ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

below

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *below*, -below-

below ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
below (adv.) อยู่ตอนใต้
below (adv.) อยู่ข้างล่าง See also: อยู่เบื้องล่าง, อยู่ใต้, ต่ำ Syn. beneath, under Ops. atop
English-Thai: HOPE Dictionary
below(บิโล') adv.,prep. ข้างล่าง,ใต้,อยู่ข้างใต้,ต่ำกว่า,ไม่สมเกียรติของ,บนนรก, Syn. lower,underneath
English-Thai: Nontri Dictionary
below(adv) ข้างล่าง,ข้างใต้,ใต้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
below parต่ำกว่ามูลค่า (ที่ตราไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างล่าง (adv.) below See also: beneath, under Syn. ข้างใต้ Ops. ข้างบน
ด้านล่าง (adv.) below See also: beneath, under Syn. ข้างล่าง, ส่วนล่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now get below and get them crates ready.ขณะนี้ได้รับด้านล่างและได้รับ มันพร้อมลัง
I suppose Mrs. De Winter went below for something and a squall hit the boat with nobody at the helm.ผมว่าคุณนายเดอ วินเทอร์คงลงไปข้างใต้เรือ ตอนที่เรือเจอกับพายุ โดยที่ไม่มีใครคอยบังคับเรือไว้
And he sailed up onto the little patch of shingle below the rocks.และเขาก็แล่นขึ้นไปบนแพทช์ เล็ก ๆ น้อย ๆ ของกรวดหินด้านล่าง
I well remember - and bear in mind, I was platoon sergeant - it therefore was behove of me to keep morale up - so I said, more as a laugh, cos it wasn't tense or below par...ฉันยังจำได้และจำใจ ฉันเป็นจ่าทหาร มันจึงเป็นของฉันเพื่อให้ กำลังใจในการทำงาน
"... from below and above.♪ ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน ♪
"From below and above. Can't you see she's sick?♪ ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน ♪ ♪ ไม่เห็นรึว่าเธอเซ็ง ♪
Everything below the waist is kaput!ทุกอย่างใต้เอวย่อมสึกหรอ
Take that stuff down below and you lash it secure, all right?เอาไอ้นั่นลงไปเเล้วก็ผูกให้เเน่นนะ
He'd been bitten in half, below the waist.เขาโดนกัดช่วงล่างขาด
I suppose we're fortunate those things only reached the floor below the attic.เคราะห์ดีที่มันเพียงแค่ ไปถึงพื้นใต้ห้องใต้หลังคา.
We're coming in from the north, below their radar.เราจะบินเข้าไปจากทางเหนือ ต่ำกว่าสัญญาณเรดาร์ของพวกเขา
Have all traffic below us cleared. I want a priority landing in Chicago.เคลียร์การจราจรข้างใต้เราด้วย ผมต้องการบินลงในชิคาโก้

below ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
零下[líng xià, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ, 零下] below zero
准将[zhǔn jiāng, ㄓㄨㄣˇ ㄐㄧㄤ, 准将 / 準將] brigadier; army rank below general
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 县 / 縣] county, PRC administrative division below province 省 and above district 區|区
丹田[dān tián, ㄉㄢ ㄊㄧㄢˊ, 丹田] pubic region; point two inches below the navel where one's qi resides
高下[gāo xià, ㄍㄠ ㄒㄧㄚˋ, 高下] relative superiority (better or worse, stronger or weaker, above or below etc)
下面[xià mian, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢ˙, 下面] below; next; the following; under; below
以下[yǐ xià, ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, 以下] below; under; following
在﹍之下[zài zhī xià, ㄗㄞˋ ㄓ ㄒㄧㄚˋ, 在﹍之下] below
[xià, ㄒㄧㄚˋ, 下] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down
下边儿[xià bian r, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧㄢ˙ ㄖ˙, 下边儿 / 下邊兒] erhua variant of 下邊|下边, under; the underside; below
旋前肌[xuán qián jī, ㄒㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧ, 旋前肌] pronator teres muscle (below the elbow)
下面请看[xià miàn qǐng kàn, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄥˇ ㄎㄢˋ, 下面请看 / 下面請看] please see below
下边[xià bian, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧㄢ˙, 下边 / 下邊] under; the underside; below

below ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コスト割れ[コストわれ, kosuto ware] (n) pricing below cost; cutting into cost
コンマ以下[コンマいか, konma ika] (exp) below the decimal; of no account
下回る[したまわる, shitamawaru] (v5r,vt) (See 上回る) to fall below (esp. figures
丹田[たんでん, tanden] (n) point below the navel (a focus point for internal meditative techniques)
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P)
元値が切れる[もとねがきれる, motonegakireru] (exp,v1) to be below the cost; to sell below cost
八つ口;八口[やつくち, yatsukuchi] (n) small opening in the side of some traditional Japanese clothing (located where the sleeve meets the bodice, below the armpit)
出血[しゅっけつ, shukketsu] (n,vs) (1) bleeding; haemorrhage; hemorrhage; (2) bleeding money; red ink; selling below cost; (P)
印褥[いんじょく, injoku] (n) pad placed below the sheet on which a seal is to be pressed - used to make the seal's imprint clearer
吹き上げ;噴き上げ;吹上げ;噴上げ[ふきあげ, fukiage] (n) (1) place exposed to winds which blow up from below (usu. a beach); beach exposed to sea winds; (2) fountain
地下[ちか, chika] (n,adj-no) (1) basement; cellar; underground place; (pref) (2) underground; below ground; (3) secret; under cover; (n) (4) (col) (abbr) underground (railway); subway; metro; (P)
尉官[いかん, ikan] (n) officer below the rank of major; company officer
据え風呂;居え風呂;据風呂;居風呂[すえふろ, suefuro] (n) (See すいふろ) deep bathtub with a water-heating tank; bathtub heated from below
採算割れ[さいさんわれ, saisanware] (n) below the break-even point
溺れる[おぼれる, oboreru] (v1,vi) (1) (uk) to drown; to nearly drown; to sink below the surface (of water); (2) to indulge in; to lose one's head over something; to wallow in; (P)
熱帯夜[ねったいや, nettaiya] (n) sultry night; sweltering night; night in which temperature doesn't fall below 25 degrees C
脇明け;腋明け[わきあけ, wakiake] (n) (1) (See 闕腋の袍) robe worn by military officials with a round collar, unstitched open sides, and no wrapped fabric along the bottom; (2) (See 八つ口) small opening in the side of traditional Japanese clothing (where the sleeve meets the bodice, below the armpit); clothing with such an opening (usu. worn by women or children)
膝元;膝下;膝許;ひざ元[ひざもと;しっか(膝下), hizamoto ; shikka ( hizashita )] (n) (1) near one's knee; below one's knee; (2) under the protection of (e.g. one's parents); under the care of; (3) (ひざもと only) (See お膝元) territory of a powerful person; (4) (しっか only) address used after the names of one's parents, grandparents, etc. in a letter
身八つ[みやつ, miyatsu] (n) (abbr) (See 身八つ口) small opening in the side of some traditional Japanese clothing (located where the sleeve meets the bodice, below the armpit)
身八つ口;身八口[みやつぐち, miyatsuguchi] (n) small opening in the side of some traditional Japanese clothing (located where the sleeve meets the bodice, below the armpit)
額面割れ[がくめんわれ, gakumenware] (n) drop below par
サブリミナル[, saburiminaru] (n,adj-no,adj-na) subliminal (below the threshold of sensation or consciousness)
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; up and down; high and low; above and below; upper and lower ends; (adj-no,n) (2) (See 上下になる) upside-down; (P)
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P)
下に[しもに, shimoni] (adv) down; below; downward
以下の通り[いかのとおり, ikanotoori] (n) as below; as follows
後述のように[こうじゅつのように, koujutsunoyouni] (adv) as described below; described later
裳階;裳層[もこし;しょうかい, mokoshi ; shoukai] (n) pent roof (below the true roof of a pagoda, etc.)

below ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื้องล่าง[adv.] (beūang lāng) EN: below ; under FR: dessous ; sous
ด้านล่าง[adv.] (dān lāng) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back FR: derrière ; dessous ; inférieur
ด้อยกว่า[adj.] (dǿi kwā) EN: inferior to ; below FR:
ขายต่ำกว่าราคาทุน[v. exp.] (khāi tam kw) EN: sell below cost price FR:
ข้างล่าง[adv.] (khānglāng) EN: downstairs ; below ; beneath ; down FR: en bas ; dessous
ข้างล่างนี้[adv.] (khānglāng n) EN: below FR: ci-dessous
โกรม[X] (krōm) EN: under ; below FR:
ลำดับมีขอบเขตล่าง[n. exp.] (lamdap mī k) EN: bounded below sequence FR:
ล่าง[adj.] (lāng) EN: lower ; below ; beneath ; underneath FR: plus bas ; inférieur ; bas ; au-dessous de
ไม่มีขอบเขตล่าง[adj.] (mai mī khøp) EN: unbounded below FR:
มีขอบเขตล่าง[v. exp.] (mī khøpkhēt) EN: bounded below FR:
ผิดคาด[adj.] (phit khāt) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing FR:
ใต้[prep.] (tāi) EN: under ; beneath ; below ; underneath FR: sous ; dessous ; au-dessous de
ต่ำ[X] (tam) EN: below ; under FR: en dessous de ; sous ; de moins de
ต่ำกว่า[X] (tam kwā) EN: lower ; below ; less than FR: moins de ; moins que ; inférieur à ; en-dessous de
ต่ำกว่าเฉลี่ย[v. exp.] (tam kwā cha) EN: below average FR:
ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้[n. exp.] (tam kwā mūn) EN: below par FR:
ต่ำกว่าศูนย์องศา[xp] (tam kwā sūn) EN: below zero (degree) FR:
ถัดลงไปจาก...[X] (that long p) EN: next below ... FR: juste au-dessous de ...
สมุห์[n.] (samu) EN: priest ranking (below the abbot of a Buddhist monastery) FR:

below ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unten; unterhalb {adv} | weiter unten; weiter unterhalb | unten stehend | wie unten angeführt | wie unten erwähntbelow | below; further on; further down | given below; following | as stated below | as mentioned below; undermentioned [Br.]
unterhalb {prp; +Genitiv} | unterhalb des Grenzwertesbelow | below the limit
Deck {n} | an Deck | unter Deckdeck | above deck | below deck
hienieden {adv} [obs.]here below
unter {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | unter einem Baum liegen | sich unter einen Baum legen | unter Druck stehen | unter Druck setzen | unter null sinken | unter anderem | einer unter vielen | unter uns gesagtunder; below; among; amongst | to lie under a tree | to lay oneself under a tree | to be under pressure | to put under pressure | to drop below zero | among other things | one of many; one among many | between you and me; between ourselves

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า below
Back to top