ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

snub

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *snub*, -snub-

snub ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
snub (vt.) ดูแคลน See also: ดูหมิ่น, ดูถูก Syn. scorn, ignore, spurn
snub (n.) การดูแคลน See also: การดูถูก Syn. denial, dismissal, rejection Ops. acceptance, welcome
snub (adj.) ทู่ See also: ทื่อ Syn. blunt, unsharped
snub-nosed (adj.) จมูกรั้น See also: จมูกสั้นและเชิด
snubber (n.) คนชอบดูถูกคนอื่น
snubby (adj.) ซึ่งมีจมูกทู่ See also: ซึ่งมีจมูกแบน
snubby (adj.) ซึ่งชอบดูถูกคนอื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
snub(สนับ) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม,ปฎิเสธ,บอกปัดอย่างไม่ไยดี,ไม่แยแส,ตำหนิอย่างมาก,ตรึงหรือยึดด้วยสายเคเบิล,ตรึงเวลา,หยุดยั้ง. adj. (จมูก) สั้นและงอขึ้นตรงปลาย, (จมูก) แบน,ทื่อ,ทู่, Syn. ignore,neglect
snubbingly(สนับ'บิงลี) adj. อย่างดูถูกดูแคลน,อย่างติเตียน,อย่างเมินเฉย,อย่างบอกปัด
English-Thai: Nontri Dictionary
snub(n) การบอกปัด,การปฏิเสธ,การตำหนิ
snubby(adj) เชิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm afraid I'll either snub you or slap you, so I decided to record this for youถ้าฉันเจอเธอตัวเป็นๆล่ะก็ ฉันกลัวว่า ฉันจะ ทั้งเชิ่ด ทั้งตบเธอ
Cool shit, that. Smith Wesson snub nosed.38.ของดีด้วย สมิธแอนด์วัตสันลำกล้องจุดสามแปด
I'll never know... what the managing director of Ginei Studios... saw in a snub-nosed little girl on her way to school.ฉันก็ไม่รู้ว่า... อะไรที่ทำให้ผู้บริหาร แห่งสตูดิโอ จิเนอิ... เห็นในตัวเด็กสาวจมูกบี้ตัวเล็กๆ ที่กำลังเดินไปโรงเรียน.
Despite the restaurant snub,แม้ว่าจะถูกเมินที่ร้านอาหาร
You are genuinely upset at being mockingly snubbed by a mock wedding?คุณจะอารมณ์เสียจริงๆ ที่ถูกเยาะเย้ย โดยล้อเลียนการแต่งงานเหรอ
I just like the image of a Vietnamese guy in a priest's outfit with a snub-nosed .44.ผมแค่ชอบภาพลักษณ์ของชายเวียตนาม ในชุดบาทหลวงพร้อมปืน snub-nosed .44
It looks they were all from a .38 snub-nose.ดูเหมือนทั้งหมดมาจาก ปืนจุด38ลำกล้องสั้น
And I don't know why, but I rather snubbed his kind invitation to go with him to Mumbai.ไม่รู้ว่าทำไม แต่ฉันอยากบอกปัดคำเชิญ ที่จะไปมุมไบกับเขา
Our invitation has been snubbed, Mr. Frum.คำเชิญของเราถูกปฏิเสธอย่างไม่ไยดี คุณฟรัม

snub ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷落[lěng luò, ㄌㄥˇ ㄌㄨㄛˋ, 冷落] desolate; unfrequented; to treat sb coldly; to snub; to cold shoulder
金丝猴[jīn sī hóu, ㄐㄧㄣ ㄙ ㄏㄡˊ, 金丝猴 / 金絲猴] golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana)

snub ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils
団子鼻[だんごばな;だんごっぱな, dangobana ; dangoppana] (n) snub nose; pug nose; button-shaped nose; bulbous nose; cauliflower-shaped nose
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P)
相手にしない[あいてにしない, aitenishinai] (exp,adj-i) to ignore; to take no notice of; to give the cold shoulder to; to not associate with; to snub; to refuse to deal with
鼻であしらう[はなであしらう, hanadeashirau] (exp,v5u) to spurn; to snub; to treat with contempt

snub ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บี้[adj.] (bī) EN: flat ; snub ; pug FR: retroussé
จมูกบี้[n. exp.] (jamūk bī) EN: flattened nose ; snub nose ; pug nose FR: nez épaté [m]
ลิงจมูกเชิด[n. exp.] (ling jamūk ) EN: snub-nosed monkey FR:
ลิงจมูกเชิดพม่า[n. exp.] (ling jamūk ) EN: Myanmar snub-nosed monkey ; Burmese snub-nosed monkey FR:
ลิงจมูกเชิดสีทอง[n. exp.] (ling jamūk ) EN: golden snub-nosed monkey FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า snub
Back to top