ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compel*, -compel-

compel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compel (vt.) บังคับ See also: สั่ง Syn. force, coerce
compel from (phrv.) บีบบังคับจาก (เพื่อให้ได้มาซึ่งบางสิ่ง) See also: บังคับเอา
compelled (adj.) มีสัญญาผูกมัด See also: มีการผูกมัด Syn. obliged Ops. voluntary
compelled (adj.) ที่บังคับ Syn. forced
compelled (adj.) ซึ่งถูกบังคับ
compelling (adj.) ที่กระตุ้นความสนใจ Syn. captivating
compelling (adj.) ที่บังคับ
English-Thai: HOPE Dictionary
compel(คัมเพล') {compelled,compelling,compels} vt. บังคับ,ผลักดัน,เกณฑ์,ใช้วิธีบังคับ,ได้มาโดยการบังคับ,ต้อน. vi. ใช้กำลัง,มีอิทธิพลต่อ, See also: compeller n., Syn. enforce
compellation(คอมพะเล'เชิน) n. การเรียกชื่อ,การเรียกชื่อเสียงเรียงนาม,ชื่อเสียงเรียงนาม
compelling(คัมเพล'ลิง) adj. ซึ่งบีบบังคับ,ซึ่งมีผลมากที่ต้านไม่อยู่, Syn. forceful ###A. unconvincing,invalid
English-Thai: Nontri Dictionary
compel(vt) บังคับ,ผลักดัน,ขู่เข็ญ,เคี่ยวเข็ญ,เกณฑ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compellability of witnessการมีอำนาจบังคับให้พยานให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กดคอ (v.) compel See also: force, treat cruelly, impel, overpower Syn. บังคับ, ขืนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It might compel him to strike again.มันอาจผลักดันให้เค้าจู่โจมอีกครั้ง
I couldn't compel Vince to testify against you, but I knew you could.ฉันไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้วินซ์ซัดทอดถึงคุณได้ แต่คุณทำได้
Using the force to compel a strong mind to cooperate is risky.การใช้พลังเพื่อบังคับจิตใจ ที่แกร่งกล้าให้ทำตามคำสั่ง นั้นเสี่ยงมาก
I didn't compel you in Atlanta because we were having fun.ผมไม่ไ่ด้สะกดจิตคุณที่แอตแลนต้า เพราะว่าเรากำลังสนุกกัน
You were supposed to compel her.คุณควรใช้วิธีสะกดจิตเธอ
I mean, I could compel him, but he's wearing vervain. No. I don't want you to compel him.ไม่ ฉันไม่ต้องการให้คุณ ไปสะกดจิตเขาอีก
Why did you compel that man to kill himselfทำไมคุณต้องสั่งให้ผู้ชายคนนั้นฆ่าตัวตายด้วย
So either kill me or compel me,ก็แล้วแต่คุณจะฆ่าผม หรือสะกดจิตผม
It'll keep you from being able to compel him, but...มันจะได้ช่วยป้องกันไม่ให้เขา ตกอยู่ในการสะกดจิตของคุณได้ แต่ว่า...
I will compel you to forget everything,ผมจะสะกดคุณให้ลืมทุกสิ่ง
You're supernatural so she can't compel you.นายเป็นพวกอมนุษย์เธอจึงสะกดจิตนายไม่ได้
A vampire can't compel another vampire.แวมไพร์สะกดกันเองไม่ได้หนิ

compel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迫不得已[pò bù dé yǐ, ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, 迫不得已] to have no alternative (成语 saw); compelled by circumstances; forced into sth
胁迫[xié pò, ㄒㄧㄝˊ ㄆㄛˋ, 胁迫 / 脅迫] coerce; compel
强迫观念[qiǎng pò guān niàn, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, 强迫观念 / 強迫觀念] compelling notion; obsession
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, 彊] compel
[bī, ㄅㄧ, 逼] force; compel; drive; press for; extort; press on towards; press up to; to close (in on); make (someone do something)

compel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do
ないでは居られない[ないではいられない, naidehairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ずにはいられない) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do
ミツグ君[ミツグくん, mitsugu kun] (n) (sl) (See 貢ぐ) man who is easily compelled into giving a woman gifts; a man only used to receive gifts from
やらざるを得ない[やらざるをえない, yarazaruwoenai] (exp) (See せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do
切実[せつじつ, setsujitsu] (adj-na,n) compelling; serious; severe; acute; earnest; pressing; urgent; (P)
強いる[しいる, shiiru] (v1,vt) to force; to compel; to coerce; (P)
強制力[きょうせいりょく, kyouseiryoku] (n) compelling force; legal force
強迫[きょうはく, kyouhaku] (n,vs,adj-no) compelling; using duress
必要不可欠[ひつようふかけつ, hitsuyoufukaketsu] (n,adj-na) essential; indispensable; imperative; necessary; compelling, vital, critical
止むに止まれず;已むに已まれず[やむにやまれず, yamuniyamarezu] (exp) (See 止むに止まれない,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
止むに止まれない;已むに已まれない[やむにやまれない, yamuniyamarenai] (exp) (See 止むに止まれず,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
止むに止まれぬ;已むに已まれぬ[やむにやまれぬ, yamuniyamarenu] (exp) (See 止むに止まれず,止むに止まれない) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
泣寝入り;泣き寝入り[なきねいり, nakineiri] (n,vs) crying oneself to sleep; giving up in frustration; accepting meekly; being compelled to accept a situation
聞かせどころ;聞かせ所[きかせどころ, kikasedokoro] (n) most moving part; compelling part (of story); climax
迫る(P);逼る[せまる, semaru] (v5r,vi) (1) to approach; to draw near; to be imminent; (v5r,vt) (2) to press (someone for something); to urge; to compel; (P)

compel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce ; impose FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner ; imposer
บีบ[v.] (bīp) EN: compel ; force ; press FR: forcer ; contraindre
บีบบังคับ[v.] (bīpbangkhap) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press FR: forcer
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: press ; force ; compel ; compress FR:
หักหาญ[v.] (hakhān) EN: use force ; force ; compel FR: utiliser la force
กะเกณฑ์[v.] (kakēn) EN: exact ; force ; compel FR: exiger
ขืน[v.] (kheūn) EN: force ; compel ; coerce FR: contraindre ; obliger ; forcer
ขืนใจ[v.] (kheūnjai) EN: act against ; compel ; do against one's will FR:
เคี่ยวเข็ญ[v.] (khīokhen ) EN: drive ; compel ; force ; urge ; encourage ; prod ; press FR: encourager
ข่มขืนใจ[v.] (khomkheūnja) EN: coerce ; compel FR:
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel FR: terroriser ; contraindre
กดคอ[v.] (kotkhø) EN: force ; compel FR: forcer
ลงแส้[v.] (long saē) EN: enforce ; compel FR:
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir
จำ[v.] (jam) EN: have to ; be constrained ; be obliged ; be compelled (to) FR: être contraint ; être obligé ; devoir
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; être forcé ; faire quelque chose contre sa volonté/contre son gré ; faire quelque chose malgré soi
จับใจ[adj.] (japjai) EN: compelling ; impressive ; fascinating FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compel
Back to top