ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fluke

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fluke*, -fluke-

fluke ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fluke (n.) การโชคดีโดยบังเอิญ See also: ฟลุก Syn. serendipity, stroke of luck
fluke (n.) ปลาประเภทตัวแบน
fluke (n.) พยาธิตัวแบน
fluke (n.) เงี่ยงของฉมวก, หอก, ลูกศร
fluke (n.) ส่วนปลายรูปสามเหลี่ยมของหางปลาวาฬ
English-Thai: HOPE Dictionary
fluke(ฟลูค) n. ส่วนที่เป็นเงี่ยงของสมอเรือหรือฉมวก,เงี่ยงเบ็ด,โชคดีอย่างไม่คาดคิด,ฟลุค,ความเคราะห์ดี,ความบังเอิญ,
English-Thai: Nontri Dictionary
fluke(n) ลาภลอย,โชค,ความฟลุค,ความบังเอิญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flukeพยาธิใบไม้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluke Chonorchiasis, Liverโรคพยาธิใบไม้ตับ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And two years from now, through a series of fluke circumstances, you will find yourself in the White House, a heartbeat away from the Presidency.ผมจำคุณได้ คุณเหมือนผม,ไม่ใช่หรือ? ผมอยากดูว่ามันทำงานได้อย่างไร
And Fluke would love you in that dress.และลูคจะหลงรักเธอในชุดนี้
It was just a fluke I won those other games.มันเป็นลูกฟลุ้ค ฉันชนะนายในเกมอื่นไปเยอะแล้ว
Sir, it was a fluke accident. The bathroom floor was wet.ท่านครับ มันเป็นอุบัติเหตุ พื้นห้องน้ำเปียก
If anything, just to show you that what happened at my audition was a fluke and that I do have the talent and the ability to study with you next year at NYADA.แค่ให้คุณดูน่ะ ถ้าการออดิชั่นของฉันนั้นแค่บังเอิญ และฉันจะทำให้เห็นว่าฉันมีความสามารถแค่ไหน
That window was a fluke.หน้าต่างโชว์นั่นก็เป็นเรื่องความฟลุ๊คล้วน ๆ
The Lakers are a flare-up, a fluke.เลคเกอร์ /ดังได้แปบเดียว มันฟลุ๊ค
This time window is a complete fluke.Now, is she aIive or is she dead?
I'm sure it's a fluke.ฉันแน่ใจว่ามันแค่บังเอิญ
Earth was a fluke.โลกน่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญ
It could be fluke, unconnected with the fire.- มันอาจจะเป็นความบังเอิญ ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้
And last week, he runs into her, total fluke.แล้วอาทิตย์ที่แล้ว เขาบังเอิญไปเจอเธอเข้า

fluke ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, 蛭] fluke; leech; hirudinea

fluke ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
住血吸虫[じゅうけつきゅうちゅう, juuketsukyuuchuu] (n) blood fluke (any fluke of family Schistosomatidae); schistosome
怪我の功名[けがのこうみょう, keganokoumyou] (exp) fortunate error; lucky break; fluke
日本住血吸虫[にほんじゅうけつきゅうちゅう, nihonjuuketsukyuuchuu] (n) Oriental blood fluke (Schistosoma japonicum)
日本住血吸虫病[にほんじゅうけつきゅうちゅうびょう, nihonjuuketsukyuuchuubyou] (n) (obsc) (See 日本住血吸虫症) schistosomiasis japonica (form of bilharzia caused by the Oriental blood fluke Schistosoma japonicum)
日本住血吸虫症[にほんじゅうけつきゅうちゅうしょう, nihonjuuketsukyuuchuushou] (n) (See 日本住血吸虫) schistosomiasis japonica (form of bilharzia caused by the Oriental blood fluke Schistosoma japonicum)
肝吸虫[かんきゅうちゅう, kankyuuchuu] (n) Chinese liver fluke (Clonorchis sinensis); Oriental liver fluke
肝蛭[かんてつ, kantetsu] (n) sheep liver fluke (Fasciola hepatica)
肺吸虫[はいきゅうちゅう, haikyuuchuu] (n) lung fluke (Paragonimus westermani)
肺臓ジストマ[はいぞうジストマ, haizou jisutoma] (n) (obsc) (See 肺吸虫) lung fluke (Paragonimus westermani)
フロック(P);フルーク[, furokku (P); furu-ku] (n) (1) fluke; (2) (フロック only) frock; (3) (フロック only) flock; (P)
吸虫[きゅうちゅう, kyuuchuu] (n) trematode (i.e. a fluke)
吸虫類[きゅうちゅうるい, kyuuchuurui] (n) trematodes (i.e. flukes)
横川吸虫[よこがわきゅうちゅう, yokogawakyuuchuu] (n) Metagonimus yokogawai (species of intestinal fluke)

fluke ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟลุก[n.] (fluk) EN: lucky win ; fluke ; lucky chance FR: coup de chance [m]
พยาธิใบไม้ในตับ[n. exp.] (phayāt baim) EN: liver fluke FR:
พยาธิใบไม้[n. exp.] (phayāt baim) EN: blood-flukes ; bilharzia ; trematoda ; Schistosoma FR:
พยาธิใบไม้เลือด[n. exp.] (phayāt baim) EN: blood-flukes ; bilharzia ; Schistosoma FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fluke
Back to top