ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

submissive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *submissive*, -submissive-

submissive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
submissive (adj.) อ่อนน้อม See also: ว่าง่าย, ยอมทำตาม Syn. meek, obedient, unresisting
submissiveness (n.) การเชื่อฟัง See also: การอยู่ในโอวาท Syn. compliance Ops. disobedience, insubordination
English-Thai: HOPE Dictionary
submissive(ซับมิส'ซิฟว) adj. ยอม,ยอม จำนน,อ่อนน้อม,ว่าง่าย,ถ่อมตัว,สอนง่าย., See also: submissiveness n., Syn. docile,obedient
English-Thai: Nontri Dictionary
submissive(adj) อ่อนน้อม,ยอมจำนน,ยอมแพ้,ถ่อมตัว,ว่าง่าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยอมแพ้ (n.) submissiveness See also: surrender, yield Syn. การสวามิภักดิ์
การสวามิภักดิ์ (n.) submissiveness See also: surrender, yield Syn. การยอมแพ้
ความอ่อนน้อม (n.) submissiveness See also: surrender, yield Syn. การสวามิภักดิ์, การยอมแพ้
ซูฮก (v.) be submissive See also: be amenable, be tractable, esteem, have respect for Syn. อ่อนข้อ, ยอม, ยอมรับ, นับถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're not equals. Slessman's smart, but he is a submissive personality.พวกเขาไม่ได้ระดับเดียวกัน สเลสแมนฉลาด แต่เขาเป็นคนอ่อน ๆ
You can throw us in prison and go back to being blind, submissive slaves.คุณจับเราไปขังแล้วกลับมาตาบอด เป็นทาส
HE'S FOUND A SUBMISSIVE WHO'S WILLING TO KILL FOR HIM.เราพบรอยกัดบนตัวของมิสซี่ เดวาลด์ พวกเค้าไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน
He's submissive in the marriage. He's probably doing it behind her back.เวสเทิร์น ยูเนี่ยนก็อยู่ในบริเวณนี้
To her he becomes dominant. Hotch: his submissive Female partnerมองหาผู้หญิงที่รักสันโดษ และมีปัญหากับเจ้านาย
By now, he's completely submissive to her.ถึงตอนนี้ เขาจำนนต่อเธออย่างไม่มีเงื่อนไข
A submissive personality.เขาจะต้องมีสาวก ลูกศิษย์ มีบุคลิกภาพอ่อนน้อม
To protect a submissive partner?เพื่อปกป้องคู่หู ที่มีบุคลิกยอมผู้อื่นไหม?
Well, since she's willing to accept the fact that her husband killed a man, it suggests that she's a submissive and compliant woman.ก็เนื่องจาก เธอเต็มใจยอมรับความจริง ว่าสามีเธอฆ่าคนมา ซึ่งมันแสดงว่า เธอเป็นคนที่ยอมทำตามสั่ง และยินดีให้ใช้งานได้
I'd say we're most likely looking for two dominant Alpha male personalities, but we shouldn't rule out one dominant who allows his submissive to have sex with these victims in order to control him.ผมว่าเรากำลังตามหาบุคลิกแบบอัลฟ่าชายที่เป็นผู้นำ แต่เราไม่ควรฟันธง ผู้นำคนหนึ่งที่ยอมให้ผู้ตามของเขา
The violent one asserts his dominance and the submissive one is left to clean up the mess.ความรุนแรงมาจากคนที่เป็นผู้นำ และคนเป็นผู้ตาม ต้องคอยเก็บกวาดส่วนที่เหลือ
The submissive follows the rules, knows the dominant's type, obtains the victims and disposes of the body once the dominant has completed his killing ritual.ผู้ตามจะทำตามกฎ รู้รูปแบบของผู้นำ หาเหยื่อมาให้ และเอาเหยื่อไปทิ้ง เมื่อผู้นำทำกระบวนการฆ่าเสร็จแล้ว

submissive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弱受[ruò shòu, ㄖㄨㄛˋ ㄕㄡˋ, 弱受] submissive; yielding; weak; opposite to 強攻|强攻

submissive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P)
柔順;従順[じゅうじゅん, juujun] (adj-na,n) obedient; gentle; meek; submissive; docile
[じゅん(P);ずん(ok), jun (P); zun (ok)] (n,n-suf) (1) order; turn; (adj-na) (2) (じゅん only) obedient; docile; submissive; meek; (P)

submissive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อง[adj.] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle ; tractable ; submissive FR: apprivoisé ; domestiqué ; docile
หือไม่ขึ้น[adj.] (heūmaikheun) EN: submissive ; tame ; under someone's thumb ; unable to protest ; unable to disagree ; cowed FR: soumis
หัวอ่อน[adj.] (hūa-øn) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive FR: docile ; complaisant
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; softhearted ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
งอมืองอเท้า[adj.] (ngømeū-ngøt) EN: lazy ; submissive ; passive ; supine ; gutless ; without gumption FR: amorphe

submissive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ergebenheit {f}submissiveness
autoritätsgläubig {adj}submissive to authority
gehorsam; unterwürfig {adj} (gegenüber)submissive (to)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า submissive
Back to top