ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eventuality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eventuality*, -eventuality-

eventuality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eventuality (n.) สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ (โดยเฉพาะสิ่งไม่ดี) (คำที่เป็นทางการ) Syn. contingency
English-Thai: HOPE Dictionary
eventuality(อีเวนชุแอล'ลิที) n. เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน,เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้,ผลสุดท้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unless the German people fall we are prepared for any eventuality to save a human soul, even in this part of Africaถ้ามิใช่ผู้คนเยอรมันตก... ...เราถูกตระเตรียมสำหรับ any eventuality ... ...to save a human soul, even in this part of Africa
You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I've been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision.คุณคือผลลัพธ์ของความผิดพลาด ซึ่งแม้ผมจะพยายามอย่างที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถจะกำจัดมันออกไป จนเหลือแต่สมการที่ลงตัวได้
Chancellor, I know no one seems to want to discuss this but if we're to be prepared for any eventuality then it can't be ignored any longer.ท่านผู้นำครับ, ผมรู้ว่าไม่มีใคร อยากจะคุยถึงเรื่องนี้... ...แต่ถ้าเราอยากจะเตรียมพร้อม สำหรับทุกเรื่อง... ...มันก็ไม่ควรที่จะถูกละเลย.
Everything was anticipated, every eventuality allowed for.ทุกอย่างเป็นไปตามแผนอย่างที่ตั้งใจไว้
It is more than Mere possibility, More than eventuality.นี่มันมากกว่าความเป็นไปได้เพียงเท่านั้น มากกว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจริง
When I said if I were assured of the former eventuality,ถ้ามันมีโอกาสเล็กน้อยบ้างที่คุณจะชนะ
Then you may want to consider what you're willing to give up to avoid that eventuality.งั้นคุณอาจต้องคิดถึง สิ่งที่คุณเต็มใจจะสละ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเกิดขึ้น
Preventing exactly this kind of eventuality.ป้องกันไม่เกิดเรื่องเช่นนี้

eventuality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不虞[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, 不虞] unexpected; eventuality; contingency; not worry about

eventuality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรณี[n.] (karanī = kø) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
กรณี[n.] (køranī = ka) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]

eventuality ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eventualität {f}eventuality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eventuality
Back to top