ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indistinct

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indistinct*, -indistinct-

indistinct ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indistinct (adj.) คลุมเครือ See also: มัว, เลือนราง, ไม่ชัดเจน Syn. blurred, fuzzy, unclear Ops. clear
indistinctive (adj.) ซึ่งไม่มีลักษณะเด่น See also: ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะ Ops. distinctive
indistinctly (adv.) อย่างคลุมเครือ See also: อย่างเลือนราง, อย่างไม่ชัดเจน Syn. fuzzily, obscurely, unclearly Ops. clearly
indistinctness (n.) ความคลุมเครือ See also: ความไม่ชัดเจน, ความเลือนราง Syn. blur, dimness, fuzziness Ops. clearness
English-Thai: HOPE Dictionary
indistinct(อินดิสทิคทฺ') adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มชัด,คลุมเครือ., See also: indistinctly adv. indistinctness n., Syn. uncertain
English-Thai: Nontri Dictionary
indistinct(adj) ไม่กระจ่างแจ้ง,ไม่ชัด,คลุมเครือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะคุ่ม (adj.) indistinct See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear Syn. ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, สลัว
ตะคุ่มๆ (adj.) indistinct See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear Syn. สลัว, ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ
รุบรู่ (adj.) indistinct See also: dim Ops. หรุบรู่, หรุบหรู่
อู้อี้ (adj.) indistinct Ops. ชัดเจน
เห็นเป็นเงาๆ (adj.) indistinct See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear Syn. ตะคุ่ม, สลัว
เห็นเป็นเงาๆ (adj.) indistinct See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear Syn. สลัว, ตะคุ่ม
กล้อมแกล้ม (adv.) indistinctively See also: incompletely Syn. พอไปได้, ถูไถ, แก้ขัด
กำปั้นทุบดิน (adv.) indistinctively Ops. แจงสี่เบี้ย
ราง (adv.) indistinctly See also: faintly, dimly, vaguely Syn. รางๆ, จาง, เรื่อๆ
รำไร (adv.) indistinctly See also: dimly, faintly, obscurely Syn. รางๆ Ops. ชัดแจ้ง
อู้อี้ (adv.) indistinctly Ops. ชัดเจน
เงาๆ (adv.) indistinctly See also: blurredly, dimly Syn. รางๆ, ไม่ชัด, เลือนราง Ops. ชัดเจน, ชัดแจ๋ว
เรื่อๆ (adv.) indistinctly See also: faintly, dimly, vaguely Syn. รางๆ, จาง
แว่ว (adv.) indistinctly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
( indistinct talking )(เสียงพูดคุยกันแว่วๆ)
[ both laugh ] [ engine revving ] [ indistinct conversations ]ฉันคิดว่าเธอไปอัมสเตอร์ดัม ใช่ ผมจะไป แต่มันผิดแผน
[ Indistinct Conversations ][Indistinct Conversations]
[ Man On P.A., Indistinct ][Man On P.A., Indistinct]
[ INDISTINCT DIALOGUE ON TV ][ INDISTINCT DIALOGUE ON TV ]
Then what is she? [ glass breaking ] [ indistinct shouting ] [ glass breaks ]งั้นเธอเป็นอะไร? ใจเย็นๆก่อนทั้งคู่เลย!
(applause, indistinct shouts)(เสียงปรบมือ,ตะโกนชอบใจ)
[ indistinct conversations in distance ][ indistinct conversations in distance ]
[ indistinct conversations ][ indistinct conversations ]
[ alarm blaring, indistinct talking over p.A. ][ alarm blaring, indistinct talking over p.A. ]
[ indistinct conversations, telephones ringing ][ indistinct conversations, telephones ringing ]
[ indistinct conversations ] [ badge clatters ][ indistinct conversations ] [ badge clatters ]

indistinct ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 恛] disordered; indistinct doubtful; blurred
[mào, ㄇㄠˋ, 瞀] indistinct vision; dim
[nāng, ㄋㄤ, 囔] muttering, indistinct speech
[ài, ㄞˋ, 僾] indistinct; hazy; misty; to seem; to appear
[méng, ㄇㄥˊ, 朦] deceive; indistinct
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 怳] disappointed; flurried; indistinct
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 恍] disappointed; flurried; indistinct
隐隐[yǐn yǐn, ˇ ˇ, 隐隐 / 隱隱] faint; indistinct
隐隐绰绰[yǐn yǐn chuò chuò, ˇ ˇ ㄔㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 隐隐绰绰 / 隱隱綽綽] faint; distant; indistinct
[hū, ㄏㄨ, 惚] indistinct
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, 缈 / 緲] indistinct
[piǎo, ㄆㄧㄠˇ, 缥 / 縹] misty; indistinct
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, 呫] to mutter; to talk indistinctly
渺茫[miǎo máng, ㄇㄧㄠˇ ㄇㄤˊ, 渺茫] uncertain; remote; distant and indistinct; vague
模糊[mó hu, ㄇㄛˊ ㄏㄨ˙, 模糊] vague; indistinct; fuzzy
隐约[yǐn yuē, ˇ ㄩㄝ, 隐约 / 隱約] vague; faint; indistinct

indistinct ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] (n) (1) blur; (adj-na) (2) blurred; indistinct
闇夜に烏[やみよにからす, yamiyonikarasu] (exp) (See 闇夜の烏) something indistinct (lit
雪に白鷺[ゆきにしらさぎ, yukinishirasagi] (exp) (obsc) something indistinguishable or indistinct (like an egret in the snow)
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] (adj-na,n) dimness; obscurity; indistinctness; unclear; unintelligible
微か(P);幽か[かすか, kasuka] (adj-na) faint; dim; weak; indistinct; hazy; poor; wretched; (P)
朦朧[もうろう, mourou] (adj-t,adv-to) dim; hazy; vague; indistinct; ambiguous; faint; obscure
見にくい;見難い[みにくい, minikui] (adj-i) (1) hard to see; (2) obscure; indistinct; illegible
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] blurred (an), indistinct

indistinct ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct FR: brouiller
ฟาง[adj.] (fāng) EN: blurred ; dim ; indistinct FR: obscur ; sombre
ฟังไม่ถนัด[v. exp.] (fang mai th) EN: not hear very well ; be indistinct FR:
ขมุกขมัว[adj.] (khamukkhamū) EN: dim ; overcast ; dark ; hazy ; blurred ; indistinct ; dusky ; gloomy FR:
กระอ้อกระแอ้[adj.] (kra-økra-aē) EN: indistinct FR:
ลาน[v.] (lān) EN: be dazzled ; be blurred ; be indistinct FR:
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct FR: s'estomper ; s'effacer
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
มัวซัว[adj.] (mūasūa) EN: dim ; indistinct ; gloomy FR:
อ้อแอ้[adj.] (ø-aē) EN: indistinct FR:
พร่า[adj.] (phrā) EN: blurred ; unsharp ; indistinct FR: flou ; estompé
พร่ามัว[adj.] (phrā mūa) EN: vague ; indistinct ; blurred ; blurry ; not clear ; clouded over ; filmed over FR: flou ; estompé ; vague
รุบรู่ ; รุบหรู่[adj.] (ruprū) EN: indistinct ; dim ; faint FR:
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct
สลัว ๆ[adj.] (salūa-salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct
เสียงพร่า[adj.] (sīeng phrā) EN: out of tune ; indistinct FR:
ตะคุ่ม ; ตะคุ่ม ๆ = ตะคุ่มๆ[adj.] (takhum ; ta) EN: indistinct FR: indistinct ; nébuleux
แว่ว[adj.] (waeo) EN: distant ; indistinct FR:
กำปั้นทุบดิน[adv.] (kampanthupd) EN: indistinctively ; fatuously ; flippantly ; in a perfunctory manner ; off the cuff FR:
ความคลุมเครือ[n.] (khwām khlum) EN: ambiguity ; indistinctness ; vagueness FR: ambiguïté [f]
กล้อมแกล้ม[adv.] (klǿmklaem) EN: indistinctively ; incompletely FR:
กระอ้อมกระแอ้ม[adv.] (kra-øm-kra-) EN: evasively ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly FR:
ล่อแล่[v.] (lølae) EN: FR: parler indistinctement
ไม่ชัด[adv.] (mai chat) EN: FR: indistinctement ; confusément
เงา ๆ[adv.] (ngao-ngao) EN: indistinctly ; blurredly ; dimly FR:
อ้อมแอ้ม[adv.] (ǿm-aem) EN: mumblingly ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly FR: indistinctement ; inaudiblement
อู้อี้[adv.] (ū-ī) EN: indistinctly FR:
อุบอิบ[adv.] (up-ip) EN: mumblingly ; indistinctly FR:
แว่ว[v.] (waeo) EN: hear in the distance ; have an inkling ; hear vaguely ; hear slightly ; hear indistinctly ; dimly hear FR: entendre parler de ; entendre dire
แว่ว[adv.] (waeo) EN: indistinctly FR: indistinctement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indistinct
Back to top