะเบ') vt.,vi. ไม่เชื่อฟัง
English-Thai: Nontri Dictionary
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระด้างกระเดื่อง (v.) disobey See also: resist, defy, refuse, be rebellious, be insubordinate, be stubborn Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ Ops. อ่อนน้อม
ขืน (v.) disobey See also: object, defy, resist, oppose Syn. ขัด, ขัดขืน, ฝ่าฝืน Ops. เชื่อฟัง, ยินยอม, ทำตาม
ดึงดัน (v.) disobey See also: be insubordinate, be refractory, be defiant, be stubborn, be obstinate, be pigheaded, be disobedient Syn. ดื้อดึง, ดื้อดัน, ดื้อด้าน
ดื้อดัน (v.) disobey See also: be insubordinate, be refractory, be defiant, be stubborn, be obstinate, be pigheaded, be disobedient Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน, ดื้อด้าน
ดื้อด้าน (v.) disobey See also: be insubordinate, be refractory, be defiant, be stubborn, be obstinate, be pigheaded, be disobedient Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน, ดื้อดัน
ดื้อดึง (v.) disobey See also: be insubordinate, be refractory, be defiant, be stubborn, be obstinate, be pigheaded, be disobedient Syn. ดึงดัน, ดื้อดัน, ดื้อด้าน
ฝืน (v.) disobey See also: infringe, resist, defy, disregard, violate Syn. ฝ่าฝืน, ขัด
ไม่ฟังเสียง (v.) disobey See also: be insubordinate, be refractory, be defiant, be stubborn, be obstinate, be pigheaded, be disobedient Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน, ดื้อดัน, ดื้อด้าน
ขัดคำสั่ง (v.) disobey an order Syn. ละเมิดคำสั่ง, ฝ่าฝืนคำสั่ง Ops. ปฏิบัติตามคำสั่ง, ทำตามคำสั่ง
ฝ่าฝืนคำสั่ง (v.) disobey an order Syn. ละเมิดคำสั่ง Ops. ปฏิบัติตามคำสั่ง, ทำตามคำสั่ง
ละเมิดคำสั่ง (v.) disobey an order Syn. ฝ่าฝืนคำสั่ง Ops. ปฏิบัติตามคำสั่ง, ทำตามคำสั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You disobey me! You puppy!อยากลองดีฉันรึ ไอ้ลูกหมา
I can't disobey my country for no reason.ฉันไม่สามารถฝ่าฝืนประเทศ ของฉันไม่มีเหตุผล
Are you saying that he might disobey orders as he did last time?คุณจะบอกว่าเขาอาจจะไม่เชื่อ ฟังคำสั่ง ขณะที่เขาทำครั้งสุดท้าย?
I mean, once word leaks out that a pirate has gone soft, people begin to disobey you, and then it's nothing but work, work, work all the time.แค่เพียงคำเดียวที่รั่วไหลออกไป ว่าโจรสลัดใจอ่อน ผู้คนก็จะไม่หวาดกลัวเราอีกต่อไป และจากนั้น ทำอะไรก็จะล้มเหลว ล้มเหลว ล้มเหลว ตลอดกาล
Bullshit. You're asking one of us to disobey a direct order.จะบ้าเหรอ คุณกำลังขอให้หนึ่งในพวกเราขัดคำสั่งที่ได้รับมา
If you disobey you need to be punishedเด็กดื้อต้องสมควรโดนลงโทษ
You already did when you decided to relinquish your powers and disobey me.เจ้าทำไปแล้ว เมื่อเจ้าตัดสินใจปลดปล่อยพลัง และไม่เชื่อฟังข้า
If I disobey you, I will die by this sword.ขอบคุณ หัวหน้า ถ้าผมไม่เชื่อฟังคุณ ผมจะตายด้วยดาบนี้
Don't disobey me again. Whore!อย่าขัดคำสั่งฉันนะนางโสเภณี!
Still, it's just as well you decided to disobey my orders.ถึงแม้คุณจะตัดสินใจไดู้ถูก แต่ถ้าไม่เชื่อฟังคำสั่งของผม
I've never seen you disobey an order.ผมไม่เคยเห็นคุณขัดคำสั่งมาก่อน
But he won't want to disobey the king.แต่เขาไม่อยากที่จะขัดคำสั่งพระราชา

disobey ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗命[kàng mìng, ㄎㄤˋ ㄇㄧㄥˋ, 抗命] against orders; to disobey; to refuse to accept orders
不听命[bù tīng mìng, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄥ ㄇㄧㄥˋ, 不听命 / 不聽命] disobey
[bèi, ㄅㄟˋ, 偝] disobey; stand back-to-back
[wù, ˋ, 蘁] to disobey; contrary; against; to go against; to violate; obscure character, possibly variant of 惡|恶

disobey ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弓を引く[ゆみをひく, yumiwohiku] (exp,v5k) to draw a bow; to oppose; to defy; to disobey one's superiors
親に叛く[おやにそむく, oyanisomuku] (exp,v5k) to disobey one's parents
親に逆らう[おやにさからう, oyanisakarau] (exp,v5u) to disobey one's parents
背く(P);叛く[そむく, somuku] (v5k,vi) to run counter to; to go against; to disobey; to infringe; (P)
背戻[はいれい, hairei] (n,vs) disobeying; infringing; running counter to
逆らう[さからう, sakarau] (v5u,vi) to go against; to oppose; to disobey; to defy; (P)
違勅[いちょく, ichoku] (n) disobeying the emperor's order

disobey ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดื้อดัน[v.] (deūdan) EN: disobey FR:
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against ; contravene ; disregard FR: enfreindre ; violer ; contrevenir ; transgresser
ฝ่าฝืนคำสั่ง[v. exp.] (fāfeūn kham) EN: disobey an order FR:
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
จงใจขัดคำสั่งศาล[v. exp.] (jongjai kha) EN: disobey a court order FR:
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; object ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to ; conflict with ; be against FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดคำสั่ง[v. exp.] (khat khamsa) EN: disobey an order FR: refuser un ordre ; désobéir aux injonctions
ขัดขืน[v.] (khatkheūn) EN: defy ; resist order ; resist ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder FR: contrevenir ; désobéir
ขัดขืนคำสั่ง[v. exp.] (khatkheūn k) EN: disobey an order FR:
ขืน[v.] (kheūn) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter FR: s'opposer
กระด้างกระเดื่อง[v.] (kradāngkrad) EN: disobey ; be obstinate FR: désobéir
ไม่เชื่อฟัง [v. exp.] (mai cheūafa) EN: disobey FR: désobéir
ตะบัน[v.] (taban) EN: disobey ; be stubborn FR:
ทำผิดกฎหมาย[v. exp.] (tham phit k) EN: break the law ; violate the law ; disobey the law FR: enfreindre la loi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disobey
Back to top