ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consonance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consonance*, -consonance-

consonance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consonance (n.) ความสอดคล้องกลมกลืน Syn. accord, harmony
English-Thai: HOPE Dictionary
consonance(คอน'ซะเนินซฺ) n. ความเห็นพ้อง,ความลงรอยกัน,เสียงประสาน., Syn. consonancy ###A. dissonance
English-Thai: Nontri Dictionary
consonance(n) ความคล้องจองกัน,ความเข้ากัน,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consonanceการซ้ำเสียงพยัญชนะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have, hand. It's consonance.มี กับ มอบ คล้องจองกันแล้ว

consonance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
協和音[きょうわおん, kyouwaon] (n) consonance
和声[わせい, wasei] (n,adj-no) harmony; concord; consonance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consonance
Back to top