ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

synchronous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *synchronous*, -synchronous-

synchronous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
synchronous (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน Syn. silmultaneous, coincident, synchronized
English-Thai: HOPE Dictionary
synchronous(ซิง'คระนัส) adj. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน,พร้อมกัน,ด้วยจังหวะเดียวกัน,ตรงกัน,สอดคล้องกัน., See also: synchronousness n., Syn. simultaneous
English-Thai: Nontri Dictionary
synchronous(adj) พร้อมกัน,ตรงกัน,ได้จังหวะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
synchronous-ประสานเวลา, สมวาร, ซิงโครนัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Synchronousประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The ships appears to have inserted itself to lunar synchronous orbit.ยานพวกนั้นปรากฏขึ้น โดยได้แทรกตัวเข้าในวงโคจรของดวงจันทร์

synchronous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同步数位阶层[tóng bù shù wèi jiē céng, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄨˋ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ, 同步数位阶层 / 同步數位階層] synchronous digital hierarchy; SDH
同步[tóng bù, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄨˋ, 同步] synchronous

synchronous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication
シンクロナス[, shinkuronasu] (n) synchronous
シンクロナスDRAM[シンクロナスディーラム, shinkuronasudei-ramu] (n) {comp} Synchronous Dynamic Random Access Memory; SDRAM
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
シンク[, shinku] (n) (1) sink; (2) sync (synchronous); (P)
静止軌道[せいしきどう, seishikidou] (n) geostationary orbit; geosynchronous orbit
非同期平衡モード[ひどうきへいこうモード, hidoukiheikou mo-do] (n) {comp} ABM; Asynchronous Balanced Mode
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication
バイシンク[ばいしんく, baishinku] bisync, binary synchronous
同期[どうき, douki] synchronization (vs), synchronous (a-no)
同期データリンク制御[どうきデータリンクせいぎょ, douki de-tarinku seigyo] Synchronous Data Link Control, SDLC
同期デジタルハイアラキー[どうきデジタルハイアラキー, douki dejitaruhaiaraki-] Synchronous Digital Hierarchy, SDH
同期ビットストリーム[どうきビットストリーム, douki bittosutori-mu] synchronous bit stream
同期信号[どうきしんごう, doukishingou] synchronous idle (SYN)
同期式[どうきしき, doukishiki] synchronous
同期的[どうきてき, doukiteki] synchronous
調歩同期アダプタ[ちょうほどうきアダプタ, chouhodouki adaputa] Asynchronous Adapter
非同期平衡モード[ひどうきへいこうモード, hidoukiheikou mo-do] ABM, Asynchronous Balanced Mode
非同期応答モード[ひどうきおうとうモード, hidoukioutou mo-do] Asynchronous Response Mode, ARM
非同期通信アダプタ[ひどうきつうしんアダプタ, hidoukitsuushin adaputa] asynchronous communications adapter

synchronous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอสดีแรม[n.] (ēsdīraēm) EN: SDRAM ; Synchronous Dynamic RAM : FR:

synchronous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertragung {f} | abgeschirmte Übertragung | synchrone Übertragung | erneutes Übertragentransmission | shielded transmission | synchronous transmission | retransmission
Mischbetrieb {m}asynchronous balanced mode
Start-Stop-Betrieb {m} [comp.]asynchronous operation
Synchronbetrieb {m}synchronous processing
Synchronbetrieb {m}synchronous working
Synchrondatenerfassung {f}synchronous data collection
Synchronisierung {f}synchronous idle
Synchronmaschine {f}synchronous machine
Synchronmotor {m}synchronous motor
Synchronrechner {m}synchronous computer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า synchronous
Back to top