ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

willing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *willing*, -willing-

willing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
willing (adj.) ซึ่งมีความตั้งใจ See also: ซึ่งสมัครใจ, ซึ่งเต็มอกเต็มใจ, ซึ่งยินดี Syn. ungrudging, voluntary Ops. grudging, reluctant, involuntary
willing to learn (adj.) ที่สามารถสอนได้ See also: ที่สามารถเรียนรู้ได้ Syn. qualified, docile
willingly (adv.) อย่างเต็มใจ See also: อย่างสมัครใจ, อย่างเต็มอกเต็มใจ Syn. ungrudgingly, voluntarily Ops. grudgingly, reluctantly, involuntarily
willingness (n.) ความเต็มใจ See also: ความสมัครใจ, ความเต็มอกเต็มใจ Syn. voluntariness Ops. reluctance, involuntariness
English-Thai: HOPE Dictionary
willing(วิล'ลิง) adj. เต็มใจ,ตั้งใจ,มีเจตนา,สมัครใจ,ยินดี, See also: willingly adv. willingness n., Syn. obliging,agreeable
English-Thai: Nontri Dictionary
willing(adj) เต็มใจ,สมัครใจ,ใจมุ่ง,ตั้งใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
willinglyโดยสมัครใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Willingness to payความเต็มใจที่จะจ่าย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมัครใจ (v.) be willing to See also: volunteer, like volunteer Syn. เต็มใจ
เต็มอกเต็มใจ (v.) be willing to Syn. เต็มใจ Ops. ฝืนใจ, บังคับใจ
เต็มใจ (v.) be willing to See also: like Syn. เต็มอกเต็มใจ Ops. ฝืนใจ
เต็มอกเต็มใจ (adv.) willingly Syn. เต็มใจ Ops. ฝืนใจ, บังคับใจ
โดยจำนน (adv.) willingly See also: quietly, obediently, amicably
โดยดี (adv.) willingly See also: quietly, obediently, amicably Syn. โดยจำนน
ความพร้อมใจ (n.) willingness See also: voluntary Syn. ความเต็มใจ Ops. การบังคับ
ความสมัครใจ (n.) willingness See also: voluntary Syn. ความพร้อมใจ, ความเต็มใจ Ops. การบังคับ
ความเต็มใจ (n.) willingness See also: contention, satisfaction Syn. ความสมัครใจ, ความยินดี Ops. ความไม่เต็มใจ
การขืน (n.) unwillingness See also: reluctance, disinclination Syn. การทนฝืน
การทนฝืน (n.) unwillingness See also: reluctance, disinclination Syn. การขืน
การฝืน (n.) unwillingness See also: reluctance, disinclination Syn. การขืน, การทนฝืน
จำยอม (v.) be unwilling See also: be reluctant Syn. จำใจ, ยอม
จำใจ (v.) be unwilling See also: be reluctant Syn. ฝืนใจ, ไม่เต็มใจ Ops. เต็มใจ
ซังกะตาย (adv.) unwillingly See also: grudgingly Syn. ไม่เต็มใจ, ฝืนใจ
ซังตาย (adv.) unwillingly See also: grudgingly Syn. ซังกะตาย, แค่น, ฝืนใจ Ops. เต็มใจ
ตั้งแง่ (v.) be unwilling See also: contend, dispute, bargain, counterpurpose, haggle, argue Syn. เกี่ยง, เล่นแง่
วัดใจ (v.) test one´s willingness Syn. ทดสอบ
เกี่ยงงอน (v.) be unwilling See also: contend, dispute, bargain, counterpurpose, haggle, argue Syn. เกี่ยง, ตั้งแง่, เล่นแง่
แกน (adv.) unwillingly See also: spiritlessly, dearly, without enthusiasm Syn. ขัดสน, จำใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm willing to go take time at…ฉันตั้งใจที่จะไปใช้เวลาที่...
Are you willing to prove it?คุณกำลังจะพิสูจน์มันงั้นเหรอ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Those reporters are willing to listen. They'd like to know.{\cHFFFFFF}ผู้สื่อข่าวผู้ที่มีความเต็มใจที่จะรับฟัง พวกเขาต้องการที่จะรู้ว่า
On those grounds, are you willing to call the president a Communist as well?{\cHFFFFFF}ในบริเวณเหล่านั้นคุณยินดีที่จะ เรียกประธานคอมมิวนิสต์เช่นกัน?
I'm willing to call you not well-informed enough to represent this country.{\cHFFFFFF}ฉันยินดีที่จะโทรหาคุณไม่สันทัดกรณี พอที่จะเป็นตัวแทนของประเทศนี้
They're not willing to die for Freedom Road.{\cHFFFFFF}They're not willing to die for Freedom Road.
He's willing to make reforms.{\cHFFFFFF}He's willing to make reforms.
Well, Clapper, is your good lady wife a willing partner to this hoggins?ก็คแลปเปอเป็นภรรยาที่ก็ของ คุณผู้หญิง พันธมิตรยินดีที่จะกามกิจนี้ หรือไม่?
And if Tattaglia agrees, then I'm willing to let things go on as before.And if Tattaglia agrees, then I'm willing to let things go on as before.
And I'm willing to do whatever is necessary to find a peaceful solution.And I'm willing to do whatever is necessary to find a peaceful solution.
Are you willing to make a sacrifice to show God how much you love him?คุณยินดีที่จะเสียสละแล้วรึยัง เพื่อแสดงให้พระเจ้า เห็นว่าคุณรักท่านแค่ไหน
Are you willing to offer more?แกอย่างจะจ่ายมากกว่าหรือ?
That depends how reasonable we're all willing to be.นั่น.. ขึ้นอยู่กับความมีเหตุผลของเราว่าจะเป็น อย่างไร.
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside.ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก

willing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拼命三郎[pīn mìng sān láng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄙㄢ ㄌㄤˊ, 拼命三郎] brave man, willing to risk his life
心甘情愿[xīn gān qíng yuàn, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 心甘情愿 / 心甘情願] delighted to (do sth, 成语 saw); perfectly happy to do; most willing to do
出生入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, 出生入死] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb
力不从心[lì bù cóng xīn, ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, 力不从心 / 力不從心] less capable than desirable (成语 saw); not as strong as one would wish; the spirit is willing but the flesh is weak
从善如流[cóng shàn rú liú, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄢˋ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 从善如流 / 從善如流] readily following good advice (成语 saw); willing to accept other people's views
半推半就[bàn tuī bàn jiù, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄟ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄡˋ, 半推半就] half willing and half unwilling (成语 saw); to yield after making a show of resistance
爱莫能助[ài mò néng zhù, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄋㄥˊ ㄓㄨˋ, 爱莫能助 / 愛莫能助] willing to help but unable to do so
乐于助人[lè yú zhù rén, ㄌㄜˋ ㄩˊ ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ, 乐于助人 / 樂於助人] willing to help others
两厢情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 两厢情愿 / 兩廂情願] both sides are willing; by mutual consent
两相情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 两相情愿 / 兩相情願] both sides are willing; by mutual consent
心悦诚服[xīn yuè chéng fú, ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄔㄥˊ ㄈㄨˊ, 心悦诚服 / 心悅誠服] cheerful and committed (成语 saw from Mencius 孟子); delighted and sincerely willing
有目无睹[yǒu mù wú dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ˊ ㄉㄨˇ, 有目无睹 / 有目無睹] has eyes but can't see (成语 saw); unable or unwilling to see the importance of sth; blind (to sth great)
安土重迁[ān tǔ zhòng qiān, ㄢ ㄊㄨˇ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, 安土重迁 / 安土重遷] hate to leave a place where one has lived long; be attached to one's native land and unwilling to leave it
[yuàn, ㄩㄢˋ, 愿 / 願] hope; wish; desire; ready; willing
难分难舍[nán fēn nán shě, ㄋㄢˊ ㄈㄣ ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ, 难分难舍 / 難分難捨] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难分[nán shě nán fēn, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄈㄣ, 难舍难分 / 難捨難分] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难离[nán shě nán lí, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄌㄧˊ, 难舍难离 / 難捨難離] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
不死心[bù sǐ xīn, ㄅㄨˋ ㄙˇ ㄒㄧㄣ, 不死心] unwilling to give up; unresigned
不甘[bù gān, ㄅㄨˋ ㄍㄢ, 不甘] unreconciled to; not resigned to; unwilling
[yuàn, ㄩㄢˋ, 愿] sincere; willing
[gān, ㄍㄢ, 甘] sweet; willing; abbr. for Gansu 甘肅|甘肃 province; surname Gan
不干[bù gàn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˋ, 不干] unwilling to do sth; incapable of sth; to quit
不情愿[bù qíng yuàn, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 不情愿 / 不情願] unwilling
不愿[bù yuàn, ㄅㄨˋ ㄩㄢˋ, 不愿 / 不願] unwilling; unwillingness
懒得搭理[lǎn de dā lǐ, ㄌㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄚ ㄌㄧˇ, 懒得搭理] not wishing to acknowledge sb; unwilling to respond
鱼头[yú tóu, ㄩˊ ㄊㄡˊ, 鱼头 / 魚頭] fish head; fig. upright and unwilling to compromise
情愿[qíng yuàn, ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 情愿 / 情願] willingness; would rather (agree to X than Y)
甘愿[gān yuàn, ㄍㄢ ㄩㄢˋ, 甘愿 / 甘願] willingly

willing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先棒を担ぐ[おさきぼうをかつぐ, osakibouwokatsugu] (exp,v5g) to be a willing cats-paw or tool for a person
否が応[いやがおう, iyagaou] (adv) willy-nilly; whether willing or not
否でも応でも[いやでもおうでも, iyademooudemo] (adv) willy-nilly; whether willing or not
有志同盟[ゆうしどうめい, yuushidoumei] (n) (See 有志連合) Coalition of the Willing (nations who supported America's preemptive strike in Iraq in 2003)
有志連合[ゆうしれんごう, yuushirengou] (n) Coalition of the Willing (nations who supported America's preemptive strike in Iraq in 2003)
気さく[きさく, kisaku] (adj-na,n) frank; sociable; good humored; good humoured; candid; openhearted; ready; willing
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations
やる気満々[やるきまんまん, yarukimanman] (adj-no) totally willing; fully motivated
不承不承;不請不請;不祥不祥;不精不精[ふしょうぶしょう, fushoubushou] (adv,adj-no) reluctantly; grudgingly; unwillingly
不本意[ふほんい, fuhon'i] (adj-na,n) reluctance; unwilling; (P)
出し惜しみ[だしおしみ, dashioshimi] (n,vs) unwilling
出し惜しむ[だしおしむ, dashioshimu] (v5m,vt) to grudge; to be stingy; to be unwilling to pay
出し渋る[だししぶる, dashishiburu] (v5r,vt) to grudge; to be stingy; to be unwilling to pay
出渋る[でしぶる, deshiburu] (v5r,vt) to be unwilling to go out
口が裂けても言えない[くちがさけてもいえない, kuchigasaketemoienai] (exp) (I) won't say anything no matter what; to be unwilling to tell even under threat
否々(P);否否[いやいや, iyaiya] (adv,adj-no) (uk) reluctantly; by no means; unwillingly; (P)
唯々諾々として;唯唯諾諾として[いいだくだくとして, iidakudakutoshite] (exp) readily; willingly
唯唯諾諾;唯々諾々[いいだくだく(uK), iidakudaku (uK)] (adj-t,adv-to) (See 唯々諾々として) quite willingly; readily; with acquiescence
嫌々;嫌嫌;厭厭;厭々[いやいや, iyaiya] (adv,n) (uk) unwillingly; grudgingly; shaking head in refusal (to children)
心ならずも[こころならずも, kokoronarazumo] (adv) unwillingly; reluctantly; against one's will
快く[こころよく, kokoroyoku] (adv) comfortably; cheerfully; willingly; gladly
惜しむ(P);吝しむ(oK);愛しむ(oK)[おしむ, oshimu] (v5m,vt) (1) to be frugal; to be sparing; (2) to value; to hold dear; (3) to regret (e.g. a loss); to feel sorry (for); (4) to be unwilling; to be reluctant; (P)
本意ない[ほいない, hoinai] (adj-i) reluctant; unwilling
止む無く;已む無く;止むなく;已むなく[やむなく, yamunaku] (adv) reluctance; unwillingness; unavoidably; out of necessity
気が向かない[きがむかない, kigamukanai] (exp,adj-i) not inclined (to do); reluctant; unwilling
気が進まない;気がすすまない[きがすすまない, kigasusumanai] (exp,adj-i) reluctant to; not inclined to; disinclined; unwilling
渋々;渋渋[しぶしぶ, shibushibu] (adv,adv-to) reluctantly; unwillingly
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P)
牛飲馬食[ぎゅういんばしょく, gyuuinbashoku] (n,vs) heavy eating and drinking; gorging and swilling; drinking like a cow and eating like a horse
百歩譲る[ひゃっぽゆずる, hyappoyuzuru] (v5r) to be unwilling but to give in
負け惜しみ;負惜しみ(io);負け惜み(io);負惜み(io)[まけおしみ, makeoshimi] (exp,n) poor loser; make excuses; unwilling to admit defeat; sour grapes
進んで[すすんで, susunde] (exp) voluntarily; willingly; of one's own free will
道連れ[みちづれ, michidure] (n) (1) fellow traveler; fellow traveller; (2) (See 道連れにする) someone unwillingly made to take part; being made to take part in something

willing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กล้าได้กล้าเสีย[v.] (klādāiklāsī) EN: be willing to take a risk FR:
กล้าเสี่ยง[v. exp.] (klā sīeng =) EN: be willing to take a risk ; oser FR:
ไม่ยอม[v. exp.] (mai yøm) EN: refuse ; deny ; be not willing to ; not allow ; say no FR: refuser ; repousser ; ne pas accepter ; ne pas reconnaître
มีกะใจ[X] (mī ka jai) EN: willing ; considerate ; generous FR: prévenant ; attentionné ; généreux ; bienveillant
มีความตั้งใจ[adj.] (mī khwām ta) EN: willing FR:
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire ; s'enrôler
สมัครใจ[v.] (samakjai) EN: be willing to FR: vouloir
เต็มใจ[v.] (temjai) EN: be willing (to) ; like FR: consentir
โดยดี[adv.] (dōi dī) EN: willingly ; without trouble ; amicably ; peacefully FR:
โดยจำนน[adv.] (dōi jamnon) EN: willingly FR:
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
หวง[adj.] (hūang) EN: jealous ; possessive ; unwilling to part with ; protective (of) FR:
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; être forcé ; faire quelque chose contre sa volonté/contre son gré ; faire quelque chose malgré soi
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
แกน ๆ = แกนๆ[adv.] (kaēn-kaēn) EN: half-heartedly ; unwillingly FR: à contrecœur = à contre-cœur
แค่น[adv.] (khaen) EN: unwillingly ; without relish ; reluctantly ; grudgingly FR: à contrecoeur
แข็งใจ[v.] (khaengjai) EN: brace oneself ; force oneself to ; do unwillingly FR: se forcer à
แค่นทำ[v. exp.] (khaen tham) EN: feel obliged to ; do unwillingly FR:
ขันติ ; ขันตี[n.] (khanti ; kh) EN: patience ; forbearance ; tolerance ; endurance ; fortitude ; willingness to listen ; broad mindedness FR:
ความดีใจ[n.] (khwām dījai) EN: gladness ; pleasure ; delight ; joy ; happiness ; willingness FR: joie [f] ; bonheur [m]
ความพอใจ[n.] (khwām phøja) EN: contentment ; satisfaction ; willingness FR: satisfaction [f] ; contentement [m]
ความพร้อมใจ[n. exp.] (khwām phrøm) EN: willingness FR:
ความสมัครใจ[n.] (khwām samak) EN: willingness FR: volonté [f]
ความเต็มใจ[n. exp.] (khwām temja) EN: willingness FR: volonté [f]
เกี่ยงงอน[v.] (kīeng-ngøn) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue FR: rechigner ; renâcler
กิงกรณีเยสุทักขตา = กิงกรณีเยสุ ทักขตา = กิงฺกรณีเยสุ ทกฺขตา[n. exp.] (kingkøranīy) EN: willingness to give a helping hand FR:
ก้นหนัก[adj.] (konnak) EN: unwilling to get up from seat ; lazy FR:
ไม่สมัครใจ[adj.] (mai samakja) EN: unwilling FR:
ไม่เต็มใจ[adj.] (mai temjai) EN: reluctant ; unwilling ; half-hearted FR: réticent
อ้อยอิ่ง[adv.] (øi-ing) EN: hesitatingly ; slowly as if unwilling FR:
สมัครใจ[n.] (samakjai) EN: willingness FR:
ซังกะตาย[adv.] (sangkatāi) EN: unwillingly ; lackadaisically ; spiritlessly FR:
ตั้งแง่[v.] (tang-ngaē) EN: be unwilling FR:
เต็มอกเต็มใจ[adv.] (tem-oktemja) EN: willingly FR:
ทำแกน ๆ = ทำแกนๆ[v. exp.] (tham kaēn-k) EN: do half-heartedly ; do unwillingly FR: agir à contrecœur = agir à contre-cœur
ทอดสะพาน[v.] (thøtsaphān) EN: encourage ; initiate contact ; offer an olive branch ; extend a hand of friendship ; make things easy ; show willingness FR: jeter les ponts
ทูนหัวให้[v. exp.] (thūn hūa ha) EN: humbly present ; give away willingly FR:
วัดใจ[v.] (watjai) EN: test one's willingness FR:
อย่างเสียไม่ได้[adv.] (yāng sīa ma) EN: grudgingly ; unwillingly FR:

willing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kompromissbereit {adj}prepared to compromise; willing to compromise
Kaufbereitschaft {f}disposition to buy; willingness to buy
Zwilling {m} | Zwillinge
Zwillingsbruder {m} | Zwillingsbrüder
Zwillingsschwester {f} | Zwillingsschwestern
Zwillingswaffe {f} | Zwillingswaffen
Widerwille {m}unwillingness
ungern {adv}unwillingly
widerwillig {adv}unwillingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า willing
Back to top