ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *down*, -down-

down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
down (n.) การลดต่ำลง
down (vt.) ดื่มรวดเดียว See also: รีบดื่ม Syn. devour, gorge, bolt Ops. nibble, snack on
down (vt.) ทำให้ตกลงมา Syn. drop, knock
down (adv.) น้อยลง See also: ลดลง
down (adv.) ไปทางใต้ See also: ลงใต้
down (adv.) ลงข้างล่าง See also: ข้างล่าง, ด้านล่าง, ต่ำลง Syn. downward, below, lower Ops. upward
down (prep.) ลงไปตาม See also: ไปตามทาง
down (adj.) หน้าเศร้า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไ่ม่เบิกบาน, ซึมเศร้า
down (n.) ขนอ่อน See also: ขนละเอียด
down (n.) ทุ่งหญ้าบนเนิน
down and out (idm.) ไม่มีเงิน See also: ไม่ได้รับการช่วยเหลือ, ไม่รับการสงเคราะห์
down at heel (idm.) แต่งตัวแย่มาก See also: แต่งตัวปอนๆ
down South (idm.) ไปทางใต้ของอังกฤษ
down the drain (idm.) สูญเปล่า (คำสแลง) See also: สูญสิ้น
Down the hatch! (idm.) คำเปล่งออกมาเวลาเมา
down the tube (idm.) พังทลาย (คำสแลง) See also: สูญสลาย
down to earth (idm.) เป็นจริง See also: ทางปฏิบัติ, ตามความจริง, ไม่เพ้อฝัน
down trip (sl.) ประสบการณ์เลวร้าย See also: ประสบการณ์ไม่ดี
down under (sl.) ประเทศออสเตรเลีย See also: ดินแดนในประเทศออสเตรเลีย
down with a disease (idm.) ป่วย See also: ไม่สบาย
down-and-out (idm.) คนยากจน
down-to-earth (idm.) เป็นจริง See also: ทางปฏิบัติ, ตามความจริง, ไม่เพ้อฝัน
downbeat (sl.) ง่ายๆ สบายๆ
downcast (adj.) ก้มต่ำ See also: มองต่ำ, ลงด้านล่าง
downcast (adj.) หดหู่ใจ See also: โศกเศร้า, ซึมเศร้า Syn. discouraged, unhappy, sad, desolate Ops. hopeful, cheerful
downfall (n.) ความหายนะ See also: ความตกต่ำ, ความล่มสลาย Syn. ruin, destruction Ops. improvement
downgrade (n.) ความตกต่ำ
downgrade (vt.) ลดความสำคัญ Syn. demote, upgrade
downgrade replace (vt.) บังคับให้ออกไปจากที่ที่อยู่ See also: ทำให้เคลื่อนออก, ปลดจากงาน, ไล่ออก, ทำให้ย้ายที่, ทำให้ลงจากอำนาจ, ขับไล่, ย้ายถิ่น Syn. demote Ops. promote, upgrade, reinstate
downhearted (adj.) ท้อแท้ See also: หมดหวัง, สิ้นหวัง Syn. depressed, forlorn Ops. hopeful, cheerful
downhill (n.) การแข่งสกีภูเขา
downhill (adj.) ลงเขา
downhill (adv.) ลงเขา Ops. uphill
download (vi.) ใส่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังเครื่องส่วนกลาง
download (vt.) ใส่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังเครื่องส่วนกลาง
downplay (vt.) ตีไม่ออก See also: แสดงไม่เต็มท, เล่นไม่เต็มที่ Syn. play down Ops. overplay, play up
downpour (n.) ฝนห่าใหญ่ See also: ฝนตกหนักมาก, พายุฝน Syn. rain, shower, rainstorm
downright (adv.) โดยสิ้นเชิง See also: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้ Syn. outright, positively
downright (adj.) โดยสิ้นเชิง See also: อย่างชัดแจ้ง, เห็นได้ชัด Syn. clear, distinct, vivid, visible, obvious Ops. indistinct, invisible, unclear
downs (n.) ทุ่งที่มีต้นไม้เตี้ยๆ Syn. wasteland
English-Thai: HOPE Dictionary
down(ดาวนฺ) {downed,downing,downs} adv.,adj.,prep. ข้างล่าง,อยู่ข้างล่าง,ลงข้างล่าง,ลง -Phr. (down and out ไม่มีเพื่อน,ไม่มีเงิน,ไม่มีอนาคต) n. การเคลื่อนลง,การลดลง vi.,vt. (ทำให้) ลง, Syn. dejected,fell,descent
down paymentn. เงินมัดจำ
down-and-out(เดาน'อันเอาท) adj. สิ้นเนื้อประดาตัว
down-bow(ดาวน์'โบ) n. การดีดลง,การตีลง
down-paymentn. เงินมัดจำ
down-to-earthadj. ซึ่งเป็นความจริง,จริงจัง,ตามความเป็นจริง, Syn. practical
downcast(ดาว'คาสทฺ) adj. หดหู่ใจ,ตาละห้อย,คอตก n. การล้มลง,การฉิบหาย,ความหายนะ, Syn. despondent ###A. joyful,merriful
downcomen. การลงต่ำ,การตกลงมา, Syn. comedown,humiliation
downcourtadv. ,adj. ไปยังด้านสนามของทีม
downer(เดา'เนอะ) n. ยากดประสาท,ยาสงบประสาท,สิ่งที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว,ผู้ที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว
downfalln. ความหายนะ,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตกลงมาอย่างแรงหรืออย่างกะทันหัน, See also: downfallen adj. ดูdownfall, Syn. overthrow
downgraden. การลาดลง,การเอียงลาดลง vt. ลดระดับลง,ลดต่ำลง ลดค่า,ลดขั้น -adj.,adv. ลาดลง,ลงเขา
downhauln. เชือกดึงใบเรือลง
downheartedadj. หดหู่ใจ,ท้อใจ,เศร้า,ท้อแท้, See also: downheartedness n. ดูdownhearted, Syn. dejected
downhilladv. ลงเขา,ตกต่ำ -adj. ซึ่งกำลังลงเขา,ซึ่งกำลังตกต่ำ
downhill of lifen. ภาวะเสื่อมลงของชีวิต
download(ดาวน์' โลด) n. การส่งข้อมูลหรือโปรแกรมจากระบบที่ใหญ่กว่าไปสู่ระบบที่เล็กกว่า, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ที่เล็กกว่า) หรือในบางกรณี อาจหมายถึงบรรจุคำสั่งลงไปในเครื่อ
downplayvt. สบประมาท,ดูหมิ่น,ป้ายร้าย, Syn. play down,make little of
downpour(ดาว'พอร์) n. ฝนที่เทลงอย่างมากและกะทันหัน,ฝนห่าใหญ่, Syn. heavy rain
downrightadj. อย่างแท้ ๆ ทีเดียว,โดยสิ้นเชิง,ชัดเจนที่สุด,ลงสู่ -adv. อย่างสิ้นเชิง,เต็มที่., See also: downrightedness n. ดูdownright, Syn. thorough,absolute,sheer
downstairs(ดาว'สแทร์ซ) adv. ลงบันได,ลงชั้นล่างไป,ไปทางชั้นล่าง-adj. เกี่ยวกับชั้นล่าง. n. ชั้นล่าง
downstreamadv. ตามทิศทางของกระแสน้ำ,ตามน้ำ,ตามกระแสน้ำ
downtownadv. ไปทางย่านศูนย์การค้าของเมือง -adj. เกี่ยวกับหรือตั้งอยู่ย่านศูนย์การค้าของเมือง n. ย่านศูนย์การค้าของเมือง, See also: down-tonwer n.
downtrainn. ขบวนรถไฟล่องใต้
downtrendn. แนวโน้มที่ตกต่ำ
downtroddenadj. ซึ่งถูกกดขี่,ซึ่งถูกบีบบังคับ, Syn. downtrod
downwardadv. ลงข้างล่าง,ลงต่ำ -adj. ซึ่งเคลื่อนลง., See also: downwardness n.
downwardsadv. ลงข้างล่าง,ลงต่ำ
downwashn. สิ่งของที่ไหลล้างลงมา,กระแสลมที่พุ่งลงมา
downy(ดาว'นี) adj. เกี่ยวกับขนอ่อน,นิ่ม,เป็นปุย,กระเซิง,ซึ่งทำด้วยขนอ่อน,ซึ่งปกคลุมด้วยขนอ่อน., See also: downiness n. ดูdowny, Syn. soothing
English-Thai: Nontri Dictionary
down(adj) ข้างล่าง,ต่ำ,ลงมา,กดลง
downcast(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,คอตก,ตาละห้อย
downfall(n) ความพินาศ,ความหายนะ,ความล่มจม,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตก
downhearted(adj) ท้อใจ,ท้อแท้,หดหู่,เศร้า
downpour(n) ฝนตกหนัก,ฝนห่าใหญ่
downright(adj) จริงจัง,ชัดแจ้ง,โดยสิ้นเชิง
downstairs(adv) ลงบันได,ลงชั้นล่าง
downstream(adv) ตามน้ำ
downward(adv) ลงต่ำ,ลงข้างล่าง
downwards(adv) ลงต่ำ,ลงข้างล่าง
downy(adj) เป็นปุย,มีขนนุ่ม,มีขนอ่อน,เกี่ยวกับขนอ่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
down paymentเงินที่ชำระราคาครั้งแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
downgradeลดระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
downloadบรรจุลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
downsizingการลดขนาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
downtownย่านกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
downward mobilityการลดฐานะลง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Downขัดข้อง, ใช้การไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Down paymentเงินเริ่มแรก [การบัญชี]
Downloadดาวน์โหลด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Downsizing of organizationsการลดขนาดองค์การ [TU Subject Heading]
Downstreamตามทิศทางการไหล,ปลายทาง [การแพทย์]
Downwardแนวเฉียงลง,ระดับสูงลงมาต่ำ [การแพทย์]
Downy mildew diseasesโรคเชื้อราน้ำค้าง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำหนดมาตรการ (v.) lay down measures
กำหนดระเบียบ (v.) lay down regulations See also: lay down rules, institute regulations Syn. จัดระเบียบ
กำหนดเกณฑ์ (v.) lay down a rule See also: institute a standard, regulate
กำหนดเกณฑ์ (v.) lay down a rule See also: institute a standard, regulate
คาดหน้า (v.) look down upon See also: show contempt, hold in contempt Syn. ตราหน้า
จมอยู่กับ (v.) be bogged down in See also: be caught up in, stuck
จ่อคอหอย (v.) force something down somebody´s throat
ดูถูก (v.) look down upon See also: underestimate, disparage, disdain, slight, insult, snub, affront Syn. เหยียดหยาม
ดูถูกดูแคลน (v.) look down upon See also: underestimate, disparage, disdain, slight, insult, snub, affront Syn. ดูถูก, เหยียดหยาม
ดูหมิ่น (v.) look down upon See also: scorn Syn. เย้ยหยัน Ops. ยกย่อง, เชิดชู, ให้เกียรติ
ตะพายแล่ง (adv.) from one shoulder down to the opposite hip See also: cut down across the chest, cut from one shoulder down across the breast Syn. สะพายแล่ง, เฉียงบ่า
ตัดคะแนน (v.) cut down one´s marks See also: reduce one´s marks Syn. หักคะแนน
ทอดโกลน (v.) lay down rollers
ทิ้งไพ่ (v.) lay down a card See also: cast a card down Ops. จั่วไพ่
นาบข้าว (v.) press rice plant down with stick
ผุดลุกผุดนั่ง (v.) rise up and sit down many times See also: stand up and sit down repeatedly, be restless, get up and sit down, be fidgety Syn. เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่ง
ฝืนท้อง (v.) move the belly up and down by using hands See also: massage the belly
ลงเงิน (v.) lay down (money) See also: take shares in a business concern, invest, put money into, finance
ลมล่อง (n.) wind blowing down the river
ล่องซุง (v.) send raft down the stream
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's get down to businessมาพูดเรื่องธุรกิจกันเถอะ
She walked me down the hill toward the villageเธอพาฉันเดินลงเขาไปยังหมู่บ้าน
Can we get down to business?เรามาเข้าเรื่องธุรกิจกันดีไหม
What are you doing down there?คุณไปทำอะไรที่นั่นน่ะ
Please sit down and talk to meโปรดนั่งลงและคุยกัน
And tried to pull her down againและพยายามดึงเธอลงมาอีกครั้ง
What were you doing down there?คุณทำอะไรอยู่ข้างล่างนั่นน่ะ?
He fell down and broke his armเขาล้มลงแล้วแขนหัก
They just moved down two years ago from the northพวกเขาเพิ่งจะย้ายลงมาจากทางเหนือ 2 ปีมาแล้ว
I put my phone down somewhere and now I can't find itฉันวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนสักแห่งและตอนนี้ฉันหามันไม่เจอ
Everybody! Head down to the basementทุกคนมุ่งหน้าลงไปที่ใต้ถุนตึก
We went down there, but it was closedพวกเราลงไปที่นั่นมาแล้วแต่มันปิด
Let me break it down for youขอฉันแยกแยะให้เธอฟังหน่อยนะ
Although it looks like he is fine, but deep down he definitely feels hurt and sadแม้จะดูเหมือนว่าเขาสบายดี แต่ลึกๆ ข้างในแล้วเขาเจ็บปวดและเศร้าโดยแท้
You look unwell, you should lie down and rest!เธอดูเหมือนจะไม่สบายนะ เธอควรจะนอนลงและพักผ่อนซะ
I think all four of you better sit down and talk it overฉันคิดว่าพวกคุณทั้งหมดสี่คน ควรนั่งลงแล้วพูดคุยหารือกัน
He always looks down on meเขามักดูถูกฉันเสมอ
She wants you to come soon and not let her downเธอต้องการให้คุณมาโดยเร็วและอย่าทำให้เธอผิดหวัง
But don't let them get you downแต่อย่าปล่อยให้พวกเขาทำให้คุณไม่มีความสุข
Put me downวางฉันลง ฉันอยากเห็น
Would you please write this down?คุณช่วยเขียนนี่ลงไปได้ไหม
We'd better go downพวกเราควรลงไปข้างล่าง
Life is full of ups and downsชีวิตเต็มไปด้วยขาขึ้นและขาลง
I really like you but I'm not ready to settle downฉันชอบคุณจริงๆ นะ แต่ฉันยังไม่พร้อมที่จะปักหลัก
For your own safety, you need to sit downเพื่อความปลอดภัยของคุณ คุณต้องนั่งลง
You let me downคุณทำให้ฉันผิดหวัง
Calm down, don't be so sadสงบหน่อย อย่าเศร้าโศกมากนัก
Calm down, don't act like this!สงบหน่อย อย่าทำอย่างนั้น
Talk to me at home when you have calmed downไว้ค่อยคุยกันที่บ้านเมื่อคุณสงบใจแล้ว
This is the first time you've ever let me downนี่เป็นครั้งแรกที่เธอทำให้ฉันผิดหวัง
I just need to calm myself downฉันก็แค่ต้องการทำให้ตัวเองสงบสติอารมณ์ลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of us has gotta go down and chase it up.หนึ่งของเรามีต้องลงไปและไล่ มันขึ้น
If the Queen finds her here, she'll swoop down and wreak her vengeance on us!หากสมเด็จพระราชินีพบเธอ ที่นี่ เธอจะถลาลง และไม่แก้แค้นของเธอเกี่ยวกับ เรา!
Oh, we'll be quite comfortable down here in...in...โอ้เราจะค่อนข้างสะดวกสบาย ลงที่นี่ในใน
Adenoid Hynkel said, "Tomainia was down but today has risen."อดีนอย เฮนเคิล กล่าวและฉันแปล
I'll show you who I am! Come down to headquarters!ฉันจะแสดงให้แกดูว่าฉันคือใคร ไปที่กองบัญชาการ
I have arranged that he'll be looking up at you, you looking down at him.ผมจะจัดที่ไว้ ให้เขาอยู่ที่ต่ำกว่าท่าน และท่านจะอยู่ที่สูงกว่าเขา
How did you get down here?คุณไม่ได้รับการลงที่นี่ได้ อย่างไร
I may be live bait down there, but I'm with ya.ฉันอาจจะเป็นเหยื่อสด ลงที่นั่น
But do sit down and have some coffee.เชิญนั่งดื่มกาเเฟกันก่อนสิคะ
I remember, when I was younger, there was a well-known writer who used to dart down the back way whenever he saw me coming.ยังจําได้ตอนฉันเป็นสาว มีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่ง... ที่มักจะหลบออกไปทางด้านหลัง ทุกครั้งที่เห็นฉันเดินมา
But our luggage. Go down and tell the porter to take everything out of the car.เเต่สัมภาระของเราล่ะ ลงไปบอกเด็กให้เอาของลงจากรถ
Dear, I'll go down and see that your luggage is brought back.ที่รัก ผมจะลงไปข้างล่าง เเละเอาสัมภาระคุณกลับขึ้นมานะ

down ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
病倒[bìng dǎo, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄠˇ, 病倒] be down with an illness; be laid up
横笔[héng bǐ, ㄏㄥˊ ㄅㄧˇ, 横笔 / 橫筆] bristles lying down (brush movement in painting)
坎坷[kǎn kě, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ, 坎坷] bumpy (road); rough; fig. down on one's luck; full of frustrations and dashed hopes
嘟噜[dū lu, ㄉㄨ ㄌㄨ˙, 嘟噜 / 嘟嚕] bunch; cluster; classifier for bunched objects; to hang down in a bunch; to droop
裁并[cái bìng, ㄘㄞˊ ㄅㄧㄥˋ, 裁并 / 裁並] cut down and merge
鄙视[bǐ shì, ㄅㄧˇ ㄕˋ, 鄙视 / 鄙視] despise; disdain; look down upon
倾角[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 倾角 / 傾角] dip; angle of dip (inclination of a geological plane down from horizontal); tilt (inclination of ship from vertical)
下夸克[xià kuā kè, ㄒㄧㄚˋ ㄎㄨㄚ ㄎㄜˋ, 下夸克] down quark (phys.)
对联[duì lián, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄢˊ, 对联 / 對聯] rhyming couplet; pair of lines of verse written vertically down the sides of a doorway
以至[yǐ zhì, ㄧˇ ㄓˋ, 以至] down to; up to
以至于[yǐ zhì yú, ㄧˇ ㄓˋ ㄩˊ, 以至于] down to; up to; to the extent that...
入微[rù wēi, ㄖㄨˋ ㄨㄟ, 入微] down to the smallest detail; thorough-going; fine and detailed
拖家带口[tuō jiā dài kǒu, ㄊㄨㄛ ㄐㄧㄚ ㄉㄞˋ ㄎㄡˇ, 拖家带口 / 拖家帶口] dragged down by having a family to feed
拖儿带女[tuō ér dài nǚ, ㄊㄨㄛ ㄦˊ ㄉㄞˋ ㄋㄩˇ, 拖儿带女 / 拖兒帶女] supporting a wife and children; dragged down by having a family to feed
现存[xiàn cún, ㄒㄧㄢˋ ㄘㄨㄣˊ, 现存 / 現存] extant; living; coming down to the present; in stock; in store
甘拜下风[gān bài xià fēng, ㄍㄢ ㄅㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 甘拜下风 / 甘拜下風] to step down gracefully (humble expression); to concede defeat; to play second fiddle
传世[chuán shì, ㄔㄨㄢˊ ㄕˋ, 传世 / 傳世] handed down from ancient times; family heirloom
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, 孟姜女] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, 缒 / 縋] let down with a rope
载入[zǎi rù, ㄗㄞˇ ㄖㄨˋ, 载入 / 載入] to load into; to record; to write into; to enter (data); to go into (the records); to go down (in history)
[léi, ㄌㄟˊ, 檑] logs rolled down in defense of city
看不起[kàn bu qǐ, ㄎㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, 看不起] look down upon; despise
[dì, ㄉㄧˋ, 睇] look down upon
[bó, ㄅㄛˊ, 薄] meager; mean; weak; poor; frail; frivolous; to despise; to look down on; surname Bo
追记[zhuī jì, ㄓㄨㄟ ㄐㄧˋ, 追记 / 追記] a memorial citation; a posthumous award; a retrospective (used in titles of news articles); notes written down from memory
下来[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, 下来 / 下來] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders)
正断层[zhèng duàn céng, ㄓㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 正断层 / 正斷層] normal fault (geol.); fault line due to extension, with one block slipping down relative to the other
[zhé, ㄓㄜˊ, 辄 / 輒] often; regularly; (archaic) luggage rack on a chariot (drooping down like ears, hence "chariot ears")
笔录[bǐ lù, ㄅㄧˇ ㄌㄨˋ, 笔录 / 筆錄] put down (in writing); take down; notes; record
七上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, 七上八下] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens
拆东墙补西墙[chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄒㄧ ㄑㄧㄤˊ, 拆东墙补西墙 / 拆東牆補西牆] lit. pull down the east wall to repair the west wall (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul
拆东补西[chāi dōng bǔ xī, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄅㄨˇ ㄒㄧ, 拆东补西 / 拆東補西] lit. pull down the east wall to repair the west (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul
擦澡[cā zǎo, ㄘㄚ ㄗㄠˇ, 擦澡] rub oneself down with a wet towel; take a sponge bath
节省[jié shěng, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄥˇ, 节省 / 節省] saving; to save; to use sparingly; to cut down on
安身立命[ān shēn lì mìng, ㄢ ㄕㄣ ㄌㄧˋ ㄇㄧㄥˋ, 安身立命] settle down and get on with one's pursuit
偃旗息鼓[yǎn qí xī gǔ, ㄧㄢˇ ㄑㄧˊ ㄒㄧ ㄍㄨˇ, 偃旗息鼓] lit. lay down the flag and still the drums (成语 saw); fig. to cease; to give in
笔记[bǐ jì, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 笔记 / 筆記] take down (in writing); notes; a type of literature consisting mainly of short sketches
大地主[dà dì zhǔ, ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄓㄨˇ, 大地主] a large landowner
起伏[qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, 起伏] ups and downs; with a wavy motion (brush stroke in painting)
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, 倒灌] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc)

down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue
エレベーター力士[エレベーターりきし, erebe-ta-rikishi] (n) sumo wrestler that keeps going up and down the rankings
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue
おんり[, onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle)
ガンガン食べる;がんがん食べる[ガンガンたべる(ガンガン食べる);がんがんたべる(がんがん食べる), gangan taberu ( gangan tabe ru ); gangantaberu ( gangan tabe ru )] (exp,v1) (sl) to pig out; to chow down
クールダウン[, ku-rudaun] (n) cool down
グイッと呷る[グイッとあおる, guitsu toaoru] (exp,v5r) (uk) (vulg) to down another drink; to belt
ぐい飲み;ぐい呑[ぐいのみ, guinomi] (n) (1) large sake cup; (n,vs) (2) gulping down a drink; taking a swig at something
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball
ごろりと横になる[ごろりとよこになる, gororitoyokoninaru] (exp,v5r) (See ごろりと・1,横になる) to throw oneself down; to lie down
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees)
スクロールダウン[, sukuro-rudaun] (n,vs) {comp} scroll down
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around
すってんころり;すってんころりん[, suttenkorori ; suttenkororin] (adv,adv-to) falling plump; falling down flat
すとん;ストン[, suton ; suton] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (with a) thump; (2) (on-mim) (hanging) straight down
スリップダウン[, surippudaun] (n) slip down
ずり下がる[ずりさがる, zurisagaru] (v5r,vi) to slide down; to slip down
ずり落ちる[ずりおちる, zuriochiru] (v1,vi) to slip down; to slide down; to glide down
せぶる[, seburu] (v5r) (See 臥せる) to sleep; to lie down
ダウン[, daun] (n-suf) (1) down (feathers); (2) down (opposite of up); becoming lower; (3) down (e.g. with a cold) and unable to continue (work); (4) {comp} not running (e.g. of servers); (5) (abbr) {comp} download; downstream; (P)
ダウンタイム[, dauntaimu] (n) {comp} down time; downtime
つき手[つきて, tsukite] (n) hand touch down (sumo)
どうどう[, doudou] (int) (See どう) whoa, whoa (command used to stop or quiet down a horse, etc.)
どかっと;どかと[, dokatto ; dokato] (adv) (on-mim) thuddingly; plumping down (like a heavy weight)
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down
どぶに捨てる;溝に捨てる[どぶにすてる, dobunisuteru] (exp,v1) to throw down the drain; to waste
ドリルダウン[, dorirudaun] (n) {comp} drill down
ドレスダウン[, doresudaun] (vs) to dress down
ドロップダウンメニュー[, doroppudaunmenyu-] (n) {comp} drop down menu
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down
パクつく;ぱくつく[, paku tsuku ; pakutsuku] (v5k,vt) (See ぱくぱく) to open your mouth wide and eat heartily; to gulp down food
はじき飛ばす;弾き飛ばす[はじきとばす, hajikitobasu] (v5s,vt) to flick off; to give ... the flick; to send something flying; to hit (a person); to knock down
ばたつく;バタつく[, batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down
フェーン現象[フェーンげんしょう, fe-n genshou] (n) hot, dry wind that blows down from a mountain (Foehn phenomenon)
ぺたり[, petari] (adv-to) slapping on; flopping down
へたり込む[へたりこむ, hetarikomu] (v5m) to sit down hard; to sink down to the floor
への字[へのじ, henoji] (n) (See への字に結んだ口) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners
への字に結んだ口[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners
ポタポタ落ちる;ぽたぽた落ちる[ポタポタおちる(ポタポタ落ちる);ぽたぽたおちる(ぽたぽた落ちる), potapota ochiru ( potapota ochiru ); potapotaochiru ( potapota ochiru )] (exp,v1) to fall in drops; to drip down; to trickle down
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダウンロード[だうんろーど, daunro-do] down load
ダウン時間[だうんじかん, daunjikan] down time
下向き矢印[したむきやじる, shitamukiyajiru] down arrow
下矢印キー[したやじるしキー, shitayajirushi ki-] down arrow key
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down
シャットダウン[しゃっとだうん, shattodaun] shutdown (vs)
スタック[すたっく, sutakku] pushdown list, (pushdown) stack
スローダウン[すろーだうん, suro-daun] slowdown
ダウンサイジング[だうんさいじんぐ, daunsaijingu] downsizing
ダウンタイム[だうんたいむ, dauntaimu] downtime
ダウンラインロード[だうんらいんろーど, daunrainro-do] down-line loading
ダウンリンク[だうんりんく, daunrinku] downlink
トップダウン[とっぷだうん, toppudaun] top-down
トップダウン設計[トップダウンせっけい, toppudaun sekkei] top-down design
プルダウンメニュー[ぷるだうんめにゅー, purudaunmenyu-] pulldown menu
切り捨てる[きりすてる, kirisuteru] to round down, to round off
後入れ先出しリスト[あといれさきだしリスト, atoiresakidashi risuto] pushdown list, (pushdown) stack
後入れ先出し記憶装置[あといれさきだしきおくそうち, atoiresakidashikiokusouchi] pushdown storage, stack (storage)
計画停止[けいかくていし, keikakuteishi] planned shutdown
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頭金[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment
下りる[おりる, oriru] Thai: ลดลงมา English: to come down
下ろす[おろす, orosu] Thai: เอาลง English: to take down
倒す[たおす, taosu] Thai: โค่นให้ล้ม English: to throw down
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล่มสลาย English: to break down
寝る[ねる, neru] Thai: ล้มตัวลงนอน English: to lie down
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: กดทับไว้ English: to press down

down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag FR: être recourbé
เอาจริง[v.] (aojing) EN: be strict ; be stern ; be rid ; be serious ; put one's foot down (loc.) FR: être strict ; être sérieux
เอาลง[v. exp.] (ao long) EN: put something down FR: abaisser ; enlever
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; go down ; founder FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer ; couler
อัสดม[v.] (atsadom) EN: set ; go down FR:
อัสดง[v.] (atsadong) EN: set ; go down FR:
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; cut up ; chop ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab FR: couper ; sectionner ; trancher ; écourter ; ôter
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; consigner ; sauvegarder
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบา...ลง[v. exp.] (bao ... lon) EN: turn … down FR:
เบารถ[v.] (bao rot) EN: slow down ; decelerate FR: ralentir
เบาเสียงลง[v. exp.] (bao sīeng l) EN: turn down the volume FR:
เบิกจ่าย[v. exp.] (boēk jāi) EN: draw down payments ; disburse FR:
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit ; strike down FR: couper
แช่งชักหักกระดูก[v.] (chaengchakh) EN: curse ; call down curses (on) FR:
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt FR:
ชักลง[v. exp.] (chak long) EN: lower ; pull down FR:
ช้าก่อน[X] (chākøn) EN: hold on ; calm down FR:
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down ; slow up ; put off ; postpone ; retard ; delay FR: ralentir ; retarder ; postposer
ชะลอการเกิด[v. exp.] (chalø kān k) EN: slow down population growth ; space out the family ; practice birth control FR:
ช้าลง[v. exp.] (chā long) EN: slow down ; decelerate FR: ralentir ; décélérer ; retarder
ช้าลงหน่อย[v. exp.] (chā long nǿ) EN: slow down FR:
ชะลอตัว[v. exp.] (chalø tūa) EN: decelerate ; slow down FR: ralentir
ชระลอ[v.] (charalø) EN: slow down FR:
ชะตาตก[X] (chatā tok) EN: be down on one's luck FR: la chance a tourné
ชัตดาวน์[v. exp.] (chat dāo) EN: shut down FR: fermer
เชิญนั่ง[v. exp.] (choēn nang) EN: Sit down, please ; Please be seated ; Please sit down ; Please take a seat FR: Asseyez-vous s'il vous plait ; Veuillez prendre place
ชนล้มลง[v. exp.] (chon lom lo) EN: knock down FR:
โฉบ[v.] (chōp) EN: pounce on ; swoop down FR: fondre sur ; se jeter sur
ด่ำ[v.] (dam) EN: sink down deeply FR:
เด้า[v.] (dao) EN: move the bottom up and down FR:
ดาวน์[X] (dāo) EN: down FR:
ดาวน์[n.] (dāo) EN: down payment FR:
ดาวน์ซินโดรม[n. exp.] (Dāo sindrōm) EN: Down's syndrome ; Down syndrome (DS) FR:
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ดาด[v.] (dāt) EN: pave ; spread out over ; spread down ; lay ; line (with) FR: recouvrir ; revêtir
เด็กดาวน์[n. exp.] (dek dāo) EN: child with Down syndrome FR:
ดึงลง[v. exp.] (deung long) EN: let down FR:
ดิ่ง[v.] (ding) EN: fall down ; plummet ; straight down FR: chuter

down ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unten; unterhalb {adv} | weiter unten; weiter unterhalb | unten stehend | wie unten angeführt | wie unten erwähntbelow | below; further on; further down | given below; following | as stated below | as mentioned below; undermentioned [Br.]
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn
Nenner {m} [math.] | kleinster gemeinsamer Nenner | auf einen gemeinsamen Nenner bringendenominator | least (lowest) common denominator | to bring down to a common denominator
Downsyndrom {n} [med.]Down's syndrome; Down syndrome
Geschichte {f} | in die Geschichte eingehenhistory | to go down in history
Arbeitskräfte {pl} | Arbeitskräfte abbauen | Arbeitskräfte freisetzen | freigesetzte Arbeitskräftemanpower | to cut down on manpower | to make someone redundant | redundant workers
niet- und nagelfest {adj}nailed down; screwed down
Abschaltvorgang {m}power down
Ausschalten {n}power down
Zermürbung {f}wearing down
Abwärtspfeil {m}down arrow
Abwärtstransformator {m} [electr.]step-down converter; step-down transformer
anhaltende Abwärtsentwicklung {f}downward slide
Abschleppwagen {m}breakdown vehicle; breakdown lorry; breakdown van
Aufschlüsselung {f} | Aufschlüsselung des Vertragspreisesbreakdown | contract price breakdown
Durchbruchsbereich {m}breakdown region
Durchschlagsspannung {f} [electr.]breakdown voltage
Kippmoment {n}breakdown torque
Pannenhilfe {f}breakdown service
Abkühlung {f}cooling down; cool-off
Anzahlung {f} (bei Ratenzahlung)down payment
Fallwind {m}down draught
Flaum {m}down fluff
Unterrohr {n}down tube
Unterrohrschalthebel {m}down tube friction lever
talabwärts {adj}down the valley
Anzahlungsbedingungen {pl}down-payment conditions
niedergeschlagen {adj} | niedergeschlagener | am niedergeschlagenstendowncast | more downcast | most downcast
Abfahrtslauf {m} (Ski)downhill ski run
Abwärtstrend {m}downward trend; downside trend
Konjunkturabschwächung {f}downward movement
Daune {f}downy feather
Dunenspecht {m} [ornith.]Downy Woodpecker
Drosselung {f}slow-down
Motorschaden {m}engine trouble; mechanical breakdown
Störungseinkreisung {f}fault tracking-down procedure
Gray-Schnabelwal {m} [zool.]Gray's beaked whale; scamperdown whale; southern beaked whale (Mesoplodon grayi)
Landbesitzer {m}landowner
Vorbereitungszeit {f}preparation time; make-ready time; takedown time
Maschinenschaden {m}mechanical breakdown; engine trouble

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า down
Back to top