ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uphill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uphill*, -uphill-

uphill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uphill (n.) การขึ้นเนิน See also: การเลื่อนขึ้น, การขึ้นข้างบน Syn. ascent Ops. descent
uphill (n.) ที่เนิน Syn. ascent Ops. descent
uphill (adv.) ขึ้นเขา See also: ขึ้นที่สูง, ขึ้นเนิน Ops. downhill
uphill (adv.) ด้วยความยากลำบาก See also: โดยพยายามอย่างสูง, อย่างมีอุปสรรค
uphill (adj.) ซึ่งลาดสูงขึ้น See also: ซึ่งเป็นเนิน, ซึ่งขึ้นเขา Ops. downhill
uphill (adj.) ซึ่งยากลำบาก See also: ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างสูง Syn. difficult
uphill gardener (sl.) ชายรักร่วมเพศ Syn. upstairs gardener
English-Thai: HOPE Dictionary
uphill(อัพ'ฮิล) adv.,adj. ขึ้นเนิน,บนเนิน,ขึ้นข้างบน. n. ที่เนิน,การขึ้นเนิน,การเลื่อนขึ้น,การขึ้นข้างบน
English-Thai: Nontri Dictionary
uphill(adv) ขึ้นเขา,ขึ้นเนิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Took a left out of the farm, then turned right onto a dirt road, followed that for two minutes slightly uphill then took another quick right, and we hit the bridge.พวกเขาเลี้ยวซ้ายออกจากฟาร์ม แล้วเลี้ยวขวาที่ถนนดิน ไปต่อ 2 นาที ขึ้นเนินนิดหน่อย จากนั้นเลี้ยวขวาหักศอก แล้วเจอสะพาน
Also, because talking to them is an uphill struggle, isn't it, Dad?และกว่าจะพูดด้วยรู้เรื่องยากพอกับการปีนเขา ใช่มั้ยพ่อ
But you know, we knew this was going to be an uphill battle.แต่คุณก็รู้ว่าเรื่องนี้เหมือนกับ การเข็นครกขึ้นภูเขา
We got behind this Asian woman driver... slow as soy sauce going uphill in winter.ผู้หญิงเอเชียคันหน้าเรา ช้ายังกะซอสถั่วเหลืองไหลในหน้าหนาว
We got an uphill battle ahead of us.เรามีสงครามที่หนักหนาสาหัส รออยู่ข้างหน้า
It's all uphill from there, my friend.มันจะค่อยๆยากเย็นขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนเอ๋ย
And now, it's just an uphill battle.และตอนนี้ ฉันกลับลำบากใจที่จะอยู่
I'm afraid you're gonna have an uphill battle convincing your brother to, uh, put up his half.ลูกจะต้องไปหาชักแม่น้ำทั้งห้า มาเพื่อให้พี่ชายลูกยอมตกลงขายในส่วนของเขาด้วย
Dean, if this is the sort of uphill battle you're facing in the fight against Changnesia, well, then, you're gonna need all the help you can get.คณบดีคะ ถ้านี่เป็นศึกความขัดแย้ง ที่คุณกำลังเจอเพื่อสู้กับโรคแชงนีเชีย คุณก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก
I feel like I missed all the good uphill stuff.เรื่องดีๆที่เคยเกิดขึ้นกับเรานะ
It's an uphill battle but so was polio.It's an uphill battle but so was polio.
...a major setback for the defense who are now at the bottom of an uphill struggle.ความล้มเหลวที่สำคัญสำหรับการ ป้องกัน ที่ตอนนี้กำลังที่ด้านล่างของการ ต่อสู้ขึ้นเนิน

uphill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上坡[shàng pō, ㄕㄤˋ ㄆㄛ, 上坡] uphill; upslope; to move upwards; to climb a slope

uphill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上り勾配[のぼりこうばい, noborikoubai] (n) uphill grade; upgrade
上り道[のぼりみち, noborimichi] (n) uphill road
爪先上がり;つま先上がり[つまさきあがり, tsumasakiagari] (n) uphill path
難事業[なんじぎょう, nanjigyou] (n) uphill task; difficult undertaking (project)

uphill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภารกิจที่ยากลำบาก[n. exp.] (phārakit th) EN: uphill battle FR: mission périlleuse [f]
ทางขึ้น[X] (thāng kheun) EN: up ; the way up ; uphill FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uphill
Back to top