ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scorn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scorn*, -scorn-

scorn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scorn (n.) การเหยียดหยาม See also: การดูถูก Syn. contempt, disdain, mockery, sarcasm
scorn (vt.) ดูหมิ่น See also: ดูถูก Syn. disdain
scorned (adj.) ซึ่งไม่เป็นที่นิยม See also: ซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก Syn. disliked, unaccepted, unloved
scorner (n.) ผู้ดูหมิ่น
scornful (adj.) ดูถูก See also: ดูหมิ่น, รังเกียจ Syn. contemptous, disdainful
scornfully (adv.) อย่างดูถูกผู้อื่น Syn. disdainfully
scornfully (adv.) อย่างเสียดสี See also: อย่างกระแหนะกระแหน, อย่างเหน็บแนม Syn. caustically, maliciously
scornfulness (n.) การดูหมิ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
scorn(สคอร์น) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,ปฎิเสธอย่างสบประมาท,สิ่งที่ดูถูก,สิ่งที่ดูหมิ่น, See also: scorner n. scorningly adv., Syn. contempt
scornful(สคอร์น'ฟูล) adj. เต็มไปด้วย (การดูถูก,การดูหมิ่น,การสบประมาท,การหัวเราะเยาะ), See also: scornfully adv. scornfulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
scorn(vt) ดูถูก,เหยียดหยาม,สบประมาท,หมิ่นประมาท
scornful(adj) ซึ่งดูถูก,ซึ่งเหยียดหยาม,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งรังเกียจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do not scorn the young man's strength.เลดี้ Eboshi ไม่ปฎิเส ธ ชายหนุ่มและเว็บไซต์นั้นมีความแข็งแรง
Yeah, well, Gossip Girl's scorn will only increase her social standing.งั้น สิ่งที่กอซซิปเกิร์ลทำ ก็จะยิ่งเพิ่มความโด่งดังให้เธอ
Born stout of heart, but large of bone, his adolescent years were shadowed by scorn and mockery.ผู้เกิดมาพร้อมใจที่เข้มแข็งแต่กระดูกใหญ่ ชีวิตช่วงวัยรุ่นของเขาถูกทอดเงา ด้วยการเหยียดหยามและหัวเราะเยาะ
I guess the question before you is whether your scorn for me outweighs your need to see Mr. Brickwell dealt with.ฉันว่าคำถามที่อยู่ตรงหน้าคือ ความรังเกียจที่เธอมีต่อฉัน มันมากกว่าความต้องการ ที่จะเห็นคุณบริคเวล ถูกจัดการรึเปล่า
A woman scorned seeks revenge.ผู้หญิงเลยหาทางแก้แค้น .
And you will be defeated by the very outmodes that you scorned and defaced.และเราก็จะจัดการแก ด้วยฝีมือของพวกตกรุ่น ที่แกดูถูกเหยียดหยามนักหนานี่แหละ
Hell hath no fury like a woman scorned.เตรียมการโจมตีที่ 360องศา
He scorns the Chinese as sickly cowardsมันเหยียดหยามชาวจีน ว่าเป็น ขี้โรคเอเซีย
Can we pretend she's anything other than a woman scorned like which fury hell hath no?เราจะหลอกตัวเองว่าไม่มีอะไร นางเป็นผู้หญิงใจดี ไม่เจ้าอารมณ์ พ่นไฟนรกได้มั๊ย? ก็ไม่ได้
But you scoffed and you scorned me.แต่นายเย้ยหยันและนายเย้ยหยันฉันด้วย
And I play the scorned woman.และฉันก็กำลังเล่นบทผู้หญิงน่ารังเกียจ
Yeah, until it isn't anymore, playing the scorned woman.ใช่ จนกว่ามันจะไม่ใช่อีกต่อไป เล่นบทหญิงน่ารังเกียจ

scorn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻视[qīng shì, ㄑㄧㄥ ㄕˋ, 轻视 / 輕視] contempt; contemptuous; despise; scorn; scornful

scorn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侮り[あなどり, anadori] (n) contempt; scorn
卑しむ;賤しむ(oK)[いやしむ, iyashimu] (v5m) to despise; to disdain; to scorn
揶揄嘲笑[やゆちょうしょう, yayuchoushou] (n,vs) ridicule and sneer; (cast) ridicule and scorn (upon)
曝し者;晒し者;晒者;さらし者[さらしもの, sarashimono] (n) pilloried criminal exposed to public view; public scorn or humiliation; person shamed in front of others
軽侮[けいぶ, keibu] (n,vs) contempt; scorn
ジト目[ジトめ, jito me] (n) (m-sl) (stare or glare with) scornful eyes; reproachful eyes; disgusted eyes
せせら笑い;嘲笑い;冷笑い[せせらわらい, seserawarai] (n) sardonic laugh; scornful smile
冷笑[れいしょう, reishou] (n,vs) derision; derisive laughter; scornful laugh; (P)
嘲笑[ちょうしょう, choushou] (n,vs) scorn; sneer
見下げ果てる[みさげはてる, misagehateru] (v1,vt) to despise; to scorn; to look down on
軽蔑(P);軽べつ[けいべつ, keibetsu] (n,vs) scorn; disdain; (P)
軽蔑的[けいべつてき, keibetsuteki] (adj-na) contemptuous; disdainful; scornful
鼻で笑う[はなでわらう, hanadewarau] (exp,v5u) to laugh scornfully

scorn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูหมิ่นถิ่นแคลน[v.] (dūminthinkh) EN: despise ; hold in contempt ; look down on ; scorn FR:
หลู่[v.] (lū) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect FR: insulter : humilier ; mépriser
หยามหน้า[v.] (yām nā) EN: insult ; view with contempt ; scorn FR:
หยามน้ำหน้า[n.] (yāmnāmnā) EN: look down upon ; scorn FR: toiser ; rabaisser
เหยียดหยัน[v.] (yīet yan) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
ยกตัว[v. exp.] (yok tūa) EN: praise oneself ; swell with pride ; exalt oneself and scorn others FR: se glorifier
แสยะ[v.] (sayae) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully FR: forcer un sourire
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[adv.] (yīet yan) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

scorn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hohngelächter {n}scornful laughter; jeering
Verachtung {f}scornfulness
höhnisch; verächtlich {adj} | höhnischer | am höhnischstenscornful | more scornful | most scornful
verächtlich {adv}scornfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scorn
Back to top