ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forlorn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forlorn*, -forlorn-

forlorn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forlorn (adj.) เหงาหงอยและสิ้นหวัง Syn. lonely, miseable, unhappy Ops. cheerful, happy
forlornness (n.) ความหมดหวัง See also: ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย Syn. despair Ops. hopefulness
English-Thai: HOPE Dictionary
forlorn(ฟอร์ลอร์น') adj. โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ถูกทอดทิ้ง,ไม่มีเพื่อนฝูง,ไม่มีความสุข,น่าสงสาร,ระทมทุกข์,สิ้นหวัง,สิ้นเนื้อประดาตัว., See also: forlornly adv. forlornness n., Syn. pitiful,-A. cheerful
English-Thai: Nontri Dictionary
forlorn(adj) ถูกทอดทิ้ง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,สิ้นหวัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหวังลมๆ แล้งๆ (n.) forlorn hope
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of my forlorn Ioneliness.ของความโดดเดี่ยว และอ้างว้างของข้า
♪ No milk today My love has gone away The bottle stands forlorn ♪ ♪ A symbol of the dawn No milk today It seems a common sight ♪ ♪ But people passing by Don't know the reason why... ♪" no milk today my love has gone away the bottle stands forlorn " " a symbol of the dawn no milk today it seems a common sight " " but people passing by don't know the reason why... "
♪ The bottle stands forlorn A symbol of the dawn. ♪" the bottle stands forlorn a symbol of the dawn. "
He's different from you, Gun Wook. He seems forlorn and pitiable.เขาแตกต่างจากคุณ, กอนวุค เขาดูจะโดดเดี่ยวและน่าสมเพช
Since I am forlornตั้งชั้นรู้สึกโดดเดี่ยว
He looked so forlorn.ดูเหมือนเขาถูกทอดทิ้ง
You look positively forlorn.ใช่ เจ้าดูเหงาหงอยเหลือเกิน

forlorn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝望[jué wàng, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ, 绝望 / 絕望] desperation; forlorn; hopeless
[pīng, ㄆㄧㄥ, 俜] forlorn
[chóu, ㄔㄡˊ, 惆] forlorn; vexed; disappointed

forlorn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
孤軍[こぐん, kogun] (n) lone (isolated) force; forlorn force
心寂しい;うら寂しい;心淋しい[うらさびしい, urasabishii] (adj-i) lonesome; lonely; forlorn
満目荒涼[まんもくこうりょう, manmokukouryou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see
満目蕭条[まんもくしょうじょう, manmokushoujou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see
秋風落莫[しゅうふうらくばく, shuufuurakubaku] (n) forlorn and helpless; lonely and desolate
荒涼落莫[こうりょうらくばく(uK), kouryourakubaku (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to) (arch) scene looking desolate and forlorn
寂然[せきぜん(P);じゃくねん, sekizen (P); jakunen] (n,adj-t,adv-to) (1) lonely; desolate; (2) (じゃくねん only) forlornness; desolation; (P)
心細い[こころぼそい, kokorobosoi] (adj-i) helpless; forlorn; hopeless; unpromising; lonely; discouraging; disheartening; (P)
陰陰[いんいん, in'in] (adj-t,adv-to) forlorn; dark and desolate
頼りない(P);頼り無い[たよりない, tayorinai] (adj-i) unreliable; undependable; flaky; vague; helpless; forlorn; (P)

forlorn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างว้าง[adj.] (āngwāng) EN: lonely ; lonesome ; forlorn FR: isolé
ความหวังลมๆ แล้งๆ[n. exp.] (khwām wang ) EN: forlorn hope FR:
สิ้นคิด[adj.] (sinkhit) EN: desperate ; despairing ; desponding ; forlorn ; hopeless ; in a hopeless situation FR:
ว้าง[adj.] (wāng) EN: lonely ; forlorn ; desolate FR:
วิเวกวังเวง[adj.] (wiwēk wangw) EN: deserted ; lonely ; forlorn ; desolate FR:
จ๋อง[adv.] (jøng) EN: meekly ; forlornly FR: timidement ; humblement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forlorn
Back to top