ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coin*, -coin-

coin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coin (adj.) ซึ่งเป็นแบบหยอดเหรียญ
coin (vt.) ทำเหรียญกษาปณ์ See also: หลอมหรือหล่อโลหะเป็นกษาปณ์, ผลิตเหรียญกษาปณ์ Syn. mint
coin (vt.) สร้าง (คำ) See also: คิด, ประดิษฐ์ Syn. mint, neologise, neologize, invent, fabricate
coin (n.) เหรียญ See also: เหรียญกษาปน์ Syn. cash
coin it in (phrv.) หาเงินได้มาก (คำไม่เป็นทางการ)
coinage (n.) การบัญญัติศัพท์ See also: การคิดคำขึ้นใหม่, การสร้างคำ Syn. neologism
coinage (n.) การผลิตเหรียญ Syn. coining, minting, coins
coinage (n.) เงินเหรียญ Syn. currency, coins
coinage (n.) ระบบเงินเหรียญ See also: ระบบเหรียญกษาปณ์ Syn. currency, coins
coinage (n.) ศัพท์ใหม่ See also: คำที่คิดค้นขึ้นเอง, คำที่สร้างขึ้นเอง Syn. neologism
coincide (vi.) เกิดขึ้นพร้อมกัน (เหตุการณ์) See also: ประจวบกัน (เหตุการณ์) Syn. concur, co-occur
coincide (vi.) ทับกันสนิท (วัตถุสองสิ่ง)
coincide (vi.) พ้องกัน (ความคิด) See also: ตรงกัน, เหมือนกัน, ต้องกัน Syn. correspond, agree, accord, match, tally, jibe, square, concur, harmonise, harmonize, admit, resemble Ops. differ, contradict
coincide with (phrv.) เกิดขึ้นพร้อมกับ (โดยบังเอิญ) Syn. clash with, conflict with
coincidence (n.) การเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. simultaneity, simultaneousness, conjunction, concurrence, concurrency, coexistance, concomitance, concomitancy, contemporaneousness, synchronism
coincidence (n.) การสอดคล้องต้องกัน Syn. accord, accordance, consonance, unison, resemblance
coincidence (n.) เหตุการณ์บังเอิญ Syn. accident, luck, fate, fluke, chance, eventuality
coincident (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. contemporary, concurring, coeval, common, concomitant, simultaneous, synchronous, coincidental
coincident (adj.) พ้องกัน See also: ต้องกัน, สอดคล้องกัน Syn. coinciding
coincidental (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. contemporary, concurring, coeval, common, concomitant, simultaneous, synchronous, coincident
coincidental (adj.) บังเอิญ Syn. accidental
coincidentally (adv.) โดยบังเอิญ Syn. accidentally
coincidently (adv.) อย่างพ้องกัน See also: อย่างตรงกัน, อย่างสอดคล้องกัน
coinciding (adj.) พ้องกัน See also: ต้องกัน, สอดคล้องกัน
coining (n.) การผลิตเหรียญ Syn. minting, coins
coins (n.) การผลิตเหรียญ Syn. coining, minting
coins (n.) เงินเหรียญ Syn. currency
coins (n.) ระบบเงินเหรียญ See also: ระบบเหรียญกษาปณ์ Syn. currency
English-Thai: HOPE Dictionary
coin(คอยนฺ) {coined,coining,coins} n. เหรียญกษาปณ์,เหรียญ vt. ทำเหรียญกษาปณ์,ประดิษฐ์,สร้าง vi. ปลอมแปลง, Syn. invent
coinage(คอย'เนจฺ) n. การทำเหรียญกษาปณ์,ชนิดแบบหรือจำนวนเหรียญกษาปณ์,สิ่งที่ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น
coincide(โคอินไซดฺ') {coincided,coinciding,coincides} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน,เข้ากันสนิท,ลงรอยกัน,สอดคล้องต้องกัน,ตรงกัน, Syn. agree
coincidence(โคอิน'ซิเดินซฺ) n. ภาวะบังเอิญ,การเกิดขึ้นพร้อมกัน,ภาวะประจวบกัน,เหตุบังเอิญ,การสอดคล้องต้องกัน, Syn. concurence
coincident(โคอิน'ซิเดนทฺ) adj. บังเอิญ,พ้องกัน,ต้องกัน,สอดคล้องกัน,ประจวบกัน
coincidentaladj. บังเอิญ,พ้องกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
coin(n) เหรียญ,เหรียญกษาปณ์
coinage(n) เงินตรา,การพิมพ์เหรียญ,การสร้าง
coincide(vi) ร่วมกัน,พ้องกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน,ลงรอยกัน,เข้ากัน,สอดคล้องกัน,กันตรงกัน
coincidence(n) เหตุบังเอิญ,การพ้องกัน,การเกิดขึ้นพร้อมกัน
coincident(adj) พ้องกัน,เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน,ประจวบกัน,บังเอิญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coin toneสัญญาณเสียงหยอดเหรียญ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coinageการผลิตเหรียญกระษาปณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coincideทับกันสนิท [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coin Lesionก้อนเลือดในเนื้อปอดเห็นเป็นเงาคล้ายเงินเหรียญ,ก้อนเนื้อในปอด [การแพทย์]
Coinageเหรียญกระษาปณ์ [การแพทย์]
Coincidenceความบังเอิญ [TU Subject Heading]
Coincidental Causesสาเหตุอื่นๆที่เกิดร่วม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พดด้วง (n.) ancient Thai round coin shaped like a grub See also: bullet/round tical Syn. เงินพดด้วง
เงินพดด้วง (n.) ancient Thai round coin shaped like a grub See also: bullet/round tical
พัดดึงส์ (n.) coin See also: gold coin worth 2.50 baht
เหรียญ (n.) coin See also: medal
เหรียญกระษาปณ์ (n.) coin See also: medal, medallion
กระษาปณ์ (n.) coinage See also: coin Syn. กษาปณ์ Ops. กษาปน์
กษาปณ์ (n.) coinage See also: coin Ops. กษาปน์
จำเพาะพอดี (v.) coincide See also: be coincident with, collide, meet, come together accidentally Syn. ประจวบ, บังเอิญ, สบเหมาะ, ประจวบกัน
จำเพาะพอดี (v.) coincide See also: be coincident with, collide, meet, come together accidentally Syn. สบเหมาะ, บังเอิญ, ประจวบเหมาะ
ประจวบ (v.) coincide See also: be coincident with, collide, meet, come together accidentally Syn. จำเพาะพอดี, สบเหมาะ, บังเอิญ, ประจวบเหมาะ
ประจวบกัน (v.) coincide See also: be coincident with, collide, meet, come together accidentally Syn. ประจวบ, บังเอิญ, สบเหมาะ, จำเพาะพอดี
ประจวบเหมาะ (v.) coincide See also: be coincident with, collide, meet, come together accidentally Syn. ประจวบ, บังเอิญ, สบเหมาะ, ประจวบกัน, จำเพาะพอดี
การกำหนดศัพท์ (n.) coining (new terms)
การบัญญัติศัพท์ (n.) coining (new terms) Syn. การกำหนดศัพท์
ประกับ (n.) ceramic coin See also: kind of ancient coin
ปั่นแปะ (n.) spin a coin
เงินแป (n.) small coin-change
เฟื้อง (n.) an ancient Thai coin See also: ancient Thai coin equal to 8 utts, Thai monetary unit equal to 12 stang
เหรียญทอง (n.) gold coin
เหรียญเงิน (n.) silver coin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I found him putting a coin in one of your puddings.ฉันจะใส่เหรียญ ในพุดดิ้งเอง.
Gentlemen, the coin is here!สุภาพบุรุษ เหรียญอยู่ที่ผม
I put a coin in every pudding.ฉันใส่เหรียญในพุดดิ้งทุกอัน
And in fact, if I may coin a phrase, leave no stone unturned.ที่จริงผมขอสร้างสํานวนใหม่ขึ้นมาว่า 'พลิกดูใต้ก้อนหินทุกก้อน'
It's tomorrow, so don't be late. And bring coins to play coin games.พรุ่งนี้ ห้ามสายนะ แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมด้วย
We just nailed a trigger-happy coin collector, so the deal is void, captain.เราเเค่เล่นงานมือปืนคลั่งกระหายเหรียญได้แค่นั้น งั้นข้อตกลงเป็นอันโมฆะ ผู้กอง
Captains, let's go out for the coin toss.กัปตันโยนเหรียญได้แล้ว
That's a psych-job. Sending out eight guys to a damn coin toss.ไซโคกันนี่หว่า ส่งคนตั้งแปดคนมาโยนเหรียญ
You got a coin in your ear.You got a coin in your ear.
Holding it vertically, throw the coin at the opponent's brow.ถือไว้ในแนวตั้งและปาไปที่หน้าผากของคู่ต่อสู้
I hid it in the coin bank.ขออภัยที่รบกวนคุณครับ
Whenever you strip search a lifer, you should always check his coin purse.เวลาค้นตัวนักโทษ นายต้องค้นกระเป๋าใส่เหรียญเสมอหรอ

coin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刚巧[gāng qiǎo, ㄍㄤ ㄑㄧㄠˇ, 刚巧 / 剛巧] by chance; by coincidence; by good luck
碰巧[pèng qiǎo, ㄆㄥˋ ㄑㄧㄠˇ, 碰巧] by chance; by coincidence; to happen to
偶合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ, 偶合] coincidence
巧合[qiǎo hé, ㄑㄧㄠˇ ㄏㄜˊ, 巧合] coincidence
硬币[yìng bì, ˋ ㄅㄧˋ, 硬币 / 硬幣] coin
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 钱 / 錢] coin; money; surname Qian
铸币[zhù bì, ㄓㄨˋ ㄅㄧˋ, 铸币 / 鑄幣] coin; to mint (coins)
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, 巧] opportunely; coincidentally; as it happens; skillful; timely
铜板[tóng bǎn, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄢˇ, 铜板 / 銅板] copper coin
[mín, ㄇㄧㄣˊ, 缗 / 緡] cord; fishing-line; string of coins
埃居[āi jū, ㄞ ㄐㄩ, 埃居] Écu (coin)
压花[yā huā, ㄧㄚ ㄏㄨㄚ, 压花 / 壓花] to emboss; coining; knurling
恰巧[qià qiǎo, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄠˇ, 恰巧] fortunately; unexpectedly; by coincidence
古登堡[Gǔ dēng bǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄥ ㄅㄠˇ, 古登堡] Gutenberg (name); Johannes Gutenberg (c. 1400-1468), inventor in Europe of the printing press; Beno Gutenberg (1889-1960), German-born US seismologist, coinventor of the Richter magnitude scale
金币[jīn bì, ㄐㄧㄣ ㄅㄧˋ, 金币 / 金幣] gold coin
冥合[mīng hé, ㄇㄧㄥ ㄏㄜˊ, 冥合] to agree implicitly; of one mind; views coincide without a word exchanged
[bì, ㄅㄧˋ, 币 / 幣] money; coins; currency
洋钱[yáng qián, ㄧㄤˊ ㄑㄧㄢˊ, 洋钱 / 洋錢] foreign money; flat silver (former coinage); also written 銀元|银元
银元[yín yuán, ˊ ㄩㄢˊ, 银元 / 銀元] flat silver (former coinage); also written 銀圓|银圆; silver dollar
银圆[yín yuán, ˊ ㄩㄢˊ, 银圆 / 銀圓] flat silver (former coinage); also written 銀元|银元; silver dollar
银币[yín bì, ˊ ㄅㄧˋ, 银币 / 銀幣] silver coinage
银洋[yín yáng, ˊ ㄧㄤˊ, 银洋 / 銀洋] flat silver (former coinage); also written 銀元|银元
神差鬼使[shén chāi guǐ shǐ, ㄕㄣˊ ㄔㄞ ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ, 神差鬼使] the work of gods and devils (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence
鬼使神差[guǐ shǐ shén chāi, ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ ㄕㄣˊ ㄔㄞ, 鬼使神差] demons and gods at work (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence

coin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コイントス[, kointosu] (n) coin toss; coin flipping; toss of a coin
コインロッカー[, koinrokka-] (n) coin locker; (P)
つり銭口;釣銭口;釣り銭口[つりせんぐち, tsurisenguchi] (n) coin return slot; change slot
プルーフコイン[, puru-fukoin] (n) proof coin
ローンドロマット[, ro-ndoromatto] (n) laundromat; coin laundry
一朱銀[いっしゅぎん, isshugin] (n) type of silver coin in the Edo period
丁銀;挺銀[ちょうぎん, chougin] (n) Edo period silver coin shaped like a sea cucumber
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P)
[けい, kei] (n,suf) (1) (がたwhen a suffix) (See 型) shape; appearance; (2) collateral; (3) (See ぜに) obverse of an old "zeni" coin
悪銭[あくせん, akusen] (n) ill-gotten money; bad coin
穴明き銭[あなあきせん, anaakisen] (n) perforated coin
縵面[なめ, name] (n) (arch) (See 銭・ぜに・1) smooth unlettered back surface of an old "zeni" coin
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for)
コイン[, koin] (n) coin; (P)
コインパーキング;コイン・パーキング[, koinpa-kingu ; koin . pa-kingu] (n) coin-operated parking (spaces) (wasei
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel
スタテル[, sutateru] (n) stater (coin used in ancient Greece) (gre
ダブる[, dabu ru] (v5r,vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing
ワンコイン[, wankoin] (adj-f) one-coin (i.e. able to be paid for with only one coin, esp. a 500-yen coin, sometimes a 100-yen coin); costing 500 yen; costing 100 yen
一分[いっぷん, ippun] (n) one tenth; one hundredth; one percent; one tenth of a sun; one quarter ryou (an old coin); (P)
一致[いっち, icchi] (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P)
一致指数[いっちしすう, icchishisuu] (n) coincident indicator
万年通宝[まんねんつうほう, mannentsuuhou] (n) ancient Japanese coinage first minted in 760 CE
不思議な縁[ふしぎなえん, fushiginaen] (n) quirk of fate; curious coincidence; happy chance
併発[へいはつ, heihatsu] (n,vs,adj-no) concurrence; coincidence; complication (in illness); (P)
千両[せんりょう, senryou] (n) (1) 1000 ryou (an old Japanese coin); (2) (usu. センリョウ) Sarcandra glabra (species of flowering shrub in the family Chloranthaceae)
同時に[どうじに, doujini] (adv,conj) coincident with; while; simultaneously
吻合[ふんごう, fungou] (n,vs,adj-no) coincidence; anastomosis
和同開珎[わどうかいちん;わどうかいほ, wadoukaichin ; wadoukaiho] (n) (See 和銅,富本銭) Japan's first circulated coinage (minted in 708 CE)
奇縁[きえん, kien] (n) strange coincidence
契合[けいごう, keigou] (n,vs) coincidence of opinions, etc.; agreement
富本銭[ふほんせん, fuhonsen] (n) (See 和同開珎) Japan's first coinage (dating to 683 CE, but perhaps never in circulation)
小銭[こぜに, kozeni] (n) coins; small change; (P)
御弾き;お弾き[おはじき, ohajiki] (n) (1) (See 弾き・はじき) children's game similar to marbles, played with coin-shaped coloured glass; (2) tiddlywink; counter
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n,vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye
意見が一致[いけんがいっち, ikengaicchi] (exp,n,vs) seeing eye to eye; reaching an agreement; coinciding in opinion
投合[とうごう, tougou] (n,vs) agreement; coincidence; congeniality
折も折[おりもおり, orimoori] (exp,adv) at that very moment; coincidentally
暗合[あんごう, angou] (n,vs) coincidence
洋銀[ようぎん, yougin] (n) (1) German silver; nickel silver; (2) silver coinage imported to Japan during the late Edo and early Meiji periods
Japanese-English: COMDICT Dictionary
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection

coin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัฐ[n.] (at) EN: cowrie ; money ; penny ; satang ; at [old coin worth one-eighth of a feuang or one sixty-fourth part of a baht] FR:
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: coin FR:
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: area ; zone ; secteur ; compound ; precinct ; region ; tract FR: quartier [m] ; zone [f] ; secteur [m] ; partie [f] ; coin [m] ; étendue [f] ; région [f]
เฟื้อง[n.] (feūang) EN: feuang [obsolete coin equivalent to about twelve satangs] FR:
ห้องครัว[n. exp.] (hǿng khrūa) EN: kitchen FR: cuisine [f] ; kitchenette [f] ; cuisinette [f] ; coin cuisine [m]
หัวมุม[n.] (hūamum) EN: corner FR: coin [m]
หัวมุมถนน[n. exp.] (hūa mum tha) EN: corner of the street ; corner FR: angle de la rue [m] ; coin de la rue [m]
กษาปณ์[n.] (kasāp) EN: coin ; money ; coinage ; metalic coins FR:
ก้อย[n.] (køi) EN: reverse side ; reverse of a coin FR: revers [m]
กระปุกออมสิน[n. exp.] (krapuk ømsi) EN: coin bank ; piggy bank ; money box FR: tirelire [f]
กระษาปณ์[n.] (krasāp) EN: coin ; money ; coinage ; metalic coins FR:
เหลี่ยม[n.] (līem) EN: angle ; corner ; edge ; ridge FR: angle [m] ; coin [m] ; côté [m] ; facette [f]
ลิ่ม[n.] (lim) EN: wedge ; wooden pin ; peg ; quoin FR: coin [m] ; cale [f]
มุม[n.] (mum) EN: corner ; nook ; angle FR: coin [m] ; encoignure [f] ; angle [m]
มุมบนขวา[n. exp.] (mum bon khw) EN: FR: coin supérieur droit [m]
มุมปาก[n. exp.] (mum pāk) EN: corner of the mouth FR: coin de la bouche [m]
มุมถนน[X] (mum thanon) EN: corner ; street corner FR: coin (de la rue) [m]
แง่[n.] (ngaē) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
เงินปลีก[n.] (ngoenplīk) EN: small change ; coin ; cash ; change ; loose change FR: menue monnaie [f] ; monnaie [f] ; mitraille (fam.) [f]
เงินทอน[n.] (ngoenthøn) EN: change ; coin ; bank note FR: monnaie [f] ; change [m] ; mitraille [f] (fam.)
เงินตรา[n.] (ngoentrā) EN: money ; currency ; cash ; coin FR: devise [f] ; monnaie [f] ; argent [m]
นกจมูกหลอดหางพลั่ว[n. exp.] (nok jamūklø) EN: Wedge-tailed Shearwater FR: Puffin fouquet [m] ; Puffin du Pacifique [m] ; Puffin à queue en coin [m] ; Puffin à queue fine [m] ; Puffin à queue pointue [m] ; Fouquet [m]
ไพ[n.] (phai) EN: phai ; [a coin formerly in use, equivalent to three satangs] FR: phai [m] (ancienne pièce de monnaie équivalant à 3 satangs)
พัดดึงส์[n.] (phatdeung) EN: coin FR:
เหรียญ[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Coin Museum Treasury Department Thailand ; Coin Museum Thailand FR:
พดด้วง[n.] (photdūang) EN: ancient Thai round coin shaped like a grub ; bullet money ; round tical ; bullet tical FR:
ประดิษฐ์[v.] (pradit) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
ประกับ[n.] (prakap) EN: ceramic coin FR:
เหรียญ[n.] (rīen) EN: coin ; medal ; medallion FR: pièce de monnaie [f] ; pièce [f] ; médaille [f] ; piastre [f]
เหรียญบาท[n. exp.] (rīen bāt) EN: baht coin FR:
เหรียญ 5 บาท = เหรียญห้าบาท[n. exp.] (rīen hā bāt) EN: five-baht coin FR: pièce de cinq bahts [f] ; pièce de 5 bahts [f]
เหรียญ 50 สตางค์ = เหรียญห้าสิบสตางค์[n. exp.] (rīen hāsip ) EN: 50 cents coin FR: pièce de cinquante centimes [f] ; pièce de 50 centimes [f]
เหรียญเก๊[n. exp.] (rīen kē) EN: bad coin ; counterfeit coin FR:
เหรียญกระษาปณ์[n.] (rīenkrasāp) EN: coin ; medal ; medallion FR: médaille [f] ; médaillon [m]
เหรียญ 1 บาท = เหรียญหนึ่งบาท[n. exp.] (rīen neung ) EN: one-baht coin FR: pièce d'un baht [f]
เหรียญเงิน[n. exp.] (rīen ngoen) EN: silver coin ; silver medal FR: médaille d'argent [f] ; pièce en argent [f]
เหรียญเสี่ยง[X] (rīen sīeng) EN: coin FR:
เหรียญ 10 บาท = เหรียญสิบบาท[n. exp.] (rīen sip bā) EN: ten-baht coin FR: pièce de dix bahts [m] ; pièce de 10 bahts [f]
เหรียญ 2 บาท = เหรียญสองบาท[n. exp.] (rīen søng b) EN: two-baht coin FR: pièce de deux baht [f] ; pièce de 2 bahts [f]
เหรียญทอง[n. exp.] (rīen thøng) EN: gold coin ; gold medal FR: médaille d'or [f] ; pièce en or [f]

coin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bargeldumstellung {f}conversion of notes and coins
Fernsprechautomat {m}coin box telephone
Geldwechsler {m} (Automat)coin changer; change machine
zufällig {adv}coincidentally; incidentally
Münzprägestempel {m}die for striking coins; stamp for striking coins
Münzschatz {m}hoard of coins
Silbergeld {n}silver coins

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coin
Back to top