ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affront

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affront*, -affront-

affront ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affront (n.) คำปรามาส See also: คำดูแคลน Syn. insult, indignity, offense
affront (vt.) ดูถูก See also: ดูแคลน, ปรามาส, สบประมาท Syn. offend, insult, provoke
English-Thai: HOPE Dictionary
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
English-Thai: Nontri Dictionary
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affrontดูหมิ่นซึ่งหน้า, การสบประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That worm of a stock boy has created an affront to the dignity of this store.เจ้าทึ่มไร้สมองนั่นได้กระทำการปรามาส ความภูมิฐานอันสูงส่งของห้างนี้
This is an affront to human decency.นี่เป็นการดูหมิ่นคนเราอย่างแรง
And it's an outrageous Affront to my sterling reputation!มันหมิ่นประมาทชื่อเสียงฉัน อย่างรุนแรง!
As an affront to life itself.ด้วยมันเป็นการดูหมิ่นชีวิต
That's a personal affront to someone who's dedicated their life to nurturing real musicians. Well, shouldn't it?เพราะว่าเขาดูหมิ่น ใช่ ผมควรจะโกรธไหมล่ะ
You're an affront to the balance of the universe, and you cause disruption on a global scale.พวกเธฮเป็นเหมือน คำปรามาส \ ต่อความสมดุลของจักรวาล และพวกเธอก่อให้เกิดความยุ่งยาก \ ระดับโลกเลยทีเดียว
This affront to justice and decency cannot go unanswered.การดูหมิ่นความยุติธรรมและความดีงามต้องได้รับการตอบสนอง
And for you to insinuate that he would abandon his parental responsibilities at a delicate time in my personal development is an affront to my sense...ถึงแม้ว่าจะมีภาพพจน์ไม่ดีก็ตาม. -แซบดี. แก.ขี้เถ้าบุหรี่ของพ่อฉัน
You are an affront to God when you deny that.แกดูหมิ่นพระเจ้า เมื่อแกปฏิเสธเรื่องนั้น
I think... our beauty... was an affront to the gods.ฉันคิดว่า ความงามของพวกเรา ลูกอยากคุยเรื่องนี้ไหม?
A direct affront to your grandfather and his interests in Boston.เป็นการหยามหน้าปู่ของเจ้าโดยตรง และผลประโยชน์ของเขาในบอสตัน
Many, like the Protestant reformer Martin Luther took this idea as a scandalous affront to scripture.จำนวนมากเช่นปฏิรูป โปรเตสแตนต์มาร์ตินลูเธอร์ เอาความคิดนี้เป็น ปรามาสอื้อฉาวคัมภีร์

affront ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凌虐;陵虐[りょうぎゃく, ryougyaku] (n,vs) humiliation; indignity; affront; assault
斬り捨て御免;切り捨て御免;斬捨て御免;切捨て御免;斬捨御免(io);切捨御免(io)[きりすてごめん, kirisutegomen] (n) right of samurai to kill commoners for perceived affronts (Edo period)
陵辱;凌辱[りょうじょく, ryoujoku] (n,vs) (1) insult; affront; disgrace; indignity; (2) sexual assault; rape

affront ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประมาทหน้า[v.] (pramātnā) EN: underrate ; affront ; underestimate ; belittle ; disparage ; treat contemptuously FR:
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; affront ; slight FR: offenser ; injurier ; outrager ; conspuer
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยาม[v.] (yīetyām) EN: disparage ; slight ; disdain ; insult ; abuse ; affront ; call names ; slight ; look down upon FR: dédaigner ; mépriser
โดนพายุ[v. exp.] (dōn phāyu) EN: FR: essuyer une tempête ; affronter une tempête
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk FR: braver ; affronter ; fendre ; traverser
ฝ่าอันตราย[v. exp.] (fā antarāi) EN: risk one's life ; run risks FR: courir le risque ; affronter le danger ; risquer sa vie
ฟันฝ่า[v.] (fanfā) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount ; get through FR: lutter contre ; affronter ; surmonter
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge FR: conflit [m] ; affrontement [m]
การเผชิญหน้า[n.] (kān phachoē) EN: clash ; confrontation FR: confrontation [f] ; affrontement [m]
การรับมือ[n.] (kān rapmeū) EN: FR: affrontement [m]
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race ; challenge FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
กล้าเผชิญหน้า[v. exp.] (klā phachoē) EN: dare to face FR: oser affronter
กล้าตาย[v. (aux.)] (klā tāi) EN: have the courage to die FR: affronter la mort
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus FR: affronter ; être en conflit
ปะทะกัน[v. exp.] (patha kan) EN: confront FR: entrer en collision ; s'entrechoquer ; s'affronter
เผชิญ[v.] (phachoēn) EN: face ; confront ; be faced with ; be confronted with ; brave ; meet FR: affronter ; faire face à ; se confronter à ; braver ; lutter contre
เผชิญกับ[v. exp.] (phachoēn ka) EN: undergo ; suffer from ; face FR: faire face à ; aller au devant de ; affronter
เผชิญกับภัย[v. exp.] (phachoēn ka) EN: FR: affronter le danger
เผชิญความเครียด[v. exp.] (phachoēn kh) EN: FR: affronter le stress
เผชิญหน้า[v.] (phachoēnnā) EN: face ; face up to ; confront FR: affronter
เผชิญหน้ากับความกลัว[v. exp.] (phachoēnnā ) EN: FR: affronter la peur
เผชิญภัย[v. exp.] (phachoēn ph) EN: face danger FR: affronter le danger
ผจัญ[v.] (phajan) EN: struggle ; grapple ; come to grips with ; brave ; risk FR: combattre ; se battre ; lutter contre ; affronter ; braver ; faire face à
ผจญ[v.] (phajon) EN: struggle ; grapple ; come to grips with ; brave ; risk FR: combattre ; se battre ; lutter contre ; affronter ; braver ; faire face à
พบกับ[v.] (phop kap) EN: play ; meet ; face FR: jouer contre ; rencontrer ; être opposé à ; affronter
ประจัญ[v.] (prajan) EN: meet face to face ; confront ; fight against ; struggle ; fight ; face ; be confronted with ; combat ; oppose; encounter FR: affronter ; faire face ; combattre ; lutter contre ; se battre
ประจัญ[v.] (prajan) EN: confront FR: affronter
ประจันหน้า[v.] (prajannā) EN: confront FR: faire face à ; s'affronter
ประสบกับปัญหา[v. exp.] (prasop kap ) EN: FR: rencontrer un problème ; faire face à un problème/à des problèmes ; affronter un problème
รับมือ[v.] (rapmeū) EN: cope with ; deal with ; handle ; withstand ; compete with FR: faire face ; affronter ; lutter contre
สู้[v.] (sū) EN: face ; oppose ; resist ; persevere ; be unyielding FR: résister ; lutter ; faire face (à) ; affronter ; faire front (à) ; persévérer
สู้กับ[v. exp.] (sū kap) EN: FR: affronter ; lutter contre
ต้านลม[v. exp.] (tān lom) EN: go against the wind ; whitstand the wind ; go one's way contrary to the wind FR: affronter le vent
ท้าทาย[v.] (thāthāi) EN: challenge ; dare ; defy ; provoke FR: défier ; se mesurer à ; affronter ; braver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affront
Back to top