ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

direct

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *direct*, -direct-

direct ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
direct (vt.) จัดการ See also: ควบคุม, สั่งการ, กำกับ Syn. command, bid, charge, manage
direct (vt.) จ่าหน้าซอง
direct (vt.) ชี้ทาง See also: บอกทาง, นำทาง Syn. guide, conduct, lead, show Ops. mislead, misquide
direct (adj.) ตรงไป See also: ไม่เบี่ยงเบน Syn. straight, right
direct (adj.) ตรงไปตรงมา See also: ตรงๆ, ไม่คลุมเครือ, เปิดเผย Syn. open, candid, unhidden Ops. concealed
direct (adj.) ทันที Syn. immediate, firsthand
direct (vt.) มุ่งความสนใจไปที่ Syn. point to
direct (vt.) สั่งสอน (คำทางการ) See also: สอน, แนะนำ, ชี้แนะ
direct opposite (n.) สิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง See also: ผู้ที่อยู่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง Syn. converse
direct to (phrv.) จ่าหน้า (ซอง, ห่อ) ถึง Syn. address to
direct to (phrv.) พูดเพื่อ See also: ตั้งใจทำเพื่อ Syn. address to
direct to (phrv.) บอกทางไปยัง See also: อธิบายเส้นทางไป
direct to (phrv.) มุ่งหมายเพื่อ See also: ทำเพื่อ Syn. direct towards
direct towards (phrv.) มุ่งหมายเพื่อ See also: ทำเพื่อ
directed (adj.) ซึ่งถูกควบคุม Syn. restricted
directed (adj.) ซึ่งชี้นำ See also: ซึ่งนำทาง
directing (adj.) เกี่ยวกับการดูแลตรวจตรา See also: เกี่ยวกับการควบคุม, เกี่ยวกับการจัดการ Syn. managing, managerial
direction (n.) การควบคุม See also: การจัดการ Syn. management, control
direction (n.) คำสั่ง Syn. charge, regulation, injunction
direction (n.) ทิศทาง See also: แนวโน้ม Syn. bias, bent, trend
directional (adj.) เกี่ยวกับทิศทาง
directionless (adj.) ซึ่งไม่มีจุดหมาย See also: คว้าง, เคว้งคว้าง
directive (n.) คำสั่ง See also: คำบัญชา
directly (adv.) โดยตรง Ops. indirectly
directly (adv.) ทันทีทันใด Syn. how, at once, instantly
directly (adv.) ในไม่ช้า Syn. soon, in a while
directly (conj.) เมื่อ See also: ในทันทีที่ Syn. as soon as, when
directly (adv.) อย่างตรงไปตรงมา See also: อย่างเปิดเผย Syn. frankly, honestly, openly Ops. indirectly
directness (n.) ทางตรง
director (n.) กรรมการบริษัท (ทางธุรกิจ) Syn. administor, chief, manager
director (n.) ผู้กำกับ (ทางภาพยนตร์) Syn. motion-picture director
director (n.) ผู้อำนวยการ (ทางธุรกิจ) See also: ผู้จัดการ, ผู้บริหาร Syn. manager, executive, supervisor, head
director (n.) วาทยากร (ทางดนตรี) See also: ผู้นำวงดนตรี, ผู้ควบคุมวงดนตรี Syn. producer, auteur, conductor Ops. follower
directorate (n.) คณะกรรมการบริษัท See also: คณะกรรมการ, กลุ่มผู้บริหาร
directorial (adj.) เกี่ยวกับผู้อำนวยการ See also: เกี่ยวกับคณะกรรมการ
directors (n.) คณะผู้บริหาร See also: คณะผู้จัดการ, คณะที่ปรึกษา Syn. administrators, executives
directors (n.) ที่ทำการของเจ้าหน้าที่ Syn. officials
directorship (n.) ตำแหน่งผู้อำนวยการ (หน่วยงาน)
directory (n.) สมุดรายนาม See also: สมุดรายชื่อ Syn. list, catalogue, file, register
directory file (n.) ดัชนี (คำนามพหูพจน์ของคำนาม index) See also: ดรรชนี Syn. inventory, roll
English-Thai: HOPE Dictionary
direct(ดิเรคทฺ',ไดเรคทฺ') v. ชี้ทาง,นำทาง,ชี้แนว,แนะแนว,ควบคุม,อำนวยการ,บัญชาการ,จ่าหน้าซอง,มุ่งส่ง,เล็ง,บ่าย adj.,adv. โดยตรง,เปิดเผย,แน่นอน,เด็ดขาด, See also: directness n., Syn. control,straight,candid
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ
direct access storage devอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลเข้าถึงโดยตรงใช้ตัวย่อว่า DASD (อ่านว่าแดสดี) หมายถึงหน่วยเก็บข้อมูลที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกไว้ ณ ส่วนใด เช่น จานบันทึก ดู direct access ประกอบ
direct mailn. การส่งทางไปรษณีย์โดยตรงไปยังผู้รับ
direction(ดิเรค'เชิน,ไดเรค'เชิน) n.การชี้ทาง,ทิศทาง,การบัญชา,การควบคุม,การเล็ง,การจ่าหน้าซอง,การมุ่งหมาย,ชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้รับ, Syn. way,aim
directionaladj. เกี่ยวกับทิศทาง,ซึ่งปรับสำหรับทิศทางการรับและส่งสัญญาณวิทยุ
directiveadj. ซึ่งเป็นการชี้ทาง,ซึ่งเป็นการบัญชา n. คำสั่ง,คำบัญชา
directly(ดิเรคทฺ'ลี) adv. โดยตรง,ทันที,ไม่ช้า,ถัดไป -conj. ทันทีที่, Syn. at once
director(ดิเรค'เทอะ,ไดเรค'เทอะ) n. ผู้อำนวยการ,ผู้ชี้ทาง,ผู้แนะนำ,ผู้บัญชา,ผู้ส่ง,ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์,หัวหน้าวงดนตรี
director generaln. อธิบดี
directorate(ดิเรค'เทอเรท) n. สำนักงานผู้อำนวยการ,ตำแหน่งผู้อำนวยการ,คณะกรรมการบริหาร,คณะกรรมการ
directorial(ดิเรคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้อำนวยการ,เกี่ยวกับคณะกรรมการ, Syn. directive
directory(ดิเรค'ทะรี) n. หนังสือรวบรวมชื่อและที่อยู่ของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ,แผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานและชั้นที่อยู่ของอาคารธุรกิจหลังใหญ่,คณะกรรมการ. adj. เกี่ยวกับการชี้ทาง,เกี่ยวกับการแนะแนว, Syn. list สารบบหมายถึง การแบ่งจานบันทึก (โดยเฉพาะจานบันทึกที่มีความจุมาก ๆ ที่สามารถบรรจุแฟ้มข้อมูลได้หลายร้อยแฟ้ม) ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา จานบันทึกทุก ๆ จานจะมีสารบบอย่างน้อยหนึ่งสารบบ เป็นสารบบเริ่มต้นเรียกว่า " สารบบราก " (root directory) เราอาจใช้คำสั่งสร้างสารบบ หรือสารบบย่อยเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เก็บแฟ้มประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันเอาไว้ด้วยกัน ก็ได้ การเก็บแฟ้มข้อมูลด้วยวิธีนี้ทำให้หาง่ายขึ้น
directress(ดิเรค'เทรส) n. ผู้อำนวยการหญิง,ผู้บัญชาการหญิง
directrix(ดิเรค'ทริคซ) n. เส้นคงที่แสดงเกี่ยวกับเส้นโค้งหรือผิวหน้า,เส้นแม่นยำ -pl. directrixes,directrics
English-Thai: Nontri Dictionary
direct(adj) โดยตรง,แน่นอน,ไม่มีทางเลี่ยง,เด็ดขาด
direction(n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง
directly(adv) โดยตรง,ทันที,ถัดไป,ไม่ช้าไม่นาน
directness(n) ความตรง
director(n) ผู้อำนวยการ,ผู้บัญชา,ผู้แนะนำ,ผู้กำกับการแสดง
directory(n) ประชาสงเคราะห์,คณะกรรมการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
direct accessการเข้าถึงโดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct access storage device (DASD)อุปกรณ์หน่วยเก็บเข้าถึงโดยตรง (แดสดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct to home (DTH)รับตรงจากดาวเทียม (ดีทีเอช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direction๑. การบังคับบัญชา, การสั่งการ, การอำนวยการ๒. ทิศทาง, การชี้แนวทาง๓. คำชี้แจง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
directional derivativeอนุพันธ์ระบุทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
directive๑. ตัวชี้แนะ๒. คำสั่งชี้แนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
directorกรรมการบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
directorate๑. กรม๒. หน่วยอำนวยการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
directoryสารบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
directrixเส้นบังคับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directโดยตรง [การแพทย์]
Directionทิศทาง,แนว [การแพทย์]
Directionalเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลโดยเจาะเป็นมุมเอียงหรือทแยงไปจากแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้เจาะหลุมพัฒนา (Development well) หลายๆหลุมได้จากแท่น (platform) เดียวกัน [ปิโตรเลี่ยม]
Director (Computer file)ไดเรกเตอร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามDirectory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
directrixไดเรกตริกซ์ (เส้นบังคับ), ดูในเรื่อง parabola [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชี้บอก (v.) direct See also: point, guide, lead Syn. นำทาง, นำ, ชี้นำ
ดึ่ง (v.) direct See also: straight down, fall down Syn. ดิ่ง, ตรงลงไป
ตรงลงไป (v.) direct See also: straight down, fall down Syn. ดิ่ง
พุ่งตรง (v.) direct See also: go straight
สั่งการงาน (v.) direct See also: manage, administer, give orders, supervise Syn. สั่งงาน
อำนวยการ (v.) direct See also: manage, administer, give orders, supervise Syn. สั่งการงาน, สั่งงาน
ส่งยิ้ม (v.) direct a smile to See also: distribute smiles to
โปรยยิ้ม (v.) direct a smile to See also: distribute smiles to Syn. ส่งยิ้ม
กระแสตรง (n.) direct current See also: D.C., direct flow Syn. ไฟฟ้ากระแสตรง, กระแสไฟตรง Ops. ไฟฟ้ากระแสสลับ
กระแสไฟตรง (n.) direct current See also: D.C., direct flow Syn. ไฟฟ้ากระแสตรง Ops. ไฟฟ้ากระแสสลับ
ไฟกระแสตรง (n.) direct current See also: DC
ไฟฟ้ากระแสตรง (n.) direct current See also: DC Syn. ไฟกระแสตรง
ขายตรง (n.) direct sale
ชี้ทาง (v.) direct the way See also: show someone the way, guide Syn. บอกทาง
บอกทาง (v.) direct the way See also: show someone the way, guide
ตรงจุด (v.) direct to the point Syn. ถูกจุด
แปรผันตรง (v.) direct variation See also: direct-change, direct-modify Syn. แปรผันโดยตรง
แปรผันโดยตรง (v.) direct variation See also: direct-change, direct-modify
ทางตรง (n.) direct way Ops. ทางอ้อม
การชี้ทาง (n.) direction See also: guiding, showing, direction giving, leading Syn. การแนะแนวทาง, การนำทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Follow my direction very closelyทำตามคำชี้แนะของฉันเป็นอย่างดี
Thank you for directionsขอบคุณที่บอกทาง
I need to speak to him directlyฉันต้องการพูดกับเขาโดยตรง
Are you certain of the direction?คุณแน่ใจเรื่องทิศทางนะ?
I need to speak to him directlyฉันต้องการพูดกับเขาโดยตรง
Who is the director? (Who's it by?)ใครเป็นผู้กำกับ?
You're heading in the wrong direction!คุณกำลังมุ่งหน้าไปผิดทางแล้วล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rustic signs direct everyone home.นำทางด้วยป้ายบอกทางไปบ้าน
It strikes me, as one who has actually heard his voice that you have virtually no prerequisites to make direct contact...รู้มั้ยครับ ผมตกใจในฐานะที่ ผมได้ยินเสียงของท่านมาแล้ว คุณไม่มีวันที่จะติดต่อ กับท่านโดยตรงเด็ดขาด
You can work them direct from here, Captain.คุณทำงานกับพวกเขา จากที่นี่ได้เลย กัปตัน
There is only one answer. Direct action on a scale they can never handle.มีคำตอบเดียว การตอบโต้แบบชนิด
By direct presidential order, the existence of that monolith was kept secret.ตามคำสั่งของประธานาธิบดี โดยตรงการดำรงอยู่ ของหินใหญ่ก้อนเดียวที่ถูกเก็บ เป็นความลับ ดังนั้น?
As a result, by direct presidential order, the three of you must leave the Leonov.เป็นผลให้ตามคำสั่งของ ประธานาธิบดีโดยตรง ทั้งสามคุณต้องออกจาก ลีอ นอฟ
I'm a corporal, Hatcher. This is a direct order.ฉันเป็นหมู่นะ มีสิทธิ์สั่ง
Right here direct from the lamp, right here for your enjoyment wish fulfillment.Thank youuuuu!ที่นี่ของแท้ส่งตรงจากในตะเกียง อยู่ที่นี่เพื่อความสนุกสนานของท่าน บรรลุคำอธิษฐาน ขอบคุณณณ
Or is that too direct for you?หรือว่ามันจะตรงไปสำหรับคุณ?
If you tell the courts that she's made a direct threat against someone....ถ้าคุณบอกศาลว่าเธอ คุกคามใครบางคน...
All we need to do is determine our coordinates, then use triangulation to chart a direct route to New York.- โอ้ มันง่ายมาก เราควรกำหนดพิกัด จากนั้นใช้สามเหลี่ยมในแผนภูมิ ตรงไปทางนิวยอร์ก
But in light of Dr. Arroway's long experience in these matters for the time being, she will direct operations at the VLA understanding that future discoveries will be kept in strict confidence until such time as the President can decide the most suitable แต่ในแง่ของดร. เอโรเว ของ ประสบการณ์อันยาวนาน ในเรื่องเหล่านี้

direct ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浅露[qiǎn lù, ㄑㄧㄢˇ ㄌㄨˋ, 浅露 / 淺露] blunt; direct (i.e. not tactful)
[duì, ㄉㄨㄟˋ, 对 / 對] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right
单向电流[dān xiàng diàn liú, ㄉㄢ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, 单向电流 / 單向電流] direct current (elec.); also written 直流
对质[duì zhì, ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ, 对质 / 對質] direct confrontation
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, 一手交钱,一手交货 / 一手交錢,一手交貨] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction
迎头痛击[yíng tóu tòng jí, ˊ ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ ㄐㄧˊ, 迎头痛击 / 迎頭痛擊] head-on; direct attack
整流器[zhěng liú qì, ㄓㄥˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, 整流器] rectifier (transforming alternating electric current to direct current)
恶言伤人[è yán shāng rén, ㄜˋ ㄧㄢˊ ㄕㄤ ㄖㄣˊ, 恶言伤人 / 惡言傷人] to insult; to direct bad language at sb; to slag off
恶语伤人[è yǔ shāng rén, ㄜˋ ㄩˇ ㄕㄤ ㄖㄣˊ, 恶语伤人 / 惡語傷人] to insult; to direct bad language at sb; to slag off
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
通讯录[tōng xùn lù, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄨˋ, 通讯录 / 通訊錄] address book; directory
四处[sì chù, ㄙˋ ㄔㄨˋ, 四处 / 四處] all over the place; everywhere and all directions
问路[wèn lù, ㄨㄣˋ ㄌㄨˋ, 问路 / 問路] ask for directions
专员[zhuān yuán, ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ, 专员 / 專員] assistant director; commissioner
逆向[nì xiàng, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 逆向] backwards; reverse direction
东一榔头西一棒子[dōng yī láng tóu xī yī bàng zi, ㄉㄨㄥ ㄧ ㄌㄤˊ ㄊㄡˊ ㄒㄧ ㄧ ㄅㄤˋ ㄗ˙, 东一榔头西一棒子 / 東一榔頭西一棒子] banging away clumsily in all directions with no overall vision
目录[mù lù, ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ, 目录 / 目錄] catalog; table of contents; directory (on computer hard drive); list; contents
扑面[pū miàn, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ, 扑面 / 撲面] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
扑面而来[pū miàn ér lái, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄦˊ ㄌㄞˊ, 扑面而来 / 撲面而來] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
总裁[zǒng cái, ㄗㄨㄥˇ ㄘㄞˊ, 总裁 / 總裁] chairman; director-general (of a company etc)
指导者[zhǐ dǎo zhě, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄓㄜˇ, 指导者 / 指導者] coach; mentor; counselor; instructor; director; guide; conductor
指挥者[zhǐ huī zhě, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄓㄜˇ, 指挥者 / 指揮者] conductor; director
反过来[fǎn guo lái, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄛ˙ ㄌㄞˊ, 反过来 / 反過來] conversely; in reverse order; in an opposite direction
航向[háng xiàng, ㄏㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, 航向] course; direction (a ship or plane is heading in)
曲线[qū xiàn, ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 曲线 / 曲線] curve; curved line; indirect; in a roundabout way
副主任[fù zhǔ rèn, ㄈㄨˋ ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, 副主任] deputy director; assistant head
副经理[fù jīng lǐ, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, 副经理 / 副經理] deputy director; assistant manager
主任[zhǔ rèn, ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, 主任] director; head
切身[qiè shēn, ㄑㄧㄝˋ ㄕㄣ, 切身] direct; concerning oneself; personal
名录[míng lù, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄨˋ, 名录 / 名錄] directory
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 向] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
导演[dǎo yǎn, ㄉㄠˇ ㄧㄢˇ, 导演 / 導演] direct; director (film etc)
径直[jìng zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ, 径直 / 徑直] directly
方位[fāng wèi, ㄈㄤ ㄨㄟˋ, 方位] direction; points of the compass; bearing; position; azimuth
方向[fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, 方向] direction; orientation; path to follow
方向性[fāng xiàng xìng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 方向性] directionality (molecular biology)
趋向[qū xiàng, ㄑㄩ ㄒㄧㄤˋ, 趋向 / 趨向] direction; trend; to incline
[dào, ㄉㄠˋ, 道] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk
针对性[zhēn duì xìng, ㄓㄣ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, 针对性 / 針對性] direction
正对[zhèng duì, ㄓㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, 正对 / 正對] directly facing

direct ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DMA[ディーエムエー, dei-emue-] (n) {comp} direct memory access; DMA
ダイレクトアクセス[, dairekutoakusesu] (n) {comp} direct access
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] (n) {comp} direct call facility
ダイレクトタッチ[, dairekutotacchi] (n) direct touch
ダイレクトマーケティング[, dairekutoma-keteingu] (n) direct marketing
ダイレクトメール[, dairekutome-ru] (n) direct mail
ディーエム[, dei-emu] (n) (abbr) (See ダイレクトメール) direct mail
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P)
一本道[いっぽんみち, ipponmichi] (n) direct unforked road; straight path
元売り;元売[もとうり, motouri] (n) direct sale by the producer
徒言;只言;直言[ただごと;ただこと, tadagoto ; tadakoto] (n) (arch) plain speech; direct speech
循行[じゅんこう, junkou] (n,vs) (1) (See 巡行) patrolling; (2) acting in accordance with one's orders; (3) (See 順行・2) direct motion (astronomy); prograde motion
旗本[はたもと, hatamoto] (n) shogunal vassal; direct retainer of a shogun
畿内[きない, kinai] (n) territories in the vicinity of the capital and under direct imperial rule; (in Japanese history) the five kuni in the immediate vicinity of Kyoto
直接アクセス[ちょくせつアクセス, chokusetsu akusesu] (n) {comp} direct access; random access
直接アクセス記憶装置[ちょくせつアクセスきおくそうち, chokusetsu akusesu kiokusouchi] (n) {comp} Direct Access Storage Device; DASD
直接分裂[ちょくせつぶんれつ, chokusetsubunretsu] (n) (obsc) (See 無糸分裂) direct division (i.e. amitosis)
直接対話[ちょくせつたいわ, chokusetsutaiwa] (n,vs) face-to-face talk; direct communication; direct dialogue; direct talk
直接民主制[ちょくせつみんしゅせい, chokusetsuminshusei] (n) direct democracy
直示天秤;直示天びん[ちょくじてんびん, chokujitenbin] (n) analytical balance; direct reading balance
直間比率[ちょっかんひりつ, chokkanhiritsu] (n) ratio of direct to indirect taxes
真っ向勝負[まっこうしょうぶ, makkoushoubu] (n) (See 真っ向・まっこう・1) head-on fight; direct confrontation; head-to-head contest
簡明直截[かんめいちょくせつ, kanmeichokusetsu] (n,adj-na) simple and plain; frank, direct and unambivalent; straightforward
糸を引く[いとをひく, itowohiku] (exp,v5k) (1) to pull (the puppet) strings; to direct things from behind the scenes; (2) to stretch out (and keep going); to linger on
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda
膝詰め談判[ひざづめだんぱん, hizadumedanpan] (n) direct negotiations; pressing a demand with a face-to-face talk
自動詞[じどうし, jidoushi] (n) {ling} intransitive verb (no direct obj)
追記型光ディスク[ついきがたひかりディスク, tsuikigatahikari deisuku] (n) {comp} direct read after write optical disk
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei
アートディレクター[, a-todeirekuta-] (n) art director
アクティブディレクトリ[, akuteibudeirekutori] (n) {comp} Active Directory
アシスタントディレクター[, ashisutantodeirekuta-] (n) assistant director
あて先変更;宛て先変更;宛先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] (n) {comp} redirection
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator
エヌティーティーディレクトリ[, enutei-tei-deirekutori] (n) {comp} NTT Directory
オリジナルビデオ[, orijinarubideo] (n) film released direct-to-video (wasei
オリジナルビデオアニメーション[, orijinarubideoanime-shon] (n) animated film released direct-to-video (wasei
オンラインディレクトリー[, onraindeirekutori-] (n) {comp} online directory
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility
ダイレクトコネクション[だいれくとこねくしょん, dairekutokonekushon] direct connection
ダイレクト接続[ダイレクトせつぞく, dairekuto setsuzoku] direct connection
デイレクTV[ディレクティービー, deirekutei-bi-] Direct TV
即接続[そくせつぞく, sokusetsuzoku] immediate connection, direct connection
直接アクセス[ちょくせつアクセス, chokusetsu akusesu] direct access, random access
直接アクセス記憶装置[ちょくせつアクセスきおくそうち, chokusetsu akusesu kiokusouchi] Direct Access Storage Device, DASD
直接呼出し機能[ちょくせつよびだしきのう, chokusetsuyobidashikinou] direct call facility
直接発信[ちょくせつはっしん, chokusetsuhasshin] direct submission
直接百分率機能[ちょくせつひゃくぶんりつきのう, chokusetsuhyakubunritsukinou] direct percentage function
直販[ちょくはん, chokuhan] direct marketing, direct selling
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator
エヌティーティーディレクトリ[えぬていーていーでいれくとり, enutei-tei-deirekutori] NTT Directory
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory
ディレクティブ[でいれくていぶ, deirekuteibu] directive
ディレクトリ[でいれくとり, deirekutori] directory
ディレクトリエントリ[でいれくとりえんとり, deirekutorientori] directory entry, link
ディレクトリサービス[でいれくとりさーびす, deirekutorisa-bisu] directory service
ディレクトリシステムエージェント[でいれくとりしすてむえーじえんと, deirekutorishisutemue-jiento] Directory System Agent (DSA)
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] Directory System Agent, DSA
ディレクトリスタック[でいれくとりすたっく, deirekutorisutakku] directory stack
ディレクトリツリー[でいれくとりつりー, deirekutoritsuri-] directory tree
ディレクトリ利用者エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] Directory User Agent (DUA)
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA
ディレクトリ名[ディレクトリめい, deirekutori mei] directory name
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB)
ディレクトリ構造[ディレクトリこうぞう, deirekutori kouzou] directory structure
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] Directory Management Domain (DMD)
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors
プログラムディレクター[ぷろぐらむでいれくたー, puroguramudeirekuta-] program director, PD
ライブラリディレクトリ[らいぶらりでいれくとり, raiburarideirekutori] library directory
リダイレクト[りだいれくと, ridairekuto] redirect (vs)
ルートディレクトリ[るーとでいれくとり, ru-todeirekutori] root directory
両方向[りょうほうこう, ryouhoukou] bidirectional (a-no)

direct ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวยการ[v. exp.] (amnūay kān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
บัญชา[v.] (banchā) EN: order ; command ; direct ; lead FR: commander ; ordonner ; diriger
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct FR: commander ; ordonner
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce ; impose FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner ; imposer
บังคับการ[v.] (bangkhapkān) EN: command ; direct ; control ; govern FR: commander
บงการ[v.] (bongkān) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate FR: dicter ; imposer ; mettre le couteau sous la gorge
ชี้[v.] (chī) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct ; express an idea FR: indiquer ; montrer
ชี้บอก[v.] (chībøk) EN: direct ; point ; guide ; lead FR: indiquer ; préciser
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel FR: guider ; éclairer ; conseiller
ชี้ทาง[v. exp.] (chī thāng) EN: direct the way ; show the way ; guide FR: indiquer le chemin
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ไดเร็คเซลล์[n. exp.] (dairek sēl) EN: direct sales FR:
โดยตรง[adj.] (dōi trong) EN: direct ; first-hand FR: direct
ไฟฟ้ากระแสตรง[n. exp.] (faifākrasaē) EN: direct current ; D.C. FR: courant continu [m]
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change FR: tourner ; orienter ; diriger
จัดการ[v.] (jatkān) EN: manage ; direct ; administer ; deal with ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope ; tackle ; settle FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct FR: diriger ; superviser ; contrôler ; conduire
กำกับการแสดงดนตรี[v. exp.] (kamkap kān ) EN: direct an orchestra ; conduct an orchestra FR: diriger un orchestre
กรรมตรง[n. exp.] (kam trong) EN: direct object FR: objet direct [m]
การบัญชีต้นทุนทางตรง[n. exp.] (kān banchī ) EN: direct costing FR:
การขายตรง[n. exp.] (kān khāi tr) EN: direct sale ; direct selling ; direct marketing FR: vente directe [f]
การควบคุมโดยตรง[n. exp.] (kān khūapkh) EN: direct control FR:
การเลือกตั้งทางตรง[n. exp.] (kān leūakta) EN: direct election FR: élection directe [f]
การพิสูจน์ตรง[n. exp.] (kān phisūt ) EN: direct proof FR:
การแปลตรงตัว[n. exp.] (kān plaē tr) EN: literal translation ; direct translation FR: traduction littérale [f]
การแปรผันโดยตรง[n. exp.] (kān praēpha) EN: direct variation FR:
การแปรผันตรง[n. exp.] (kān praēpha) EN: direct variation FR:
การส่งมอบโดยตรง[n. exp.] (kān songmøp) EN: direct delivery ; manual delivery FR:
การตลาดทางตรง[n. exp.] (kān talāt t) EN: direct marketing FR:
การถ่ายทอดสด[n. exp.] (kān thāithø) EN: live coverage FR: retransmission en direct [f]
การติดต่อโดยตรง[n. exp.] (kān tittø d) EN: direct contact FR:
ค่าใช้จ่ายทางตรง[n. exp.] (khā chai jā) EN: direct overhead FR:
ขายตรง[n.] (khāitrong) EN: direct sale FR: vente directe [f]
ขายตรง[v.] (khāitrong) EN: make a direct sale ; distribute by direct sale FR: pratiquer la vente directe
ค่าแรงงานทางตรง[n. exp.] (khā raēng-n) EN: direct labour ; direct labor (Am.) FR:
คุม[v.] (khum) EN: control ; supervise ; direct ; manage ; operate ; be in charge (of) FR: contrôler ; superviser ; prendre en charge ; maîtriser
กฎหมายโดยประชามติ[n. exp.] (kotmāi dōi ) EN: direct legislation FR:
กระแสตรง[n.] (krasaētrong) EN: direct current (DC) ; DC (direct current) ; direct flow FR:
ไม่เบี่ยงเบน[adj.] (mai bīengbē) EN: direct FR:
หมัด[n.] (mat) EN: blow with the fist ; punch FR: coup de poing [m] ; direct [m]

direct ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenmerk {m} | sein Augenmerk richten (auf) | sein Augenmerk richten (auf)attention | to direct one's attention (to) | to turn one's attention (to)
Geschäft {n} | ein Geschäft führen | ein Geschäft leiten | ein gutes Geschäftbusiness | to run a business | to direct a business | a good stroke of business
Direktinvestitionen {pl} im Ausland [econ.]foreign direct investment (FDI)
Lastschriftverfahren {n}direct debiting scheme; direct debiting system
Nenngleichstrom {m}nominal direct current
Ventilteller {m} [techn.] | federbelasteter Ventiltellervalve plate; valve disk | direct spring-loaded valve disk
Assemblerdirektive {f} [comp.]assembler directive
Direktor {m} (einer Firma, nicht offiziell ernannt)associate director
Sicherungs-Dateiverzeichnis {n} [comp.]backup directory
bidirektional {adj}bidirectional
Vorstand {m} (Firma)board of directors; managing board
Vorstandstisch {m}Board of Directors table
Branchenverzeichnis {n}classified directory
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern
Generalmusikdirektor {m}chief musical director
Direktabfluss {m}direct runoff
Direktantrieb {m}direct drive
Direktorenstelle {f}directorate
Abbuchungsverfahren {n}direct debiting
Akkusativobjekt {n} [gramm.]direct object
Direktsteuerung {f}direct control
Direktversicherung {f}direct insurance
Direktzugriff {m}direct access; direct-access
Direktzugriffsspeicher {m}direct access storage
Einzugsermächtigung {f}direct debit mandate
Gleichstrom {m} [electr.]direct current (DC, D.C.)
Selbstwählferndienst {m}direct distance dialing
Bewegungsrichtung {f}direction of motion
Fahrtrichtungsanzeiger {f}direction indicator
Funkpeilung {f}direction finding
Luftrichtung {f}direction of the air stream
Pfeilrichtung {f}direction of arrow
Richtungsanzeiger {m} [auto]direction indicator; turn signal; turn indicator
Richtungsfinder {m}direction finder
Stoßrichtung {f}direction of impact
Walzrichtung {f}direction of rolling
Winker {m}direction indicator
Richtungsableitung {f} [math.]directional derivative
Richtungskoppler {m}directional coupler
Geradeauslauf {m}directional stability; on-center feel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า direct
Back to top