ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chance*, -chance-

chance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chance (n.) การเสี่ยง See also: ความเสี่ยง Syn. hazard, risk
chance (vi.) เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
chance (n.) ความเป็นไปได้ See also: ความน่าจะเป็น Syn. possibility, probability
chance (n.) โชค See also: โอกาส Syn. fortune, luck
chance (adj.) โดยบังเอิญ Syn. accidental
chance (n.) โอกาส Syn. opportunity
chance it (idm.) เสี่ยง (คำไม่เป็นทางการ)
chance on (phrv.) พบโดยบังเอิญ Syn. happen on
chance upon (phrv.) พบโดยบังเอิญ Syn. happen on
chancel (n.) พื้นที่ในโบสถ์สำหรับพระและนักร้องของโบสถ์นั่ง
chancery (n.) ศาลฎีกา
English-Thai: HOPE Dictionary
chance(ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening,risk,opening,happen
chance-medleyn. การทะเลาะกันอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยทันใด
chancel(ชาน'เซิล) n. แท่นบูชา,พลับพลา,ส่วนของโบสถ์สำหรับทำพิธี, See also: chanceled,chancelled adj., Syn. platform
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
chancellor of the exchequn. รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษ
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารทางราชการ,ที่ทำการของเสนาบดี,ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
English-Thai: Nontri Dictionary
chance(n) โอกาส,หนทาง,ลู่ทาง,ช่องทาง,อุปัทวเหตุ,โชค,เหตุบังเอิญ
chancel(n) แท่นบูชาในโบสถ์,พลับพลา
chancellery(n) ตำแหน่ง,สถานกงสุล,สถานทูต
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน
chancery(n) ศาล,ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารของทางราชการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chanceความบังเอิญ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellorนายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและสาธารณรัฐออสเตรีย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chanceryสำนักงานสถานทูต (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chanceโอกาส [TU Subject Heading]
chanceryอาคารที่ทำการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จังหวะ (n.) chance See also: opportunity Syn. โอกาสอันควร, โอกาส
เวลา (n.) chance See also: occasion Syn. โอกาส
โอกาส (n.) chance See also: occasion (for), opening, time
โอกาสอันควร (n.) chance See also: opportunity Syn. โอกาส
อธิการบดี (n.) chancellor See also: president of a university, rector of a university or college
อธิการบดี (n.) chancellor See also: president of a university, rector of a university or college
คอยโอกาส (v.) wait one´s chance See also: wait for a right time, bite one´s time Syn. คอยจังหวะ, รอโอกาส
จังหวะดี (n.) good chance
ด้อยโอกาส (v.) have no chance
มอบโอกาส (v.) give a chance See also: give an opportunity, present an opportunity Syn. เปิดโอกาส
รอโอกาส (v.) wait one´s chance See also: wait for a right time, bite one´s time Syn. คอยจังหวะ
ลับแล (n.) legendary town which can be found by chance See also: hidden city Syn. เมืองลับแล, แดนลับแล
สบช่อง (v.) get a chance See also: have/get an opportunity, get an opening Syn. ได้ท่า, ได้โอกาส
สบเหมาะ (v.) happen by chance See also: chance to occur
สบเหมาะ (v.) happen by chance See also: chance to occur
เปิดทาง (v.) let someone have a chance Syn. เปิดช่อง, เปิดโอกาส
เผอิญ (adv.) by chance See also: be accident, accidentally Syn. บังเอิญ
เมืองลับแล (n.) legendary town which can be found by chance See also: hidden city Syn. แดนลับแล
เสี่ยงโชค (v.) take a chance See also: chance, venture Syn. ลอง, เสี่ยง
เสี่ยงโอกาส (v.) take a chance See also: risk Syn. เสี่ยงโชค, เสี่ยง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I didn't get a chance to tell youฉันไม่มีโอกาสที่จะบอกคุณ
I'm going to take the chance without any fearฉันกำลังจะคว้าโอกาสโดยปราศจากความกลัว
I didn't have chance to come homeฉันไม่มีโอกาสได้กลับบ้าน
I had no chance to speak to himฉันไม่มีโอกาสได้พูดกับเขา
I'm giving you a chance to…ฉันจะให้โอกาสคุณในการ...
He never misses a chance to see a movieเขาไม่เคยพลาดโอกาสที่จะดูหนังเลย
You will have a chance of promotionคุณจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง
This kind of chance doesn't come everydayโอกาสอย่างนี้ไม่ได้พบเจอกันทุกวันนะ
Don't let chances pass byอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไป
Do you think she should get a second chance?คุณคิดว่าเธอควรได้รับโอกาสครั้งที่สองหรือไม่
This is my chanceนี่คือโอกาสของฉัน
You should give him a chanceคุณควรให้โอกาสเขานะ
Give me a second chanceขอโอกาสครั้งที่สองให้ฉันเถอะนะ ได้ไหม?
You could at least give them a chanceอย่างน้อยคุณควรจะให้โอกาสพวกเขานะ
Don't let chances pass by!อย่าปล่อยให้โอกาสต่างๆ ผ่านเลยไป
Couldn't you give me just one more chance?คุณจะให้โอกาสฉันอีกครั้งเดียวไม่ได้หรือ?
If I get a chance, I'll return you a favor one dayถ้ามีโอกาส ฉันจะตอบแทนคืนคุณสักวัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll take a chance for her!ฉันจะใช้โอกาสสำหรับเธอ!
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
Most girls will give their eyes for a chance to see Monte.หญิงสาวส่วนมากยอมแลกดวงตา เพียงเพื่อที่จะได้มาเห็นมอนติ คาร์โล
We've lost our little chance of happiness.เราสูญเสียโอกาสที่จะมีความสุขไปเเล้ว
Members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน
I didn't get a chance to see a paper this morning.ฉันไม่ได้รับโอกาสที่จะเห็นกระดาษเช้านี้
They'll get a chance to talk. Be quiet a second, will ya?พวกเขาจะได้รับโอกาสที่จะพูดคุย จะเงียบที่สองจะยา?
It's the kind of case that brings no money, no glory, not much chance of winning.เป็นชนิดของกรณีที่จะนำเงินไม่สง่าราศีไม่ได้มีโอกาสมากในการชนะ
If /'d done the stabbing, I'd take a chance and go back for the knife.ถ้า / 'D ทำแทงที่ฉันได้รับโอกาสและกลับไปมีด
Let the kid take his chance with 12 other guys.ให้เด็กได้รับโอกาสของเขากับ 12 คนอื่น ๆ
This kid wouldn't stand a chance with another jury, and you know it.เด็กคนนี้จะไม่ยืนโอกาสกับคณะลูกขุนอื่นและคุณจะรู้ว่า
This may be your last chance to set the record straight.{\cHFFFFFF}นี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณ ตั้งค่าการบันทึกตรง

chance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
缘分[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘分 / 緣分] fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
凑巧[còu qiǎo, ㄘㄡˋ ㄑㄧㄠˇ, 凑巧 / 湊巧] fortuitously; luckily; as chance has it
不期而遇[bù qī ér yù, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄦˊ ㄩˋ, 不期而遇] meet by chance; have a chance encounter
机不可失,时不再来[jī bù kě shī, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, shi2 bu4 zai4 lai2, 机不可失,时不再来 / 機不可失,時不再來] opportunity knocks but once (谚语 proverb); a chance not to miss; Seize the occasion, it will not return.
偶然事件[ǒu rán shì jiàn, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, 偶然事件] random accident; chance event
大有希望[dà yǒu xī wàng, ㄉㄚˋ ㄧㄡˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ, 大有希望] very probably; a very good chance (of success)
默克尔[Mò kè ěr, ㄇㄛˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ, 默克尔 / 默克爾] Angela Merkel (1954-), German CDU politician, chancellor from 2005
俾斯麦[Bǐ sī mài, ㄅㄧˇ ㄙ ㄇㄞˋ, 俾斯麦 / 俾斯麥] Bismarck (name); Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890
铁血宰相[Tiě xuè zǎi xiàng, ㄊㄧㄝˇ ㄒㄩㄝˋ ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, 铁血宰相 / 鐵血宰相] Iron Chancellor, refers to Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890
刚巧[gāng qiǎo, ㄍㄤ ㄑㄧㄠˇ, 刚巧 / 剛巧] by chance; by coincidence; by good luck
碰巧[pèng qiǎo, ㄆㄥˋ ㄑㄧㄠˇ, 碰巧] by chance; by coincidence; to happen to
偶然性[ǒu rán xìng, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 偶然性] chance; fortuity; serendipity
因缘[yīn yuán, ㄩㄢˊ, 因缘 / 因緣] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect
大臣[dà chén, ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, 大臣] chancellor
掌玺大臣[zhǎng xǐ dà chén, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, 掌玺大臣 / 掌璽大臣] chancellor (rank in various European states); grand chancellor
掌玺官[zhǎng xǐ guān, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄢ, 掌玺官 / 掌璽官] chancellor (rank in various European states)
机缘[jī yuán, ㄐㄧ ㄩㄢˊ, 机缘 / 機緣] chance; opportunity; destiny
泥菩萨过江[ní pú sà guò jiāng, ㄋㄧˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄤ, 泥菩萨过江 / 泥菩薩過江] clay Boddhisattva passes through river; a snowball's chances in hell
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, 偶然] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly
歇后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, 歇后语 / 歇後語] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail
万一[wàn yī, ㄨㄢˋ ㄧ, 万一 / 萬一] just in case; if by any chance; contingency
科尔[Kē ěr, ㄎㄜ ㄦˇ, 科尔 / 科爾] Kohl (name); Helmut Kohl (1930-), German CDU politician, Chancellor 1982-1998
机会[jī huì, ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ, 机会 / 機會] opportunity; chance; occasion
际会[jì huì, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 际会 / 際會] opportunity; chance
施罗德[Shī luó dé, ㄕ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄜˊ, 施罗德 / 施羅德] Schröder (name); Gerhard Schröder (1944-), German SPD politician, Chancellor 1998-2005
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach

chance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
っこない[, kkonai] (exp) (after a verb's -masu base) no chance of (verb)
もしかし[, moshikashi] (exp,adv) (abbr) (See もしかしたら) perhaps; maybe; by some chance
やって見る;遣ってみる;遣って見る[やってみる, yattemiru] (exp,v1) to have a go; to try and do (something); to take a chance with something
ろにん(ik)[, ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university
一見さん[いちげんさん, ichigensan] (n) (See 一見の客,一見客) first-time customer (of an inn or a restaurant); chance customer; customer without an introduction from a regular customer
一見の客[いちげんのきゃく, ichigennokyaku] (n) (See 一見さん,一見客) first-time customer (of an inn or a restaurant); chance customer; customer without an introduction from a regular customer
不思議な縁[ふしぎなえん, fushiginaen] (n) quirk of fate; curious coincidence; happy chance
出た所勝負[でたとこしょうぶ, detatokoshoubu] (n) leaving a matter to chance
出端[では, deha] (n) (1) chance of going out; opportunity (to succeed); (2) musical accompaniment for an actor going on stage
勝機[しょうき, shouki] (n) chance of winning; way to prevail
十死一生[じっしいっしょう, jisshiisshou] (n) (1) narrow escape from the jaws of death; (2) there being barely a chance of escaping death
噛ませ犬;かませ犬[かませいぬ, kamaseinu] (n) foil; someone to look as if he's putting up a fight but actually have no chance of winning
婚期[こんき, konki] (n) marriageable age; chance of marriage
嫁き遅れ[いきおくれ, ikiokure] (n,adj-no) woman who missed the chance of getting married (because one is too old)
寝損なう;寝損う(io)[ねそこなう, nesokonau] (v5u) to miss a chance to sleep; to be wakeful
時を待つ[ときをまつ, tokiwomatsu] (exp,v5t) to wait for a favorable chance; to wait for a favourable chance
極め所[きめどころ, kimedokoro] (n) (1) crucial point; (2) perfect chance
浪人[ろうにん, rounin] (n,vs,adj-no) (1) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university; (P)
熟柿主義[じゅくししゅぎ, jukushishugi] (n) laying low, awaiting one's chance
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda
袖振り合うも他生の縁[そでふりあうもたしょうのえん, sodefuriaumotashounoen] (exp) (id) A meeting by chance is preordained
遅かりし由良之助[おそかりしゆらのすけ, osokarishiyuranosuke] (exp) (obsc) to let a chance to do something slip through one's fingers
降水確率[こうすいかくりつ, kousuikakuritsu] (n) chance of precipitation; chance of rain
頭ごなし[あたまごなし, atamagonashi] (adv) unsparingly; without listening to the other party; without giving the other party a chance to explain
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side
いやだ[, iyada] (int) not a chance; not likely; no way; (P)
オッズ[, ozzu] (n) chances of winning (a bet); odds
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion
そびれる[, sobireru] (v1,vi) to miss a chance; to fail to do
チャンス[, chansu] (n) chance; opportunity; (P)
どうかした;どうかして[, doukashita ; doukashite] (exp) by mere chance; by some chance; somehow or other; in some way
ひょいと[, hyoito] (adv) (on-mim) by chance; suddenly; accidentally; with agility
ひょっこり;ひょっくり[, hyokkori ; hyokkuri] (adv) all of a sudden; suddenly; by chance; unexpectedly
ひょっと[, hyotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると,ひょっとしたら,ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally
ひょっとして[, hyottoshite] (exp) by any chance; (should) it happen (that); (P)
ひょんな[, hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly
万が一[まんがいち(P);まんがいつ, mangaichi (P); mangaitsu] (adv,n) if by any chance; just in case; in the worst case; lit
今日は人の身明日は我が身[きょうはひとのみあすはわがみ, kyouhahitonomiasuhawagami] (exp) (id) What chances to one man may happen to all
偶々(P);偶偶;偶;適[たまたま, tamatama] (adv) casually; unexpectedly; accidentally; by chance; (P)

chance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเอิญ[v.] (bang-oēn) EN: happen ; chance FR:
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately ; unexpectedly FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement ; par chance ; chanceusement
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะตาดี[n. exp.] (chatā dī) EN: good luck FR: chance [f]
ชะตาตก[X] (chatā tok) EN: be down on one's luck FR: la chance a tourné
โชค[n.] (chōk) EN: luck ; fortune FR: chance [f] ; fortune [f] ; destin [m] ; sort [m]
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ō) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
โชคดี[v. exp.] (chok di) EN: be lucky FR: avoir de la chance ; être chanceux
โชคดี ; โชคดี(นะ)[v. exp.] (chōk dī ; c) EN: Good luck! ; Good fortune ; Bon voyage! FR: Bonne chance ! ; Bon voyage ! ; À votre santé !
โชคล้วน ๆ = โชคล้วนๆ[n. exp.] (chōk lūan-l) EN: pure luck FR: pure chance [f]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
แดนลับแล[X] (daēn laplaē) EN: legendary town which can be found by chance FR:
ได้ช่อง[v. exp.] (dāi chǿng) EN: get a chance ; have an opportunity ; get an opportunity ; get an opening FR:
ได้จังหวะ[v. exp.] (dāi jangwa) EN: be at right timing ; get a chance ; have an opportunity FR:
ได้ลาภ[v. exp.] (dāi lāp) EN: be fortunate ; be lucky ; have a good luck ; be in luck FR: avoir de la chance ; être chanceux
ได้โอกาส[v. exp.] (dāi ōkāt) EN: get the chance (to) FR: avoir l'occasion (de)
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oē) EN: accidentally ; by accident ; by chance ; unexpectedly ; fortuitous FR: par hasard ; accidentellement ; par accident ; par chance
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance FR:
ดวง[n.] (dūang) EN: fortune ; luck ; fate ; horoscope FR: chance [f]
ดวงชะตา[n.] (dūangchatā) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny FR: chance [f] ; destin [m] ; fortune [f] ; horoscope [m]
ฟลุก[n.] (fluk) EN: lucky win ; fluke ; lucky chance FR: coup de chance [m]
ให้โอกาส[v. exp.] (hai ōkāt) EN: give a chance (to) ; give an opportunity ; present an opportunity ; offer an opportunity (to) FR: donner l'occasion (de)
แก้มือ[v.] (kaēmeū) EN: ask for a return match ; challenge to a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge ; ask for a second chance ; try to do better when given a second chance FR: demander une revanche
การผจญภัย[n.] (kān phajonp) EN: adventure ; risk ; venture ; chance ; undertaking FR: aventure [f]
ขาดโอกาส[v. exp.] (khāt ōkāt) EN: miss a chance FR: rater une occasion
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time FR: attendre le moment opportun
คอยโอกาส[v. exp.] (khøi ōkāt) EN: wait one's chance ; wait for a right time ; wait for an opportunity ; bite one's time FR: attendre l'occasion
เคราะห์[n.] (khra) EN: fate ; luck ; fortune FR: chance [f] ; destin [m]
คราว[n.] (khrāo) EN: time ; occasion ; opportunity ; chance FR: fois [f] ; occasion [f] ; moment [m]
เคราะห์[n.] (khrǿ) EN: fate ; luck ; fortune ; destiny FR: destin [m] ; sort [m] ; fortune [f] ; chance [f]
ความหวังสุดท้าย[n. exp.] (khwām wang ) EN: FR: dernière chance [f] ; ultime espoir [m]
เกิด[v.] (koēt) EN: have a chance to shine FR:
ลาภ[n.] (lāp) EN: fortune ; luck ; stroke of good fortune ; windfall ; unexpected gain FR: chance [f] ; aubaine [f] ; coup de chance [m] ; coup de bol [m] (fam.)
ลับแล[n.] (laplaē) EN: legendary town which can be found by chance FR:
เลขแห่งโชคลาภ[n. exp.] (lēk haeng c) EN: FR: numéro de la chance [m]
ลุ้น[v.] (lun) EN: win ; have a good chance (to) ; stand a chance (of) FR: avoir une chance de
ไม่มีโอกาสชนะ[xp] (mai mī ōkāt) EN: not have a dog's chance FR: ne pas avoir la moindre chance de victoire
ไม่มีโอกาสสำเร็จ[xp] (mai mī ōkāt) EN: not have a dog's chance FR: ne pas avoir la moindre chance de réussite
ไม่ยอมเสี่ยง[v. exp.] (mai yøm sīe) EN: take no risk ; play it save ; take no chance FR:

chance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glücksfall {m}lucky chance
Aussicht {f}; Chance
Chance {f} | Chancen
Gelegenheitskauf {m}chance purchase
Zufallstreffer {m}chance shell
Justizminister {m}minister of justice; Lord Chancellor [Br.]; Attorney General [Am.]
Erfolgsaussicht {f}; Erfolgschance
Vizekanzler {m}vice chancellor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chance
Back to top