ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accidentally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accidentally*, -accidentally-

accidentally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accidentally (adv.) โดยบังเอิญ See also: โดยไม่ได้คาดคิด Syn. unintentionally, unexpectedly, casually
English-Thai: Nontri Dictionary
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยบังเอิญ (adv.) accidentally See also: by chance, unexpectedly Ops. โดยตั้งใจ, โดยเจตนา
บรรจวบ (v.) be accidentally See also: be by chance Syn. สบเหมาะ, บังเอิญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When motherfuckers get scared, that's when motherfuckers accidentally get shot.เมื่อ motherfuckers ได้กลัวที่เมื่อ motherfuckers บังเอิญได้ยิง
He might try accidentally breaking something valuable of hers.ก็ควรจะลองแกล้ง ทำของมีค่าเธอให้แตก
You say you´re sorry when you step on someone´s toe... or you accidentally break their glasses... or you, you fart while they´re eating.นั่นมันใช้เมื่อแกเหยียบตีนคน หรือทำแก้วแตก หรือตดตอนคนอื่นกำลังกิน
I had my assistant accidentally forward my calendar for the week to his e-mail....had my assistant accidentally forward my calendar for the week to his e-mail.
Well, my plan is to sort of accidentally bump into him.Well, my plan is to sort of accidentally bump into him.
I know. I accidentally set a python on my cousin Dudley at the zoo once.ฉันรู้ ฉันบังเอิญ ปล่อยงูเหลือมใส่ดัดลี่ย์ที่สวนสัตว์
I accidentally ripped her dural sac.ผมเผอิญทำถุงรวมเส้นประสาทเธอแตก
They were five coins that were accidentally misstamped.พวกเขาขาดเงินเหรียญกษาปน์ 5 เซนต์กระทันหัน ผิดพลาดอย่างร้ายแรง
My colleague accidentally left the bags there.เพื่อนร่วมงานของผมบังเอิญทิ้งกระเป๋าไว้
But those conversations... have a way of being accidentally erased.มีวิธีลบโดยเหตุบังเอิญได้
Brother was accidentally mauled by a wild beast, we thought it was a minor wound.เสด็จพี่เกิดอุบัติเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้าย หม่อมฉันคิดว่าบาดแผลไม่ร้ายแรง
I know, but if we don't get the frequency right, we could accidentally detonate all the vests.ฉันรู้ แต่ถ้าเราใช้ความถี่ไม่ถูก เราอาจจะไปจุดระเบิดทั้งหมดซะเอง

accidentally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ, 偶一] accidentally; once in a while; very ocassionally

accidentally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひょっと[, hyotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると,ひょっとしたら,ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally
偶作[ぐうさく, guusaku] (n) something accidentally accomplished; two working together
変死者[へんししゃ, henshisha] (n) person who has met an unnatural death; person accidentally killed
怪我勝ち[けががち, kegagachi] (n) winning accidentally
怪我負け[けがまけ, kegamake] (n) losing accidentally
ひょいと[, hyoito] (adv) (on-mim) by chance; suddenly; accidentally; with agility
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly
不図(ateji);不斗(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P)
偶々(P);偶偶;偶;適[たまたま, tamatama] (adv) casually; unexpectedly; accidentally; by chance; (P)

accidentally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately ; unexpectedly FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement ; par chance ; chanceusement
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oē) EN: accidentally ; by accident ; by chance ; unexpectedly ; fortuitous FR: par hasard ; accidentellement ; par accident ; par chance
โดยไม่ได้ตั้งใจ[adv.] (dōi mai dāi) EN: unintentionally ; accidentally FR: involontairement; ; sans intention
โดยไม่ตั้งใจ[adv.] (dōi mai tan) EN: unintentionally ; accidentally FR:
จ๊ะ[v.] (ja) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
เกิด...ขึ้น[v. exp.] (koēt ... kh) EN: happen accidentally ; happen unexpectedly FR:
พันเอิญ[adv.] (phan-oēn) EN: accidentally ; by accident ; by chance ; fortuitously FR: accidentellement
เผอิญ[adv.] (pha-oēn) EN: by chance ; by accident ; accidentally ; fortunately ; fortuitously FR: fortuitement ; de manière inattendue ; par chance ; par accident ; accidentellement ; chanceusement
ประจวบ[v.] (prajūap) EN: coincide ; be coincident with ; be coincidental with ; clash ; occur at the same time ; come together accidentally FR: coïncider
ประจวบเหมาะ[v. exp.] (prajūap mǿ) EN: coincide ; be coincident with ; collide ; meet ; come together accidentally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accidentally
Back to top