ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concomitance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concomitance*, -concomitance-

concomitance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concomitance (n.) การเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. simultaneity, simultaneousness, conjunction, concurrence, concurrency, coexistance, concomitancy, contemporaneousness, synchronism
English-Thai: HOPE Dictionary
concomitance(คันคอม'มิเทินซฺ) n. การอยู่ร่วมกัน,การเกิดขึ้นพร้อมกัน,การมาพร้อมกัน. n. คุณลักษณะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมาพร้อมกัน, Syn. concurrence,attendance

concomitance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichzeitigkeit {f}concomitance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concomitance
Back to top