ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fate*, -fate-

fate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fate (n.) โชคชะตา See also: ชะตา, ชะตากรรม, พรหมลิขิต Syn. destiny, destination, fortune
fate (n.) ผลลัพธ์ See also: ผลสุดท้าย
fate (vt.) กำหนดโดยโชคชะตา Syn. predestine, destine
fated (adj.) ซึ่งกำหนดโดยโชคชะตา Syn. destined, inescapable Ops. avoidable
fateful (adj.) ซึ่งทำให้ล้มเหลว See also: ซึ่งทำให้หายนะ Syn. annihilating
fateful (adj.) เป็นลางร้าย Syn. ominous, ill-omened, unlucky Ops. auspicious, felicious
English-Thai: HOPE Dictionary
fate(เฟท) {fated,fating,fates} n. โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวร,ความหายนะ,ความตาย,จุดจบ. vt. โชคชะตากำหนด, Syn. fortune
fated(เฟ'ทิด) adj. ตามดวง,ซึ่งพรหมลิขิตได้กำหนดไว้, Syn. doomed
fateful(เฟท'ฟูล) adj. เป็นเรื่องความเป็นความตาย,ซึ่งพรหมลิขิตได้กำหนดไว้,ถึงตายได้,เป็นเวรกรรม,เป็นลางร้าย, See also: fatefulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fate(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวรกรรม
fateful(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,เป็นเรื่องความเป็นความตาย,เป็นเวรเป็นกรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fate dramaละครชะตากรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fateความเป็นไป [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามเพรง (adv.) as one´s fate may be See also: as the mercy of nature Syn. ตามบุญตามกรรม, ตามยถากรรม
กรรมเวร (n.) fate See also: vile spawn, evil creature, retribution Syn. เวรกรรม, เวร, เคราะห์กรรม, กรรมเวรา
กรรมเวรา (n.) fate See also: vile spawn, evil creature, retribution Syn. เวรกรรม, เวร, เคราะห์กรรม
ชะตากรรม (n.) fate See also: destiny, lot Syn. โชคชะตา, เคราะห์กรรม
ดวงชะตา (n.) fate See also: luck, horoscope, fortune, destiny Syn. ดวง, โชคชะตา, โชคชะตาราศี, ชะตากรรม, โชคเคราะห์
บุญวาสนา (n.) fate Syn. โชควาสนา
พรหมลิขิต (n.) fate See also: destiny Syn. โชคชะตา, บุญกรรม
ยถากรรม (n.) fate See also: chance, random, destiny Syn. กรรม, โชคชะตา, ดวง
เคราะห์ (n.) fate See also: luck, fortune, chance Syn. โชค, ชะตา, โชคชะตา
เวรกรรม (n.) fate See also: retribution Syn. บาปกรรม, เวร, กรรมเวร
โฉลก (n.) fate See also: destiny, fortune, horoscope Syn. ชะตา, โชคชะตา
โชค (n.) fate See also: luck, fortune, chance Syn. ชะตา, โชคชะตา
โชคชะตา (n.) fate See also: chance, random, destiny Syn. กรรม, ดวง
โชคชะตา (n.) fate See also: luck, fortune, chance Syn. โชค, ชะตา
โชคชะตา (n.) fate See also: destiny Syn. บุญกรรม
โชคชะตา (n.) fate See also: destiny, fortune, horoscope Syn. ชะตา
โชคชะตา (n.) fate See also: destiny, lot Syn. เคราะห์กรรม
โชคชะตา (n.) fate See also: luck, horoscope, fortune, destiny Syn. ดวง, โชคชะตาราศี, ชะตากรรม, โชคเคราะห์
โชควาสนา (n.) fate
ตาม (adv.) fatefully See also: divinely, devoutly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He was resigned to his fateเขายอมจำนนต่อโชคชะตา
I came here to save you from your terrible fateฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย
You can change your fateเธอสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gentlemen, I shall now retire until fate has chosen the liberator.สุภาพบุรุษ ผมต้องไปก่อน เพื่อให้พวกท่านได้เลือกผู้กล้า
I was afraid to approach her, but that night, fate was on my side.ผมไม่กล้าเข้าไปหาเธอ แต่คืนนั้น โชคก็เข้าข้างผม
A fate worse than death?มีอะไรเลวร้ายยิ่งกว่าความตายอีกเหรอ?
Gambling with the fate of the human race.การเล่นการพนันกับชะตากรรมของเผ่าพันธุ์มนุษย์
Now your fate will be his.ตอนนี้โชคชะตาของคุณจะเป็นของเขา
And there are many who still say we would've succeeded but fate had one more trick up her sleeve.มีหลายคนที่ว่าเราควรทำได้ตั้งแต่แรก แต่เพราะชะตาเล่นตลกกับเราอีกคัร้ง
Fulfil your dark purpose and seal the fate of the Czar and his family once and for all.เติมเต็มเจตนารมณ์ที่มืดมนของเจ้า แล้วปิดผนึกโชคชะตาของ พระเจ้าซาร์และครอบครัว ครั้งเดียวและตลอดไป
Anyway, fate stepped in with that car accident... and took football out of the equation.แต่อุบัติเหตุคราวนั้น เปลี่ยนชะตาชีวิต ลบฟุตบอลออกจากสมการ
All those who follow in my bloodline shall be bound to its fate for I will risk no hurt to the Ring.มันจะกุมชะตาผู้สืบสายโลหิต ของข้า เพราะข้าจะถนอมมันอย่างดี
It is a strange fate that we should suffer so much fear and doubt over so small a thing.มันเป็นโชคชะตาที่แปลกที่เราต้องหวาดหลัว สิ่งเล็กๆ
The pity of Bilbo may rule the fate of many.ความเสียดายของบิลโล อาจจะชี้ขาดชะตาของใครอีกมาก
My fate seems to be tied to earthquakes.โชคชะตาของฉันดูเหมือนจะ ผูกพันกับแผ่นดินไหว.

fate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
悲天悯人[bēi tiān mǐn rén, ㄅㄟ ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, 悲天悯人 / 悲天憫人] bemoan the state of the universe and pity the fate of mankind
星宿[xīng xiù, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ, 星宿] constellation (arch., now 星座); one of the 28 constellations of traditional Chinese astronomy and astrology; motion of stars since one's birth (predetermining one's fate in astrology)
劫数[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, 劫数 / 劫數] predestined fate (Buddh.); inexorable doom
时运不济[shí yùn bù jì, ㄕˊ ㄩㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ, 时运不济 / 時運不濟] fate is unfavorable (成语 saw); the omens are not good
缘分[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘分 / 緣分] fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
果报[guǒ bào, ㄍㄨㄛˇ ㄅㄠˋ, 果报 / 果報] preordained fate (in Buddh.); karma; reward or retribution for one's actions
硫酸铝[liú suān lǚ, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄌㄩˇ, 硫酸铝 / 硫酸鋁] aluminum sulfate
硫酸铵[liú suān ǎn, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄢˇ, 硫酸铵 / 硫酸銨] ammonium sulfate
肥田粉[féi tián fěn, ㄈㄟˊ ㄊㄧㄢˊ ㄈㄣˇ, 肥田粉] ammonium sulfate fertilizer
硫酸钡[liú suān bèi, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄅㄟˋ, 硫酸钡 / 硫酸鋇] barium sulfate
生不逢时[shēng bù féng shí, ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄈㄥˊ ㄕˊ, 生不逢时 / 生不逢時] born at the wrong time (成语 saw); unlucky (esp. to complain about one's fate); born under an unlucky star; ahead of his time
硫酸钙[liú suān gài, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄍㄞˋ, 硫酸钙 / 硫酸鈣] calcium sulfate
[yuán, ㄩㄢˊ, 缘 / 緣] cause; reason; karma; fate; predestined affinity; margin; hem; edge; along
时运[shí yùn, ㄕˊ ㄩㄣˋ, 时运 / 時運] circumstances; fate
硫酸铜[liú suān tóng, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄥˊ, 硫酸铜 / 硫酸銅] copper sulfate CuSO4
凶事[xiōng shì, ㄒㄩㄥ ㄕˋ, 凶事] fateful accident; inauspicious matter (involving death or casualties)
凶信[xiōng xìn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄣˋ, 凶信] fateful news; news of sb's death
命运[mìng yùn, ㄇㄧㄥˋ ㄩㄣˋ, 命运 / 命運] fate; destiny
祸福吉凶[huò fú jí xiōng, ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄒㄩㄥ, 祸福吉凶 / 禍福吉凶] fate; portent; luck or disasters as foretold in the stars (astrology)
运命[yùn mìng, ㄩㄣˋ ㄇㄧㄥˋ, 运命 / 運命] fate; one's fortune
互为因果[hù wéi yīn guǒ, ㄏㄨˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄛˇ, 互为因果 / 互為因果] mutually related karma (成语 saw); fates are intertwined; interdependent
克星[kè xīng, ㄎㄜˋ ㄒㄧㄥ, 克星] nemesis; bane; (superstition) fated to be ill-matched
北洋水师[Běi yáng shuǐ shī, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄕ, 北洋水师] north China navy (esp. the ill-fated Chinese navy in the 1895 war with Japan)
硫酸铁[liú suān tiě, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄊㄧㄝˇ, 硫酸铁 / 硫酸鐵] ferrous sulfate
[mìng, ㄇㄧㄥˋ, 命] life; fate; order
硫酸镁[liú suān měi, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄇㄟˇ, 硫酸镁 / 硫酸鎂] magnesium sulfate
硫酸钾[liú suān jiǎ, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄐㄧㄚˇ, 硫酸钾 / 硫酸鉀] potassium sulfate
有缘[yǒu yuán, ㄧㄡˇ ㄩㄢˊ, 有缘 / 有緣] related; brought together by fate; same karma
认命[rèn mìng, ㄖㄣˋ ㄇㄧㄥˋ, 认命 / 認命] to accept misfortunes as decreed by fate; resigned to sth
硫代硫酸钠[liú dài liú suān nà, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄞˋ ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 硫代硫酸钠 / 硫代硫酸鈉] sodium hyposulfide; sodium thiosulfate
硫酸盐[liú suān yán, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, 硫酸盐 / 硫酸鹽] sulfate
硫酸[liú suān, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ, 硫酸] sulfuric acid; sulfate

fate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate
国家存亡[こっかそんぼう, kokkasonbou] (n) the fate of a nation; life-or-death (situation) for a nation; national crisis
安否不明[あんぴふめい, anpifumei] (n) fate (safety) of a person (persons) being unknown
定命[じょうみょう;ていめい, joumyou ; teimei] (n) (1) {Buddh} (See 寿命) one's predestined length of life; (2) (ていめい only) destiny; fate
宿根[しゅっこん, shukkon] (n) {Buddh} fate predetermined from a prior existence
悲運[ひうん, hiun] (n) sad fate; tragic doom; ill fate
果てし[はてし, hateshi] (n) end; limit; bounds; extremity; result; fate
縁がある[えんがある, engaaru] (exp) to be fated to; be linked by fate
運は天に在り[うんはてんにあり, unhatenniari] (exp) (id) No flying from fate
運を天に任せる[うんをてんにまかせる, unwotennimakaseru] (exp,v1) to leave to chance; to resign oneself to one's fate
運任せ;運まかせ[うんまかせ, unmakase] (n) trusting or resignation to fate
アルファテスト[, arufatesuto] (n) {comp} alpha test
チオ硫酸ナトリウム[チオりゅうさんナトリウム, chio ryuusan natoriumu] (n) sodium thiosulfate
不思議な縁[ふしぎなえん, fushiginaen] (n) quirk of fate; curious coincidence; happy chance
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
命運[めいうん, meiun] (n) fate; doom; (P)
因果[いんが, inga] (adj-na,n,adj-no) cause and effect; karma; fate; (P)
因縁[いんねん(P);いんえん, innen (P); in'en] (n) (1) {Buddh} hetu and prataya (direct causes and indirect conditions, which underlie the actions of all things); (2) fate; destiny; (3) connection; origin; (4) pretext; (P)
[しお(P);えん, shio (P); en] (n) (1) (esp. しお) salt (i.e. sodium chloride); common salt; table salt; (2) (esp. えん) salt (e.g. sodium chloride, calcium sulfate, etc.); (P)
天下分け目[てんかわけめ, tenkawakeme] (n) fateful; decisive (war)
契り[ちぎり, chigiri] (n) (1) pledge; vow; promise; (2) (of a man and woman) having sexual relations; having sexual intercourse; (3) destiny; fate; karma
安危[あんき, anki] (n) fate; safety; welfare
宿命[しゅくめい, shukumei] (n) fate; destiny; predestination; (P)
宿命的[しゅくめいてき, shukumeiteki] (adj-na) fateful; predestined
数奇[すうき;さっき, suuki ; sakki] (n) (1) misfortune; adverse fortune; hapless fate; (adj-na) (2) unfortunate (e.g. life); checkered; varied
業報[ごうほう, gouhou] (n) karma effects; fate; inevitable retribution
甘んじる[あまんじる, amanjiru] (v1,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot)
甘んずる[あまんずる, amanzuru] (vz,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot)
皓礬[こうばん, kouban] (n) zinc sulfate heptahydrate; white vitriol
石膏[せっこう, sekkou] (n,adj-no) plaster; gypsum; calcium sulphate (sulfate)
硫酸アルミニウム[りゅうさんアルミニウム, ryuusan aruminiumu] (n) aluminum sulfate (Al2(SO4)3); aluminium sulphate
硫酸バリウム[りゅうさんバリウム, ryuusan bariumu] (n) barium sulfate (BaSO4) (sulphate)
硫酸マグネシウム[りゅうさんマグネシウム, ryuusan maguneshiumu] (n) magnesium sulfate (MgSO4) (sulphate)
硫酸亜鉛[りゅうさんあえん, ryuusan'aen] (n) zinc sulfate (ZnSO4) (sulphate)
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda
縁がない;縁が無い[えんがない, enganai] (exp,adj-i) (See 縁のない) have no relation to; have no luck with; not be fated to
舎利塩[しゃりえん, sharien] (n) Epsom salts; magnesium sulfate
薄幸;薄倖[はっこう, hakkou] (adj-na,n,adj-no) unhappiness; sad fate; misfortune
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test

fate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจวาสนา[n. exp.] (amnāt wātsa) EN: destiny ; fate FR: destin [m] ; destinée [f]
บุญกรรม[n.] (bunkam) EN: destiny ; fate FR:
บุญวาสนา[n. exp.] (bun wātsanā) EN: luck ; fate FR:
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชาตา[n.] (chātā) EN: destiny ; fate ; lot ; fortune FR: destin [m] ; sort [m]
ชะตากรรม[n.] (chatākam) EN: fate ; lot FR:
ชี้ชะตา[v. exp.] (chī chatā) EN: decide the fate (of) FR:
โชคชะตา[n.] (chōkchatā) EN: destiny ; fate ; fortune FR: destinée [f] ; destin [m] ; fortune [f]
ดวง[n.] (dūang) EN: fortune ; luck ; fate ; horoscope FR: chance [f]
ดวงชะตา[n.] (dūangchatā) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny FR: chance [f] ; destin [m] ; fortune [f] ; horoscope [m]
เคราะห์[n.] (khra) EN: fate ; luck ; fortune FR: chance [f] ; destin [m]
เคราะห์[n.] (khrǿ) EN: fate ; luck ; fortune ; destiny FR: destin [m] ; sort [m] ; fortune [f] ; chance [f]
เคราะห์กรรม[n.] (khrǿ kam) EN: fate FR: destin [m] ; sort [m]
ลักขี[n.] (lakkhī) EN: fate FR:
พรหมลิขิต[n.] (phromlikhit) EN: fate ; destiny FR: destinée [f]
พรหมลิขิต ; พรหมเรขา[n.] (phrommalikh) EN: fate ; destiny ; divine providence ; the state of being preordained by fate or a divine power FR:
พรหมเรขา ; พรหมลิขิต[n.] (phrommarēkh) EN: fate ; destiny ; divine providence ; the state of being preordained by fate or a divine power FR:
ปล่อยไปตามยถากรรม[v. exp.] (plǿi pai tā) EN: leave to one's fate ; let things take their course FR:
ตามบุญตามกรรม[adv.] (tāmbuntāmka) EN: to one's fate ; at the mercy of nature FR: au hasard
ไทวะ[n.] (thaiwa) EN: fate FR:
วาสนา[n.] (wātsanā) EN: luck ; fortune ; lot ; destiny ; fate ; chance ; good fortune (due to past good deeds) ; happy lot ; blessedness ; blissfulness ; felicity FR: destin [m] ; sort [m]
เวร[n.] (wēn) EN: retribution ; fate ; misfortune ; Nemesis FR:
เวรกรรม[n.] (wēnkam) EN: fate ; retribution ; karma ; bad turn ; misfortune FR:
ยถากรรม[n.] (yathākam) EN: fate ; chance ; destiny ; random FR:
อาภัพ[adj.] (āphap) EN: unfortunate ; luckless ; unlucky ; hapless ; ill-fated FR:
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated FR: être malchanceux ; jouer de malchance ; avoir la scoumoune (pop.)
เจี๊ยะกอ[n.] (jiakø) EN: calcium sulfate ; calcium sulphate ; gypsum FR:
จุนสี[n.] (junnasī) EN: copper sulfate FR:
ซัลเฟต = ซัลเฝต[n.] (sanfēt) EN: sulfate FR: sulfate [m]
สารประกอบของยูเรเนียม[n. exp.] (sānprakøp k) EN: crystals of potassium uranyl sulfate FR:
โซเดียมซัลเฟต[n. exp.] (sōdīem salf) EN: sodium sulfate ; sodium sulphate FR: sulfate de soude [m]

fate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missgeschick {n}adverse fate
Schicksalswende {f}twist of fate
verhängnisvoll {adj} | verhängnisvoller | am verhängnisvollstenfateful | more fateful | most fateful
Sulfat {n} [chem.] | Sulfate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fate
Back to top